Havisten uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


Voorwoord
In de klas hebben wij het gehad over Nederland als pluriforme samenleving. Onderwerpen hiervan waren de subculturen in Nederland.
We hebben een praktische opdracht gekregen. Ik kies een onderwerp uit ons lesboek, vanuit de probleemstelling maak ik 5 deelvragen. Deze ga ik in dit verslag uitwerken.
Ik heb nog geen idee wat ik moet verwachten van deze opdracht. Ik kies een onderwerp wat mezelf wel aanstaat, zodat ik met een goed gevoel aan het werk kan. Ik hoop dat ik er ook iets van kan leren, anders voel ik me rot nadat ik er zoveel tijd aan heb besteed. Maar ik weet zeker dat dit goed komt. Ik heb over het algemeen geen enkel probleem met het vak Maatschappijleer, sommige mensen hebben dat wel en dat snap ik niet. Ik vind het leuk om over subculturen te praten, over culturen in Nederland over het algemeen ook. Daarom kies ik over de subculturen in Nederland. Ik ga goed mijn best doen en proberen deze opdracht er goed uit te laten zien.
Inleiding & Probleemstelling
Sociale cohesie
Sociale cohesie is een begrip uit de sociologie, het duidt op sociale samenhang in de maatschappij. Door sociologen wordt sociale cohesie ook wel omschreven als 'kleefkracht'. Uit onderzoek blijkt: hoe hechter de sociale cohesie, hoe groter en solider is een gemeenschap.


Sociale cohesie bestaat op micro en macroniveau. Op microniveau zien we cohesie binnen het gezin, de familie, de vriendenkring. Op een iets hoger niveau bestaat sociale cohesie binnen verenigingen, kerkgenootschappen etc. Ook op het niveau van de maatschappij zien we sociale cohesie, vooral binnen samenlevingen die bestaan uit een enkele cultuur.
Binnen een zo’n samenleving delen mensen dezelfde taal, geschiedenis, gewoonten en levenswijze, dat zorgt voor een zekere mate van sociale cohesie: men ziet zichzelf in anderen en voelt zich verbonden.
Nederland kende tot 1960 een verzuilde samenleving, de zuilen waren gebaseerd op geloof en/of maatschappelijke redenen. Binnen de zuilen was de sociale cohesie zeer sterk.
Met de ontzuiling die dus ongeveer vanaf 1960 plaatsvond, de opkomst van het individu en de multiculturele samenleving is de sociale cohesie onder druk komen te staan.
Nederland is in dit opzicht zeker niet uniek. Alle Westerse samenlevingen kennen een verminderde sociale cohesie. Vanaf 1960 is de sociale cohesie in Amerika ook sterk afgenomen. Tijdens en vlak na de 2e wereldoorlog kenden de Amerikanen een gemeenschappelijk doel: het verslaan van de Duitse vijand. Vanaf 1960 zien we dat de Amerikaanse samenleving steeds individualistischer wordt. Het gezin, de kerk, de lokale gemeenschap, het verenigingsleven; allen verliezen hun positie in de samenleving.
Vanaf de jaren 90 vormt sociale cohesie een dankbaar studieobject voor sociologen. Overheden in verschillende Westerse landen zijn erop gebrand de sociale cohesie te verbeteren. De sociale cohesie in Nederland verandert nog steeds. Ik heb de indruk dat dit komt doordat subculturen in Nederland direct invloed hebben op de maatschappij en de sociale cohesie.


In dit werkstuk zoek ik uit of dit verband aantoonbaar is.
Probleemstelling
Zou het kunnen zijn dat de subculturen in Nederland direct invloed hebben op de maatschappij en de sociale cohesie?
Hoofdvraag
Hebben subculturen invloed op de sociale cohesie in Nederland?
Ik heb voor deze hoofdvraag gekozen omdat het ten eerste een onderwerp is uit het lesboek (methode) wat we gebruikt hebben tijdens de lessen in onze klas. Ook sloot het onderwerp ‘subculturen’ ook wel aan bij wat ik zelf interessant vind. Vandaar deze hoofdvraag.
Ik weet niet superveel van subculturen, maar ik weet er genoeg van om te weten dat er ontzettend veel misverstanden zijn over bepaalde subculturen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat vrij veel mensen denken dat goths (gothics) automatisch depressief zijn.
Natuurlijk is dit niet het geval, maar in deze opdracht ga ik hier ook niet echt over uitweiden. De vraag is namelijk of subculturen invloed hebben op de sociale cohesie in Nederland.
Omdat dit de opdracht is, heb ik de hoofdvraag onderverdeeld in 5 deelvragen waarvan hieronder een overzicht is opgesteld.
De 5 deelvragen
De hoofdvraag die ik heb gekozen is moeilijk te beantwoorden. In elk geval niet met een simpel antwoord. Daarom heb ik de hoofdvraag onderverdeeld in 5 aparte deelvragen.
1. Waarom is sociale cohesie belangrijk in een land?
2. Hoe ontstaan subculturen?
3. Wat voor soort subculturen zijn er?
4. Hebben subculturen invloed?
5. Wat is de verhouding tussen de maatschappij en subculturen?
1. Waarom is sociale cohesie belangrijk in een land?
De samenhang van de maatschappij is de laatste eeuw sterk veranderd. Oude sociale verbanden hebben plaats gemaakt voor nieuwe. We zijn anders gaan denken over normen, waarden, religie en politiek. Andere culturen hebben zich in meer of mindere mate met de onze verweven. Het traditionele gezin gedraagt zich niet meer zoals vroeger en we besteden onze vrije tijd anders dan onze ouders. En onze ouders besteedden hun vrije tijd ook weer anders dan hun ouders.
Al deze veranderingen hebben invloed op de samenhang van de samenleving. De vraag is nu of we aan sociale cohesie inleveren, of dat oude bindende krachten plaats hebben gemaakt voor nieuwe. En welke zijn dan die nieuwe krachten? Om hiervan een goed beeld te krijgen, is er nu veel onderzoek aan de gang.
Sociale cohesie is belangrijk omdat het hele land erop drijft. Het is datgene wat de mensen bij elkaar houdt. Als er geen sociale cohesie zou zijn, dan zou iedereen als het ware op zichzelf leven. Mensen zouden veel minder idee hebben van wat er überhaupt gaande is in Nederland.
Op dit moment gaat het vrij goed met de sociale cohesie in Nederland. Er zijn af en toe wat conflicten omdat er veel spanning staat op de buitenlanders die deze tijd nogal opvallen in ons land.
2. Hoe ontstaan subculturen?
Als twee of meer mensen samenkomen ontstaat altijd een natuurlijk ontmoetingsproces, dat ertoe leidt dat ieder groepslid zichzelf en de anderen volledig accepteert. Tijdens dit proces ontstaat ook een natuurlijk leiderschap. Degene met de meeste vaardigheden om de groep te laten overleven (met het meest flexibele gedrag) wordt de 'natuurlijke' leider van de groep.
Als een groep zover is dan zie je dat groepsleden gedrag en uiterlijke kenmerken van de leider overnemen. Daarmee ontstaan kenmerken die van buiten ook zichtbaar zijn. De groep identificeert zich door middel van muzieksmaak, kleding, religie, etc. Dus: een subcultuur in de maatschappij.
Het woord subcultuur geeft aan dat de groep met deze cultuur een onderdeel is van een grotere groep (maatschappij). Ook is een kenmerk van een subcultuur dat de doelen van de groepsleden met deze subcultuur niet samenvallen met de doelen van de overkoepelende ‘maatschappij’.
Elke groep heeft een eigen (sub)cultuur. Er zijn dus in principe evenveel subculturen als groepen. En een groep begint al bij elke samenkomst van twee of meer mensen. Dus: heeft u een partner, dan vormt u samen al een subcultuur in de maatschappij.
Kort uitgelegd: een subcultuur ontstaat doordat een groep van mensen of een individu zich afscheidt van de meerderheid/massa.
3. Wat voor soort subculturen zijn er?
Een subcultuur is een cultuur die verschilt van de dominante cultuur of in de enge zin van het woord - een erg specifieke tak van een bepaalde hiertoe behorende cultuur omschrijft. Subculturen zie je voornamelijk bij adolescenten (pubers), omdat in die leeftijd de zoektocht naar een identiteit nog volop aan de gang is. In de sociologische statistiek beschouwt men alles binnen de hoofdcurve als een deelverzameling van subculturen. Of een groep van sterk overeenkomstige individuen ook als subcultuur mogen beschouwd worden vormt dus voer voor een discussie. Het is echter wel heel gemakkelijk mogelijk.
Subculturen hebben eigen stijlen, die zich uiten in de vorm van kleding en muziek, maar ook taalgebruik en politieke voorkeuren. Ook kan een subcultuur ontstaan door zaken die bepaalde groepen al met elkaar gelijk hebben, zoals etniciteit.
Bedrijven spelen steeds vaker in op subculturen, omdat adolescenten dankzij bijbaantjes en verhoogde ouderlijke bijdragen steeds meer te besteden hebben. In reclames zijn daarom veel vaker jeugdig aandoende trends waar te nemen.
Eigenlijk zijn er oneindig veel subculturen. Als je het echt wil, dan kun je jezelf of jij en je partner ook omturnen in een subcultuur. Je hoeft je alleen anders te gedragen dan de ‘massa’ en de andere subculturen. Er zijn tegenwoordig alleen zoveel ‘grote’ subculturen in Nederland, dat je snel zult worden gerekend tot een van hen. Het is dus erg moeilijk om niet te lijken op een subcultuur die al bestaat. Maar je weet alleen zelf wat jij bent en tot welke groep jij gerekend wil worden.
Voorbeelden van subculturen in Nederland:
Alto's, Breezers, Emo’s, Goths, Gabbers, Hippies, Hooligans, Metalheads, Punkers, Skaters, Skinheads, Hiphoppers/Urban.
Het kost te veel onnodige moeite om kenmerken van al deze subculturen op te sommen, daar heb ik deze opdracht ook niet voor gekozen. Ik denk dat iedereen zijn eigen beeld heeft bij de subculturen die hierboven vermeld staan.
Als ik zelf tot een subcultuur zou moeten behoren, dan zou ik voor de ‘Alto’ subcultuur kiezen. Ik ken mensen uit vele andere subculturen, maar zelf behoor ik niet tot eentje. Ik vind de ‘Alto’ subcultuur ook niet echt een subcultuur, maar mensen die gewoon doen waar ze zelf zin in hebben, en niet te veel waarde hechten aan wat anderen van ze vinden. Ik denk dat ontzettend veel mensen ‘Alto’ zijn. Gewoon omdat ze hun eigen smaak hebben.
4. Hebben subculturen invloed?
Ik heb op het internet gezocht naar voorbeelden van subculturen die invloed hebben.
Hieronder vind u een voorbeeld van taalverandering. Blijkbaar zijn er woorden langzaam veranderd in Engeland. Dit doordat subculturen de woorden ietwat gaan vervormen en/of ze anders gaan gebruiken. Een ander voorbeeld hiervan beschrijf ik onder het krantartikel.
Tuesday 2 May 2006
Oxford op de knieën!

Als (gematigd) taalpurist kom ik ze regelmatig tegen: de fouten die zo vaak en door zo velen worden gemaakt, dat het menigeen niet meer opvalt dat het eigenlijk fout is. Als dat soort fouten maar vaak en breed genoeg gemaakt worden, zullen ze op een gegeven moment ‘goed’ worden gerekend. Dat maakt een taal levend en van alle gebruikers.
Nu iedereen online kan publiceren, lijkt het alsof bovenstaand proces zich sneller kan voltrekken. Zeker in bepaalde subculturen waarin woorden expres ‘fout’ worden gespeld en zelfs een soort uiterlijk teken kunnen vormen dat je tot zo’n subcultuur behoort (waarbij het omgekeerd vaak ietwat geforceerd uitziet als iemand zich van zo’n woord bedient die niet tot de subcultuur behoort…).
In het Engels -online publicatietaal bij uitstek- worden onder invloed van subculturen en vlottere communicatiemethoden die weinig sociale druk kennen, bepaalde uitdrukkingen momenteel vaker fout dan goed gespeld (kijk maar na in Google!). Slachtoffer zijn vaak vergeten of versleten woorden, die dan worden vervangen door bekende actuele erop gelijkende woorden. Nieuw is dat de makers van het Oxford Woordenboek gezwicht zijn voor deze ‘fouten’. Ze gaan naast de juiste uitdrukking ook de -vaker gebruikte- ‘foute’ of, zo je wilt, vernieuwde uitdrukking vermelden. Enkele voorbeelden:
Strait-laced (bekrompen) werd straight-laced
Bated breath (ingehouden adem) werd baited breath
Sleight of hand (manipulatie) werd slight of hand
Buck naked (spiernaakt) werd butt naked (wie kende het origineel nog?)
Bron: http://www.inter-net-viewer.nl/weblog/2006/05/02/oxford-op-de-knieen/

Ik behoor zelf niet tot een regelrechte subcultuur, maar toch merk ook ik dat in Nederland hetzelfde aan de hand is als in Oxford. Ik merk dat ook hier sommige woorden worden vervangen/veranderd. Bijv: een woordje wat de laatste tijd veel wordt gebruikt in plaats van ‘fantastisch’ is ‘awesome/awesum’. Dit is natuurlijk geen goed voorbeeld, maar er zijn er meer te bedenken.
Verder heeft een subcultuur zeker ontzettend veel invloed op jongeren. Jongeren die behoren tot een bepaalde subcultuur die volgen ook de rest van het cultuurtje. Stel dat de gewoonte van de subcultuur is dat je naar bepaalde festivals/muziekfeesten gaat. Dan laat je dat niet helemaal achter je, anders gaan andere mensen denken dat je maar voor de grap aan die subcultuur meedoet (zwartwit uitgelegd). Of dat je probeert een scène te worden. Een scène is iemand die opvallend aan een subcultuur meedoet, maar eigenlijk alleen voor de show.
Andere voorbeelden: mensen uit de gothic-subcultuur dragen vaak zwarte kleding en zilverkleurige sieraden, mensen die tot de skater-subcultuur behoren dragen vaak een beetje alternatieve, losse kleding. De urban-subcultuur wordt gekenmerkt door dure (sport)kleding en schoenen. Als je jezelf alleen maar hult in de kenmerken van een bepaalde subcultuur dan gaan mensen accepteren dat je erbij hoort/wilt horen. Als dit is wat je wil, dan heeft die subcultuur dus wel degelijk invloed op jou. Want je gaat je er dus anders door gedragen.
Wanneer spelen subculturen een belangrijke rol?
Om de wereldgeschiedenis in een alinea samen te vatten: mensen leven als groepsdieren in groepen. Binnen de groep ontstaat het natuurlijke evenwicht met een legitieme leider. Deze omringt zich met een hofhouding die tussen de leider en de groep komt te staan. Er vormt zich een dynastie. De leider wordt de leiding. Eigen belangen van mensen die aan de macht zijn maakt dat de belangen van de groep (het volk) steeds minder goed worden behartigd. Hierdoor ontstaan daar subculturen die geleidelijk aan concurrentie vormen voor de officiële leiders. Dit leidt tot opstanden, revoluties en staatsgrepen. Slagen deze dan valt de leider en zijn hofhouding verdwijnt. Vervolgens begint het hele verhaal opnieuw in een nieuwe dynastie met een nieuwe cyclus.
Een belangrijk aspect hierin is dat dynastieën die zichzelf overleefd hebben hun ondergang willen voorkomen. Zo is ‘democratie’ ontstaan om bedreigende subculturen in te kapselen, revoluties te voorkomen en de dynastie te behouden.
Zonder subculturen zou de democratie die we in onze maatschappij hebben niet zijn ontstaan.
Opmerkelijk is dat ons ‘democratische systeem’ zich thans ook zelf gedraagt op een manier die kenmerken heeft van een dynastie in zijn nadagen. Mensen die geen onderdeel van het systeem zijn en democratische invloed hebben zijn bedreigend.
Voorbeeld: Onze Minister President betitelde Pim Fortuin kort voor zijn liquidatie als ‘staatsgevaarlijk’.
5. Wat is de verhouding tussen de maatschappij en subculturen?
Dit is een soort haat liefde verhouding. Zonder subculturen geen maatschappij en met subculturen wordt de maatschappij minder dominant, wat door de ‘echte maatschappij/meerderheid’ als bedreigend wordt ervaren.
Een belangrijke vraag voor machthebbers in de maatschappij is: hoe veel en/of hoe lang kunnen we subculturen hun gang laten gaan (accepteren), zonder dat we onze eigen doelen en belangen daarvoor moeten wijken. Op het moment dat dat gebeurt, begint de maatschappij zich tegen de subcultuur te verdedigen.
Voorbeelden van ‘homogene’ groepen in de maatschappij zie je ook bijvoorbeeld bij protestants christelijke gelovige groepen. Die overleven door streng opgelegde beperkingen in gedrag, die ook beperkingen in maatschappelijke vaardigheden opleveren. Deze groepen overleven door het vermijden van contact met andersdenkenden. Inmiddels zijn er honderden splintergroepen van deze christenen, die andersdenkenden niet kunnen verdragen. Zie het grote aantal protestants christelijke kerken met een eigen signatuur.
Ook in de politiek is het bestrijden van subculturen nu hoog op de agenda geplaatst.
Waarvoor zijn subculturen in een maatschappij nodig?
Waarschijnlijk is dit een natuurlijke verhouding. De instandhouding van de mens als soort maakt contacten tussen (sub)culturen noodzakelijk. Bij sommige indianenvolken in de Amazone is uitlenen van vrouwen aan bezoekende mannen gewoon om nieuwe genen in de groep te brengen. De meerderheid van in relaties levende mensen heeft seksuele contacten met anderen, vaak ook buiten hun eigen woonplaats.
Maar ook als we dit gegeven buiten zicht laten is een 'maatschappij' zonder subculturen niet mogelijk. Op maatschappelijk niveau komen subculturen in beeld, die in hun uitingen afwijken van wat daar ‘normaal’ heet te zijn. Zoals mensen met andere kleding, religie, seksuele geaardheid enz. Welke subculturen worden bestreden hangt af van de vraag welke belangen van de overheid in de maatschappij worden bedreigd.
Wat is de bijdrage geweest van subculturen aan de maatschappij die we nu hebben?
De ‘leiding’ in elke cultuur gebruikt subculturen als een verbindend element, door zich ertegen af te zetten. Als de 'maatschappij' een subcultuur tot gemeenschappelijke vijand kan maken, wordt daardoor de maatschappij zelf als groep zichtbaar en dus versterkt. Bovendien is de strijd tegen subculturen goed voor de economie en financiële belangen.
Voorbeelden daarvan in het verleden zijn geweest: de heksen, ketters en hugenoten voor de kerk, joden voor de nazi’s, Armeniërs voor de Turken, communisten voor de Amerikanen, jehova’s voor de protestantse kerken, zigeuners voor de lokale overheid enz. Nu zijn Moslims en zogenaamde moslim terroristen aan de beurt.
Gemeenschappelijke bijdrage van al deze subculturen is, dat zij een bewust gecreëerde vijand zijn, die de schuld krijgt van alle soorten narigheid. Dit ontlast de verantwoordelijke autoriteiten en geeft de gevestigde orde hulp van de massa bij het versterken van hun machtspositie.
Dit stigmatiseren van subculturen gaat altijd ten koste van de menselijkheid, zoals je in de geschiedenisboeken kunt lezen en ook in het huidige Nederland kunt waarnemen.
Tenslotte is er een belangrijk aspect van subculturen in een democratische omgeving. Democratie kent geen legitieme groepsleiders meer die zelf ten strijde trekken. Er is openbare besluitvorming nodig om het besluit te sanctioneren. Van oudsher leidt dit tot het manipuleren van de werkelijkheid om een democratische meerderheid achter het besluit te krijgen.
Subculturen zijn zeer noodzakelijk voor de mens in al zijn levensgewoontes. De verschillen van mensen, groepen en de culturen die daarin ontstaan, leveren ons de wereld op waarin wij onze leerprocessen kunnen hebben. Het volledig accepteren van elke subcultuur is in onze maatschappij noodzakelijk om via het natuurlijke ontmoetingsproces te komen tot een vreedzame ontwikkeling naar een maatschappij waarin de mens met anderen samen kan leven.
Bron: http://www.gratisadviseurs.nl/question.php?id=4030
Samenvatting & Conclusie
De vraag was: ‘Zou het kunnen zijn dat de subculturen in Nederland direct invloed hebben op de maatschappij en de sociale cohesie?’

Sociale cohesie is belangrijk in een land omdat een land samenhangt in sociale cohesie zelf. Groepen zijn van elkaar gescheiden omdat dit een natuurlijk proces is. Een grote massa zou nooit kunnen voortbestaan. We leren van elkaar doordat we als subculturen van elkaar gescheiden zijn. Er zijn altijd verschillen tussen mensen, en deze zullen er ook altijd blijven.
Als de sociale cohesie zou verdwijnen, zouden de mensen minder leren, minder sociaal zijn in omgang.
Subculturen ontstaan door dat mensen zich afscheiden van de ‘massa’ dit kan iedereen zijn. Je hoeft alleen een ander idee over iets te hebben, je anders te kleden, iets anders te geloven of wat dan ook. Andere mensen sluiten zich bij jou idee aan, en samen vormen jullie een eigen cultuurtje. Er zijn talloze subculturen, iedereen kan er een beginnen en voortzetten. Deze subculturen komen veel in Nederland voor en zijn alom bekend: Alto's, Breezers, Emo’s, Goths, Gabbers, Hippies, Hooligans, Metalheads, Punkers, Skaters, Skinheads en Hiphoppers.
Subculturen hebben vooral invloed op jongeren die nog bezig zijn zichzelf te ontdekken, een groep van mensen die elkaar steunt, maar ook dingen van elkaar verwacht.
De verhouding tussen de maatschappij en de subculturen is een soort haat liefde verhouding. Zonder subculturen geen maatschappij en met subculturen wordt de maatschappij minder dominant, wat door de ‘echte maatschappij/meerderheid’ als bedreigend wordt ervaren.
Een belangrijke vraag voor machthebbers in de maatschappij is: hoe veel en/of hoe lang kunnen we subculturen hun gang laten gaan (accepteren), zonder dat we onze eigen doelen en belangen daarvoor moeten wijken. Op het moment dat dat gebeurt, begint de maatschappij zich tegen de subcultuur te verdedigen.
Subculturen hebben wel degelijk invloed op de sociale cohesie in Nederland. Dit gebeurt door middel van het beïnvloeden van jongeren. De overheid wordt op bepaalde punten ook onder druk gezet. Subculturen blijven subculturen, ze zetten zich af tegen datgene waarvan ze zich hebben afgescheiden. Sociale cohesie betreft de samenhang van de maatschappij, de maatschappij bestaat uit een ‘massa’ en uit subculturen. De massa leert van de subculturen en andersom ook.
Bronvermelding
Ik heb onder anderen de volgende internetbronnen gebruikt voor het construeren van deze praktische opdracht:
- http://www.inter-net-viewer.nl/weblog/2006/05/02/oxford-op-de-knieen/
- http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5T2HPR
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_cohesie
- http://www.gratisadviseurs.nl/question.php?id=4030
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Subcultuur

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.