Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

WO1 & WO2: oorzaken, kenmerken en gevolgen

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Profielwerkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 5057 woorden
  • 3 april 2009
  • 526 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
526 keer beoordeeld

Inhoudsopgave

Onderwerp Bladzijde(s)


WO1: 2/5
Oorzaken: 2/3
Kenmerken: 4/5
Gevolgen: 6

WO2: 7/17
Oorzaken: 6/12
Kenmerken: 13
Gevolgen: 13/16

Overeenkomsten: WO1-WO2 16
Verschillen: WO1-WO2 16/17


WO1

Oorzaken

De oorzaken die geleid hebben tot de eerste wereldoorlog:

Moord op Franz-Ferdinand
De meest gezegde oorzaak van de Eerste wereldoorlog is de moord op Franz-Ferdinand, kroonprins van Oostenrijk-Hongarije. Deze moord was op 28 Juni 1914 gepleegd. Oostenrijk-Hongarije beschuldigde Servië ervan dat het een Servisch complot was. Oostenrijk-Hongarije wilde deze gebeurtenis als rechtvaardiging om oorlog te beginnen tegen Servië, wat ook beïnvloed wordt door het ultimatum dat Oostenrijk-Hongarije stelde aan Servië. Dit ultimatum was zo scherp gesteld, dat Servië deze bijna zeker zou afwijzen.

Bewapeningswedloop

In de periode voor de eerste wereldoorlog vond de industriële revolutie plaats. De kapitaalkracht nam toe en er werden nieuwe en zwaardere wapens uitgevonden. De bewapeningswedloop werd in gang gezet.
Maar bij dit punt zijn vraagtekens te plaatsen: de vlootwedloop tussen Engeland en Duitsland was bijvoorbeeld in 1913 op zijn einde. Ook was er bij de uitbreiding van die vloten geen plan om de vloot van de ander te kunnen verslaan. Duitsland bijvoorbeeld had alleen plannen ontwikkeld tegen Rusland en Frankrijk en niet tegen Engeland.

Machtspel
In het begin van de twintigste eeuw was er sprake van twee machtsblokken die tegenover elkaar stonden. Aan de ene kant Engeland, Frankrijk en Rusland (geallieerden) en aan de andere kant Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië. Als twee van deze landen in conflict zouden raken, werden de andere vier ook meegetrokken in de oorlog. Dit was een dreigende situatie. Naast deze allianties hadden de afzonderlijke landen nog losse verdragen gesloten met andere landen. Rusland steunde bijvoorbeeld Servië.

Elzas-Lotharingen
Een veel genoemd punt in de verklaring van het conflict tussen Duitsland en Frankrijk is het gebied Elzas-Lotharingen, dat veroverd werd op Frankrijk door de Duitsers in 1870. Het is waar dat Frankrijk graag dit gebied terug zou zien binnen haar landsgrenzen, maar het beleid was er niet naar dit koste wat kost te veroveren middels oorlog. Frankrijk streefde niet naar oorlog, en pas als er oorlog zou komen, zou Frankrijk gebruik maken van de situatie en proberen Elzas-Lotharingen te veroveren.


Schlieffen-plan
Het Schlieffen-plan was opgesteld door de Duitser Alfred von Schlieffen, gericht op het voorkomen van een oorlog op twee fronten: in het westen Frankrijk en in het oosten Rusland. Het Schlieffen-plan draaide rond snelheid en timing. Duitsland had berekend dat Rusland 6 weken nodig zou hebben om zijn leger te mobiliseren. Zelf had Duitsland maar 2 weken nodig, net als Frankrijk. Daarom hoopten de Duitsers op een snelle overwinning binnen zes weken op Frankrijk. Als de Fransen dan verslagen zouden zijn zou Duitsland de volledige aandacht op het oostelijke front kunnen richten. Het plan was zo opgesteld dat het Duitse leger de versterkte Franse linie bij Elzas-Lotharingen zou omzeilen en via België tot aan Parijs doorstoten en dan eventueel de rest van het Franse leger nog in de rug aanvallen.
Von Schlieffen wist dat het plan door verschillende punten een kleine kans van slagen had. Hij had tevens geadviseerd dat wanneer het zou mislukken de oorlog ook meteen beëindigd moest worden. Dit is, zoals we weten, niet gebeurd. Dit inflexibele Schlieffen-plan heeft er voor gezorgd dat Duitsland de eerste was die aanviel op een moment dat het misschien nog niet echt nodig was, maar om Frankrijk voor te zijn. Ook heeft dit plan er voor gezorgd dat een neutraal land als België werd aangevallen en dat was de doorslaggevende factor waardoor landen als Engeland aan de oorlog gingen deelnemen. Maar dit plan heeft er niet voor gezorgd dat er oorlog kwam, het heeft er alleen voor gezorgd dat Duitsland begon.

Kenmerken WO1:

-Loopgravenoorlog
Toen in 1914 de Duitse legers België en Frankrijk binnenvielen, liep hun opmars eerst voorspoedig; al snel echter gebeurden er twee onverwachte zaken. De eerste was dat beide legers na een veldslag vaak de neiging hadden zichzelf in te graven in plaats van zich terug te trekken van het slagveld — tot dan toe was het gebruikelijk geweest dat de verliezende partij het slagveld aan de winnaar liet, om later elders opnieuw te kunnen vechten. Omdat er nu echter zoveel op het spel stond, was niemand bereid ook maar één meter toe te geven aan de vijand.

Het tweede probleem, dat in feite uit het eerste voortkwam, was dat beide partijen tegelijk probeerden elkaar in de flank aan te vallen om de stellingen van de tegenstander buitenspel te zetten. Hierdoor kwam men elkaar weer tegen, een nieuwe veldslag brak uit, en beide groeven zich weer in om het veroverde terrein vast te houden. Een tijdje later volgde een nieuwe poging om een omtrekkende beweging te maken, met hetzelfde resultaat; dit bleef zich in het najaar van 1914 herhalen tot de legers de Belgische kust bereikt hadden en eenvoudigweg niet verder konden.

-Totale oorlog
De Eerste Wereldoorlog had voor de samenleving inderdaad grote gevolgen. De strijdende partijen waren doro de duur van de oorlog gedwongen om het economische leven drastisch te reorganiseren. Voedsel kwam op de bon. De industrie schakelde vrijwel geheel over op de productie van wapens. Vrouwen gingen massaal in de fabrieken werken om het tekort aan mannelijke arbeidskrachten aan te vullen. De Eerste Wereldoorlog werd zo de eerste oorlog die alleen gevoerd kon worden dankzij de totale inschakeling van de maatschappij bij de oorlogvoering.

-Nieuwe wapens
De Duitsers voerden het gifgas in op het slagveld. Dit wapen bleek echt niet alleen barbaars, maar ook ondoelmatig. Regelmatig kwam het voor dat het gas door een veranderende windrichting over de eigen troepen werd verspreid.
Ook vliegtuigen en andere luchtschepen werden ingezet. Het bereik van het vlieguit was echt beperkt en de constructie nog te zwak. De met helium gevulde luchtschepen die de Duitsers onder andere gebruikten, bleken zeer kwetsbaar. Daarbij waren luchtbombardementen niet precies genoeg.

-Inzet van gekolonialiseerde bevolking

Hierdoor hadden zij een groter leger dus waren ze machtiger.

Gevolgen

-Er werden ongeveer 68 miljoen soldaten gemobiliseerd. Daarvan sneuvelden er ongeveer 9 miljoen. Rusland telde 2 miljoen doden, Duitsland 1,8 miljoen, Frankrijk 1,3 miljoen, Engeland 1,1 miljoen en Oostenrijk-Hongarije 1 miljoen.
Degene die het wel overleefde was vaak voor zijn leven getekend en kon niet meer een normaal leven leiden. Een hele generatie was verloren gegaan.

-De oorlogvoerende landen waren niet alleen psychisch maar ook economisch aangetast. Frankrijk en Engeland stonden zwaar in de schuld bij de Verenigde Staten, de nieuwe supermacht. Duitsland zat in een economische crisis en kampte met een ongekende inflatie, onder andere doordat het torenhoge herstelbetalingen moest opbrengen.

-Andere gevolgen waren de opkomst van totalitaire regimes als het fascisme en het communisme, ontstaan uit onvrede bij de arbeidersklasse

-Tevens was er de veranderde verhouding tussen de staat en de burger. De staat werd voor de burger belangrijker en er werd gestreefd naar een etnische eenheidsstaat.
Doordat vrouwen in de oorlog veelal het werk deden van mannen veranderde de positie van de vrouw sterk. Zij namen na de oorlog veel meer deel aan het productieproces. Tot slot nam de waarde van een mensenleven af. Doelen werden belangrijker dan de middelen.


WO2

Voornaamste oorzaken Tweede Wereld oorlog

1: Hitler de voornaamste schuldige
2: Het verdrag van Versailles 3: De economische crisis en de 6 miljoen werkelozen
4: Was de herbewapening van Duitsland (zonder dat er door iemand werd ingegrepen)
5: Was de conferentie van München de aanstootgever?
6: Herovering van Duitsland op Polen

1: Hitler de voornaamste schuldige,

Dat Hitler een groot aandeel heeft in het starten is natuurlijk een feit... Het fascisme was al erg aangewakkerd, dat gebeurde ook zonder Hitler want toen dit gebeurde zat hij in de gevangenis. Maar toen Hitler vrij kwam maakte hij er wel listig gebruik van.
Hitler schreef ‘Mein Kampf’, dit boek ontwikkelde zich tot het grondvest van de fascisten. Er was in de jaren’20, de tijd dat het boek uitkwam, weinig belangstelling voor het boek. Toen Hitler met zijn partij de NSDAP aan de macht kwam in Duitsland werd het boek echter op grote schaal verspreid. Hierdoor gingen meer mensen ‘geloven’ in het Nationaal-Socialisme. Dit is dus ter verdienste van Hitler.
Toen Hitler eenmaal alleen aan de macht was kon hij doen wat hij wou en zo ontstond er langzamerhand de Tweede Wereld Oorlog.

Maar ook zonder het boek van Hitler zou een ‘slimme’ man aan de macht kunnen komen. Zolang hij de verkiezingen won kon hij met dezelfde gebeurtenissen (Brand in de Rijksdag), uitschakeling andere partijen en de alleen macht van één persoon plus de noodverordening ter bescherming van volk en staat, ook een fascistische staat beginnen en langzamerhand een oorlog uitlokken.
Hitler als persoon was een uitgekookte man die goed gebruik wist te maken van de Duitse mensenmassa en zijn macht. Bovendien speelde hij zijn tegenstanders goed tegen elkaar uit
Het enige wat lang niet iedere leider bezat maar Hitler juist wel was de kunst van de redevoering... De redevoering van Hitler was van uitzonderlijke klasse. Hij imponeerde hier hele steden mee en won zo veel extra stemmen waardoor hij juist zo’n grote partij kon worden.
Maar Hitler had ook geluk, zijn tegenstanders onderschatten hem en zijn Partij (de NSDAP), zijn tegenstanders waren allemaal per partij uit maar één sociale klasse (arbeiders of gegoede burgerij) en er werd gedacht dat hij het toch niet zou redden en dus mocht hij zijn gang maar gaan...
Ook de SS en de SA, de staatspolitie boezemden grote angst in bij tegenstanders, dit was ook een groot voordeel want zo werden bijvoorbeeld de Communisten monddood gemaakt. Deze voordelen zullen een ieder ander ook hebben gehad, maar wat ze niet hebben gehad was dus de uitstekende redevoering die Hitler had. Vandaar dat Hitler toch een oorzaak is van de Tweede Wereld oorlog, want zonder die redevoering had een andere Duitser waarschijnlijk niet zo’n grote politieke partij kunnen oprichten en besturen.
Hitler was een middel van het Duitse volk om tot mening te komen, het middel, Hitler dus, schudde de ideeën bij het Duitse volk echter wel los. Daarom is het een duidelijke oorzaak van de oorlog.

2:
Het verdrag van Versailles

Ook het verdrag van Versailles is natuurlijk van grote invloed op de fascistische ideeën van de Duitsers. En door deze fascistische ideeën kon iemand of een partij als Hitler de macht grijpen en de rechts-extremistische ideeën ten toon spreiden.

In het verdrag stond onder meer dat Duitsland 132.000.000.000 Duitse mark betalen als schadevergoeding van de eerste wereld oorlog. Ook moest Duitsland gebieden afstaan aan Frankrijk, België en Polen. Ook werden de koloniën van Duitsland afgenomen door de volkerenbond en mocht Duitsland een leger hebben van slechts maximaal 100.000 man en geen vliegtuigen en grote oorlogsschepen meer. Ook moest Duitsland het Rijnland voor 15 jaar afstaan evenals het Saarland. De steenkolenproductie ging naar de Fransen. Dit was ervoor om te zorgen dat de Duitsers de afspraken loyaal na kwamen.
Tegen wil in tekende de Duitse regering het verdrag. Dit werd hun absoluut niet in dank afgenomen door het Duitse volk en door de legertop. Deze voelden het als een messteek in de rug van de Duitse regering. Er kwam dan ook grote onvrede onder het volk.
Voor het Duitse volk leek het alsof zij de schuld kregen van de oorlog, iets wat zij totaal niet vonden! Ook de ontwapening van het Duitse leger trof hen in het hart, natuurlijk vooral bij de legertop die nu weinig macht meer hadden.
Dit heeft tot gevolg dat de Duitse economie niet meer kon opbloeien. Bovendien kregen de Duitse bondgenoten later hun schuld kwijtgescholden en Duitsland niet. De ergernis van het Duitse volk jegens ‘de geallieerden’ steeg.
Hierdoor kwam de Weimar Republiek onder grote druk te staan omdat het volk hun beschuldigde van verraad.

Doordat de Duitsers geen groot leger meer mochten hebben waren ze veel macht kwijt, en dat kwetste toch het nationalistische eergevoel van de Duitsers.
Bovendien lag een economische crisis op de loer, dit kwam ook door het verdrag van Versailles omdat Duitsland immense schulden had. Bovendien beschikten zij niet meer over de steenkolenproductie van het Saarland en over de industrie in het Rijnland. Hierdoor was de economische situatie van Duitsland bar slecht en konden de mensen geen goed bestaan opbouwen. Dit leidde tot fascistische ideeën en dus uiteindelijk tot de machtsovername van Hitler.

We denken van wel omdat hoe dan ook de Duitsers toch wel de schuld kregen van de oorlog, puur omdat ze het grootste en machtigste land waren wat voor de toekomst het meest gevaarlijk was. Het zou hoogstens langer hebben geduurd totdat deze ‘bom’ van fascisme ontploft zou zijn.

Het verdrag van Versailles heeft dus een grote invloed op het ontstaan van de Tweede Wereld Oorlog omdat het de Duitsers te erg kwetste en omdat het de economie te ver aantastte. De Duitsers hadden geen enkele kans om een goed bestaan op te bouwen en zo werd het fascisme zo veel ruimte geboden dat het niet anders kon of dat ze eens aan de macht zouden komen.

3: de economische crisis en de 6 miljoen werkelozen

In 1929 brak de economische crisis uit in Duitsland. Dit kwam doordat in de Verenigde Staten een economische crisis uitbrak die de gehele westerse wereld trof.
Veel Duitse bedrijven gingen hierdoor failliet en de werkeloosheid steeg tot een hoogtepunt. De Weimar Republiek kon geen enkele oplossing vinden voor dit schrijnende probleem.
De staat besloot voor de werkelozen te zorgen in de hoop dat de economie zijn draai weer zou vinden.
Veel mensen gingen er echter op achteruit ten opzichte van de korte bloeiperiode daarvoor (1925-1929). Toen ook nog eens de coalitieregering uiteen viel over de werkeloosheidsuitkeringen was het drama kompleet.
De Rijkskanselier riep de noodtoestand uit en mocht nu regeren via noodverordeningen die getekend werden door de Rijkspresident.

Tijdens deze economische crisis kreeg het fascisme een grote aanhang. De NSDAP met Hitler als leider (Führer) kreeg veel aanhang en werd een grote partij in het Duitse bestuur.
Dit was al het eerste succes van Hitler. Hitler beloofde voor elk wat wils maar vooral: het oplossen van de werkeloosheid die ondertussen tot 6 miljoen werkelozen had geleid.
Deze crisis had tot gevolg dat mensen een zondebok zochten. Dat werden de Joden en de ‘minderwaardige volken’.

Deze kregen het in de komende tijd onder het bewind van Hitler zwaar te verduren.
Nog een probleem van Duitsland was dat ze steeds meer geld bij gingen drukken om hun uitstaande leningen af te kunnen lossen. Door deze drukkerij ontstond er een hyperinflatie, zo werden postzegels miljarden marken waard en konden mensen letterlijk zwemmen in het geld.
De economische crisis had dus een groot effect op het ontstaan van de tweede wereldoorlog, want hierdoor zochten de mensen een zondebok en kon Hitler met zijn partij aan de macht komen. Ook gaven de Duitsers de schuld van de crisis aan de westerse wereld (Frankrijk, Engeland en VS) hierdoor ontstond er een haatgevoel jegens deze landen en het nationalisme greep snel om zich heen. De economische crisis was dus een oorzaak van de Tweede Wereld Oorlog.


4:
Was de herbewapening van Duitsland (zonder dat er door iemand werd ingegrepen) een oorzaak?

Een oorlog kan je alleen beginnen met een leger, maar volgens het verdrag van Versailles mocht Duitsland geen groot leger hebben. Ze mochten alleen een bescheiden legertje hebben om de veiligheid van het binnenland te waarborgen.
Hitler had in eerste instantie een partijleger, daar werd niets over gezegd in het verdrag van Versailles en langzamerhand werd dit partijleger een groter leger als het beroepsleger van Duitsland.
De Duitsers, onder leiding van Hitler, waren zich aan het herbewapenen. De Duitsers kregen een groter leger zonder dat er werd ingegrepen door Engeland en Frankrijk.
Dit was voor Hitler het groene licht om een goed en groot leger op te bouwen. Hierdoor kregen de Duitsers meer zelfvertrouwen en werden hun nationalistische ideeën doorgezet. Maar om nou te zeggen dat het niet ingrijpen tijdens de herbewapening een belangrijke oorzaak is gaat iets te snel.
Het is echter wel een feit dat hij ondertussen een sterk leger had opgebouwd dat gevaar opleverde voor zijn buurlanden.

Toen deze landen in de gaten kregen dat Duitsland een werkelijke bedreiging werd probeerden ze in te grijpen… Maar dit kon niet meer omdat het Duitse leger nu het grootste en machtigste leger was van heel Europa.
De herbewapening opzich was niet zo’n belangrijke oorzaak van het begin van de Tweede Wereld Oorlog, wat echter wél een belangrijke oorzaak was, was het niet ingrijpen van de Europese landen.
Hierdoor had Hitler het gevoel alsof hij kon doen wat hij wou en kreeg hij de beschikking over een goed georganiseerd leger. Ook werd via de industrie die nodig was om dit alles te produceren de werkeloosheid voor een groot deel opgelost en kreeg Hitler steun van zijn volk.

5:
Was de conferentie van München de aanstootgever
Wat gebeurde er nou precies in München? Deze vraag moet je eerst kunnen beantwoorden voordat je kan bepalen of de conferentie van München een oorzaak is van de Tweede Wereld Oorlog. Na de annexatie van Oostenrijk richtte Hitler zijn aandacht op Tsjecho-Slowakije. In dit land woonden drie miljoen mensen die Duits spraken, de meeste in het grensgebied, dat werd Sudetenland genoemd. Onder hen was een nationaal-socialistische partij die aansluiting van Sudetenland bij Duitsland nastreefde. De Tsjecho-Slowaakse regering was niet bereid dit gebied af te staan. Hitler dreigde in september 1938 alle gebieden waar de bevolking voor meer dan de helft uit Sudetenduitsers bestond met geweld in te lijven. Tsjecho-Slowakije mobiliseerde het leger en vertrouwde op hulp van Frankrijk en de Sovjet-Unie waarmee het verdragen had gesloten. In het verdrag met de Sovjet-Unie stond dat Russische hulp alleen zou komen, nadat Frankrijk tot hulpverlening was overgegaan. De regeringen van Frankrijk en de Sovjet-Unie wilden helpen, maar Polen en Roemenië weigerden de noodzakelijke doortocht van de Russische troepen (Polen wilde zelf een deel van Tsjecho-Slowakije hebben waar Polen woonden). Om de ‘vrede te redden’ kwamen op 29 september 1938 de regeringsleiders van Duitsland, Italië, Frankrijk en Engeland in München bijeen. De Sovjet-Unie en Tsjecho-Slowakije zelf waren niet uitgenodigd. Chamberlain (Engeland) en Daladier (Frankrijk) gingen akkoord met de bezetting van Sudetenland door de Duitse troepen en garandeerde de onafhankelijkheid van de rest van Tsjecho-Slowakije. Begin oktober 1938 lijfde Duitsland Sudetenland in. In maart 1939 maakte Duitsland ook een einde aan de onafhankelijkheid van Tsjecho-Slowakije.


Doordat de Duitsers zonder enige tegenstand Sudetenland in konden nemen hebben ze waarschijnlijk het idee gekregen dat de andere landen (Engeland en Frankrijk) bang voor ze waren en dat ze op deze manier meerdere gebieden konden bezetten. Het was natuurlijk ook een slechte zaak dat bij de conferentie van München de Sovjet-Unie en Tsjecho-Slowakije niet aanwezig waren. Uiteindelijk ging de beslissing over Tsjecho-Slowakije en zij waren er niet bij.
Op de spotprent hierboven is ook te zien dat Rusland (Stalin) niet bij de conferentie aanwezig is en de andere landen onderling een beetje de wereld verdelen.

6:
Is de herovering van Duitsland op Polen de voornaamste reden?

In september van 1939 valt Duitsland Polen binnen. Dan is de Tweede Wereld Oorlog echt begonnen. De aanzet hiertoe is te vinden in het verdrag van München. Hoewel Hitler dit verdrag toch al niet naleefde en het Duitse leger Tsjecho-Slowakije is binnengevallen, mislukken de onderhandelingen tussen de Sovjet-Unie en het Westen over een verdeling van Polen. Tot verrassing van de hele wereld sluiten Rusland en Duitsland kort hierna in Moskou en Berlijn een niet-aanvalsverdrag. In een geheim aanvullend protocol verdelen ze hun “invloedsgebieden” in Oost-Europa. Stalin denkt dat hij op die manier het gevaar voor een Duitse aanval voorlopig heeft afgewend. Duitsland heeft nu vrij spel om Polen binnen te vallen zonder een conflict met de Sovjet-Unie te riskeren.
De aanval op Polen is de eerste stap naar de verovering van “leefruimte” in het oosten van Europa. In minder dan vier weken tijd is Polen verslagen. De Sovjet-Unie bezet de westelijke gebieden van Wit-Rusland en Oekraïne die zij in 1920 aan Polen moest afstaan en onderwerpt hen aan haar heerschappijsysteem. Duitsland annexeert de westelijke Poolse provincies. Twee van de drieënhalf miljoen Poolse joden vallen in Duitse handen, meer dan een kwartmiljoen vlucht naar de Sovjet-Unie.

Hier zie je de opdeling van Polen
Dat de Duitsers tegen alle verdragen in Polen binnenvielen konden de Fransen en de Engelsen natuurlijk niet over hun heen laten komen. Het is logisch dat ze direct na de Duitse inval de oorlog verklaarde aan de Duitsers.
De Duitse inval moet je dus zien als de directe aanleiding voor de Tweede Wereld Oorlog, maar of het de grootste en belangrijkste oorzaak is voor de Tweede Wereld Oorlog is nog maar de vraag…

Conclusie

De Tweede Wereld Oorlog is ontstaan doordat er in Duitsland ruimte was voor fascistische denkbeelden. Hitler maakte hier gebruik van en kwam op slinkse wijze aan de alleenheerschappij.
Deze ruimte kon ontstaan doordat Duitsland in een economische crisis zat. Deze crisis hield in dat de Duitse mark niets meer waard was (hyperinflatie) en dat er veel werkelozen waren, zo’n 6 miljoen.
Toen Hitler aan de macht was, wat hij dus via een truc had gedaan omdat zijn land in een noodtoestand verkeerde en hij het land mocht besturen via noodverordeningen, besloot hij zijn leger op te bouwen van een klein legertje tot het machtigste en beste leger van heel Europa.

Dit is volgens ons allemaal gekomen door het verdrag van Versailles. Het verdrag pakte de Duitsers namelijk te hard aan, er was geen ruimte om de nieuwe republiek te laten opbloeien en de inwoners van de Weimar Republiek hadden het vooral slecht.
Deze situatie leed tot fascistische denkbeelden. Bovendien kreeg Duitsland alle schuld op zich geworpen, iets dat voor de Duitsers onverkropbaar was. Dit had weer tot gevolg dat de Duitsers erg nationalistisch werden en graag voor hun eigen land en de ideeën van Hitler wilden vechten.
Toen Europa niet ingreep tijdens de herbewapening van Duitsland leed dit tot een machtig leger, zelfs zo machtig dat de Europese landen geen weerwoord meer hadden en zich alleen konden beroepen op een diplomatieke oplossing voor dit probleem.
Het verdrag van München had ook geen zin, omdat het Hitler zijn zin gaf en vervolgens was er geen controle meer dat Hitler de afspraken van zijn kant zou houden, want Duitsland was nu toch het machtigste land van Europa.
Het was dus een logisch gevolg dat Duitsland Polen binnenviel, hiermee startte de oorlog.
Onze eigen mening is dat wij het Verdrag van Versailles te zwaar vonden en daarom lokte dit verdrag juist uit wat de geallieerden probeerden te voorkomen, een nationalistische staat.

Kenmerken Tweede Wereldoorlog

Het karakter van de Tweede Wereldoorlog was geheel verschillend van dat van de Eerste Wereldoorlog. Van militair of diplomatiek fatsoen was geen sprake; Duitsland ging bij voorkeur zonder oorlogsverklaring te werk. Het wilden proberen door middel van een Blitzkrieg een beslissing te behalen en door terreur ten aanzien van de burgerbevolking zijn doel te bereiken.. Het gewelddadig optreden had naast politiek-ideologische en militaire, ook economische motieven, zoals de dwang- of slavenarbeid onder Duits en Japans gezag. De oorlogvoering zelf had een grondige wijziging ondergaan. De legers waren in zeer sterke mate gemechaniseerd; hoewel daardoor de rol van de infanterie nauwelijks minder belangrijk werd, werkte dit element toch mee aan een beweeglijker karakter van de strijd. Hoewel de strijd met gifgas werd vermeden, stelde toch de hoge vlucht van de techniek de mogendheden in staat zich van verschrikkelijke wapens te bedienen, wat zijn climax bereikte in het werpen door de Geallieerden van twee atoombommen op Japan. Daarvóór hadden wapens als de fosforbom en de V-wapens reeds hun tol, vooral onder de burgerbevolking, geëist. De burgerbevolking was veel meer rechtstreeks bij de oorlog betrokken dan in 1914-1918, niet alleen door de bombardementen, maar ook door het feit dat talloze vrouwen, jongens en meisjes de opengevallen plaatsen van de mannen innamen en in sommige landen zelfs een actief aandeel aan de oorlogvoering zelf hadden. Het openlijk of ondergronds verzet is een essentieel kenmerk van de Tweede Wereldoorlog, evenals het uitroeien van bevolkingsgroepen (joden, zigeuners, bevolking Slavische landen).

De gevolgen van de tweede wereldoorlog

1: Enorme verwoestingen en grote armoede.

Er was veel vernietigd door oorlogshandelingen. Uit bezette gebieden was veel apparatuur uit de industrie naar Duitsland vervoerd. Maar daar lag alles in puin. Binnen enkele jaren was het merendeel weer opgebouwd. In nl duurde het tot ong. 1950 tot de welvaart die er voor 1940 was, weer was bereikt.

2: Berechting van oorlogsmisdadigers.
Dit bleek een moeilijke opgave. Dit gold niet alleen voor Duitsland en Japan. Het gold ook voor de bezette gebieden. Men was het er mee eens dat de samenwerking met de bezetters gestraft moest worden. Het bleek ook moeilijk te zijn om regels vast te stellen wat collaboratie was en wat niet. Ook was het heel moeilijk om iedereen te straffen, daar was het te onoverzichtelijk voor, te veel mensen. Na ruim 5 jaar waren de meeste gevallen behandeld. Pas in de jaren 70 ging men de vervolgingen weer serieus nemen.

3: Landen verdwijnen , Grenzen verschuiven
Er werd net als bij de eerste wereldoorlog nieuwe grenzen getrokken. Belangrijke verschuiving was die van Polen, naar het westen, zodat Duitsland een stuk kleiner werd. De Duitsers werden uit dat gebied verdreven. De rest van Duitsland werd voorlopig in 4 bezettingszones verdeeld. De Amerikaanse, Engelse en Franse zone werd later samengevoegd, Duitse Bondsrepubliek. De Russische zone werd de Duitse Democratische Republiek (DDR).
Estland, Letland en Litouwen werden weer bij het Russische rijk gevoegd.

4:Machtsverhoudingen veranderen sterk.
Voor WO 2 gaven de West-Europese mogendheden nog de toon aan in de wereld. Tijdens de oorlog veranderde dit door de VS en de SU. Ook de Nederlandse positie in de wereld veranderde. Nederland sloot zich aan bij het westerse blok. Alleen Nederlands-Indië was niet terug te winnen.
De ‘Koude Oorlog’ ontstaat en een bewapeningswedloop begint.

De wereld wordt door de tegenstellingen van de VS en de SU in twee delen verdeeld, het communistische blok (SU) en het westerse blok (VS). Tussen de oorlog ontstond een Koude Oorlog. Beide blokken streefde erna om steeds betere kernwapens te bezitten. Europa kwam tussen de twee blokken en was een bijna ondoordringbaar ijzeren gordijn, dit verdween pas in 1989-1990

5:Aanzetting Dekolonisatie
Sinds de oorlog waren de nationalistische bewegingen in koloniën sterk gegroeid. Zij wilde onafhankelijkheid. Ze wilde een eind aan de koloniën. De koloniale mogendheden waren veel te veel bezig geweest met oorlog voeren dan met zijn koloniën. Het nationalisme heeft zich in die tijd verspreid. Sommige landen lukte het snel vrij te zijn, zoals India, Pakistan en Indonesië. Andere lukte dat niet lang daarna.

Het eind van de oorlog wordt het begin van het atoomtijdperk.
WO2 droeg mee aan de versnelde ontwikkeling van wapens. Het eind zou het begin van het atoomtijdperk worden. In 1945 was alleen in de VS atoombommen te verkrijgen. Misschien is de dreiging van een atoomramp wel het belangrijkste gevolg van WO2

6: Meer aandacht voor vredesorganisaties en het humanitair oorlogsrecht.
Na WO1 was er een volkenbond opgericht om een nieuwe oorlog te voorkomen. In de praktijk had die maar weinig invloed op de politiek. De Geallieerden hadden al tijdens de oorlog plannen voor een nieuwe vredesorganisatie. In de lente 1945 werd door 50 staten het Handvest van de Verenigde Naties getekend. Deze organisatie moest oorlog voorkomen en helpen bij armoede, ziekten, honger en onrecht in de wereld.

7: 40 miljoen slachtoffers en hun nabestaanden.

Er waren ongeveer even veel burgers als militairen dood gegaan. Voor de rest van de familie waren de gevolgen groot. Vrouwen moesten zonder echtgenoot het gezin onderhouden, veel kinderen hadden geen vader meer, ouders verloren kinderen, veel kinderen verloren één of beide ouders.

De overeenkomsten tussen de WOI en de WOII:

1.) Duitsland en Frankrijk waren in de eerste Wereld Oorlog de hoofdrollanden, maar ook in de tweede Wereldoorlog speelden hun de hoofdrollen
2.) Bij de eerste Wereld Oorlog won Frankrijks groep ook wel de geallieerden genoemd, en ook bij de tweede Wereld Oorlog
3.) Beide oorlogen waren een Wereld Oorlogen dat kwam doordat alle landen koloniën hadden in andere wereld delen. En op het laatst deed ook Amerika mee
4.) Hitler zat in beide oorlogen in de Eerste Wereld Oorlog als een soldaat en in de Tweede Wereld Oorlog als een Dictaat
5.) Na allebei de Wereld Oorlogen werden er afspraken gemaakt
6.) In beide oorlogen was Duitsland de agressor
7.) Churchill zat net als Hitler in beide oorlogen in de Eerste Wereld Oorlog als een Marine Officier en in de Tweede Wereld Oorlog
8.) Duitsland deed bij beide oorlogen een neutraal land aanvallen bij de eerste wereldoorlog was dat België en bij de tweede was dat Nederland als voorbeeld


De twee overeenkomsten tussen de strijdwijze in de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn:
-In beide oorlogen veel aandacht voor propaganda en censuur.
-Beide oorlogen worden totale oorlogen genoemd omdat bij beide oorlogen de hele maatschappij mee vecht.

De verschillen tussen de WOI en de WOII:

1.) In de eerste Wereld Oorlog was Nederland een neutraal land. Net als Spanje en Portugal maar in de Tweede Wereld Oorlog niet meer ze werden aangevallen door Duitsland
2.) Duitsland was in de Eerste Wereld Oorlog een keizerijk en in de Tweede Wereld Oorlog een dictatuur
3.) Duitsland was veel sterker in de Tweede Wereld Oorlog dan ze in de Eerste Wereld Oorlog waren
4.) In de Tweede Wereld Oorlog vielen veel meer doden dan er in de Eerste Wereld oorlog vielen, dit kwam doordat Hitler ook veel ontschuldigen mensen vermoorden zoals joden etc.
5.) Na de Tweede Wereld Oorlog hield Duitsland zich wel aan de regels die er waren na de Tweede Wereld Oorlog hielden ze zich niet aan die regels

6.) Bij de Tweede Wereld Oorlog was er een andere oorzaak dat was wraak bij de Eerste Wereld Oorlog waren de oorzaken de moord op de kroonprins van Oosterijk-Hongarije, nationalisme en militarisme
7.) Na de Tweede Wereld Oorlog waren er strenge regels gemaakt zoals het verdelen in stukken van Duitsland Engeland, USA, Frankrijk en Rusland kregen ieder een gedeelte van Duitsland dit werd ook gedaan met de hoofdstad Berlijn
8.) De eerste Wereld Oorlog ontstond door verschillende politieke verschillen de Tweede Wereld Oorlog uit één politiek verschil
9.) In de Tweede Wereld oorlog moesten ook de mensen als ze jood waren een ster dragen dat hoefde niet in de Eerste Wereld oorlog
10.) In de Tweede Wereld Oorlog leefde de meeste mensen van bonnen die ze moesten kopen in de eerste Wereld Oorlog hoefde dat niet.
De twee verschillen tussen de strijdwijze in de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn:
-De tweede wereldoorlog was een bewegingsoorlog in plaats van een loopgravenoorlog. In de Eerste wereldoorlog bleef je in loopgraven en in de Tweede Wereldoorlog waren er meer troepenverplaatsing.
-Ondanks dat het twee totale oorlogen waren, waren in de tweede wereldoorlog veel meer burgerslachtoffers dan in de eerste wereldoorlog. De burgers waren in de Tweede Wereldoorlog er veel meer bij betrokken.

REACTIES

A.

A.

helemaal goed:-) thanks!

12 jaar geleden

I.

I.

Goed Genederlandst

11 jaar geleden

N.

N.

Mooie grote stukken gekopieerd van: http://greatwar.nl/students/papers/lode/lode.html ;)

8 jaar geleden

E.

E.

waarom zoveel

6 jaar geleden

Dante

Dante

Omdat het een Profielwerkstuk is eets.

5 jaar geleden

B.

B.

het is te veel om te lezen

6 jaar geleden

een scholier

een scholier

Niet heel interessant om te lezen

1 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.