Multiculturele samenleving

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 2172 woorden
  • 7 mei 2002
  • 68 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
68 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Inleiding:

Wij hebben gekozen voor de volgende hoofdvraag:

Hoe staat de Nederlandse bevolking tegenover de islam na de aanslagen van 11 september?

Wij hebben gekozen voor deze hoofdvraag, omdat de aanslagen ons wel aan het denken hebben gezet en wij gewoon zeer verontwaardigt waren en nog steeds zijn over dat mensen tot zo iets in staat zijn. Wij wilden eigenlijk meer weten van het geloof waar de daders in geloofden. Daarom zijn wij gaan onderzoeken of de islam daadwerkelijk te maken heeft met de aanslagen en of het eerlijk is om alle moslims te veroordelen. We gaan proberen om onze conclusie uiteindelijk te baseren na onderzoek van de volgende deelvragen:

- Is het aantal confrontaties tussen moslims en Nederlanders toegenomen?
- Hoe denken de Nederlanders over de moslims na de aanslagen?
- Wat houdt het geloof de islam in, en heeft het werkelijk te maken met terrorisme?
- Betekenen de aanslagen het einde van de multiculturele staat?

Wij gaan proberen door middel van enquêtes, het lezen van kranten artikels en door het zoeken van informatie op internet de deelvragen beantwoorden. Ook hebben we een moskee en een politiebureau bezocht.

Is het aantal confrontaties tussen moslims en Nederlanders toegenomen?

Wij hebben voor het beantwoorden van deze deelvraag vooral gebruikt gemaakt van het internet. Voornamelijk van de websites van de grote dagbladen als het NRC handelsblad en De Telegraaf. Ook hebben wij op een zaterdag een aantal mensen geïnterviewd.

In de krant is er sinds de aanslagen veel over geschreven, bijvoorbeeld een stukje in het NRC handelsblad. ‘ laat Kok naar moskee komen ’! Er wordt daarin nog al flink afgegeven op de overheid. De moslims vinden dat minister-president Kok en bijvoorbeeld ook koningin Beatrix zich meer persoonlijk moeten inspannen om autochtone burgers beter te informeren over de islam en de islamitische gemeenschap. Zij zeggen dat zij in hun voorbeeldfunctie aan de bevolking moeten laten zien dat er geen reden is tot angst voor de islam. Ze zeggen ook ‘ wij zijn geen terroristen’!! Je kunt hieruit dus ook wel enige afschuw herleiden tegenover Osama Bin Laden en zijn handlangers. Zij doen daar dus ook blijkbaar afstand van.

Bij het politiebureau hebben we te horen gekregen dat er meer dan 90 incidenten zijn gemeld in Nederland bij de politie na de aanslagen van 11 September. Dit blijkt uit een inventarisatie Landelijk Vereniging van anti discriminatie en Meldpunten (LVA). 31 Meldingen gaan over discriminerende opmerkingen op straat, zoals scheldpartijen, bedreigingen en het bespotten van moslims. De andere incidenten gaan over het vernielen van spullen en het in elkaar slaan van moslims. Dit is allemaal gebeurd na de aanslagen van 11 September. We schrokken hier best wel van toen we dit hoorden. Want 90 aanslagen is echt veel en dit wijst er dus ook wel op dat er toch anders tegen moslims aan word gekeken.

De moslims zelf voelen zich steeds vaker aangevallen, onder andere door het bekladden van de moskeeën, vernielingen en bedreigingen. Sommigen roepen zelfs op om de moskeeën te laten bewaken door politie of door burgerwachten. Sommige islamitische instellingen vinden dat ze niet genoeg bescherming krijgen. Men had die toewijding wel bij de Palestijns-Israëlische conflicten. Toch zijn de meeste islamitische instellingen van mening dat het niet haalbaar is en niet nodig is om de moskeeën continu te laten bewaken.

Want is het nu al zover dat mensen hun eigen kerken moeten gaan beschermen? Waarom moet hier überhaupt over worden gesproken, wonen we hier dan niet in een multiculturele samenleving? Of wordt dat alleen maar door de overheid gezegd? Hoe denken de burgers er eigenlijk over? Als het nu al zover is dat mensen die iets anders geloven worden bedreigd en hun kerken die voor hun geloofsovertuiging staan, worden beklad? Is dit in de geschiedenis zoveel keren de aanleiding geweest voor een oorlog? Natuurlijk is het zo, dat door de aanslagen de islam in een niet zo positief daglicht is gekomen. En natuurlijk is het zo, dat er in de oosterse landen al jarenlang ruzie is tussen islamieten en ander geloven. Maar dat is niet het geval in Nederland!! Laten we in vredesnaam proberen dat zo te houden! Er is al genoeg ellende op de wereld en wij hebben het heel goed in ons kleine landje!! We moeten er voor zorgen dat we in ons kleine landje de vrede tussen beide partijen handhaven. Als het ons al niet lukt, in ons zeer tolerante landje, hoe moet dat dan op wereldniveau lukken. We moeten alert zijn onze normen en waarden te handhaven.Je moet elkaar respecteren en vrij laten in zijn of haar geloofsovertuiging. Als we dit allemaal proberen in Nederland, dan zijn we gewoon een sterk land. Zo kunnen we eventueel nog een belangrijke rol gaan spelen op internationaal niveau.

Hoe denken Nederlanders over de moslims na de aanslagen?

Over het algemeen hadden de mensen die we hebben geïnterviewd niet echt een uitgesproken mening. De meeste mensen zeiden dat het een `nogal ver van hun bed show` is, oftewel het is eigenlijk zo ver weg dat wij ons daar niet zo druk om maken. Op de vraag of ze iets hebben gemerkt van conflicten tussen moslims en Nederlanders werd over het algemeen nee gezegd. Maar een man kon ons wel vertellen dat hij wel merkte dat ze toch iets anders worden aangekeken en dat hij merkte dat mensen ze wel een beetje uit de weg gaan. Alle mensen die we hebben ondervraagd hadden dezelfde persoonlijke mening, hun mening tegenover aanhangers van de islam is niet veranderd.

‘Wat houdt het geloof, de Islam in, en heeft die te werkelijk te maken met terrorisme? ‘

Het Arabische woord Islam” “betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echt God, die het alleen waard is om aanbeden te worden. Iemand die dit doet wordt een “Moslim” genoemd. Dat gehoorzaam aan God betekent, maar het betekent ook vredelievend.

Om je volledig over te geven aan de Islam zijn er 6 basiselementen waarin je moet geloven:

1.- De eenheid van God.
2.- De profeten
3.- De boeken
4.- De engelen
5.- De dag des oordeels
6.- De voorbeschikking

De eenheid van God
Je moet dan geloven dat er geen andere God is dan Allah, en niemand is hem in enig opzicht gelijk. Hij is niet verwekt en hij kan niet verwekken: Allah is er nu, was er altijd en zal er altijd zijn. Dus hieruit kan je concluderen dat Allah geen kinderen kan krijgen, wat een menselijke eigenschap is. Wanneer Allah wil dat er iets is zegt hij “WEES” en het is er.
Het geloof begint met een getuigenis, ook wel sjahadah genoemd. Die luidt als volgt:

Ashadoe ella Ilaha Illa Allah, wa ashadoe enna Mohammeden ‘abdoehoe wa rasoeloeh’.
Er is geen andere god dan Allah en Mohamed is zijn dierbaar profeet.

De profeten
Die Islam vereist dat je in profeten gelooft en dat je ze allemaal kan onderscheiden van Mohamed tot Adam. Elk van deze profeten zijn hemelse leraren die je leiden naar God. Moslims mogen niet profeten uit andere geloven respecteren, zoals in sommige religies wel de gewoonte is, want een Moslim moet juist met elke profeet een lofuiting hebben, namelijk “Vrede zij met hem”.

De boeken
Geloof in alle boeken, die openbaringen zijn van God. Een paar voorbeelden van zulke boeken zijn: De Torah van Mozes, de Psalmen. Deze boeken worden echter niet meer gebruikt, want de fundamentele waarheden kan je terug vinden in de Heilige Koran, dat een geschrift is voor de gehele mensheid. De Heilige Koran bevat alle morelen en spirituele vereisten voor de ontwikkeling van de mensheid.

De engelen
Geloof in engelen, die Allah heeft geschapen uit puur licht. Engelen zijn gods dienaren, die in opdracht van hem taken uitvoeren.

De dag des oordeels
Geloof in het hiernamaals. Volgens de Islam is er leven na de dood, in de hel wordt je gestraft en in de hemel krijgen je een leven van volledige blijheid en geluk door de verbondenheid met God.

De voorbeschikking
Moslims geloven in de goddelijke voorbeschikking, goed of slecht, en alle schepsel zijn met hun kennis voorbestemd. Allah heeft alles perfect in houding geschapen.
Als je een echte Moslim bent dan moet je aan alle vijf de zuilen van de Islam voldoen.
De vijf zuilen zijn:

1.- Geloofsbelijdenis
2.- Gebed
3.- Armenbelasting
4.- Vasten
5.- Bedevaart

Geloofsbelijdenis
Allah is de enige God en je kan niemand vergelijken met hem. En Mohames is zijn dienaar en profeet.

Het gebed
Vijf keer per dag moet er gebeden worden. Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en ’s nachts. Als bid moet je schone kleren dragen en op een schone plek zijn en dan werp je je onder aan de heer en dan bid je om dank en vragend voor vergiffenis.

De armenbelasting
Dit heeft invloed op de economische spirituele opleving van de mens. Het gaat er gewoon om dat je, als je Moslim bent, dat je dan niet al je geld aan jezelf en aan je familie uitgeeft, maar ook aan de armen en sociaal zwakkeren. Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah je altijd aan om armen te helpen, want voor dergelijk liefdadigheid krijg je volgens de Koran de beloning van 700 maal of meer.

Vasten
De grootste vastenperiode is de Ramadan, die een maand duurt. Je mag dan niet eten als het zonlicht schijnt. In deze maan mag je ook geen seks hebben en vermijd je onzinnig taalgebruik en daden en wijd je jezelf aan het gebed van de Koran en de goede daden. In deze maand moet je helemaal rein zijn zowel lichamelijk als geestelijk. Alleen zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie of zwangere vrouwen of vouwen die borstvoeding geven hoeven niet te vasten. Aan het eind van de Ramadan is er suikerfeest, er wordt dan volop gefeest en gegeten. Er worden dan vooral veel zoete dingen gegeten.

De bedevaart
Elke moslim is verplicht om één keertje in z’n leven naar de bedevaart te gaan in Mekka, mits hij genoeg geld heeft en hiertoe in staat is. In Mekka staat het huis van Allah, in het Islamitisch genoemd “Ka’bah”.

Nu we ons dus hebben verdiept in het geloof van de Moslims weten we dus dat dit geloof werkelijk helemaal niets heeft te maken met terrorisme. Het zou dan ook raar zijn als alle Moslims werden veroordeeld tot terrorist. Ik denk dat je bijna in elk geloof wel een groepje mensen hebt die zo fanatiek zijn in hun geloof dat ze overal toe in staat. Zo ook de mensen die de terroristische aanslag hebben gepleegd op 11 september. Natuurlijk mag je heel ver gaan in je geloof en wat je daar allemaal voor wil op geven, maar wij vinden het nogal een beangstigend idee dat mensen zover gaan dat ze zelfs hun eigen leven willen en geven. En dat ze ook in staat zijn om met de gedachte te sterven dat ze door hun toedoen duizenden onschuldige mensen de dood injagen. Als zo´n klein groepje mensen zo´n grote aanslag kan plegen in zo´n groot en sterk land is de wereld dan nog wel veilig? Dit is wat veel mensen zich samen met ons afvragen! Dit hebben wij geconcludeerd uit de meningen van veel van de ondervraagden mensen.

Betekenen de aanslagen het einde van de multiculturele staat?

Wij denken zelf van niet. Aangezien wij allemaal toch vrij nuchtere mensen zijn en ons niet zo vreselijk laten leiden door emoties denken wij dat het niet het einde is van de multiculturele staat. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met wat we zeggen, maar we leven nu gewoon weer allemaal ons eigen leventje, dus het komt wel goed met ons landje. Ook als wij moeten spreken namens de mensen die wij hebben geïnterviewd kunnen wij zeggen dat de mening over de multiculturele staat niet echt veranderd is.

Conclusie:

Onze conclusie is eigenlijk heel simpel, de houding van de Nederlanders is niet veranderd ten opzichte van de Islamieten! Na de aanslagen zijn er wel enkele incidenten geweest, maar dit was na een paar dagen al weer over en het is niet zo dat er nu nog steeds een afkeer tegen moslims heerst. Wel is het zo dat de Nederlanders iets voorzichtiger zijn geworden in het contact maken met moslims. Onze mening is zo dat het natuurlijk afschuwelijk is wat er is gebeurd in Amerika, maar dat dit door zo´n kleine groep mensen is gebeurd dat je niet de rest van de moslims hierop kunt afrekenen. Wel is het zo dat wij wel een afkeer hebben tegen mensen die het goedkeuren wat Osama Bin Laden en zijn aanhangers hebben gedaan, maar dat is eigenlijk ook in Nederland maar een hele kleine groep mensen. Wij hebben met veel plezier aan deze PO gewerkt en we hebben er ook nog veel van geleerd, omdat je echt wel moest verdiepen in het onderwerp. We zijn veel dingen te weten gekomen over het islamitische geloof en dat vonden we bij nader inzien wel heel interessant. Het was ook heel leuk om mensen te interviewen naar hun mening, want er kwamen vaak hele verrassende antwoorden op tafel. Kortom we hebben er met veel plezier aan gewerkt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.