Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Hoofdstuk 3 Vervoer & Migratie

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 1156 woorden
  • 18 mei 2005
  • 13 keer beoordeeld
  • Cijfer 6
  • 13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Hoofdstuk 3: Migratie en Urbanisatie

Migratie kun je op 3 manieren bekijken.

• Je kunt letten op de belangrijkste reden voor de migratie. {Vrijwillige of gedwongen migratie.)
• Je kunt kijken naar de schaal waarop migratie plaatsvindt.
Internationale migratie (tussen landen), interne migratie (binnen een land zelf), binnen een land van de ene naar andere regio migreren (interregionaal), intraregionaal (migreren binnen je eigen gebied).
• Er is ook verschil in het soort gebied van waaruit en waar naartoe de migratie plaatsvindt. Urbanisatie: de trek van het plattelandland naar de stad.

Suburbanisatie: De trek van de stad naar het platteland.
Generalisaties: Zijn algemene regels, die je kunt vaststellen door veel migraties te bestuderen. Voorbeelden.
• De migratie tussen twee gebieden neemt af, naarmate de afstand tussen de gebieden toeneemt. Gaat hierbij om relatieve afstand.
Afstandsverval: Naarmate de relatieve afstand toeneemt, vermindert de migratie.
• Migratie is selectief. Dat wil zeggen dat sommige groepen meer geneigd zijn om te verhuizen dan andere.
• Getrapte migratie: Urbanisatie gebeurd in etappes. Van het platteland verhuizen naar iets grotere steden en dan pas naar de stad.

Afstotings- of pushfactoren: Redenen om weg te gaan.
Aantrekkingsfactoren of pullfactoren: Er wordt aangetrokken door omstandigheden in het bestemmingsgebied.
Complementariteit: Er is iets in het ene gebied iets wat er in het andere niet of voldoende aanwezig is. De meeste push- en pullfactoren zijn onder te brengen in 4 categorieën.

• Economische factoren: Werkgelegenheid, welvaarts- en loonniveau, voorzieningen en voedsel.
• Politieke factoren: Vluchtelingen en asielzoekers, vluchten om politieke redenen.
B.V om een oorlog, geen vrije meningsuiting van godsdienst.
• Sociaal-culturele factoren: B.V Discriminatie.
• Wisselende natuuromstandigheden: Overstromingen, aardbevingen, droogte en erosie dwingen de mensen naar veiligere oorden. Maar de natuur kan ook als pullfactor werken.

Bij de beslissing om te immigreren zijn niet alleen de push en de pullfactoren van belang. De beslissing om te vertrekken hangt sterk af van de perceptie van de migrant. Dat beeld is altijd subjectief. Perceptie kan beïnvloed worden door zaken als kennis en ervaring, smaak, mode en iemands karakter.
Perceptie: Manier waarop je tegen werkelijkheid aankijkt.
Kettingimmigratie:
Iemands beeld v/d. werkelijkheid wordt beïnvloed door ervaringen van anderen die de stap al hebben gemaakt. Goede berichten leiden tot volgende verhuizingen. Bedenk dat die berichten vaak positief zijn en niet te controleren zijn. Blijven de goede verhalen komen dan gaan nog meer mensen weg. Er is dan sprake van een voortdurende stroom van mensen die eerst migrant zijn, daarna informatie verstrekken en ten slotte helpen bij de opvang en aanpassing van de nieuwkomers.

Er zijn 3 maatschappelijke ontwikkelingen in de twintigste eeuw die ervoor hebben gezorgd dat de beslissing om te migreren tegenwoordig wellicht gemakkelijker valt te nemen dan vroeger:

• Door betere communicatiemiddelen zijn migranten beter in staat om informatie te verzamelen over hun toekomstige regio.
• Door betere transportmogelijkheden kun je sneller ergens komen dan vroeger.
• Door erkenning van de mensenrechten ben je veiliger als je als vluchteling in een land aankomt.

Hindernissen en mogelijkheden.
Tussenliggende gelegenheid: een redelijk alternatief voor beter werk en dergelijke.
Andersom kan een wens tot migratie soms geen werkelijkheid worden, doordat er sprake is van tussenliggende hindernissen. Veel Mexicanen willen wel naar de V.S, maar hebben geen werkvergunning.

♦ 10 De trek van de stad in ontwikkelingslanden.

Steeds meer burgers gaan in de steden wonen. De sterkste groei van de stedelijke bevolking vindt plaats in ontwikkelde landen
Je kunt afleiden dat de verstedelijking in de ontwikkelingslanden de pan uit rijst.
Absoluut gezien is dat waar, relatief valt het nog mee. Als je kijkt naar de urbanisatiegraad. Dan is die laag.
Het urbanisatietempo ligt veel hoger dan in het noorden.
Urbanisatiegraad: Het percentage van de bevolking dat in de steden woont.
Urbanisatietempo: De snelheid waarmee de stedelijke bevolking jaarlijks groeit.

In ontwikkelingslanden zijn de grote steden onbestuurbaar.
Het deel van de wereldbevolking dat in steden woont, concentreert zich meer en meer in zeer grote steden. Sterkste groei van het aantal steden met meer dan 1 miljoen inwoners is in Azië en Afrika. In 2015 zal naar verwachting een 5tal steden meer dan 20 miljoen inwoners hebben. -> Megasteden. In de meeste ontwikkelingslanden zijn door snelle groei steden ontstaan die groter zijn dan stad nummer 2 en 3 in hetzelfde land. -> Primate cities.

Migratie van platteland naar stad: oorzaken.
- Verslechtering van het leven in de landelijke gebieden

Reden voor aantrekking tot stad: Hoop op een betere, betaalde baan.
- Meeste werk is te vinden in de informele sector. Daarbij niet officieel in dienst v/e persoon of bedrijf, maar probeert hij/zij wat te verdienen d.m.v straathandel, prostitutie, reparatiewerk e.a.
- Betere voorzieningen in de stad. Onderwijs en Gezondheidszorg zijn beter.

Migratie Platteland naar de stand: problemen op het platteland:
Trek naar de steden heeft op economisch, sociaal en ruimtelijk terrein ingrijpende gevolgen.
Platteland verloedert  jongvolwassenen verdwijnen.
Verwaarlozing landbouwgronden leidt tot ecologische problemen -> bodemerosie & overstromingen.

Migratie van platteland naar stad: problemen in de stad:
- Vraag naar woonruimte. Kan de overheid lang niet altijd aan voldoen. -> krottenwijken
Squattertown: Krottenwijken waarvan de grond illegaal in beslag is genomen.
Kenmerk v/d wijken: gebrek aan voorzieningen; waterleiding, riolering, bestrating. -> Slechte hygiëne.
x Afval dient als bouwmateriaal bij bouw van hutjes.

Migratie van platteland naar stad: oplossingen.
- Oorzaakgericht: Verminderen van ruraal-urbane migratie en v/d stedelijke, natuurlijke groei.
Beleid voor verbeteren van de omstandigheden in de stad & het platteland.
Nadeel; Te weinig geld, te weinig kennis en ervaring & te weinig politiek.
- Oplossingsgericht: Beste van de situatie te maken. Nadruk leggen op betrokkenheid & inzet van de bewoners van de squatterwijken zelf. -> Niet tegenwerken, de mensen helpen.
Voorbeeld v. oplossingsgericht: aanpak van de enorme woningnood.
Overheid stelt stukken bouwgrond ter beschikking, stelt waar gebouwd mag worden en waar ze zelf infrastructuur & andere voorzieningen aanlegt.
Maatregelen heten: Site-and-service projecten. D.w.z Overheid zorgt voor de plek en de voorzieningen en de menen zorgen voor de woning & directe woon omgeving.

Arbeidsmigranten: Mensen die naar een ander gebied trekken om daar werk te vinden.
Braindrain: Emigratie van de hoogopgeleide mensen uit de beroepsbevolking.

Stadia:
1: Arbeidsmigranten afkomstig uit de meer geürbaniseerde en geïndustrialiseerde gebieden in t land van herkomst. [kortlopende arbeidscontracten vervuld door jonge mannen]
2. Leeftijd van de migranten wordt gemiddeld hoger & gaan ook getrouwde mannen deelnemen. Ook steeds meer terug naar huis  Retourmigratie.
3. Gemiddelde leeftijd blijft stijgen en neemt de duur v/h verblijf toe.. Vrouwen en kinderen komen ook over. : gezinshereniging of volgmigratie.
4. Gezinshereniging zet door. Bepaalde migrantengemeenschappen huwelijkskandidaten uit het land van herkomst gehaald.  Secundaire gezinshereniging.

Vluchtelingen: Iemand die uit gegronde vrees voor vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich buiten het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit & die bescherming van dat land niet kan of uit hoofde van bedoelde vrees, niet wil inroepen.

Asielzoeker: Iemand die in een ander land is dan het zijne een verzoek indient om erkend te worden als vluchteling en die toestemming krijgt om zich tot de beslissing over dat verzoek in dat land te vestigen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

Haaii 'Liefjées ! =)

Ik wilde ff zeggen dat ik héel erg veel heb aan deze site ! Echt cool !
Ik zit op het gymnasium en ik ben zo dom als het maar kan, maar ik haal echt alles van deze site af .. ik lever het altijd zo in en geen een leraar die het merkt .. Hoe relaxx ! (H)

'Nou ja, weer genoeg verteld denk ik ..

Kusjes Meisje .. ××

HouVanJullie, ga zo door schatjées van me !! =)

16 jaar geleden