Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

leven in nederland

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 1239 woorden
  • 18 januari 2010
  • 41 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
41 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Samenvatting AK Wonen in Nederland

Stroomgebied : is het complete gebied waar de rivier stroom inclusief vertakkingen.

Waterscheiding : de grens tussen twee stroomgebieden.

Debiet -= waterafvoer in kubieke meters per seconde.

Het regiem ( verdeling waterafvoer over een jaar ) is afhankelijk van .
- Klimatologische omstandigheden
- De voeding door smelt en of regenwater
- De doorlatendheid van de bodem (infiltratie capaciteit )
- Aanwezigheid begroeiing


Vertragingstijd = de tijd die verstrijkt tussen de neerslag ergens in het stroomgebied en het moment dat het waterpeil in de rivier gaat stijgen.
Door kanalisatie is de vertragingstijd korter dan vroeger.

Verval = hoogteverschil tussen twee plaatsen langs een rivier.

Verhang = het verval per kilometer

Dwarsprofiel van een rivier

Op de uiterwaarden bestaat veel veeteelt omdat door de grote overstromingskans akkerbouw niet mogelijk is .
In de zomer is het waterpeil laag en daardoor blijft de rivier binnen het zomerbed.
Maar in de winter is het waterpeil hoog dan komt het water over het zomerbed heen de uitwaarden in de winterdijk zorgt ervoor dat omliggende dorpen droge voeten houden

Stuw = een constructie die in een riviergebouwd word waarmee het waterpeil geregeld kan worden.
Maas is een regenrivier de rijn is een gemengde rivier .

Waterpeil van de maas is in de zomer erg laag om de rivier bevaarbaar te houden worden er stuwen en sluiscomplexen gebouwd.
De maas kent een zeer korte vertragingstijd vanwege het rotsachtige heuvelland van de Ardennen en de volledige kanalisatie van de maas in België .


Neerslagregime= schommelingen in de hoeveelheid neerslag over een jaar .

Gevolgen klimaatverandering
- Grotere neerslag in winter
- Meer kans op perioden met extreme neerslag
- Temperatuur stijgt
- Regen i.p.v. sneeuw
- De sneeuw die valt smelt eerder.
- Verhoogde piekafvoer

Door zeespiegelstijging gaan rivieren verzilten.
Zeespiegelstijging is afhankelijk van
- Bodemdaling of stijging
- Oceaancirculatie
- Het zoutgehalte
- Plaatselijke temperaturen en de wind.
Bodemdaling heeft meerdere oorzaken .
- Door bedijking blijft het sediment in de rivier en word de bodemdaling niet gecompenseerd
- Door het water uit veengrond weg te pompen gaat het inklinken wat weer bodemdaling als gevolgd heeft.
- Het ‘’wip’’ effect met Scandinavië

- Veenoxidatie
- Aardgaswinning .

Veenoxidatie = proces waarbij veen boven het grondwater uitkomt en word afgebroken door blootstelling aan lucht.

Maatgevende afvoer = de maximale hoeveelheid water die de rivier nog veilig kan verwerken. Zonder overstroming

Normaliseren van rivieren = maatregelen nemen om de rivier zo gelijkmatig mogelijk te laten stromen en de erosie aan de oever van rivieren tegen te gaan. Hiervoor worden kribben gebruikt

Kribben = korte dammen die loodrecht op de zomerdijk staan.
Verstedelijking zorgt dankzij het rioleringsstelsel ook voor een versnelde afvoer .
Door verstedelijking komt verstening wat weer leidt tot een hoger piekafvoer.

Verstening = natuur word vervangen voor nieuwbouw

Door dijkverzwaring en dijkverhoging daalde het land achter de dijken maar er had wel een intensivering van het ruimtegebruik plaatsgevonden , hierdoor is de economische schade van een overstroming veel groter geworden.

Drietrapsstrategie

1 Retentie ( vasthouden) 2 berging 3 afvoer
De watertoets bevat 2 criterias

- De keuze voor de locatie mag geen belemmering zijn voor de drietrapsstrategie
- Er mag geen afwenteling van waterproblemen plaatsvinden.
Maatregelen om de functie van de rivier te vebeteren en om de rivier meer ruimte te geven.
- Retentiebekken( binnedijks gebied dat bij extreem hoogwater onder water kan worden gezet )
- Noodoverloopgebied ( zelfde principe als de retentiebekken maar word pas gebruikt als de rivieren een grotere hoeveelheid dan 16.000m3/sec te verwerken krijgen )
- Rivierbedverruiming door verdieping

Rivierbedverruiming kan op de volgende manieren
- Vergraven (verdiepen van uiterwaarden)
- Verdiepen van zomerbed
- Door verbreding( het landinwaarts opschuiven van de winterduik waardoor een breder winterbed ontstaat )
- Door obstakelverwijdering
- Door het graven( of uitdiepen ) van een nevengeul .
- Hoogwatergeul
- Verlagen van kribben

hoogwatergeul

ICBR = internationale commissie ter bescherming van de Rijn

EG = Europese gemeenschap

Rijnconferentie = bijeenkomst van ministers van de aangesloten lidstaten.
Intergouvernementele samenwerking = samenwerking tussen verschillende internationale bescherming commissies


Actieplan hoogwater
- Vermindering van de risico’s op schade met 10 % in 2005 en 25 % in 2020
- Verminder van de extreme hoogwaterstanden
- Zorgen voor een grotere bewustwording van hoogwater bij bevolking
- Verbeteren van het waarschuwingssysteem met betrekking tot hoogwater.

Verzorgingsgebied= het gebied waar je klanten wonen.

Reikwijdte = de maximale afstand die een klant aflegt voor jouw dienst.

Concurrentie om ruimte = iedereen wil een centraal gelegen plek die goed bereikbaar aangezien deze plekken schaars zijn is de prijs hoog.

Ruimtebehoefte = hoeveel ruimte jouw bedrijf nodig een bouwmarkt heeft veel meer ruimte nodig dan een bakker .

Waarin onderscheiden steden zich van dorpen.
- Inwonertal
- Bestuurlijke problemen
- Verzorgingsniveau
- Culturele verschillen (etnische)
- Samenstelling van de bevolking (leeftijd )

Bestuurlijk netwerk = een samenwerking van nabijgelegen stedelijke gebieden.

Zoals Randstad Holland , Brabantstad, Twente etc.

Wgr+- gebieden ( Wet gemeenschappelijk regeling – plusgebieden) zo mogen woningzoekenden in regio Amsterdam zich inschrijven in 16 gemeenten .

Publiek-private samenwerking (PPS) = het combineren van plannen van investeerders (private ) met die van de overheden (publiek )

Voordelen
- de overheid profiteert van kennis ervaring en financiën van de marktpartij.
Nadelen
- overheden en ondernemers hebben verschillende belangen en dit botst nog wel eens.
Parkeerbeleid ( het autogebruik in de stad ontmoedigen )
- hogere parkeertarief naarmate je dichter bij het centrum komt en minder parkeerplaats in het centrum
- Nijmegen wou grote auto’s uit delen van de stad wou weren
- transferium ( Amsterdam arena bijv. )
stedelijke distributie = de bevoorrading van winkels horeca ed.
regels
- delen van de stad slecht op rustige uren toegankelijk.
- Gecombineerde goederenstroom (fietsen en kleding en speelgoed in een vrachtwagen)
- Milieuzone de toegankelijkheid voor vrachtwagens koppelen aan milieueisen.

het verkeer is een onderwerp waar de overheid als doelstelling heeft : Nederland biedt aan iedereen een doelmatig veilig en functionerend systeem . Hierbij ontstaan alleen wel veel tegenstrijdigheden. Want de individuele vrijheid botst al snel met de leefbaarheid . en de bereikbaarheid botst ook met de leefbaarheid.

Verkeersknooppunten= punt waar 2 of meer (snel)wegen elkaar kruisen.

Door de vele files zijn reistijden onbetrouwbaar dit is slecht voor de internationale concurrentiepositie van Nederlandse steden.
Om de (int.)concurrentie positie te verbeteren zijn er investeringen in het Europees transportnetwerk . De EU subsidieert de verbetering van railtransport zoals de HSL(passagier) en de Betuwelijn(goederen).

Lange tijd lag de nadruk bij het aantrekken van bedrijven op harde vestigingsfactoren.
- Huurprijzen
- Beschikbaarheid van bedrijfsruimtes
- Bereikbaarheid.
Tegenwoordig word er ook gelet op zachte factoren.
- Een aantrekkelijk bewonersklimaat
- Tolerantie

Kenniseconomie = is een maatschappij waarin de productiefactor kennis een steeds belangrijkere plaats in neemt.

Creatieve steden = steden met veel jong hoog geschoold talent die iets nieuws willen hierbij speelt innovatie een grote rol.

Zakelijke dienstverlening = de diensten die bedrijven gebruiken op allerlei gebied.
Amersfoort profiteert van zijn gunstige ligging in de buurt van de Randstad door de goede verbinding is Amersfoort aantrekkelijk voor bedrijven


Duale arbeidsmarkt = een arbeidsmarkt met aan de ene kant hooggeschoolde kansrijk jongeren waarvoor de stad een kweekvijver is en aan de andere kant laag geschoolde kans arme jongeren waarvoor de stad een valkuil is .

Regionale samenwerking = samenwerking van meerdere steden binnen een bepaalde regio.

Multiculturele steden = steden met een hoog percentage allochtonen , en een grote variatie van cultuur en etniciteit .

Gentrificatie = een proces van in gebruik name van een verloederd stadsdeel door een meer
gegoede klasse die zo zorgt voor een herwaardering van de binnenstad. Hierdoor komen verschillende bevolkingsklassen door elkaar te wonen en komt er meer tolerantie

Polarisatie = een toename van tegenstellingen tussen rijke en arme buurten .

Buurtprofiel = de typering van een buurt hierbij let je op bewonerkenmerken en

woningskenmerken

Bewonerskenmerken
- Huishoudensgroote
- Etniciteit
- Inkomen
- Gezinsfase

Woningskenmerken
- Ouderdom ( oud/nieuwbouw)
- Woningtype (laag/hoogbouw)
- Ligging
- Eigendom
- Waarde
- Onderhoud

Buurttypes
1870 arbeiderswoningen kleine smalle straten kleine huizen
Voor oorlogse buurt groter huizen met een tuin en groen voorzieningen
Na oorlogse buurten lage flats
Hoogbouw

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.