Hoofdstuk 4

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 941 woorden
 • 19 juni 2016
 • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
2 keer beoordeeld

2 rivieren: natuurlijke systeem

 

Stroomstelsel: geheel van hoofdstroom en zijtakken

 • Bovenloop
  • Hoog in de bergen
  • Snel stromen
  • Gletsjerrivier: rivier die voornamelijk bestaat uit water vanuit een gletsjer
 • Middenloop
  • Middelste deel
  • Rivier snijdt een dal
  • Verticale en horizontale erosie
  • Regenrivier: rivier die bestaat uit regenwater en hoge waterafvoer heeft in natte maanden
   • Maas
 • Benedenloop
  • Monding van rivier
  • Riviervlakte
  • Vervoert meeste water
  • Gemengde rivier: rivier met mengeling van regen en gletsjerwater en regelmatig regiem heeft
   • Rijn

 

Verval: hoogteverschil tussen beide plaatsen

 • Verval neemt stroomafwaarts af
 • 5 m – 1,5 m = 3,5 m

 

Verhang: hoogteverschil per km2

 • 5m – 1,5 m = 3,5 m → 3,5/50= 0,07

 

Meanderen: het kronkelen van een rivier

 • Vooral benedenloop
 • Stroomsnelheid relatief laag

 

Stroomgebied:  verzamelgebied van rivier waarbinnen alle neerslag via zijrivieren de hoofdrivier in stroomt

 • Waterscheiding: scheiding van stroomgebieden
  • Gebergten of andere verhogingen

 

Vertragingstijd: hoeveel tijd er nodig is om regenwater naar de rivier te brengen

 • Kalksteen → laat water zakken, vertragingstijd lang
 • Graniet → laat slecht water doorzakken, vertragingstijd kort
 • Zand → laat water zakken, vertragingstijd lang
 • Klei → laat water slechter doorzakken, vertragingstijd kort
 • Ontbossing → vertragingstijd kort
 • Verstedelijking → vertragingstijd kort

 

Regiem: schommeling van waterafvoer door het jaar

 • Gemengde rivier: regelmatig regiem
 • Gletsjerrivier: warme periodes groot regiem
 • Regenrivier: natte maanden groot regiem

 

Piekafvoer: maximale hoeveelheid water die rivier in hoogwaterperiode afvoert

 

Debiet: totale hoeveelheid die een rivier afneemt

 • In benedenloop het grootst

 

Klimaatveranderingen

 • Stijging temperatuur → meer neerslag → hoger debiet
 • Extreme weersituatie → onregelmatiger neerslagregiem
 • Stijging temperatuur → zeespiegelstijging

 

 

3 rivieren: invloed van de mens

Onbedijkte rivier

 • Geen dijken
 • Meanderen
 • Kleine verhang
 • Bovenloop: verticale erosie
 • Middenloop: verticale erosie
 • Benedenloop: horizontale erosie
  • Sediment
 • Oeverwal: zandrug direct naast de rivier
 • Kom: laaggelegen gebied waar klei is afgezet
 • Stroomrug: geheel van rivierbedding met beide oeverwallen
 • Hoge waterstand → meanders afgesneden → nieuwe rivierloop
 • Terpen: aangelegde woonheuvel

 

 

Bedijkte rivier

 • Dijken
  • Winterdijk: hoge dijk
  • Zomerdijk: kleine dijk
 • Uiterwaarden: gebied dat kan overstromen
  • Grasland

 

Ingrepen

 • Kribben → rivier niet meanderen, bevaarbaarheid
 • Zomerdijken ophogen → uiterwaarden niet overstromen
 • Kanaliseren: stuwen met sluizen aanleggen → waterstand regelen
 • Verstedelijking: ontstaan van stedelijke gebieden → vertragingstijd korter

 

 

5 rivieren: maatregelen

Maatregelen vroeger

 • Dijkverzwaring: versteviging en verhoging van dijken om land te beschermen
 • Noodoverloopgebieden: gebieden die mogen onderstromen
 • Stuwen: dam die de waterafvoer regelt en voor bevaarbaarheid zorgt

 

Ruimte voor de rivier

 • Dijkverhoging
 • Rivierverruiming
 • Veiliger en aantrekkelijker maken
 • Nevengeul: extra riviergeul om water meer ruimte te geven
 • Obstakels verwijderen: bebouwing verwijderen die de stroomdoorgang bij hoog water vermindert
 • Verlaging uiterwaarden: afgraven kleilaag en zandlaag om de uiterwaarden te verlagen
 • Dijkverlegging: uiterwaarden worden groter waardoor rivier meer ruimte krijgt
 • Bergingsgebieden aanleggen: water wordt tijdelijk opgevangen zodat hoeveelheid water verminderd wordt
 • Verminderen zijdelingse toestroom: verminderen van zijdelingse toestroom om hoeveelheid water te verminderen
 • Kribverlaging: voorkomen van opstuwing door krib te verlagen
 • Zomerbedverdieping: verdiepen van zomerbed zodat afvoercapaciteit vergroot wordt
 • Dijkverhoging: verhogen van een dijk ter bescherming
 • Ontpoldering: dijken van een polder verleggen om rivier meer ruimte te geven
 • Bypasses en groene rivieren aanleggen: bedijkte gebieden met aftakking maken om water via omweg te leiden

 

 

6 rivieren: beleid

Nationaal waterbeleid:

 • Veilige en leefbare delta’s
 • Rivierengebied
 • Kustgebied
 • Waddengebied
 • Zuidwestelijke Delta
 • Rijnmond-Drechtsteden
 • IJsselmeer gebied
 • Zoetwatervoorzieningen en waterveiligheid

 

Drietrapsstrategie

 • Vasthouden: in de bovenloop water opnemen in de grond
 • Bergen: naar een ander gebied brengen en daar opslaan
 • Afvoeren: stuwen en sluizen openzetten om water af te voeren

 

Watertoets

 • Locatie past bij drietrapsstrategie?
 • Geen afwenteling van water naar ander gebied
 • Rijk
 • Unie van waterschappen
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Interprovinciaal overleg

 

Internationaal waterbeleid

 • Fluviaal schaalniveau: rivier wordt bestudeerd zonder naar grenzen te kijken
 • Rijnconferentie: conferentie van Rijnoeverstaten over beheer van de Rijn
  • Retentiegebieden en noodoverloopgebieden → tegengaan van overstromingen
  • Verbreding uiterwaarden en overstromingsgebieden → rivier ruimte geven
  • Verbetering waarschuwingssysteem → kans op overstroming verminderen
 • Rijn 2020: actieplan van Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn en EU om wateroverlast en watervervuiling te voorkomen

 

 

 

8 Kust: natuurlijk systeem

Kustgebied

 • Dynamiek: de verschillende stromen die de kust telkens laten veranderen
 • Afbraak: zand wordt weggeslagen
 • Opbouw: zand wordt aangevoerd
 • IJskap smelten → Atlantische Oceaan → Nauw van Calais → Noordzee → zeestroming → zand zeekust
 • Strandwal: brede zandbak dat parallel ligt aan de kust
 • Duinen: opgewaaid zand

 

Zeestroming

 • Getijdenwerking
 • Vloed: zuid naar noord, sterk
 • Eb: noord naar zuid, zwak

 

Kusten

 • Waddenzeekust
  • Friesland en groningen
  • Zeedijken
  • Eb: droog te liggen
 • Noord- en Zuid-Hollandse kust
  • Den Helder tot Hoek van Holland
  • Strandwallen met duinenkust
 • Zeeuwse kust
  • Estuarium: trechtervormige monding ontstaan door eb en vloed
   • Zoet en zout water
  • Deltawerken
 • Harde kust: kust door de mens gemaakt, stenen
  • Strekdammen: dammen die stroming van kust behouden en zorgen voor sedimentatie
 • Zachte kust: kust door natuur gemaakt, zand

 

Maatregelen

 • Afsluitdijk: afsluiten van Zuiderzee
 • Hondsbosse zeewering: zeedijk aangelegd om overstroming te voorkomen
 • Westkapelse zeedijk: zeewering op westpunt van Walcheren
 • Deltawerken: ophogen zeedijken, stormvloedkering, dammen afgesloten

 

 

9 kust: bedreigingen en maatregelen

Bedreiging

 • Bodemdaling: bodem daling door mens en natuur
 • Zeespiegelstijging: door stijging temperatuur stijgt zeespiegel
 • Relatieve zeespiegelstijging: bodemdaling en zeespiegelstijging bij elkaar

 

Maatregelen

 • Economische en ecologische waarden: kustgebied heeft economische en ecologische waarden waar we rekening mee moeten houden
 • Dynamisch kustbeheer: zee krijgt ruimte om af en toe te overstromen
  • Slufter: zeewater kan door een geul een duin instromen als er hoogwater is
  • Biodiversiteit: verschillende planten en dieren die leven in een gebied
 • Zandsuppletie: zand pompen dat vervolgens door zee wordt afgevoerd

strandsuppletie

 

Waterstand bij storm

 

hoogwaterstand

 

vooroeversuppletie

laagwaterstand

 

Zeewerende duinen

 

strand

 

vooroever

 

 

< >Harde kust verdediging: dam of zeedijk bouwen om achterland te beschermenDeltahoogte: dam of zeedijk zo hoog maken dat het bestand is tegen een zware stormTegengaan van kusbebouwingBolwerkvorming: bebouwing van kuststrook

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.