PRACTISCHE OPDRACHT WISKUNDE: BEVOLKING
Inhoudsopgave:
1. voorkant
2. inhoudsopgave
3. inleiding
4. hoofdstuk 1: bevolkingsgroei
5. hoofdstuk 1: bevolkingsdichtheid
6. hoofdstuk 1: verstedelijking
7. hoofdstuk 1: vergrijzing
8. hoofdstuk 1: immigratie
9. hoofdstuk 1: emigratie
10. bevolkingsdichtheid top 20
11. hoofdstuk 2: bevolkingsgroei
12. hoofdstuk 2: bevolkingsdichtheid
13. hoofdstuk 2: verstedelijking
14. hoofdstuk 2: vergrijzing
15. hoofdstuk 2: immigratie


16. hoofdstuk 2: emigratie
17. conclusie deel 1
18. conclusie deel 2
19. eigen mening
20. bronvermelding
Inleiding:
Onze praktische opdracht gaat over bevolking. In ons verslag gaan we de bevolkingsgroei en –ontwikkeling in Nederland onderzoeken. Om hier een beter beeld van te krijgen hebben we Nederland met België vergeleken. Onze onderzoeksvraag is dus ook: Hoe is de bevolking in Nederland ontwikkeld de laatste 10 jaar ten opzichte van België? Om onze onderzoeksvraag te beantwoorden hebben we eerst gekeken door welke verschillende oorzaken de bevolking groeit of afneemt. Dat zijn de volgende oorzaken:
· Sterfte


· Geboorte
· Immigratie
· Emigratie
Ook kan de bevolkingsdichtheid van een land veranderen, en als de bevolkingsdichtheid in een land hoger wordt betekend dat dat er meer mensen gaan wonen. En zo heeft dat ook weer met de bevolkingsgroei te maken. Vandaar dat we dat ook onderzoeken.
Hoofdstuk 1: Hoe is de bevolking in Nederland ontwikkeld de laatste 10 jaar?
Bevolkingsgroei:
Op dit moment wonen er ongeveer 16,2 miljoen mensen in Nederland. Dit aantal neemt nog steeds toe, alhoewel het al minder toeneemt dan 10 jaar geleden. Dat komt omdat er minder baby’s worden geboren en Nederland steeds meer vergrijst. In Nederland worden er nu per 1000 inwoners 12,5 baby’s geboren. Er komen dus steeds meer oudere mensen. En dat betekend weer dat er meer sterfgevallen zijn. De mensen hebben het laatste jaar ook niet meer zo veel vertrouwen in de economie. En minder vertrouwen in de economie gaat meestal ook gepaard met een lager geboortecijfer.
In 1990 woonde er in Nederland ongeveer 14,9 miljoen mensen. En nu zijn dat er al 16,2. dat betekend dat er in 13 jaar 1,3 miljoen mensen bij zijn gekomen. En 1,3 miljoen : 13 jaar = 0.1 miljoen, dat houdt in dat de bevolking in Nederland per jaar ongeveer met 0,1 miljoen is toegenomen.
Als deze groei zo doorgaat leven er, volgens onze berekening, in 2010 16,9 miljoen mensen in Nederland. Ook het CBS heeft een prognose voor 2010 gemaakt; zij hadden berekend dat er in 2010 ongeveer 17 miljoen mensen in Nederland zouden leven. Volgens hun zal de bevolking in Nederland nog wel een tijdje lineair doorgroeien, maar daarna zal de bevolkingsgroei toch echt afnemen. Onze berekening komt heel dicht in de buurt van die van het CBS dus zal ook wel ongeveer kloppen.
Bevolkingsdichtheid:
De oppervlakte van Nederland bestaat uit ongeveer 80% land en 20% water. De totale oppervlakte van Nederland is 49869,6 km². Dat betekend dus dat Nederland uit 41558 km² land en 8311,6 km² water bestaat. Er wonen nu ongeveer 16,2 miljoen mensen in Nederland. 16.200.000:41558=389,8 dat betekend dat er in Nederland ongeveer 390 mensen op een vierkante kilometer wonen. De bevolkingsdichtheid in Nederland is dus 390 inwoners per km². Zoals je op dit kaartje hieronder kan zien zijn niet alle gedeelten van Nederland even dicht bevolkt. De randstad is het drukst bevolkt en Friesland en Groningen het minst dicht bevolkt. Met deze dichtheid is Nederland een van de dichtstbevolkte landen ter wereld.
Verstedelijking:
De bevolkingsdichtheid, zoals op het kaartje op de vorige bladzijde te zien is, geeft globaal aan waar de meeste mensen wonen. Je kunt zien dat in de randstad de meeste mensen wonen, dat is ook wel logisch want daar liggen de meeste grote steden. In Nederland zijn er 12 zeer stedelijke gemeenten. In deze gemeenten wonen ongeveer 2,8 miljoen mensen, dat is 17,3 procent van de hele bevolking. In 1990 telde Nederland dezelfde 12 zeer stedelijke gemeenten maar toen woonde 18,1 procent van de bevolking in die gemeenten. Het aantal procent van de bevolking dat in stedelijke gebieden woont is dus afgenomen. toch zijn er wel steeds meer stedelijke gebieden gekomen in Nederland, in 1990 was 43% van de totale oppervlakte stedelijk nu is dat al 56%. Er is in Nederland dus wel sprake van verstedelijking.
Vergrijzing:
In Nederland komen er steeds meer oudere mensen. Er worden steeds minder baby’s geboren. Gemiddeld krijgt een vrouw in Nederland 1,4 kinderen. Ook worden mensen steeds ouder, dit komt omdat de levensomstandigheden in Nederland steeds beter worden. Nu is 14% van de bevolking 65 plusser maar volgens de berekeningen zal dat 2025 al zo’n 23% zijn. Ook komen er steeds meer 80 plussers nu is het percentage nog maar 3% van de bevolking, maar volgens een berekening van het CBS zal dat rond 2050 al gestegen zijn tot 8%. Ook komen er steeds meer ouderen en steeds minder jongeren.
Immigratie:
Immigratie houdt in dat mensen uit het buitenland in Nederland komen wonen. De meeste immigranten die naar Nederland komen zijn asielzoekers of arbeidsmigranten uit Oost-Europa. In 2000 kwamen er 132 duizend immigranten naar Nederland. In 2001 waren dat er 133 duizend. Het aantal immigranten steeg dus met ongeveer 1000 per jaar. In 1990 kwamen er 119 duizend immigranten naar Nederland. In 10 jaar is het aantal immigranten dus met 13 duizend gestegen. 13 :10 = 1,3 het aantal immigranten groeit dus per jaar met 1,3 duizend immigranten per jaar. In 2010 zullen er volgens onze berekening dus 145 duizend immigranten naar Nederland komen.
Emigratie:
Emigratie houdt in dat mensen vanuit Nederland naar het buitenland verhuizen. Dat kan komen doordat immigranten weer terug verhuizen naar hun geboorte land of omdat Nederlanders zich in het buitenland gaan vestigen, voor een baan bijvoorbeeld. In 2000 verhuisde er 63 duizend Nederlanders naar het buitenland. In 1990 was dit aantal ongeveer 59 duizend. In 10 jaar is het aantal emigranten vanuit Nederland dus met 4 duizend gegroeid. 4 : 10 = 0,4 het aantal emigranten vanuit Nederland is dus met 0,4 duizend per jaar gegroeid.
Ook bij deze berekeningen hebben we weer een grafiek gemaakt om te laten zien hoe het aantal emigranten is gegroeid en hoe het volgens onze berekeningen nog door zou gaan tot 2010.
Hoofdstuk 2: Hoe is de bevolking in België ontwikkeld de laatste 10 jaar?
Bevolkingsgroei:
De bevolking in België is de laatste 10 jaar gegroeid. Niet superveel, maar toch wel met een redelijk aantal. In 1990 waren er ca. 10.101.893 inwoners. In 1998 woonden in België ca. 10.174.856 mensen. Over 8 jaar is de bevolking met 72.963 mensen toegenomen. Dat is 9120,375 per jaar. De bevolking neemt dus met 0.09% per jaar toe. Nu wonen er ongeveer 10.193.179 mensen in België. We hebben een grafiek gemaakt met inwonertallen van 1990 t/m 2000, en we hebben geëxtrapoleerd t/m 2010. De bevolking neemt tot 2010 lineair toe, maar waarschijnlijk zal de bevolkingsgroei steeds minder snel gaan toenemen, en misschien zelfs wel gaan afnemen op de lange termijn. Het CBS had uiteraard ook een voorspelling gemaakt, die bijna precies overeenkomt met onze voorspellingen. Dat de bevolking minder zal toenemen komt doordat de levensverwachting hoger is, en er minder baby’s geboren worden. Dezelfde redenen dus als in Nederland.
Bevolkingsdichtheid:
De totale oppervlakte van België is 30528 km². Dat is 38,8% kleiner dan Nederland. De bevolkingsdichtheid, het aantal inwoners per km², is dan ook kleiner dan in Nederland. In België is de bevolkingsdichtheid 10.193.179 : 30528= 334 personen per km². België is opgedeeld in Vlaanderen(Nederlandstalig) en Wallonië (Franstalig). In Vlaanderen is de bevolkingsdichtheid het grootst in het gebied binnen de driehoek Antwerpen-Brussel-Gent. In Wallonië is de bevolkingsdichtheid het grootst op de lijn Bergen-Charleroi-Luik.
Verstedelijking:
Verstedelijking is de hoeveelheid mensen die in de (grote) steden wonen. Er zijn, net als in Nederland, 12 zeer stedelijke gebieden in België. In België is er sprake van een enorme verstedelijking: wel 96.5% woont er in de stedelijke gebieden, 3.5% woont op het platteland. In 1990 was dit 96.3% tegenover 3.7%. In 1995 was dit 97% tegenover 3%. Deze getallen leveren de volgende grafiek op. Het is haast onmogelijk om hier te extrapoleren, vanwege het ontbreken van een lineaire/exponentiele groei.
Vergrijzing:
De levensverwachting in België wordt steeds hoger. De gemiddelde levensverwachting is nu gemiddeld 77,4 jaar, vrouwen worden gemiddeld 80,7 jaar en mannen gemiddeld 74,1 jaar. Dat mannen korter leven dan vrouwen heeft er mee te maken dat mannen over het algemeen meer roken. Dit alles betekent dat er steeds meer oudere mensen komen, en dat betekent meer vergrijzing.
Immigratie:
In België zijn er ongeveer 12% immigranten. Dat zijn zo rond de 1223184 mensen, zeg maar 1,2 miljoen mensen. In 1990 was het percentage immigranten kleiner namelijk 10,8. Dat waren toen zo rond de 1091004 mensen, zeg maar 1,1 miljoen mensen. Deze getallen willen niet zeggen dat het percentage immigranten met 1,2% gestegen is want de bevolking is natuurlijk ook gestegen. De bevolking is in 10 jaar met 0,9% gestegen. De immigratie is over 10 jaar met 1.2% gestegen. 1,2:0,9= 1,3. De immigratie is dus eigenlijk met 1,3% gestegen. Een groot deel hiervan is als gastarbeider of als asielzoeker naar België gekomen.
We hebben een grafiek gemaakt met deze gegevens en zelf onze verwachtingen er ingezet tot 2010.
Emigratie:
In 1991 zijn er ongeveer 88000 mensen geëmigreerd. In 2002 is dit aantal ietsje lager, namelijk ongeveer 85000 mensen. Over 11 jaar is dit getal dus met 3000 afgenomen. Dat zijn 3000:11=273, afgerond 300 emigranten minder per jaar. In procenten neemt het aantal emigranten met 1.1% per jaar af.
Conclusie:
Bevolkingsgroei:
Nederland is de afgelopen 10 jaar met ongeveer 1 miljoen mensen gegroeid. België is de afgelopen 10 jaar maar met 91286 mensen gegroeid. Dat is dus een heel groot verschil. Ook al is België wel kleiner dan Nederland toch is het een heel erg groot verschil. België is de afgelopen 10 jaar dus bijna niet gegroeid en Nederland wel heel erg.
Bevolkingsdichtheid:
Zoals je al in de grafiek met de 20 dichtstbevolkte landen kon zien zijn België en Nederland ongeveer even dicht bevolkt. In België wonen er gemiddeld 334 mensen per vierkante kilometer en in Nederland wonen er gemiddeld 390 mensen per vierkante kilometer. Op zich verschillen Nederland en België dus niet zo veel op dit punt.
Verstedelijking:
In België is er een enorme verstedelijking. In België woont ongeveer 96,5% van de hele bevolking in de steden. In Nederland is dit aantal veel minder. In Nederland woont maar 17,3% van de bevolking in zeer stedelijke gebieden. In dit opzicht schelen België en Nederland dus enorm.
Vergrijzing:
In België en Nederland komen er allebei steeds meer ouderen. Allebei deze landen vergrijzen steeds meer. We hebben niet de juiste gegevens om dit goed te kunnen vergelijken maar op zich verschillen België en Nederland niet zo heel veel van elkaar.
Immigratie:
In België zijn er nu zo rond de 122 duizend immigranten. In Nederland zijn dit er zo rond de 133 duizend. Dat verschilt dus niet zo heel erg veel van elkaar. In Nederland groeit dit aantal elk jaar ongeveer met 1,3 duizend. In België steeg het ieder jaar met ongeveer 1,5 duizend. Op zich schelen België en Nederland in dit opzicht ook niet zo veel.
=Emigratie:
In Nederland zijn er nu zo rond de 63 duizend emigranten per jaar. In België zijn dit er nu zo rond de 85 duizend per jaar. In Nederland neemt dit aantal elk jaar ongeveer toe met 0,4 duizend. In België neemt dit aantal juist af. En wel met 0,3 duizend mensen per jaar. Hierin verschillen Nederland en België dus wel van elkaar.
Algemene conclusie:
Op zich verschillen Nederland en België niet eens zo heel veel van elkaar. Alleen de immigratie en de verstedelijking zijn verschillend. België is veel meer verstedelijkt dan Nederland. En de emigratie neemt bij België juist af terwijl het bij Nederland toeneemt.
Eigen mening:
We vonden het best leuk en leerzaam om te doen. Het was best moeilijk om betrouwbare informatie en cijfers te vinden maar het is gelukkig toch nog gelukt. We moesten de laatste paar weken ook best wel hard werken omdat jasmijn op eens niet mee kon doen en we alle twee ook nog ziek zijn geweest. Dat was dus best jammer maar het is toch af gekomen.
Bronvermelding:
- www.google.nl
- www.cbs.nl
- www.nidi.nl
- www.lycos.nl
- www.vindex.nl
- www.altavista.nl
- atlas
- bibliotheek

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

K.

K.

Beste Anouk,

Ik moet nu voor ANW een werkstuk maken over bevolkingsgroei. En jouw werkstuk komt heel goed van pas. Ik vind het echt heel knap van je dat je zo'n werkstuk in elkaar kan flansen. Maar nou had ik 1 vraagje. Je hebt het in je conclusie over 'zoals je ziet in het grafiekje van de top 10 van dichtsbevolkte landen' heb je dat grafiekje nog? Zo, ja zou je die mij alsjeblieft willen opsturen, via de mail. HEb je dat grafiekje niet meer. Heb je dan toevallig enig idee waar je dat grafiekje vandaan had.

Alvast hartelijk bedankt.

Kate

16 jaar geleden

S.

S.

HeeY Anouk
Ik vind dit een erg goed Werkstuk..
Maar Ik heb een Vraagje.. Heb je Misschien die kaarten op je computer nog staan? Want ik kan dat nergens op internet vinden. Als je ze hebt zou je ze dan willen sturen, alsjeblieft?
Veel Liefs Stephanie

16 jaar geleden

R.

R.

Dag anouk, ik heb een vraagje. wanneer is dit verslag gemaakt??

16 jaar geleden

R.

R.

heb je ook het hele werkstuk met grafieken enzo erbij
zo ja zou ik die wel graag willen hebben

14 jaar geleden

C.

C.

He !

Ik heb heel veel aan dit werkstuk dankjewel :)
Maar waar heb jij die gegevens over Belgie gevonden? (welke site ofzo)

Dankjewel alvast!!

Groetjes, Carolien

14 jaar geleden