Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Bevolking en ruimte: Hele Boek

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • vmbo | 282 woorden
  • 7 januari 2016
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
3 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video

Aardrijkskunde samenvatting boek  bevolking en ruimte hele boek

Begrippen :

Aantrekkingsfactor à  een reden om naar een gebied toe te gaan

Afstotingsfactorà reden om uit een gebied weg te gaan

Agglomeratieà een stad met daaraan vastgegroeide steden of dorpen

Babyboomà geboortegolf na de 2 de wo

Bebouwingsdichtheidà het gemiddeld aantal gebouwen per km2

Bereikbaarheidà het gemak en de snelheid waarmee mensen op bepaalde een bepaalde plaats kunnen komen.

Bestemmingsplanà plan van de gemeente waarin staat hoe de grond gebruikt moet worden.

Bevolkingskrimpà afname van bevolking

Bevolkingsspreidingà de verdeling van mensen over een land of gebied

Brain drain à het vertrek van goed opgeleide mensen naar het buitenland

Communismeà staatsvorm waarbij de staat alles bezit en bepaald

Concentrisch groeimodel à de groei van een stad vanuit het centrum met de historische stadskern

Congestieà duur woord voor file

Demografische transitie à overgang van hoge geboorte en sterfte cijfers naar lage geboorte en sterftecijfers

Drempelwaardeà minimum aantal klanten dat een voorziening nodig heeft om te kunnen bestaan

Eenkindpolitiekà gezinnen mogen niet meer dan 1 kind

Eenpartijstelselà er is een partij in een land die alles voor het zeggen heeft

Emigratieà verhuizen naar een ander land

Forensismeà het heen en weer reizen tussen woon-en werkplek

Gastarbeiderà iemand die tijdelijk naar een ander land gaat om daar te gaan werken.

Geboortecijferà het aantal kinderen dat in een jaar geboren wordt

Geboortegolfà een periode met hoge geboorte cijfers

Geboorte overschotà  als er in een jaar meer mensen geboren worden dan dat er mensen sterven

Gezinsherenigingà immigratie van familie van een immigrant die al jaren eerder is verhuist

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.