Het verloop van integratie in Nederland

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 2041 woorden
  • 27 februari 2004
  • 195 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
195 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding: wat is integratie?

Integratie komt van het werkwoord integreren, dit betekent letterlijk iets tot een geheel maken. Wanneer wij van integratie van allochtonen spreken, bedoelen we dus dat de allochtonen één worden met het land waarin ze integreren. Ten eerste kun je onder integratie verstaan dat nieuwkomers in een land de dominante cultuur overnemen en dat de eigen cultuur verdwijnt. Dit proces wordt assimilatie genoemd en geld niet alleen in culturele zin maar ook in sociaal-economische zin. Er kan ook sprake zijn van een soort “melting-pot” waarbij sprake is van wederzijdse integratie. De culturen passen zich dan aan elkaar aan en vormen één nieuwe cultuur. Integratie hoeft niet te betekenen dat alle culturele aspecten volledig overgenomen worden: allochtonen kunnen vaak voor een gedeelte hun eigen cultuur houden en toch geïntegreerd zijn in de Nederlandse cultuur. Maar allochtonen moeten toch ten minste de taal leren en zich van enkele gewoontes ontdoen om onderdeel te worden van de Nederlandse maatschappij. Je voelt het al aankomen, sommige allochtonen hebben hier moeite mee, of ze willen hun eigen gewoontes behouden. Integratie gaat dus lang niet altijd niet zonder slag of stoot en daarom zal ik onderzoek doen in het verloop van de integratie van allochtonen in Nederland.

Mijn hoofdvraag luidt dus: “Hoe verloopt de integratie van allochtonen in Nederland?”

Om deze hoofdvraag te beantwoorde, maak ik gebruik van enkele deelvragen:

· Wat is integratie? (deze vraag heb ik reeds beantwoord in mijn inleiding)
· Welk beleid voert de overheid met betrekking tot de integratie van allochtonen in Nederland?
· Wat zijn de achterliggende normen en waarden van elke groep of organisatie?
· Welke onderdelen van hun cultuur willen allochtonen behouden?
· Is het makkelijker voor allochtonen om in Engeland te integreren, in vergelijking met Nederland?

Het antwoord op mijn hoofdvraag zal in het slot (conclusie) verwerkt worden.

Welk beleid voert de overheid met betrekking tot de integratie van allochtonen in Nederland?

Tegenwoordig wordt grotendeels het integratiebeleid van de jaren negentig nog uitgevoerd, zo staat er in het rapport van de commissie Blok dat het integratiebeleid uit de jaren negentig sterk gericht wordt op het vergroten van de participatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het gaat erom het beleid te richten op volwaardige deelneming van de minderheden aan de samenleving, met gelijke kansen, rechten en plichten, en zonder discriminatie.

Door de Nederlandse overheid worden inburgeringscontracten afgesloten met vreemdelingen. Mensen die hier mogen blijven worden verplicht om Nederlands te leren en om dingen te leren over de Nederlandse cultuur. Hierdoor zouden ze makkelijk integreren en sneller een goede positie in de Nederlandse samenleving kunnen verwerven. De overheid vindt het nog wel belangrijk dat allochtonen hun eigen cultuur kunnen behouden en stimuleert dit ook, bijvoorbeeld door subsidies te geven aan allochtone kunstenaars. Ook is er nog steeds het beleid van positieve discriminatie. Hierbij worden allochtonen “voorgetrokken” in bepaalde situatie. Voorbeeld: Bij gelijke geschiktheid van een autochtone en een allochtone sollicitant wordt de allochtone sollicitant aangenomen. Verder zijn er voorstellen om een minimum procentueel aantal allochtonen in bedrijven te verplichten.

Bedrijven hebben echter niet altijd trek in deze vorm van bemoeizucht en “gelijke geschiktheid” is erg moeilijk te controleren. Hierdoor komt het in de praktijk helaas nog voor dat een autochtoon meer kans heeft om aangenomen te worden dan een allochtoon. De inburgering vordert ook gebrekkig door de voornoemde problemen bij de inburgeringcursussen.

Op voorstel van de politieke partij D66 is er een aparte minister gekomen voor “grote steden en integratiebeleid.” Deze minister (Van Boxtel, D66) heeft geen departement tot zijn beschikking. Hij is dus een minister zonder portefeuille. Het is zijn taak om ervoor te zorgen dat de integratie van allochtonen goed verloopt en bijvoorbeeld de problemen met de inburgeringcursussen op te lossen. Aangezien hij zelf geen miljoenen te verdelen heeft zal hij hiervoor altijd samen moeten werken met andere ministers.

Minister van Boxtel wil, zoals hij het zelf zegt, “de kwaliteit van samenleven tussen de verschillende minderheidsgroepen in de Nederlandse samenleving zo groot mogelijk maken.” Hij heeft z´n eigen site: www.minstervanboxtel.nl die erg interactief is. Hij kwam onder andere in het nieuws doordat hij ging chatten op het internet met Marokkaanse jongeren en anderen over hun problemen en over integratie.

Wat zijn de achterliggende normen en waarden van elke groep en welke onderdelen van hun cultuur willen allochtonen behouden?

Er is natuurlijk een groot probleem. De normen en waarden bij dit beleid. Hoe ga je met mensen om? Kan je ze zomaar het land uitzetten, als ze vluchteling zijn? Omdat de wachtlijsten zo groot zijn, zitten ze vaak een aantal jaar in Nederland te wachten op een verblijfsvergunning. Na die tijd krijgen ze vaak te horen dat ze weg moeten. Wij vinden eigenlijk dat je dat niet kan maken, omdat de mensen al zo lang in Nederland zijn. Ze hebben misschien al kinderen, die Nederlands hebben geleerd. Dan kan je die niet zomaar het land uitzetten. Je kan ze ook niet alleen in Nederland laten, en dan de ouders eruit zetten. Onze oplossing: De wachtlijsten verkorten, zodat de mensen niet lang in Nederland zijn voordat ze horen of ze een vergunning krijgen.

Hier volgen de normen en waarden van allochtonen en autochtonen:

De allochtonen:
Wat willen de allochtonen in ons land? Zijn ze op zoek naar een betere situatie voor hun gezin, zodat ook zij een goede toekomst hebben, of komen ze hier alleen maar genieten van de uitkeringen die door anderen moeten worden betaald? We gaan er maar van uit dat de eerste stelling juist is. De allochtonen zijn hier gekomen om een goede baan te krijgen, een goed inkomen en zo een goede toekomst te kunnen creëren voor hun kinderen.

Ik denk dat de meeste allochtonen redelijk tevreden zijn met hun situatie hier in Nederland. Ze hebben een huis, geld en zijn veilig. De meeste allochtonen zullen redelijk snel tevreden zijn, omdat de levenssituatie die men hier aan treft vele malen beter is dan die in het land van herkomst.

Maar toch zijn er problemen met de allochtonen. Een punt waar de allochtonen mee zitten is dat ze zich gediscrimineerd voelen. Als een allochtoon geen werk krijgt, zal dat volgens de allochtoon liggen aan discriminatie.

Vaak wonen de allochtonen in buurten bij elkaar. Ze vormen een soort apart gebied in een stad. In dat gebied leven zij. Omdat in dat gebied alleen maar allochtonen worden, zijn zij niet genoodzaakt om Nederlands te spreken. Ze kunnen in hun eigen taal communiceren. Ook de normen en waarden zijn voor die mensen hetzelfde. Een aanpassing op dat gebied is dus ook niet nodig. Alles gaat goed met de allochtonen zolang ze zich in hun ‘eigen gebied’ begeven. Maar zodra ze er buiten komen gaat het verkeerd. Ze komen dan in een wereld die men niet kent, waar men vreemd is. Je bent nu alweer op een ander punt gekomen van integratie, namelijk waar de allochtonen moeten wonen. Bij elkaar zodat ze zich thuis voelen, of juist niet bij elkaar om zo beter te integreren? Omdat dit een onderwerp op zich is, ga ik hier niet verder op in.

Het is daarom van groot belang dat een allochtoon goed Nederlands kan spreken. Als men Nederlands kan spreken, functioneert men beter in onze maatschappij. Maar Nederlands moet je leren. Kleine kinderen die naar de basisschool gaan leren de taal redelijk gemakkelijk. Op school moeten ze wel Nederlands spreken, omdat dat de enige taal is die gesproken wordt. Maar als ze na school thuis komen bij een moeder die weer bijv. Turks tegen hen begint te praten heeft het weinig zin. Het is daarom van belang dat ook oudere allochtonen Nederlands leren spreken.

De taal alleen is natuurlijk niet genoeg. Kinderen leren op school wel wat wel en niet kan in Nederland. Maar daar komt het weer! Als ze thuiskomen moet er niet iemand zijn die hun het tegenovergestelde leert. De inburgeringcursussen die nu worden gegeven moeten dan ook niet alleen maar de taal bevatten, maar alle elementen van leven in Nederland. ‘Verplicht slagen, anders eruit,’ is een goed standpunt naar mijn mening. Wie namelijk niet slaagt, heeft te weinig kennis om onze de maatschappij te passen en hoort hier dus niet. Zowel van de allochtonen als de autochtonen is 85% ( onderzoek NIPO ) het ermee eens dat inburgeringcursussen verplicht moeten worden. Inburgeringcursussen moet je nu doen wil je een uitkering krijgen. Naar mijn mening is het eigenlijk belachelijk dat de overheid met zulke voorstellen moet komen. De allochtonen zijn naar ons land gekomen, zij willen hier leven. Zij zouden dus ook maar het initiatief moeten tonen om in onze maatschappij te kunnen integreren.

De autochtonen:
In belang van de autochtonen zou het het beste zijn geweest als er totaal géén allochtonen waren. Het gehele probleem van de integratie valt dan weg. Dat houdt in dat er geen discussie hoeft plaats te vinden als de problemen ten gevolge van de integratie er niet meer zijn, er geen sprake meer is van tegengestelde belangen tussen de autochtonen en allochtonen en dat de overheid de ‘koek’ veel gemakkelijker kan verdelen. Al het geld kan namelijk aan de autochtonen worden besteed, zonder dat daarbij ontevredenheid ontstaat bij de andere partij, aangezien deze dan niet bestaat. Het enige nadelige gevolg zou kunnen zijn, dat er dan alleen maar sprake is van één cultuur. De culturele waarde van onze maatschappij zou dan dalen. Maar zo is de situatie niet. Er zijn wel degelijk allochtonen aanwezig, waar rekening mee gehouden moet worden.

Wanneer een allochtoon zich aanpast aan de Nederlandse cultuur zou er geen probleem zijn. Maar dat verschil is er wel, en zal nooit helemaal verdwijnen. Denk maar aan Noord-Ierland of Israël.

Dit verschil in cultuur kun je zo klein mogelijk maken door een goede integratie. Alle mensen leren Nederlands, leren de normen en waarden, alle tradities en andere gewoonten.

Maar om Nederlands te lezen heb je lesmateriaal nodig. Dat kost geld. Die Nederlandse taallessen moeten door iemand gegeven worden. Dat kost geld. De cursussen die worden gegeven om hen de normen en waarden te leren kosten ook geld. Als je iedere allochtoon nu dit allemaal wil laten leren, ben je een hoop geld kwijt. Is een autochtoon wel bereid om ‘zijn’ geld hiervoor te betalen. Ziet een autochtoon bijvoorbeeld niet liever de wachttijden in de ziekenhuizen omlaag gaan?

Is het makkelijker voor allochtonen om in Engeland te integreren, in vergelijking met Nederland?

Ten eerste kunnen allochtonen in Engeland makkelijker een baan vinden, omdat er eenvoudigweg meer werk is. Allochtonen hebben dus meer kansen op de arbeidsmarkt. Ook is Engeland voorzien van meer faciliteiten voor immigranten, zo is het makkelijker om een onderkomen te vinden in Engeland dan in Nederland.

Bovendien zijn er in Engeland minder administratieve verplichtingen dan in bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk en bestaat er al lang een traditie van immigratie, waardoor het door de enorme toestroom van immigranten makkelijker is om te integreren in Engeland.

Iets wat ook zeker in de smaak valt bij immigranten in Engeland is de taal: de engelse taal is over het algemeen makkelijker te leren dan het Nederlands en vaak hebben immigranten al enige kennis van de engelse taal.

In vergelijking doet Nederland dus wel een beetje onder voor Engeland, maar toch blijft Nederland een van de beste landen wat betreft het gemak waarmee allochtonen kunnen integreren.

Conclusie en eigen mening

Uit mijn onderzoek blijkt dat de integratie in Nederland nog niet zo goed verloopt, maar dat het wel steeds beter wordt. Ik vind dat de buitenlanders in Nederland gewoon moeten integreren. Geen separatie, of assimilatie, maar gewoon integratie. Ze moeten Nederlands leren, en weten hoe de cultuur in elkaar zit. Daarbij mogen ze uiteraard hun eigen cultuur blijven houden, maar moeten weten hoe ze met autochtonen moeten omgaan. Wanneer de allochtonen zich niet aan deze voorwaarden houden, moeten ze het land uit worden gezet. Het is heel simpel en ze weten wat de consequenties zijn als ze zich niet gedragen. Ik vind ook dat de wachtlijsten veel korter moeten, zoniet, dan mag de overheid geen mensen meer uitzetten die hier langer dan 2 jaar zijn. Aan de andere kant zouden autochtonen ook beter hun best kunnen doen, door gewoon met allochtonen om te gaan, zoals met iedereen. Dit zou de integratie zeker bevorderen, want een van de grootste problemen rond integratie is de discriminatie van allochtonen.

REACTIES

J.

J.

aan Tristan,
bedankt voor deze informatie over integratie
succes, Janneke

18 jaar geleden

I.

I.

ik vind het 3x niks

15 jaar geleden

J.

J.

Jouw verslag lijkt ons erg goed bruikbaar maar kun je misschien vertellen welke bronnen je hebt gebruikt? Wij zijn met een soortgelijke opdracht bezig en vinden vooral het stuk over integratie in engeland interessant.
Ik hoop dat je ons de bronnen kunt geven.
Groetjes, Jojanneke

15 jaar geleden

A.

A.

Tristan, ik vind het heel erg goed wat je hebt geschreven, maar heb voor mijn werkstuk ook de bronnen nodig. Zou je die kunnen geven? groetjes

12 jaar geleden

I.

I.

heeei,
zou je hier de bronnen op willen zetten? groetjes!

11 jaar geleden

A.

A.

Hello its me can you trenslate to englisch please?

7 jaar geleden

E.

E.

Er staan heel veel cruciale fouten in de tekst, vooraleer je de betekenis van het woord integratie in jou tekst uitlegt, zou je best een woordboek hanteren. Begin daar eerst mee, en bekijk het onderwerp integratie objectief, jou tekst is een samenvatting van alles wat je gehoord hebt van de mensen die dus ook niets weten wat het woord integratie inhoudt. Laat ik het u maar duidelijk maken, integratie is: het opgenomen zijn en het participeren in het maatschappelijk leven en in de sociale structuur van de samenleving.

Een belangrijk kenmerk van integratie is dat de opname van personen of bevolkingsgroepen van beide kanten komt. Zowel de binnenkomende partij als de ontvangende partij passen zich aan de ander aan en daarmee ontstaat samensmelting tussen die twee personen of bevolkingsgroepen. Daarmee onderscheidt integratie zich nadrukkelijk van assimilatie waarbij aanpassing slechts van één kant komt. Dus maw het is GEEN assimilatie, het gaat zeker niet om de culturen maar het gaat meer om de taal. Iemand het land uitzetten is gewoonweg zeer radicaal samengevat, je moet echt opletten hoe je uw tekst formuleert.

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.