Hoofdstuk 3 VS en japan

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 1500 woorden
  • 20 april 2004
  • 114 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
114 keer beoordeeld

§1 Japan: - 4 000 eilanden - 124 miljoen mensen - belangrijkste eilanden: Honshu, Shikoku, Kyushu, Hokkaido. - meeste industrieën, meeste steden, hoogste berg (Fuji) en Tokyo op Honshu. - ¾ van het landshap is bedekt met bergen en vulkanen > maar klein deel bruikbaar voor landbouw, industrie en steden. VS: - 50 afzonderlijke staten (Texas = grootst > Rhode Island = kleinst) - 2 liggen gescheiden v/d rest: > Hawaii ver ten westen van vasteland in Grote Oceaan > Alaska ten noorden van Canada - 240 miljoen mensen - oppervlak is in te delen in 4 stukken: 1 Oostelijke kuststreek. Vruchtbare Atlantische Kustvlakte wordt begrensd door Appalachengebergte. Dat gebergte is niet erg hoog maar wel moeilijk toegankelijk. 2 Midden. Tussen Appalachen en Rocky Mountains liggen grote vlaktes. In Centraal Laagland stromen veel rivieren. Dit laagland loopt op in westelijke richting en gaat over in de Great Plains. Daar zijn vruchtbare gebieden te vinden. Bij de grens met Mexico liggen ook woestijnen en woestijnsteppen. 3 Droge westen. Hoogste deel VS. Gevormd door Rocky Mountains, Grote Bekken (vooral woestijn) en Sierra Nevada. 4 Westelijke kuststreek. Aantal vrij jonge gebergten die langs een smalle kustvlakte naar zee aflopen. Extra
De Ainu zijn de oorspronkelijke bevolking in Japan. De Noord-Amerikaanse indianen zijn de oorspronkelijke bevolking van de VS. Ze hebben zich gedwongen terug moeten trekken naar koude/ droge gebieden, die niet aantrekkelijk waren voor de nieuwkomers. De verdrevenen leven vaak slechte omstandigheden: armoede, werkloosheid en alcoholisme.
§2 Japan: gematigd klimaat in noorden, subtropisch in zuiden, door: 1 Enorme landmassa van Siberië. In wintermaanden stroomt met de noordwest-moesson koude landlucht van Siberië naar Japan. Daarom zijn de winters in Japan erg koud. 2 Watermassa van Grote Oceaan. In de zomermaanden komt daar met de zuidoost-moesson warme, natte zeelucht vandaan > zomers niet zo heet, wel erg vochtig. Japan ligt op de grens van de Pacifische en de Euraziatische plaat > 1450 aardbevingen en vulkaanuitbarstingen per jaar. Door zeebevingen kan een vloedgolf ontstaan > tsunami. Wervelstormen kunnen boven de warme Chinese zee, tyfoons veroorzaken > deze orkanen kunnen vooral in Z-Japan en op de Filipijnen grote schade aanrichten. VS: verschillende klimaten: - noordoosten en noordwesten > gematigd landklimaat - westkust en zuidoosten > gematigd zeeklimaat - westen en midden > steppe- of woestijnklimaat - Rocky Mountains > sneeuw- en hooggebergteklimaat - zuidwesten (bij La) > klein gebied met subtropisch klimaat
Ook in de VS vinden regelmatig natuurrampen plaats: - zuidoostelijke kustgebieden > cyclonen, orkanen door lagedrukgebied boven Caribische zee - vanuit het noorden blizzards > zware sneeuwstormen, temp. daalt extreem laag - westelijke kuststreek > precies boven grens Pacifische en Amerikaanse plaat > regelmatig zware aardbevingen. Extra
Van juni tot september waait in Japan de vochtige zuidoost-moesson. De regens zorgen voor veel problemen: - regen doorweekt de bodem, die van de hellingen afglijdt > aardverschuivingen - watermassa’s stromen van bergen af > nemen kostbare grond mee > rivieren overstromen
Moesson = halfjaarlijkse wisselende wind. Elk halfjaar komt deze vanuit
tegengestelde richting (Arabisch > moussimg > jaargetijden) §3 De VS en Japan behoren tot de welvaartstop van de wereld. In de BNP-wereldlijst staat Japan op de 8e en de VS op de 2e plaats. Toch kennen ze grote verschillen in individuele welvaart. Grootste deel van de Japanse bevolking woont in de vlakke kustgebieden, daar zijn: beste bestaansmogelijkheden, industrie en diensten. In de bergen zijn de bestaansmogelijkheden beperkt en is de bevolkingsdichtheid klein. Veel Japanners hebben een hoog inkomen, daar moeten ze dan ook veel uren voor werken. De prijzen van b.v. voedsel en wonen zijn hoog. Vergeleken met de VS zijn de verschillen tussen arm en rijk niet groot. Door de toenemende werkloosheid de laatste jaren, zullen de verschillen in welvaart waarschijnlijk toenemen. De regionale ongelijkheid is in de VS groter dan in Japan. In stedelijke gebieden in het noordoosten vind je bijna ½ van de banken en ¼ van alle industrie. Het gem. inkomen is er 30% hoger dan het gem. inkomen in de zuid. staten, waar minder industrie is. Vooral de zwarten profiteren maar weinig van de welvaart, velen wonen in verpauperde wijken. Door ruimtelijke segregatie is er een economische kloof tussen blank en zwart Amerika ontstaan. Extra
Buitenlandse arbeiders komen er in Japen en in de VS het slechtst vanaf. Koreaanse migranten behoren in Japan tot de armste groep. In de VS werken vele Hispanics, afkomstig uit Mexico en de Caribische eilanden. Samen met de zwarten vormen zij de armste groep in de Amerikaanse samenleving. welvaart = het kunnen kopen van voldoende goederen

BNP = Bruto Nationaal Product > soort maatstaf > totale inkomen van ‘n land §4 De economie van Japan verschilt erg met die van de VS. Primaire sector (b.v. landbouw, visserij, mijnbouw. Producten uit de natuur halen) Japan: Beperkte hoeveelheid landbouwgrond wordt bijna helemaal gebruikt voor rijstteelt. Vlees, tarwe en fruit moeten worden geïmporteerd > Japan = grootste importeur van landbouwproducten. 40% van de landbouwimport komt uit de VS. VS: Meer landbouwgrond dan Japan > landbouw belangrijker. Samen met de EU is de VS de belangrijkste leverancier van agrarische producten. De export van landbouwproducten is net alleen groot in omvang, maar (door de verschillende klimaatgebieden) ook divers. Groot deel van de export gaat naar Japan. Secundaire sector (bouwnijverheid, industrie. Verwerken van producten uit de natuur) Japan: Heeft nauwelijks delfstoffen. Bijna de ½ van de totale import bestaat uit grond- en brandstoffen. De industriële export naar de VS (waarmee o.a. de import wordt betaald) bestaat vooral uit consumptiegoederen, auto’s en electronica. VS: Heeft grote hoeveelheden ijzererts, kopererts, looderts en aardgas. Er worden ook grote hoeveelheden grondstoffen geïmporteerd. Export naar Japan bestaat uit consumptiegoederen, voedsel en grondstoffen. Tertiaire sector (dienstensector > b.v. handelaar, agent, arts. Diensten verlenen) In Japan en in de VS is sprake van tertiairisering. Door de sterke industrialisering en verstedelijking is vooral de commerciële dienstensector belangrijk in zowel de Japanse als de Amerikaanse economie. Extra
Japan heeft een handelsoverschot/ handelssurplus ten opzichte van de VS > Japan exporteert meer geld naar de VS dan dat het importeert. VS hebben een handelstekort met Japan > waarde v/d import van de Jap. producten is veel groter dan de waarde v/d export van Am. producten naar Japan. §5 Japan: boerenbedrijven, zijn kleine familiebedrijven, gemiddeld zo’n 1,2 hectare groot, meeste boeren hebben er een baantje in de stad bij, boerenbedrijven liggen tegen de stedelijke gebieden aan. VS: met name zuiden, westen en noordwesten hebben grote landelijke gebieden, boerenbedrijven vaak groot en gespecialiseerd, landbouwgordels (belts, bv Corn Belt en Wheat Belt), veel landelijke plaatsjes ver van de stedelijke gebieden af. Japan en VS: veel urbanisatie

In Japan was eerst een protectionistisch landbouwbeleid: rijstsector werd beschermd door invoerbeperkende regelingen en hoge subsidies. Japanse boeren gaan moeilijke tijd tegemoet, intensivering en bedrijfsvergroting is onmogelijk. §6 In Japan is grond extreem duur. Er wordt dan ook zoveel mogelijk ruimte bespaart. Veel mensen reizen met het openbaarvervoer. Dit scheelt weer ruimte om wegen aan te leggen. Alles in Japan ligt erg dicht bij elkaar zo gaat er geen ruimte verloren. Tokyo is een grote stad en de agglomeratie heeft 12 miljoen mensen Regio’s rondom Tokyo en New York zijn zo erg verstedelijkt dat het megalopolissen genoemd worden. De VS heeft 3 van dat soort gebieden: Boswash (rond New York), San San (westkust) en Chipitts (merengebied in het noorden) VS => urbanisatietempo hoog door re-urbanisatie
Japan => urbanisatietempo laag door suburbanisatie
Problemen door sterke verstedelijking: - hoge grondprijzen => mensen gaan buiten de stad wonen dan krijg je filevorming(forensisme) - veel vervuiling => industrie zorgt ervoor dat op warme windstille dagen een gel mist over de stad hangt. In Tokyo moeten de mensen soms zelfs mondkapjes dragen. - Selectieve suburbanisatie => armere mensen blijven achter in de stad. Inkomsten van de steden dalen terwijl de kosten van de stad hoger worden. Er treed verpaupering op. Japan verlicht de ruimtelijke druk door landaanwinning. Er zijn kunstmatige eilanden gebouwd. Een nadeel is dat bij natuurrampen de eilanden erg veel gevaar lopen. §7 Japanners en Amerikanen hebben allebei over elkaar vooroordelen. Zo vinden Amerikanen Japanners workaholics. En de Japanners op hun beurt vinden de Amerikanen materialistisch. Ook verschillen de 2 landen qua gedrag van elkaar. Japan is economisch een grootmacht en de VS ook op militair en politiek gebied. De Japanse handelspolitiek is een steeds terugkerend punt. Japan houd zijn binnenlandse markt zoveel mogelijk gesloten voorproducten uit het westen. Japan en de VS willen dus liever niets van elkaar importeren. De oorlog vind voornamelijk in de auto-industrie plaats. Toen Japan in de VS een autobedrijf opkocht omzeilde ze de invoerbeperkingen. Aziatische NIC’s zijn => New Industrally Country's
De VS, Japan en de NIC’s bieden nu vooral werk aan jonge hoog opgeleide beroepsbevolking. De VS is goed op politiek en militair gebied Japan niet zo dat komt omdat Japan na de WO2 van de VN geen leger hebben. Maar Japan is heel goed op economisch gebied.
§8 Japan wordt niet zo druk bezocht door toeristen als de VS. Dat komt omdat de relatieve en de absolute afstand van Japan erg groot is. Ook vanwege de moeilijke taal en Japan is een duur land. Op bepaalde plaatsen in Japan komen veel toeristen zoals in Tokyo en Osaka dat komt omdat daar veel attractiepunten zijn, dat zijn bv tempels of historische gebouwen. Tegenwoordig gaan Japanners op vakantie naar het buitenland. Maar bezoeken soms ook iets in het eigen land.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.