Zit je in 4/5 havo en heb je een N&T of N&G profiel? Vul deze korte vragenlijst in over chemie-opleidingen en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed.

Meedoen

Groenlinks, CDA en VVD

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 2695 woorden
  • 21 april 2007
  • 25 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.5
  • 25 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
Inhoud:

Inleiding 3

Groen Links 4

Algemene Gegevens 4

Geschiedenis 4

Uitgangspunten 5

Partijorganisatie 6

Verkiezingsprogramma 7

Partijprogramma 7

CDA 9

Geschiedenis 9

Uitgangspunten 9

Partijorganisatie 9

Verkiezingsprogramma 10

Partijprogramma 10

VVD 11

Geschiedenis 11

Uitgangspunten 11

Partijorganisatie 11

Verkiezingsprogramma 12

Partijprogramma 12

Samenwerking? 13


Bronnen 14
Wij doen ons verslag over Groenlinks, de CDA en de VVD omdat het drie verschillende partijen zijn met drie verschillende plaatsen in het politiek spectrum namelijk, links midden en rechts. Wij zijn met zijn drieën en hebben daarom drie partijen, iedereen zal één partij behandelen.

Groen Links

Algemene gegevens:

Partijvoorzitter Henk Nijhof

Partijleider Femke Halsema

Fractieleider Eerste Kamer Diana de Wolff

Fractieleider Tweede Kamer Femke Halsema

Delegatieleider Europees Parlement Kathalijne Buitenweg

Oprichting 24 november 1990 (fusie CPN, PPR, PSP, EVP)

Richting links

Ideologie vrijheidslievend links
Jongerenorganisatie DWARS

Europese fractie Europese Federatie van Groene Partijen


Geschiedenis:

Eind 1983 werd met het oog op de Europese verkiezingen van het daaropvolgende jaar door de Communistische Partij van Nederland (CPN), de Politieke Partij Radicalen (PPR), de Pacifistisch Socialistische Partij en de Groene Partij Nederland (GPN) besloten tot een samenwerkingsverband: het Groen Progressief Akkoord (GPA). Onder deze naam werd door deze partijen in 1984 met een gemeenschappelijke kandidatenlijst deelgenomen aan de Europese verkiezingen. De daarbij gekozen vertegenwoordigers van het GPA sloten zich in het Europees Parlement aan bij de Green Alternative European Link (GRAEL), waartoe o.a. ook de Duitse Grünen, het Vlaamse Agalev en het Waalse Ecolo behoorden. De GRAEL maakte op zijn beurt weer deel uit van de Regenboogfractie in het Europees Parlement, maar daarbij ging het om een losse vorm van samenwerking met het oog op een betere fractieondersteuning en andere voorzieningen.
Bij wijze van bestuur van het GPA functioneerde het Groen Progressief Overleg (GPO). In 1989 werd de naam waaronder het GPA aan de Europese verkiezingen zou deelnemen, omgedoopt tot Regenboogfractie. Niet voorzien was dat het nogal moeizaam verlopende fusieproces tussen bovengenoemde partijen, waarbij zich ook nog de Evangelische Volkspartij (EVP) voegde, in hetzelfde jaar in een stroomversnelling geraakte en tot een gemeenschappelijke deelname (onder de naam Groen Links) aan de Tweede Kamerverkiezingen van 1989 leidde. In 1990 kreeg dit samengaan zijn definitieve beslag met de oprichting van de partij Groen Links, die op 24 november 1990 haar eerste congres hield. De afzonderlijke partijen hieven zich in 1991 ook formeel op. De (Nederlandse) Regenboogfractie in het Europees parlement was daarmee in feite de Groen Links fractie geworden en bij de volgende Europese verkiezingen werd de naam dan ook in die zin gewijzigd. Ook de GRAEL was in 1989 van naam veranderd en heette nu Groenen in het Europees Parlement. Met de invoering van een nieuwe huisstijl in oktober 1992 werd tegelijkertijd besloten de schrijfwijze van de naam te wijzigen in GroenLinks.Jaar 1989 1994 1998 2002 2003

Aantal zetels 6 5 11 10 8

Uitgangspunten:

Onderwerp: doel:
Bestuur algemeen: -vaststellen beleid voor de komende jaren op basis van (financiële) mogelijkheden, en afgezet in tijd en doel.
-informeren van de raad door voortgangsrapportages/financiële rapportages (marap) van het college/ambtelijk apparaat.
-controle door rekenkamer.
-evaluatie door de raad zelf.
-op basis van wensen raad/profiel een raadsgriffier aanstellen.
-toezicht en controle financiën t.b.v. raad.
-vaststellen en waarborgen kwaliteit van het bestuur en de organisatie.
-advisering en bewaking t.b.v. reorganisatie.
-vaststellen beleid inzake informeren burgers (interactieve gemeente).
-vaststellen beleid inzake burgerparticipatie.

Onderwijs, welzijn, sociale zaken en cultuur: -evaluatie beleid en organisatie op lokaal en schoolbestuurlijk terrein.
-inventarisatie wensen, knelpunten onderwijs (en welzijn) en vaststellen beleid.
-vaststellen beleid, waarin is opgenomen:
-jongerencentra/JOP’s
-jongerenraad
-sport
-speeltuinen
-veiligheid
- vaststellen beleid, waarin is opgenomen:
- kwaliteit woonomgeving/wonen
- zorg (structuur)
-vaststellen geactualiseerd minimabeleid.
-vaststellen kunst en cultuurbeleid, mede gericht op recreatie en toerisme.
Leefbaarheid, milieu, ruimtelijke ordening -vaststellen beleid t.a.v. herstructurering, onderhoud en bestemming, waarbij rekeninggehouden wordt met:
-duurzaam bouwen
-bestaande landschapsstructuur
-milieuaspecten en effecten
-kleinschalige bedrijvigheid
-veiligheid


-opstellen prioriteitenlijst t.a.v. verkeersonveiligheid en uitvoering daarvan.
-vaststellen beleid, gericht op bezuinigingen op energiekosten.
-huidig voorzieningenniveau openbaar vervoer uitbreiden en klanttevredenheidsonderzoeken bevorderen.
-onderzoek naar de behoefte aan carpoolplaatsen en eventuele realisatie daarvan.
onderzoek naar mogelijkheden rondom o.a. het aanbod van afval, verwerking, compostering en het ontwikkelen van activiteiten, gericht op deze mogelijkheden.


Economie en financiën: -beleidskeuzes op basis van financiële mogelijkheden.
-gemeentelijke belastingen alleen trendmatig verhogen.
Plaats in politiek spectrum: -vaststellen beleid t.a.v. het ontwikkelen en stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid gericht op: dienstverlening, recreatie, toerisme en biologische landbouw.

- Links


Partijorganisatie:

Groen links heeft 30 kandidaten:

Femke Halsema, Kees Vendrik, Wijnand Duijvendak, Mariko Peters, Ineke van Gent,
Naïma Azough, Tofik Dibi, Jolande Sap, Mathieu Heemelaar, Isabelle Diks, Jup van 't Veld
Mária van Veen, Cees Korvinus, Rik Grashoff, Nen van Ramshorst, Jaap Dirkmaat,
Birgül Dönmez, Iwan Leeuwin, René Kerkwijk, Maarten van Beek, Xaviera Ringeling, Saranna Maureau, Riza Diktas, Tof Thissen, Symone de Bruin, Gon Mevis, Jan Atze Nicolai
Adri Wever, Vincent Bijlo, Kathalijne Buitenweg.

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks bestaat sinds de verkiezingen van 2003 uit acht personen

Femke Halsema, fractievoorzitter
Wijnand Duijvendak, vice-fractievoorzitter en milieuwoordvoerder
Ineke van Gent, fractiesecretaris en woordvoerder sociale zaken
Naïma Azough, zorg- en integratiewoordvoerder
Paul Jungbluth, onderwijswoordvoerder
Farah Karimi, buitenlandwoordvoerder
Kees Vendrik, woordvoerder financiën
Nevin Özütok, woordvoerder justitie

De Eerste Kamerfractie van de GroenLinks bestaat sinds de verkiezingen van 2003 uit vijf personen:

Diana de Wolff, fractievoorzitter
Leo Platvoet, vice-fractievoorzitter
Jos van der Lans
Sam Pormes
Tof Thissen

DWARS is een organisatie voor en door jongeren die zich betrokken voelen bij groene en linkse politiek. Politiek gaat over het maken van keuzes. Keuzes die invloed hebben op het dagelijkse leven, op de toekomst en de wereld om ons heen. DWARS is de onafhankelijke jongerenorganisatie gelieerd aan GroenLinks.

Verkiezingsprogramma:
Naam verkiezingsprogramma van Groen Links: Groei Mee!

GroenLinks wil groeien om alle ideeën, die ze hebben, uit te kunnen voeren. GroenLinks wil mogelijk maken dat mensen naar elkaar toe groeien. GroenLinks wil meer kansen op werk en een zelfstandig bestaan voor iedereen. GroenLinks wil dat er in Nederland meer duurzame energie komt. Kortom, GroenLinks wil groeien. En de mensen moeten mee groeien.

Partijprogramma:

- Ontwikkelingssamenwerking:
GroenLinks legt de hoogste prioriteit bij ontwikkelingssamenwerking bij het realiseren van de millenniumdoelen voor 2015, zoals een drastische vermindering van de kindersterfte, meer schoon drinkwater, betaalbare medicijnen, het beperken van ziektes als aids, malaria en tbc en onderwijs voor ieder kind.

- Milieubeleid:
GroenLinks zorgt voor schone lucht, mooie natuur en een goed klimaat. Dat zijn eerste levensbehoeften. Ruimte voor ontspanning, fijn wonen, goed en gezond eten horen daarbij. Dat betekent zorgvuldig omgaan met natuur en landschap. Voorkomen dat het klimaat verandert. Iets doen tegen de smeltende ijskappen, de verdwijnende regenwouden en de oprukkende woestijnen. Voorkom dat Amersfoort straks aan zee ligt.

- Veiligheid op straat:
GroenLinks vindt dat de veiligheid in het verkeer sterk verbeterd moet worden. Want helaas vallen er jaarlijks nog duizend doden in het verkeer. GroenLinks wil een lagere maximumsnelheid, een lager toegestaan alcoholpromillage en het puntenrijbewijs invoeren. Ook moet de onveiligheid van SUV's (luxe terreinwagens) en bestelbusjes aangepakt worden.

- Middelbaar onderwijs:
De afgelopen jaren hebben scholen steeds minder geld gekregen. Voor leerlingen wordt school steeds minder leuk en veel leraren moeten zo hard werken dat ze er ook steeds minder zin in krijgen. GroenLinks trekt 3,7 miljard euro uit voor het onderwijs om het tij te keren. Goed onderwijs is de beste start voor de toekomst. En dat is weer heel belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie.

- Werkgelegenheid:
GroenLinks streeft naar een zo'n laag mogelijke werkloosheid. Vooral langdurige werkloosheid moet worden voorkomen door mensen zonder werk zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen. Daarom is het belangrijk dat mensen continu scholing krijgen. Daarmee blijven mensen interessant voor de arbeidsmarkt, ook als ze onverhoopt tijdelijk zonder werk komen te zitten.

- Integratie:
GroenLinks wil mensen in staat stellen zich te emanciperen, mee te doen en zich weer inwoners van één land te voelen. Er is armoede, oorlog en onderdrukking in de wereld. Zolang dat zo is, zullen er mensen op de vlucht slaan. GroenLinks gaat daar nuchter mee om: iedereen moet kunnen rekenen op eerlijke regels voor toelating in ons land. En als je daaraan voldoet, vragen we van iedereen om mee te doen: 'Leer Nederlands, vergroot je kansen'.

- Gevangenisstraf:
GroenLinks wil dat gevangenisstraffen nu eindelijk eens echt gebruikt gaan worden om mensen terug op het rechte pad te krijgen. Veel gedetineerden kampen met psychosociale en verslavingsproblemen die behandeld moeten worden. Zo niet, dan komen deze mensen na hun vrijlating vaak toch weer in de criminaliteit terecht. En dat kost de samenleving alleen maar meer geld.

- Mensenrechten:
In het buitenlandse beleid staan voor GroenLinks het internationale recht en de mensenrechten centraal. Dat is ook in ons eigen belang. Wij willen een wereld leven waarin mensen vrijwaard zijn van de vernederingen door geweld en armoede, vrij kunnen uitkomen voor hun mening en waarin vrouwen en mannen gelijke en optimale mogelijkheden hebben om hun leven naar hun eigen wens en overtuiging te vormen.CDA

Geschiedenis:
Het CDA (Christen Democratisch Appél) is ontstaan in 1980 (deden in 1977 al mee met de verkiezingen) uit een fusie van de KVP (Katholieke Volks Partij) de ARP (Anti-Revolutionaire Partij) ) en de CHU (Christelijk Historische Unie). In 1878 werd de ARP opgericht door Abraham Kuyper. De CHU werd in 1908 opgericht door Savornin Lohman. De KVP werd opgericht in 1945 als opvolger van de RKSP (Rooms-Katholieke Staatspartij).

De zetelverdelingen vanaf dat het CDA meedeed.

Jaartal: 1977 1980 1981 1983 1986 1987 1991 1995 1999 2003

Zetels: 24 27 28 26 26 26 27 19 20 23

Uitgangspunten:

Het CDA is een confessionele partij en komt dus op voor het christelijke geloof.
Een aantal uitgangspunten van het CDA zijn:
1 het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden kan het beste overgelaten worden aan de werkgevers- en werknemersorganisaties;
2 er moet meer betaald zorgverlof komen voor werknemers die kinderen of anderen verzorgen;
3 meer mensen moeten voor elkaar zorgen en pas een beroep doen op de overheid als hun vrienden/familie hen onvoldoende kunnen helpen;
4 meer regelvrijheid van de scholen;
5 recht op veiligheid in de Grondwet;
6 een strengere aanpak van het misbruik van uitkeringen;
7 een vrouw mag niet alleen beslissen over abortus;
8 er moet een minister voor Gezinsbeleid komen.

Er zijn natuurlijk nog veel meer uitgangspunten.

Partijorganisatie:

Het CDA heeft een partijbureau, CDA-bestuurdersvereniging, CDAV, CDJA(CDA jongeren), wetenschappelijk instituut en een steenkampinstituut.
De besluitvorming vindt plaats door te praten met: leden, bestuurders, algemeen publiek, politici en het bestuur.
Het CDA heeft 74 mensen om op te stemmen en heeft verder nog een heleboel leden, raadgevers etc.
Er is ook een jongerenorganisatie: CDJA. Het dagelijkse bestuur van het CDJA houdt zich bezig met voorbereiding en uitvoering van velen taken van het CDJA.
Het CDA heeft een eigen wetenschappelijk instituut. En die zoeken natuurlijk van alles uit om de argumenten sterker te maken en beter te kunnen verdedigen.


Verkiezingsprogramma:

De welvaart in de wereld is toegenomen, maar nog steeds vluchten mensen voor armoede, burgeroorlogen, rovende of gewelddadige overheden. Er is meer terrorisme en nucleaire kennis en dat kan gevaarlijk samenvallen. De economie groeit en de milieuvervuiling groeit mee. Er zijn genoeg mensen die geen werk hebben en er zijn nog genoeg banen vrij. Scholen moeten ook goede prestaties leveren, omdat er dan een betere kennissamenleving is en kunnen meerdere mensen aan het werk. Een goede opvoeding is belangrijk voor de socialiteit en voor veiligheid. Er moet dus genoeg ruimte zijn voor een gezin.

Partijprogramma:

- ontwikkelingssamenwerking.
Het CDA vindt dat er internationaal moet worden samengewerkt
.
- Milieubeleid.
Het CDA wil dat er minder aandacht gaat naar het landschap, want dan verstedelijkt het land meer.

- Veiligheid op straat.
Drugs en alcohol moeten weg bij scholen en het liefst dat het er zo min mogelijk is, discriminatie moet worden bestreden, allerlei soorten overlast worden bestreden en criminaliteit etc.

- Middelbaar onderwijs.
Er mag zelf beslist worden naar welke school je wilt en de kosten voor de boeken moeten niet voor de ouders zijn. En er moet goede controle zijn op het niveau wat het kind doet.

- Werkgelegenheid.
Het CDA wil jongeren die afgestudeerd zijn zo snel mogelijk aan het werk hebben en oudere mensen met onbetaald verlof laten gaan.

- Intergratie.
Integratieprocedures moeten sneller afgerond worden en dat kan betekenen dat een groot deel niet wordt toegelaten.

- Gevangenisstraf.
Het CDA vindt dat er geen kinderen in de cel mogen, omdat ze dan juist nog slechter gaan leven ze moeten juist goed begeleid worden.

- Mensenrechten.
Het CDA wil verplichte maatschappelijke stage voor scholieren, leerwerkplicht tot 27 jaar, vrijwilligersvergoeding, meer geld voor sportclubs, kernwaarden van samenleving op school behandelen, betaalbare zorg, meer geld voor verpleeghuizen, opvoedingsinternaten en extra geld voor politie en justitie.
VVD

Geschiedenis:

De VVD is opgericht op 24 januari 1948 door een fusie van de Partij van de Vrijheid en het Comité-Oud. Tot 1958 had de VVD niet veel in te brengen daarna zaten ze in een coalitie met christelijke partijen tot 1973 met uitzondering van 1965 tot 1967. Op drie september 2004 stapte Geert Wilders uit de VVD en later werd Anton van Schijndel uit de partij gezet na een meningsverschil met Mark Rutte.

Jaar: 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Zetels: 13 19 16 17 22 28 36 22 31 39 28

Uitgangspunten:

Een nachtwakersstaat dus de overheid moet zo min mogelijk ingrijpen in de economisch en persoonlijk vlak, en bezuiniging op overheidsuitgaven en loonkosten. Ook wil de VVD meer wegenbouw en minder belasting op benzine. Ook willen ze betere inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Tot slot wil de VVD meer gevangenen in één cel en sobere cellen. De VVD is liberaal.

Partijorganisatie:

De belangrijkste vergadering in de VVD heet de algemene vergadering. In die vergadering worden interne en politieke besluiten genomen. Normaal gesproken in mei en november. Deze wordt twee keer per jaar gehouden. De leden krijgen een uitnodiging (waarin alle onderwerpen staan) via het partijblad en via de website. Voor een besluitvorming van reglementenkwesties worden afgevaardigden gekozen door afdelingen. Er kan ook een ledenraadpleging worden gehouden, dan mag iedereen die mag stemmen binnen een bepaalde periode stemmen over een onderwerp. Dit wordt gedaan voor bijvoorbeeld de keuze van partijvoorzitter of lijstrekker.
De VVD heeft een jongeren partij namelijk de JOVD, deze is opgericht in 1949.
Ook heeft de VVD een onderzoeksinstituut deze heet de prof. Mr. B.M. Teldersstichting en heeft als doel de maatschappelijke vraagstukken op een wetenschappelijk verantwoorde wijze op te lossen.

Verkiezingsprogramma:

Voor een samenleving met ambitie.
De VVD wil minder overheidsinvloed en dus moet de bevolking meer inzet en ambitie tonen. Ook wil de VVD meer mensen weer aan het werk krijgen en daardoor de economie verbeteren.

Partijprogramma:

- Ontwikkelingssamenwerking:
Meer veiligheid. En meer kijken welke landen economisch goed kunnen groeien.

- Milieubeleid:
Bescherming en verbetering is erg belangrijk, maar het moet wel in evenwicht blijven met de economie. Ook vindt de VVD het een goed idee als er meer menselijke creativiteit bij komt kijken

- Veiligheid op straat:
Meer politie maar ook beloningen als de politie het goed doet zodat er ook meer motivatie is. En defensie personeel ook bij de politie inzetten zodat er meer ervaring is.

- Middelbaar onderwijs:
De VVD wil meer beroepsgericht onderwijs en meer vrijheid. En meer ruimte voor scholen en meer creativiteit.

- Werkgelegenheid:
De werkloosheidsuitkering moet terug van 38 naar 19 maanden, maar de eerste drie maanden moeten wel omhoog. Het sociale beleid moet worden gericht op werk of een opleiding zoeken. Als mensen zich daar onvoldoende voor inzetten krijgen ze passende straffen. Mensen die niet kunnen werken moeten in ruil voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk een uitkering krijgen, om een sociaal isolement te voorkomen.

- Intergratie:
Migranten moeten de Nederlandse taal leren en de normen en waarden respecteren in ruil hiervoor moeten zij als gelijken worden behandeld. ‘Zwarte’ scholen moeten aantrekkelijke worden gemaakt voor blanke kinderen zodat deze scholen gemengde scholen worden.

- Gevangenisstraf:
De VVD wil twee gevangenen op één cel en sobere cellen. Ook wil de VVD TBS veranderen omdat het nu te duur is en niet goed werkt.

- Mensenrechten:
De rechten van het individu zijn universeel en daarom een intergraal onderdeel van het buitenlandse beleid.Samenwerking?

Ik denk dat de VVD en Groenlinks niet goed kunnen samenwerken. Zij zijn het op veel punten niet met elkaar eens. Bijvoorbeeld over veel milieu zaken zoals het fileprobleem. Ook niet over belastingen en het integratiebeleid.

CDA en VVD zouden eventueel wel met elkaar kunnen samenwerken. VVD is Centrum-Rechts en CDA is Centrum. Daardoor kunnen zij dezelfde ideeën hebben. Groenlinks valt er helemaal buiten. Want Groenlinks Is links.

Bronnen:

http://www.vvd.nl/

http://www.groenlinks.nl/

http://www.cda.nl/

http://www.nlverkiezingen.com/

http://wikipolitiek.nl/

http://nl.wikipedia.org/

http://www.iisg.nl/

http://www.inn.nl/

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.