Demografie

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vmbo | 650 woorden
  • 10 november 2009
  • 126 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
126 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Demografie.
Op aarde wonen inmiddels al meer dan 6.7 miljard mensen.

Bevolkingsaardrijkskunde word ook wel demografie genoemd.
Demografie is de wetenschap die bevolkingsgetallen beschrijft en verklaard.

Er is een bevolkingsexplosie als de bevolkingsgroei snel en hard groeit.

Development → ontwikkeling.
Developing countries → arme landen.
Industrialized countries → rijke landen.

Prognoses zijn voorspelling op basis van cijfers.

Wat groei betreft kan men onderscheid maken tussen absolute groei en relatieve groei.
Absolute bevolkingsgroei → de hoeveelheid mensen die in een bepaalde periode er bij zijn gekomen.
Het gaan dan om het aantal personen.
Relatieve bevolkingsgroei → bij deze groei gaat het om de groei in procenten.

Geboorte + aantal inwoners - sterfte.
Geboorte, sterfte → natuurlijke bevolkingsgroei → geboorteoverschot of sterfteoverschot.
Vestiging + aantal inwoners - vertrek.
Vestiging vertrek→ sociale bevolkingsgroei → vestigingsoverschot of vertrekoverschot.
Migratie.
(verhuizen naar een andere woonplaats)
Migratiesaldo.
↙ ↘
Positief. Negatief.

Het aantal geboren kinderen per jaar of het aantal overledenen per jaar in een bepaald gebeid, om dat uit te rekenen zijn dat absolute getallen.
Om gebieden of landen met elkaar te vergelijken is het beter om te werken met relatieve cijfers zoals het geboortecijfer of het sterftecijfer.
Het geboortecijfer geeft het aantal levendgeborenen per 1000 inwoners per jaar aan.

Als het geboorte cijfer groter is dan het sterftecijfer in een gebied, spreken we van een geboorteoverschot. En als het sterftecijfer hoger is dan het geboortecijfer, noemen we dan een sterfteoverschot.
Als het vertrekcijfer hoger is dan het vestigingscijfer, wordt dat een vertrekoverschot genoemd, andersom een vestigingsoverschot.

Sommetje:
Bereken het sterftecijfer met behulp van de volgende gegevens: een inwoneraantal van 6.000.000 en een aantal overledenen van 54.000.
Berekening:
6.000.000 : 1000 = 6000
54.000 : 6000 = 9
Het sterfte cijfer is 9.
Je moet altijd door 1000 delen. Dat heet promille een promille is 1 1000ste deel. → ‰

Er word vaak een model gemaakt. Dat heet een transitie model. Transitie betekend letterlijk overgang. In de demografie gaat het dan om de overgang van hoge geboorte- en sterftecijfers naar lage geboorte- en sterftecijfers.
De rijke landen zitten in fase 4 omdat ze fase 1,2 en 3 al doorlopen hebben.
De armste landen van de wereld zitten aan het eind van fase 2 of in fase 3.

Fase 1: hoge geboorte- en sterftecijfers (de bevolking groeit nauwelijks)
→ arme bevolking
→ slechte leefomstandigheden
→ hoog sterftecijfer onder zuigelingen

Fase 2: toename geboorteoverschot (sterke natuurlijke bevolkingsgroei)
→ welvaart neemt toe
→ hygiënische omstandigheden beter
→ voedseltoestand verbeterd
→ sterftecijfer neemt af

Fase 3: afname geboorte overschot (natuurlijke bevolkingsgroei daalt)
→ welvaart neemt nog meer toe
→ cultuur verandert (moderniseert)
→ familyplanning
→ geboortecijfer neemt af

Fase 4: lage geboorte0 en sterftecijfers (de bevolking groeit nauwelijks, in sommige landen komt zelfs een sterfteoverschot voor)
→ moderne samenleving (geëmancipeerde vrouw)
→ hoge welvaart

Less developed countries → minder ontwikkelde landen
More developed countries → meer ontwikkelde landen

In de derde wereld neemt de bevolking sneller toe dan in het rijke deel van de wereld,
Met name het geboortecijfer is in vergelijking met de ontwikkelde landen nog steeds aan de hoge kant, alhoewel het geboortecijfer in de meeste landen aan het afnemen is.

Informatie over leeftijdsgroepen staat weergeven in een bevolkingsdiagram. Dit word ook wel bevolkingspiramide of leeftijdsgrafiek genoemd.
Aan de linker kant van zo’n bevolkingsdiagram staat altijd de man. Aan de rechterkant de vrouw.
Je hebt een piramide, granaat of een ui/urn.

De bevolking groeit bijna niet, is een beetje stabiel → een granaat
Het aantal inwoners neemt af → een ui/urn
Veel jongeren → een piramide
Sterke groei van de bevolking → een piramide
Sterke vergrijzing (sterke toename van het percentage bejaarden) → een ui/urn
Arme landen → piramide

In arme landen ligt het sterftecijfer iets lager → er zijn daar veel jonge mensen.

Een bevolkingsdiagram is een staafgrafiek waarin de bevolking van een bepaald gebied of land in leeftijdsgroepen wordt weergeven en waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Dit kan in absolute getallen of procenten (relatief)

Vergrijzing houd in dat het percentage bejaarden steeds groter wordt.
Ontgroening houdt in dat het percentage jongeren onder de 20 steeds meer daalt.

4 redenen waarom het geboortecijfer in de ontwikkelingslanden zo hoog is:
1.er zijn weinig voorbehoedsmiddelen.
2. godsdienst heeft een grote invloed.
3. de kinderen zijn een extra inkomstenbron.
4. ze zorgen laten voor hun vader of moeder → oudedagsvoorziening.

REACTIES

L.

L.

deez is goedsz

12 jaar geleden

J.

J.

Sommetje.. dat noem je gwn een formule hoor

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.