Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Krantenanalyse

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 4176 woorden
  • 26 juli 2007
  • 15 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
15 keer beoordeeld

.1 Noem tenminste vier in het oog springende elementen van de opmaak van jouw krant. De krant maakt gebruik van veel tekst en lange artikelen
De krant maakt gebruik van weinig kleur
De artikelen hebben relatief kleine en rustige koppen
De krant bevat relatief weinig foto’s en afbeeldingen .2 Foto’s in kranten lijken op het eerste gezicht een zuivere registratie van de werkelijkheid. Toch kun je via diverse technieken foto’s ‘kleuren’. Zoek naar de meest opmerkelijke foto in jouw krant die het meest subjectief (‘gekleurd’) is en licht toe waarom dit voor jou de meest subjectieve is. De foto die ik heb gekozen hoort het artikel ‘De nieuwe, oude situatie in Zuid-Libanon’ op bladzijde 5. Op de afbeelding staan twee libanese regeringsmilitairen boven op hun tank. Op de voorgrond van de foto zie je de loop van de tank, de focus van de foto staat op het uiteinde van de loop waardoor dit deel centraal staat in de foto. De fotograaf zorgt er zo voor dat er een agressief, gewelddadig beeld wordt geschetst.
.3 Bedenk zelf een krantenpagina zoals jij vindt dat een krantenpagina eruit zou moeten zien. Als ik een eigen krantenpagina zou moeten ontwerpen, zou slechts klein gedeelte (ongeveer 10%) worden besteed aan reclame en advertenties. Er zou geen plaatselijk nieuws in staan zoals berovingen in een bepaalde stad, behalve als het om een nieuwe ontwikkeling gaat. De pagina bevat vooral grotere artikelen die betrekking hebben op veranderingen in de maatschappij en die voor grote groepen belangrijk zijn. Er komen meer, kleinere afbeeldingen of foto’s, in ieder geval bij de grotere artikelen, voorwaarde is wel dat ze iets toevoegen aan het nieuwsbericht. Opinie-artikelen worden gemengd met de informatieve artikelen weergegeven, maar dan wel duidelijk gescheiden door een kader of een ander lettertype. Artikelen met praktische informatie, berichten over human-interest of verstrooing worden apart van de informerende berichten op een andere pagina weergegeven. .4a Zoek in de krant twee voorbeelden van functies voor jou. Vermeld het artikel en de pagina en omschrijf kort waarom dit artikel deze functie voor jou heeft. ‘Japan na Koizumi’, bladzijde 7 heeft een opiniërende functie omdat het de mening van de krantenredactie weergeeft over de rol van Japan in de wereld. De ‘Fokke en Sukke’-strip op bladzijde 24 heeft een amuserende functie omdat het op een komische wijze commentaar geeft op actuele zaken door middel van een tekening van twee vogeltjes in een vreemde situatie met korte kritische teksten. .4b Zoek in de krant twee voorbeelden van functies voor de samenleving. Vermeld het artikel en de pagina en omschrijf kort waarom dit artikel deze functie voor de samenleving heeft. ‘Kabinet mogelijk kerncentrale erbij’ op bladzijde 2 heeft de functie om te zorgen voor openbaarheid. Door middel van dit artikel worden burgers geïnformeerd over de plannen van de rijksoverheid ten aanzien van de inzet van kernenergie. ‘Uitlachen en tromgeroffel- de toon is gezet’ op bladzijde 3 heeft als functie ervoor te zorgen dat de mensen geïnformeerd zijn in een steeds ingewikkelder wordende samenleving. Het
verschaft informatie over het beleid van verschillende politieke partijen in de periode voor de verkiezingen zodat de moeilijke keuze in het stembushokje vergemakkelijkt wordt. .5a Hoe is de verdeling binnenlands nieuws en buitenlands nieuws op de voorpagina in de door jou te analyseren krant? Vermeld de artikelen en deel ze in in de categorie binnenlands nieuws of buitenlands nieuws. Binnenland: ‘Oppositie botst fel met VVD en CDA’ ‘Kabinet: nieuwe kerncentrales actief vanaf 2016 operationeel’ ‘Wolters Kluwer wil van bosatlas af’ ‘Zege hockeysters’ ‘Wijn: Beleggers verder inperken’ ‘Meest droog’ ‘Nederlands Filmfestival opent met briljant ‘Ober’’ Buitenland: ‘Bush geeft delen terreurrapport vrij’ ‘Aftocht Israël uit Libanon vertraagd’ ‘Ierse premier geeft aannemen geld toe’ ‘Hitlerkunst brengt 170000 euro op’ ‘Turkse kamer-kandidaten van lijst’ ‘Europa schrapt ‘Armenië-eis’ Turkije’ ‘Duitse rel over afgelasten opera’ ‘Blair brengt het labourcongres voor laatste maal in trance’ ‘Paus en moslims hebben weinig op met vrije meningsuiting’ .5b Waarom zou de door jou te analyseren krant juist voor deze indeling in binnenlands nieuws en buitenlands nieuws kiezen? De doelgroep van NRC handelsblad is de hoogste welstandsklasse; HBO-opleiding of hoger, niet gelovig, stemmen vooral op de VVD. De lezers zijn veelal jonge hoogopgeleide zakenmensen. Zij vinden buitenlands nieuws belangrijk omdat ze veel reizen, betrokken zijn bij handel met het buitenland of geïnvesteerd hebben in het buitenland. Ze hebben bovendien voldoende kennis en achtergrond om de ontwikkelingen in het buitenland te kunnen begrijpen en interessant te vinden.
.6 Zoek drie koppen in je krant die enige subjectiviteit verraden. Noem de titels en de pagina’s. Motiveer je keuze. ‘Uitlachen en tromgeroffel –de toon is gezet’, bladzijde 3. De term ‘tromgeroffel’ is een ietwat overdreven manier om aan te duiden dat het kabinet zich enigszins op de borst klopt over haar prestaties. Het is geen objectieve aanduiding van de uitspraken van het kabinet; het verraadt enige ironie. Hiermee wordt tussen de regels door een beetje de draak gestoken met de woorden van de ministers. ‘Zambia kiest tussen ‘bloemkool’ of rouwdouwer’, bladzijde 6. Met de term ‘rouwdouwer’ wordt een subjectief, negatief oordeel uitgesproken over presidentskandidaat Michael Sata. ‘Landschapjes van Hitler brengen 170.000 euro op’, bladzijde 9. De aanduiding ‘landschapjes’ is enigszins denigrerend en geeft aan dat de schrijver er geen hoge pet van op heeft. .7 Zoek een bericht over iemand die een misdaad of vergrijp heeft gepleegd en moet voorkomen of al is veroordeeld. Heeft de verslaggever zich met een van de betrokken partijen geïdentificeerd? Motiveer je antwoord. ‘Soldaat zwaar mishandeld: milde straf’ op bladzijde 4. Uit het artikel blijkt dat de familie van het slachtoffer teleurgesteld is over de straf (vier jaar werkkamp) die door de journalist in het artikel als (relatief) mild wordt aangeduid. Hieruit valt af te leiden dat de schrijver van het artikel zich vooral identificeert met (de familie van) het slachtoffer. Immers, vier jaar werkkamp is voor onze begrippen best een zware straf voor een mishandeling, toch vindt de journalist het een milde straf. .8a Zoek in je krant het redactionele commentaar. Geef de pagina in de krant aan zich dit bevindt. Beschrijf de gebeurtenis of ontwikkeling waarover het gaat. Bladzijde 7 ‘Stilstand’. De gebeurtenis waarover het artikel gaat is de staking van het Rotterdamse openbaar vervoer op 25 september tegen verzelfstandiging en privatisering. .8b Geef kort het standpunt (politieke kleur) weer van de redactie. Het standpunt van de redactie is dat de staking niet in het belang van de passagiers was. De stakers kunnen zich beter vergelijken met andere werknemers van het openbaar vervoer in plaats van zich vast te klemmen aan hun oude eisen. De politieke kleur van het commentaar is af te leiden uit het gegeven dat de commentator partij kiest tegen het beschermen van de werknemers. Het is een min of meer liberale opstelling waarbij de belangen van de consument en het bedrijf zwaarder tellen dan het belang van de werknemers. .8c Zoek het nieuwsbericht dat erbij hoort en geef aan waarom. Vermeld de titel en de pagina. Het bijbehorende nieuwsbericht is ‘Busstaking in delen Nederland’ op bladzijde 2. Dit artikel hoort bij het redactioneel commentaar omdat het vermeldt dat er 27 september busstakingen waren in Groningen, Drenthe, delen van Friesland, Gelderland en rond de Drechtsteden. Deze staking wordt genoemd in de vierde alinea van het redactioneel commentaar; het onderwerp van het nieuwsbericht is ook het onderwerp van het commentaar.
.9 De afgelopen jaren is er twijfel ontstaan over het nut van commentaren. Hebben de lezers nog wel behoefte aan iemand die hun vertelt hoe ze tegen bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen moeten kijken? Geef jouw mening. Ik vind dat er altijd behoefte is aan commentaren. Een goed commentaar geeft weer wat de voors en tegens zijn vanuit een bepaalde of zelfs meerdere maatschappijvisies. Het plaatst de feiten in een groter verband en geeft een aanzet voor het toepassen van normen en waarden op de behandelde gebeurtenissen. Een commentaar vertelt niet hoe de lezer tegen bepaalde gebeurtenissen of ontwikkelingen moet kijken, het geeft één visie of mening. De lezer kan het hiermee wel of niet eens zijn, in beide gevallen vormt hij of zij daardoor een mening over het onderwerp en gaat er verder over na denken. .10 Zoek in je krant een cartoon. Vermeld de pagina waarop de cartoon staat. Beantwoord vervolgens de onderstaande vragen. De cartoon op bladzijde 1, linksonder. .10a Beschrijf kort en bondig wat je op de cartoon ziet. Op de cartoon zie je een afgehakt hoofd op het podium van een grote zaal liggen. Het hoofd zingt “Lalalaa” tegen de mensen in de zaal, die nogal bedenkelijk naar het tafereel kijken. Als onderschrift staat er ‘Wie zei ook weer dat Duitsers geen gevoel voor humor zouden hebben?’. .10b Naar welk onderwerp in het nieuws verwijst deze cartoon? De cartoon verwijst naar het artikel op bladzijde 1: ‘Duitse rel over afgelasten opera’. Dit artikel gaat de afgelasting van de Duitse opera Idomeneo, een opera waarin Mohammed wordt onthoofd. De opera werd afgelast uit angst voor de reacties van de moslimgemeenschap of islamitische organisaties. .10c Welke kritiek uit de tekenaar in deze cartoon? De kritiek die de tekenaar in deze cartoon uit is dat de Duitsers de hele gebeurtenis veel te serieus hebben genomen terwijl wij als buitenstaanders de humor van de hele situatie wel kunnen inzien. .10d Ben je het met de tekenaar eens? Motiveer je mening. Ik ben het wel met de tekenaar eens; ik vind ook dat de Duitsers de hele kwestie te veel hebben opgeblazen terwijl er eigenlijk geen serieus probleem was.
.10e Vind je dat de cartoon humor heeft? Waarom wel/niet? Ik vind dat de cartoon wel humor heeft omdat het eigenlijk een behoorlijk absurde situatie laat zien: een zingend afgehakt hoofd. Het bespot als het ware waar de Duitsers in dat artikel nu eigenlijk mee bezig zijn en waar ze zich druk om maken. Door het onderschrift begrijp je dit beter, ik kan er in ieder geval wel de humor van inzien. .11 Zoek in de krant een bericht waarvan volgens jou prima een cartoon is te maken. Omschrijf wat er op die cartoon te zien zou zijn. Je mag hem natuurlijk zelf ook tekenen. Mijn cartoon gaat over het bericht op bladzijde 6 over de Ierse premier die toegeeft geld aangenomen te hebben. De tekening staat hieronder afgebeeld. .12 Geef in procenten en bij benadering aan hoe de verdeling tussen de bovengenoemde zes rubrieken is in jouw krant. In totaal 24 bladzijdes
beleidsinformatie:5,5 pagina’s >> 23,3% human-interest: 1 pagina >> 4,2% verstrooiing: 7 pagina’s >> 29% praktische informatie: 2,5 pagina’s >> 10,4% opinie: 1 pagina >> 4,2% advertenties: 7 pagina’s >> 29% bij benadering kun je zien dat de krant voornamelijk wordt gevuld door beleidsinformatie, verstrooiing en door advertenties. Human-interest en opinie vullen slechts een klein gedeelte van de krant en de praktische informatie vult de overgebleven gedeeltes van bladzijdes, vooral in het achterste gedeelte van de krant. .13a Pak het hoofdartikel (van de voorpagina) in de krant. Vermeld de titel en vat het in acht regels samen. Het hoofdartikel op de voorpagina is: ‘Oppositie botst fel met VVD en CDA’. In de Algemene Politieke Beschouwingen botsten PvdA, Groenlinks en SP met de VVD en CDA. De discussies gingen vooral over de koopkracht van de middeninkomens, AOW en de noclaimregeling in de zorgverzekering. Bos verweet het CDA dat het nog niet goed gaat met de samenleving, ondanks het herstel van de economie. Maxime verhagen, fractievoorzitter CDA, was juist van mening dat de situatie in Nederland dankzij Balkenende drastisch is verbeterd. Wel zijn zowel Bos als Verhagen het erover eens dat het niet goed gaat met de intergratie. Bos geeft aan dat integratie de grote sociale kwestie gaat worden de komende jaren, en ook Verhagen geeft toe dat er te weinig is bereikt op het vlak van integratie. .13b Vind je het een terechte keuze voor juist dat hoofdartikel? Motiveer je mening. Ik vind de keuze om dit artikel als hoofdartikel te kiezen terecht. Het is belangrijk dat de samenleving weet wat er gaande is tussen de partijen onderling en wat de belangrijkste discussiepunten zijn. Vooral met het oog op de komende verkiezingen is van belang dat de mensen de standpunten van de partijen leren kennen zodat ze een goed beredeneerde keuze kunnen maken.
.13c Vind je de kop van het artikel terecht? Motiveer je mening. Ik vind de kop van het artikel ‘Oppositie botst fel met VVD en CDA’ niet terecht omdat er nog niet eens een motie van wantrouwen is ingediend. De in de titel genoemde felheid blijkt uiteindelijk te bestaan uit het gebruiken van termen als ‘onzin’, ‘kletspraat’ en ‘totale flauwekul’. Ik vind de titel dus te overdreven voor de eigenlijke inhoud van het artikel. .14a Zoek naar een achtergrondinformatie-artikel. Vermeld de titel en de pagina ‘Hui geeft opgesloten kinderen een gezicht’, bladzijde 3. de kern van het artikel is het beantwoorden van de vraag waarom de opsluiting van de achtjarige Hui zoveel media-aandacht heeft gekregen. Volgens het artikel komt dit door een actie van de hippe AVRO-presentator Bousema. Dankzij Bousema is er in zeker tien radio- en tv-programma’s aandacht besteed aan Hui. Het probleem was al langer bekend, in 2005 zaten er ongeveer 235 kinderen in vreemdelingendetentie. Door de actie van Bousema heeft het probleem nu een gezicht gekregen. .14b Welke eventuele politieke kleur blijkt uit dit artikel? Motiveer je mening. Uit het artikel blijkt niet direct een politieke kleur of mening, wel neemt de journalist enigszins afstand van de ‘hype’ rond Hui. Dat blijkt uit zinnen als ‘Veel commotie over het opsluiten van kinderen is er tot nu toe niet geweest. Maar nu is daar Hui, en Hui moet natuurlijk blijven.’ en ‘Nu opeens moet minister Verdonk zich niet alleen in de Tweede Kamer verdedigen, maar ook in Nova.’ Hij schijnt het niet eens te zijn met de manier waarop Hui als het gezicht van opgesloten kinderen wordt afgebeeld. .15 Zoek een artikel dat typisch past bij de identiteit (kleur) van de krant. Noem de titel en de pagina waar het artikel staat. Geef vervolgens aan waarom dit artikel zo typisch past bij de identiteit van de krant. Zaken die kenmerkend zijn voor de identiteit van de NRC zijn: veel aandacht voor nuances en achtergronden van het nieuws, veel aandacht voor buitenlands nieuws,voor zakelijk nieuws en voor cultuur. Het artikel ‘De nieuwe, oude situatie in Zuid-Libanon’ op bladzijde 5 is hier een goed voorbeeld van. De gecompliceerde situatie waarbij in Zuid-Libanon vier gewapende partijen naast elkaar opereren wordt in dit achtergrondartikel genuanceerd uit de doeken gedaan. .16 Zoek naar de rubriek ‘ingezonden’ brieven in de krant. Zoek een brief uit. Vermeld de titel en de pagina van de door jou gekozen ingezonden brief. Beantwoord de onderstaande vragen. .16a Naar aanleiding van welk bericht/nieuws reageert de briefschrijver? De briefschrijfster (Greta Duisenberg) reageert omdat in een artikel waaraan zij medewerking heeft verleend cruciale passages weggelaten zijn.
.16b Wat is de hoofdgedachte (mening) van de brief? De hoofdgedachte van de brief is dat de weggelaten passages wel hadden moeten worden opgenomen in het artikel van 23 september uit de serie ‘17’. .16c Welke argumenten worden er gebruikt? De geschrapte passages vormden een wezenlijk onderdeel van haar opvattingen in het artikel. Het weglaten ziet zij (Duisenberg) als onaanvaardbare censuur. .16d Ben je het eens met de hoofdgedachte van de brief? Motiveer je mening. Het is lastig te beoordelen of ik het eens ben met mevrouw Duisenberg omdat ik het desbetreffende artikel niet heb gelezen en zelfs als ik het had gelezen zou ik niet kunnen weten wat de journalist met haar had afgesproken over de te publiceren tekst. Ik kan haar dus gelijk noch ongelijk geven, maar als de tekst zonder inderdaad zonder haar toestemming is weggelaten, ben ik het met haar eens dat dit niet had mogen gebeuren. .17 Schrijf zelf een ingezonden brief naar aanleiding van een bericht in de krant. Geef het bericht aan waar je voor koos. Vrijheid van meningsuiting in de VS wordt bedreigd door Bush. Uit het artikel ‘Publicatie over relatie orkanen en klimaat verhinderd’ op bladzijde 2 vande krant van 27 september blijkt dat de regering van George W. Bush in twee gevallen probeerde te voorkomen dat informatie die haar slecht uitkomt voor de pers beschikbaar komt. Een buitengewoon kwalijke zaak in een land dat zich erop beroemd een van de hoeders van vrijheid en democratie te zijn. Riep George Bush bij het aantreden van zijn nieuwe ministersploeg niet op om door te gaan met het verspreiden van democratie in de wereld? Als dat een democratie is waarbij voor de regering ongunstige informatie wordt achtergehouden, moeten we er maar blij mee zijn dat deze Amerikaanse vorm van democratie zich niet erg snel over de aarde verspreidt. Te meer daar objectieve informatie over de zaak waar het om gaat –de gevolgen van klimaatverandering- voor ons allen van het allergrootste belang is. Laten we hopen dat dit soort beïnvloeding van de vergaring van nieuwsfeiten in Nederland niet aan de orde is. .18 Zoek naar een politiek getint artikel uit de door jou geanalyseerde krant. Vermeld de pagina en de titel van het artikel. Schrijf nu drie keer een redactioneel commentaar over deze kwestie zoals de Telegraaf, de Volkskrant en Trouw dat zouden schrijven. Gebruik minimaal 100 en maximaal 200 woorden per redactioneel commentaar. ‘Kabinet mogelijk kerncentrale erbij’, blz. 2

Telegraaf: Het kabinet wil onder voorwaarden de bouw van meer kerncentrales mogelijk maken. Deze kerncentrales zouden vanaf 2016 operationeel kunnen zijn. Als argumenten hiervoor geeft het kabinet dat kerncentrales geen bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. Hiermee neemt het kabinet een belangrijke stap om een langgekoesterd taboe van links Nederland te doorbreken. Naast een bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot, zou het kabinet ook als argument kunnen noemen dat het goed is de kernreactortechnologie voor ons land te behouden en op dit punt niet achterop te raken ten opzichte van de rest van de ontwikkelde landen. De vraag is echter of dit besluit de verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie zal overleven. Immers, de PVDA is tegen de bouw van een tweede kerncentrale en heeft aangekondigd de plannen te zullen schrappen als de partij in een volgend kabinet zit. Daarmee laat de PVDA zich kennen als een dogmatische en in zekere zin conservatieve partij. Het is daarom te hopen dat VVD voldoende zetels haalt om een kabinet CDA-VVD mogelijk te maken. Volkskrant: Het kabinet wil onder voorwaarden de bouw van meer kerncentrales mogelijk maken. Deze kerncentrales zouden vanaf 2016 operationeel kunnen zijn. Als argumenten hiervoor geeft het kabinet dat kerncentrales geen bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. De vraag is echter of het verstandig is om een probleem te willen op lossen met een zo problematische technologie als energiewinning uit kernsplijting. Naast de traditionele problemen –wat te doen met kernafval, de grote risico’s bij ongelukken in een kerncentrale, wat te doen met de opgebruikte kernreactor- moet in de komende tijd ook rekening gehouden worden met het gevaar van terroristische aanslagen. Verder wordt door het gebruiken van kernenergie de uiteindelijk noodzakelijke omschakeling naar echte duurzame energie –zonne-energie, windenergie, aardwarmte- uitgesteld en minder aantrekkelijk. Bovendien zal er door investeren in kernenergie minder geld beschikbaar zijn voor investeringen in duurzame energie. Kortom, het kabinet maakt hiermee een verkeerde keuze. Het is te hopen dat linkse partijen, zoals PVDA en groenlinks, door dit standpunt van CDA en VVD wat meer wind in de zeilen krijgen en in het volgende kabinet dit besluit kunnen terugdraaien. De PVDA heeft reeds aangekondigd dit te zullen doen, hetgeen waardering verdient. Trouw: Het kabinet wil onder voorwaarden de bouw van meer kerncentrales mogelijk maken. Deze kerncentrales zouden vanaf 2016 operationeel kunnen zijn. Als argumenten hiervoor geeft het kabinet dat kerncentrales geen bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. Het is de vraag of het demissionaire kabinet wel zo’n ingrijpend besluit mag nemen. Het kabinet geeft dan ook aan dat een definitief besluit over de aanleg van een tweede kerncentrale door het volgende kabinet genomen zal moeten worden. Daarmee rijst de vraag wat het kabinet nu eigenlijk heeft besloten, het lijkt meer een wens of intentie te zijn dan een beslissing met duidelijke gevolgen. Vermoedelijk wil het kabinet vooral de discussie starten en bezien wat de reacties zijn van zowel de bevolking nabij de 3 voorgestelde locaties als van de andere politieke partijen. Zo bezien heeft het kabinet toch een verstandige zet gedaan. Immers, het overgaan tot de bouw van een tweede kerncentrale dient, zeker in ons land, voorafgegaan te worden door een brede maatschappelijke discussie daarover. .19 Volg nu vijf dagen de krant die jullie thuis hebben. Volg en lees steeds de artikelen die betrekking hebben op één van de volgende onderwerpen: -oorlog en vrede -politiek in Nederland -massamedia -criminaliteit -multiculturele samenleving -milieu
Vermeld de krant met data die jij 5 dagen ‘volgde’ met het onderwerp. Plak de artikelen op die je bij jouw onderwerp vond. Schrijf naar aanleiding van die artikelen een eigen artikel van 1 A4-tje over dat thema. Dit artikel mag informatief zijn, maar ook achtergronden verstrekken of juist opiniërend zijn. Op het einde van jouw artikel geef je ook twee stellingen waarover mensen van mening zouden kunnen verschillen.
De krant die ik heb gevolgd is Dagblad de Limburger, deze krant heb ik gevolgd van
17 januari tot 21 januari. in de komende bladzijdes heb ik de artikelen over milieu opgeplakt die ik kon vinden in de vijf opeenvolgende kranten. Milieu: Hoe groot is het klimaatprobleem? Tegenwoordig is er veel te doen om het klimaatprobleem dat al jaren op de loer ligt en ons in de nabije toekomst genadeloos onderuit zal halen. Reden voor de aandacht is onder andere de ‘klimaatfilm’ van Al gore. Zijn film, “An Inconvenient Truth” vertelt in alle details over de effecten van de opwarming van de aarde. Voor de personen die nog niet de kans hebben gehad om de film te gaan bekijken, wordt het extra makkelijk gemaakt; advocaat Roger Cox heeft er nu zelfs voor gezorgd dat alle inwoners van Maastricht en omstreken gratis deze film kunnen gaan bezichtigen voor de komende drie weken. Hij wil Maastricht bewust maken van het probleem van klimaatverandering en ze laten nadenken over vragen als: kunnen wij het ons permitteren om stil te blijven zitten en de generatie na ons met misschien het dan wel onomkeerbare probleem van de opwarming van de aarde op te zadelen? Hoewel men maar al te ijverig die vraag wil beantwoorden, is het misschien wel belangrijker om ons eerst eens af te vragen hoe groot dat probleem eigenlijk wel niet is. Al Gore schildert de rampzalige gevolgen als de mens niet stopt de aarde op te warmen door massaal broeikasgassen de atmosfeer in te pompen. Hij schetst een waar apocalyptisch scenario met tropische orkanen, massale uitgedroogde vlakten, wereldwijde hongersnood. Deze visie wordt door veel wetenschappers min of meer ondersteund. Er bestaat dus consensus over dat de aarde geleidelijk aan opwarmt, waarschijnlijk door toedoen van de mens, en dat dat desastreuze gevolgen kan hebben voor het klimaat. Ook Nederland beseft dat de klimaatverandering grote gevolgen heeft, misschien zelfs groter dan voorzien. Tegenover deze grote groep bestaat er ook een kleinere, maar uiterst strijdvaardige groep die denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Volgens hen is deze hele alarmfase-theorie gebaseerd op onzorgvuldige en onbetrouwbare wetenschap. Onbetrouwbaar omdat er te veel onbekende factoren meespelen. Zij redeneren dat als men nog niet eens het weer voor tien dagen vooruit kan voorspellen, waarom zou men dan met zekerheid het klimaat over pakweg honderd jaar kunnen voorspellen? Naar hun mening gaat het bij de wetenschap om harde, bewijsbare en controleerbare feiten en niet om de consensus, waar natuurlijk veel voor te zeggen valt. Toch zijn er nog een paar mankementen in het standpunt van deze groep; een weersvoorspelling is afhankelijk van puur lokale omstandigheden terwijl het bij een wereldwijde klimaatsvoorspelling voor decennia van veel meer en complexere factoren afhangt. Dat is dus als het ware appels met peren vergelijken. De strijd tussen beide groepen lijkt meer en meer een richtingenstrijd tussen verschillende overtuigingen te worden dan een wetenschappelijk debat over feiten. óf je gelooft onvoorwaardelijk in een doemscenario, óf je gelooft er niet in. De felheid van het debat ontstaan mede doordat de feiten geen glasheldere, objectieve conclusies toelaten. Als de een net beweert dat de poolkappen over de hele wereld drastisch aan het smelten zijn, weet de ander er altijd wel tegenin te brengen dat er ergens een poolkap is die juist weer in volume aan het toenemen is. Als van de ijsmassa op de Zuid-pool wordt beweert dat deze kleiner wordt, blijkt de ijsmassa op Antartica juist weer toe te nemen. De ene groep beweert dat het allemaal door menselijk toedoen komt, de andere zegt juist dat het enkel natuurlijke processen zijn. In het kort, voor de buitenstaander is het onmogelijk om een absolute waarheid te behalen uit deze onoverzichtelijke stroom van informatie. Ook voor politici is het moeilijk om er nog een touw aan vast te knopen, waardoor men met onduidelijke informatie enkel tot de conclusie komt dat er íets moet gebeuren, maar wat, dat blijft de grote vraag. Toch kunnen we niet blijven wachten op duidelijkheid, want dat er iets staat te gebeuren, dat staat vast. Twee stellingen waarover mensen van mening zouden kunnen verschillen: Het klimaatprobleem is niet ontstaan door menselijk toedoen, maar heeft enkel natuurlijke oorzaken. We moeten nu maatregelen nemen tegen de klimaatverandering zodat de volgende generatie niet op een onomkeerbaar probleem stuit.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.