Keizer Augustus

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Profielwerkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 2315 woorden
  • 11 februari 2004
  • 113 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
113 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Profiel Werkstuk
Keizer Augustus INHOUDS OPGAVE: - Plan van aanpak - Inleiding - Hoe was de politieke situatie voordat Augustus aan de macht kwam? - Hoe kwam Octavianus aan de macht? - Hoe was de politieke situatie toen Octavianus aan de macht kwam? - Welke belangrijke veranderingen voerde Octavianus door, vlak nadat hij aan de macht kwam? - Welke veranderingen voerde Augustus, politiek gezien, door? - Op welke elementen berustte de macht van Octavianus en wat deed hij er mee? - Hoe kwam Octavianus aan zijn titel? - Hoe was Augustus militair gezien? - Het persoonlijke leven van Augustus - Had Livia ook macht en hoeveel? - Hoe zat het met de gezondheid van keizer Augustus? - Vergelijkingen van Julius Caesar met Nero en Octavianus op politiek, militair en humanitair gebied. - Bronnenlijst - Logboek Plan van aanpak Fase II en III van het profiel werkstuk!! Deze plan van aanpak is gemaakt na het gesprek op Vrijdag 12 september. Omdat we hier besproken hebben dat ik het wat uitgebreider moest maken! Bij deze dus per week of per 2 weken !!! week 37 + 38: deze weken wil ik graag zo veel mogelijk informatie zoeken en nog niet letten op de inhoud. week 39 + 40 : deze week nog steeds informatie zoeken op internet. week 41: deze week in de bibliotheek kijken over de boeken en die na kijken en selecteren. week 42: een selectie maken van de verkregen informatie op internet. week 43 ( vakantie) : correcties uitvoeren in Fase I. Opzet van Fase II. Fase II uit werken en uittypen. week 44 (SO week I):Laatste hand slaan aan Fase II. Inleveren Fase II week 44 deadline!!! week 45 (SO week II): Nog evt. informatie zoeken en de informatie die ik al heb ordenen. week 46 + 47: Informatie in volgorde zetten en kijken of er nog informatie nodig is. Indien nodig nog extra op zoeken. Ook beginnen met over typen van de informatie uit de boeken

week 48: informatie uit de boeken over typen en ordenen. week 49: Logboek bij werken! En plaatjes zoeken die op het onderwerp aan sluiten. week 50: informatie op de computer thuis en op school ordenen en naar huis sturen. week 51 + 1 (vakantie) : in vrije tijd werken aan het PWS waar nodig. Plaatjes zoeken over het onder werp. week 2 + 3: Alle informatie in elkaar zetten! Proberen af te ronden! week 4: ( SO week I) Indien tijd nog wat doen! week 5: ( SO week II) Met SPOED het PWS afmaken! week 6: Met SPOED het PWS afmaken! .... laatste gesprek met mevrouw Vinders
Week 6 + 7: Inleveren PWS
Inleveren Fase III week 7 deadline!!! Inleiding Gaius Octavianus werd geboren in Rome op 23 september 63 v.C. Hij was afkomstig uit een plebejisch geslacht en was Caesars kleinneef. Al zeer vroeg hield Caesar zich bezig met zijn opvoeding en in 45 v.C. adopteerde hij hem bij testament. Na de wettelijke bekrachtiging heette hij officieel Gaius Julius Caesar Octavianus. Men roemde hem om zijn fysieke schoonheid maar hij had een zwakke gezondheid. Ondanks alle mogelijke voorzorgen had hij zijn hele leven lang allerlei kwaaltjes. Deze chronisch zieke werd niettemin 76 jaar oud. Octavianus was niet zo intelligent als Caesar, maar hij bezat een uitzonderlijke zin voor werkelijkheid, de politiek en de diplomatie. Bovendien onderscheidde hij zich door een grenzeloze eerzucht, een uiterste bedachtzaamheid en een ijzeren wilskracht. Octavianus wist waar zijn grenzen lagen en hij had beslist zin voor de staatsraison. Hij was nooit een soldaat maar hij was een standvastig en realistisch politicus die geduldig het juiste moment kon afwachten. Octavianus was dus drieëndertig jaar oud toen hij keizer werd; door zijn jarenlange strijd tegen Antonius had hij zich politiek gevormd. Ik zal geen eigen mening geven op het einde maar tussen door af en toe er wat over zeggen! Welke belangrijke veranderingen voerde Octavianus door, vlak nadat hij aan de macht kwam? Na de dood van Caesar brak er een burgeroorlog uit. Caesars adoptiezoon Octavianus versloeg de moordenaars van Caesar en werd op die manier de eerste keizer in de geschiedenis van Rome. Al snel gaf hij de macht terug aan de senaat. Hij kreeg naast de titel Augustus, zoveel bevoegdheden terug dat hij kon regeren als een vorst. Het leger onder leiding van Augustus kreeg een diensttijd van 16 tot 20 jaar en werd gebruikt om de natuurlijke grenzen te veroveren. De natuurlijke grenzen waren in die tijd: de rivieren (Rijn, Donau en Eufraat), de woestijnen (Sahara en de Arabische woestijn) en de Atlantische Oceaan en de Zwarte zee. In 9 BC stelde hij ter ere van de algemene vrede de Pax Romana in. In 8 na Christus zag het Romeinse rijk er zo uit. Augustus wilde oorlog en onrust in het Romeinse Rijk vermijden. Door wegen aan te leggen kon het Romeinse leger snel ter plaatse zijn om opstanden de kop in te drukken. Op zee werd de handelsvloot beschermd tegen piraten. De periode van 200 jaar van vrede die aanbrak in het Romeinse Rijk wordt wel de Pax Romana genoemd. Augustus vond dat er alleen maar vrede kon heersen in een behoorlijk begrensd rijk dat ten dienste moest staan van een schitterende economische en culturele ontwikkeling. In de eerste plaats legde Augustus de grenzen van zijn keizerrijk vast. De handel, de industrie en de landbouw namen een bijzonder hoge vlucht rond de Middellandse Zee. Hij herstelde de nationale godsdienst, restaureerde de tempels en bracht de oude plechtigheden weer in werking. Hij trachtte ook de familiebanden te verstevigen door wetten uit te vaardigen die de echtscheiding beperkten, grote gezinnen bevoordeelden en het huwelijk van burgers met slaven verboden. Deze periode zou 200 jaar duren en zou dus de vrede in het rijk moeten bewaren. In 9 AD probeerde Augustus het gebied tussen de Rijn en de Elbe aan zijn rijk toe te voegen. Die strijd verloor hij. Romani Imperii imago. Schaal [ca. 1:15.000.000]. Welke veranderingen voerde Augustus, politiek gezien, door? In 23 v. chr. trad Augustus terug van zijn positie en werd hij proconsul. Hierdoor kreeg hij absolute macht over de legers zonder de administratieve rompslomp waar een consul mee te kampen had. Hierna kreeg Augustus weer een nieuwe functie toebedeeld. Hij mocht zich nu volkstribuun noemen. Door deze functie kreeg Augustus vetorecht over alle wetten die de Senaat uitvaardigde. Hij had nu alle politieke macht van een keizer in handen zonder gehaat te worden door het volk om zijn absolute macht. Om het rijk beter te kunnen besturen stelde Augustus een keizerlijke ‘huishouding’ in. Deze hielp Augustus bij het regeren. Hij stelde deze niet alleen samen uit senatoren maar ook uit gewone getalenteerde arbeiders en zelfs hier en daar een slaaf. Al gauw bleek deze ‘huishouding’ efficiënter dan de senaat zelf en had dus ook meer macht. Hoewel de senatoren eigenlijk nog maar weinig macht hadden, behandelde Augustus hen met de meeste respect, zodat ze het gevoel hadden dat ze erg belangrijk hadden. Huis van de senatoren - Rome
Nu hij het dagelijks bestuur van de stad aan zijn ‘huishouding’ had overgelaten probeerde Augustus om de stad zo mooi mogelijk te maken. Hij liet extra tempels en andere versieringen bouwen. Ook stelde hij een politiemacht en een brandweerbrigade in. In 12 v. chr. kreeg hij nog een eretitel. Hij was nu ook Pontifex Maximus, wat inhield dat hij het religieuze hoofd van de staat was. Ook werd hij in 2 v. chr. benoemd tot pater patriae, wat betekent dat hij de vader van het volk is. Nu zijn positie geheel veilig was begon Augustus de meeste senatoren te vervangen door provinciale gouverneurs en legercommandanten. Hierdoor was het hem gelukt het bestuur van het Rijk te vormen zoals hij wilde. Hoe zat het met de gezondheid van keizer Augustus? Men roemde hem om zijn fysieke schoonheid maar hij had een zwakke gezondheid. Ondanks alle mogelijke voorzorgen had hij zijn hele leven lang allerlei kwaaltjes. Deze chronisch zieke werd toch nog 76 jaar oud. Over zijn zwakke gezond is altijd veel te doen geweest. Ik wil even de belangrijkste ziekte periodes opnoemen. De ziekteperioden van Keizer Augustus: - Na de spelen voor Julius Caesar Rome 44 v.C. - Voor het gevecht van Philippi Dyrrachium 42 v.C. - Zwaar ziek tijdens een van de beslissende gevechten Philippi 42 v.C. - Brundisium 42 v.C. - Dalmatia 33 v.C. - Keelproblemen, na zijn terugkomst in Italië, Atella 29 v.C. - Op het moment van de Census Rome 28 v.C. - (IMP CAESAR VALE)TVDINE IMPEDITVS FVIT Rome 27 v.C. - Tarraco 25 v.C. - In slechte gezondheid na militaire tegenslagen Tarraco 25 v.C. - EID IVN (IMPEDITVS IMP) CAESAR VALETVD Rome 24 v.C. - Rome 23 v.C. - Ziek gedurende de Tiberius crisis Rome 6 n.C. - Fatale ziekte en overlijden Nola 14 n.C.
Hoe was de politieke situatie toen Octavianus aan de macht kwam? De dood van Julius Caesar
Veel senatoren wilden de vrijheid en de Republiek redden door hem te vermoorden. Het complot werd uitgevoerd door Cassius, Brutus en andere Senatoren. Brutus was oorspronkelijk een beschermeling en vriend van Caesar. Gaius Julius Caesar kwam op 15 maart 44 v. Chr. het Senaatsgebouw ongewapend binnen gewandeld. Hij nam plaats en werd onmiddellijk omsingeld door de samenzweerders die hun dolken trokken. "Dit is een aanslag!" schreeuwde Caesar. Toen Caesar zag dat Brutus eveneens een dolk in zijn hand hield, zei hij teleurgesteld: "Et tu, Brute!" (Ook gij, Brutus). Vervolgens trok hij zijn toga over zijn hoofd (zodat hij waardig zou sterven) en bezweek aan de gevolgen van de 23 messteken. Caesar
Uiteindelijk hadden de samenzweerders geen succes, want Caesars pleegzoon Octavianus slaagde erin de baas te worden. Hij werd de eerste keizer en noemde zich Augustus (de Verhevene). Een korte samenvatting van zijn leven met belangrijke data’s
100 v. Chr. Julius Caesar wordt in Rome geboren. 65 v. Chr. Gekozen tot organisator van volksspelen. 62 v. Chr. Gekozen tot wetgever. 60 v. Chr. Oprichting driemanschap. 59 v. Chr. Gekozen tot consul. 58 v. Chr. De verovering van Gallië begint. 55 v. Chr. Een deel van Engeland wordt veroverd. 49 v. Chr. Wordt alleenheerser. 48 v. Chr. Verslaat Pompeius. 46 v. Chr. Verslaat aanhangers van Pompeius. 45 v. Chr. Wordt absolute alleenheerser. 44 v. Chr. Wordt vermoord. Beginjaren van Nero
Lucius Domitius Ahenobarbus was een zoon van Gnaeus Domitius Ahenobarbus en Agrippina de Jongere en is geboren op 15 december 37 na Christus in Antium (Anzio), dat ten zuiden van Rome ligt en gestorven op 9 juni 68 bij Rome. Nadat zijn moeder Agrippina keizer Claudius (zoon van Nero Claudius Drusus de oudere) huwde, adopteerde Claudius hem waardoor zijn naam veranderde in Claudius Drusus Germanicus Nero. Zo werd hij lid van het Julisch-Claudische huis. Hier kwam ook nog eens bij dat hij de dochter van Claudius, Octavia huwde. Hij was nu volledig geïntegreerd in de familie. Na de dood van Keizer Claudius, die Nero vergiftigd had, werd hij door de pretorianen als keizer uitgeroepen. Veel mensen hadden vertrouwen in hun nieuwe keizer, men verheugde zich erover een welwillend, artistieke keizer gekregen te hebben, iemand die de vrede wil handhaven en aan de corruptie een eind wil maken. Maar er was al enige twijfel of Nero wel een zodanig goede keizer zou worden. Onder andere door de grafrede van Nero tegenover Claudius, men kon merken dat die niet door zichzelf was geschreven maar door Seneca. Seneca en Burrus waren zijn ‘opvoeders' die hem nu nog wel in goede banen konden leiden en zijn staatszaken regelden, maar zou die macht van Seneca en Burrus in stand blijven? Men was er niet zeker van. Nero
Ook ontstond er twijfel omdat Nero nogal een losbollig type was en destijds vaak met zijn vrienden door de achterbuurten schuimde achter vrouwen aan, ruzies zoekend en vechtpartijen uitlokkend. De moeder van Nero, Agrippina, was ook een heerszuchtig type van wie de Romeinen ook nog wel eens problemen verwachtten. Het begin van Nero's regeringsschap was verwachtingsvol maar niet zonder problemen. Nero wordt erger
Nu Nero heeft ontdekt hoe gemakkelijk het is om iemand uit de weg te ruimen gaat het van kwaad tot erger. Nero heeft zijn macht ontdekt en is niet bang deze te gebruiken tegen ieder die het niet met hem eens is. Hij is er nu van overtuigd een groot kunstenaar, zanger en dichter te zijn. Nero huurt de grote citer-speler Tepnus in en ligt uren met klompen lood op zijn borst om zijn stem krachtiger te doen lijken. Meer en meer stelt hij zichzelf boven alle wetten van fatsoen, die een Romeins edelman waardig zijn. Steeds meer begint hij zich aan buitensporigheid schuldig te maken. Geliefd is het tijdverdrijf door de achterbuurten te zwerven en relletjes te schoppen. Hij voelt zicht trots als hij daarbij een schrammetje oploopt, al zorgen zwaardvechter en pretorianen er wel voor dat er niets met de keizer kan gebeuren. De teruggang van het Rijk en de ontevredenheid stijgt
Het gaat steeds slechter met de besturing van het Romeinse rijk. In het begin van Nero's regeringsperiode namen Burrus en Seneca het heft in handen. Welvaart en vrede bloeiden alom. Echter alleen in Britannië duurt de strijd tegen het verzet nog onverminderd voort. De Romeinen hebben wat tegenslagen te verduren van een aantal stammen onder leiding van koningin Boudica. Het negende legioen wordt door de Britanniërs in de pan gehakt. Door het benoemen van gunstelingen die allesbehalve voor hun taak zijn berekend verliezen de Romeinen veel. De corruptie aan het hof neemt toe. Dat begint door te dringen in de regering van het Rijk. De herbouw van Rome verslindt schatten. De beste manier om de gunst van de keizer te winnen is om steeds grotere bedragen uit de provincies naar de hoofdstad te voeren. De ontevredenheid stijgt met de dag. Ook in het oosten van het Rijk ontstaan problemen. De troon van Armenië is vrij gekomen. De Parthen en de Armeniërs wensen de jongere broer van Koning Tiridates als vorst. Om de Partische invloeden te weren stellen de Romeinen ook een kandidaat. Een oorlog is het gevolg. Corbulo ,een bekwaam man, weet grote successen te halen en de oorlog lijkt gewonnen. Maar Nero houdt niet zo van bekende mannen en stuurt een andere onbekwame man, caesenius Paetus naar het front. Omdat hij er niets van kan verliezen ze terrein en uiteinde

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.