Fileprobleem Nederland

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 2129 woorden
  • 20 mei 2010
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
11 keer beoordeeld

Hoofdvraag:
Wat doet de rijksoverheid aan het fileprobleem?


Inleiding 3

Deelvragen:

1. Wat is de rijksoverheid tegen de files aan het doen? 4

2. Wat kan de rijksoverheid nog aan de files doen? 5

3. Wat zijn de oorzaken van de files in Nederland? 7

4. Wat zijn de gevolgen van de files in Nederland? 8

5. Antwoord op hoofdvraag 9

6. Alles op een rijtje + Bronvermelding 10


Inleiding

Voor Maatschappijleer moesten we een PO maken over een maatschappelijk probleem. Ik dacht toen meteen aan fileproblematiek omdat iedereen daar mee te maken heeft. Ik vond het leuk om aan te werken en ik hoop dat u dit PO met veel plezier zal lezen.

Wat is de Rijksoverheid aan het doen tegen de files?

Het rijk zit erg met het probleem van de files. Ze hebben al een aantal dingen gedaan om er voor te zorgen dat het aantal files afneemt, of dat de lengte van de files afneemt.

Om de files tegen te gaan, is er een “spitsstrook” bedacht. De spritsstrook wordt tijdens de spits open gesteld voor verkeer, zodat er een extra rijbaan is voor alle auto’s. Door de spitsstrook word de file korter en is er dus minder wachttijd.
Er zijn nog een heleboel andere oplossingen die in de jaren zijn bedacht om te files tegen te gaan. Een van de bekendste is nog wel het Carpoolen. Er zijn veel mensen die met de auto naar het werk gaan. Als 8 mensen die dicht bij elkaar wonen naar het bedrijf gaan met de auto, dan heb je 8 auto’s op de weg, terwijl er maar 1 persoon in elke auto zit. Het rijk heeft om dat probleem een adviesbureau aan het werk gezet om iets aan dat probleem te doen. Carpoolen was de oplossing. Je legt buiten een wijk of stad 1 of meerdere carpool parkeerplaatsen aan, en je begint een reclame campagne waarin gezegd wordt, dat je ook wel met z’n vieren in een auto naar het werk kan. Op de carpool parkeerplaatsen komen dan bijvoorbeeld 4 mensen met de auto samen, om vervolgens in 1 auto naar het werk te rijden. Als veel mensen dit gaan doen zal de file aanzienlijk korter worden want ipv 4 rijdt er nu 1 auto.
Informatie is ook een goede manier om auto’s in goede banen te lijden. Vaak wordt door informatie de file niet korter, maar de wachttijd wel. Dat vinden werkgevers, en werknemers die in de file staan, prettig. Vaak zijn er meerdere wegen van A naar B. Als er op route 1 een file staat en dat wordt bij een afslag naar route 2 aangegeven, dan nemen de meeste mensen route 2, omdat je dan niet in de file hoeft te wachten. De file blijft dus gewoon bestaan, maar de mensen die er aan komen, rijden via een andere weg om de file heen.
Het openbaar vervoer is een van de manieren om zonder auto ergens te komen. In de meeste plaatsen van ons land zijn er wel busaansluitingen die naar treinstations rijden, zodat als je zonder auto best ver kunt komen. Het grote probleem met het openbaar vervoer in Nederland, is dat het erg duur is (vergeleken met andere landen in Europa). En er zijn vaak vertragingen. Dus heb je de kans dat je ergens alsnog te laat komt. Dat is niet aantrekkelijk en dus pakt men alsnog de auto.

Wat kan de rijksoverheid nog aan de files doen?

Hoewel de overheid al veel maatregelen toepast om het fileprobleem op te lossen, hebben sommige van deze maatregelen weinig zin of kunnen deze verbeterd worden.

Denk bijvoorbeeld aan een extra rijstrook in de spits.
Verbreding van de weg is niet altijd de beste oplossing voor fileproblemen. Nieuwe wegen trekken vaak meer verkeer aan en de meeste files staan er alleen maar op bepaalde uren van de dag. De minister van Verkeer en Waterstaat wil de bestaande infrastructuur efficiënter gebruiken. Het tijdelijk omvormen van twee rijstroken tot drie smallere is daar een voorbeeld van.

Rekeningrijden is ook zo’n punt van discussie.

Rekeningrijden is niet bedoeld om mensen uit de auto te krijgen of om het autorijden duurder te maken, maar om het verkeer beter over de dag te spreiden. Een betere spreiding van de rijtijden is wel de kern van de oplossing; files ontstaan simpelweg doordat te veel auto's tegelijkertijd op dezelfde weg willen rijden. Door het rekeningrijden in te voeren hoopt de minister mensen te prikkelen om te kiezen voor het reizen op andere tijden, voor een ander vervoersmiddel en soms om af te zien van de reis en te gaan telewerken.
Het beoogde effect van rekeningrijden is 30% minder wachttijd in de ochtendspits. Een groter aanbod van openbaar vervoer leidt niet automatisch tot meer gebruik ervan. Rekeningrijden maakt het openbaar vervoer voor een deel van de ochtendspitsrijders uit kostenoverwegingen interessanter.
Zeker een derde van de spitsrijders heeft een alternatief, zo blijkt uit verschillende enquêtes. Wanneer 10 tot 15% van de weggebruikers tijdens de spits voor zo’n alternatief kiest, neemt de wachttijd in files met 30 tot 40% af.
Rekeningrijden heeft een positief effect op het milieu. Voor een deel omdat het fileverkeer minder vaak op hoeft op te trekken. Rijdende voertuigen veroorzaken nu eenmaal minder uitstoot van broeikasgassen dan stilstaande of langzaam rijdende voertuigen.
De meeste automobilisten vinden rekening rijden een slecht idee. Ze willen niet betalen en daardoor zullen er ook op provinciale wegen poortjes komen om sluipverkeer tegen te gaan.
Er zijn daarom ook verschillende acties tegen rekeningrijden.

Betaalstrook in de spits
Tegenstanders van rekeningrijden zijn wel voor het alternatief van de betaalstroken. Dit houdt in dat weggebruikers moeten betalen voor het exclusieve gebruik van een bepaald weggedeelte. De automobilist heeft dan de keuze ‘gratis’ in de file te staan of tegen betaling vlot door te stromen.

Het Inhaalverbod voor vrachtauto’s zou nog verder uitgebreid kunnen worden.

Berekeningen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben uitgewezen dat waar het inhaalverbod voor vrachtauto's geldt, de files gemiddeld bijna een kwartier korter duren. Het inhaalverbod is daarom niet permanent van kracht, maar speciaal in de spitsuren: in de Randstad van 7 tot 10 en van 15 tot 19 uur en daarbuiten van 7 tot 9 en van 16 tot 18 uur. Een onderzoek is gaande naar uitbreiding van het aantal weggedeelten met een inhaalverbod voor vrachtauto's en ook naar de mogelijkheid dit verbod 'dynamisch' in te stellen: niet op vooraf bepaalde uren, maar op de momenten dat het verkeersaanbod er om vraagt.


Met een maximumsnelheid zou het aantal files ook teruggedrongen kunnen worden.
Te grote snelheidsverschillen zijn een van de oorzaken van files. Het nieuwe kabinet heeft het voornemen het maximum van 100 kilometer, dat nu voornamelijk in de buurt van de steden geldt, op alle snelwegen in de Randstad in te stellen. Althans, in de periode van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds. In de andere uren wordt het maximum 120 kilometer tenzij om redenen van veiligheid of geluidshinder anders wordt besloten. Buiten de Randstad geldt overal 24 uur lang 120 kilometer als maximum, maar ook hier zijn, opnieuw wegens verkeersveiligheid dan wel geluidsoverlast, uitzonderingen mogelijk. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe maxima van kracht worden.

Telewerken zijn al van kracht, maar zouden nog fors uitgebreid kunnen worden.
Wie een kantoorbaan heeft en thuis de beschikking krijgt over computer, faxmodem en telefoon, hoeft de deur niet uit en de file niet in. Nederland telde in 2000 ongeveer 400.000 telewerkers.

Voor goederenvervoer zou een aparte regeling getroffen moeten worden om het fileprobleem terug te dringen
Het Platform Stedelijke Distributie, waarin de overheid, de transportsector en andere betrokken organisaties samenwerken, werkt aan projecten in binnensteden die voor efficiënter goederenvervoer moeten zorgen en zo de verkeersdruk op de steden verminderen. Zo moet er een systeem worden ontwikkeld waardoor het minder vaak voorkomt dat vrachtauto's maar half beladen de weg opgaan, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er één auto rijdt voor alle winkelketens in dezelfde straat. De komende twee jaar moet duidelijk worden welke projecten goed werken. Het is de bedoeling dat voor vrachtauto's op het hoofdwegennet in het bijzonder bij de grote steden aparte stroken komen die door een beperking van het aantal op en afritten niet voor het verkeer uit de regio toegankelijk zijn.

Openbaar vervoer moet goedkoper worden

Het valt op dat de jonge mensen veel vaker met het openbaar vervoer gaan, dan wat oudere mensen. Dat is natuurlijk logisch, omdat jongeren over het algemeen studeren en daarom een OV hebben. Hier kan je misschien dus wel uit opmaken, dat hoe goedkoper het openbaar vervoer is, hoe meer mensen ermee zullen gaan reizen. Als het goedkoop is, weegt dat namelijk op tegen de ongemakken van het openbaar vervoer (niet overal kunnen komen, vertragingen, etc.). Als je een student vraagt waarom hij/zij met de trein gaat is het antwoord meestal, omdat het toch gratis is en daarom dus goedkoper en makkelijker dan met de auto. Het valt ook op dat 55% van de ondervraagden vinden dat het openbaar vervoer goedkoper moet worden.

Wat zijn de oorzaken van de files in Nederland?

Files worden geselecteerd in 2 groepen. De structurele files en de incidentele files. De structurele file zijn de files die er dagelijks staan de zogenaamde “dagelijkse files”. Deze files staan meestal in de randstad(het westen van Nederland). De incidentele files zijn de files die alleen bij incidenten voorkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een ongeluk.

Structurele oorzaken.
Een van de oorzaken is het woon-werkverkeer in de randstad. Mensen wonen niet bij hun werk in de buurt dus moeten ze elke dag met de auto naar hun werk. Alleen het probleem is, dat er meer mensen en auto’s zijn dan wegen, of ruimte op de wegen. De wegen lopen dus vol.
Een van de grootste problemen is de welvaart. De welvaart zelf is niet het probleem maar door dit kunnen steeds meer mensen zich een tweede auto bekostigen. De toename van auto’s is zo groot dat de wegen het niet meer aankunnen.

Probleem nummer 2 heeft te maken met de ruimtelijke ordening van Nederland. In de randstad zijn een aantal groeikernen aangewezen. Mensen moeten hier gaan wonen , om te zorgen dat de wegen minder vol raken. Het groene hart van de randstad mag niet in gebouwd worden dus al het verkeer moet over de bestaande wegen.

Incidentele files.
Een incidentele file kan een heleboel redenen hebben.
Een van de meest voorkomende incidentele file komt door een ongeluk. Een auto krijgt een aanrijding met een andere auto op de snelweg, er moet politie en soms ambulance bij komen. De wegen zijn soms voor een deel of geheel afgesloten en dan moeten de auto’s wachten tot de verongelukte auto’s van de weg af zijn. Maar dan moeten de kilometers auto’s weer opgang komen en dit duurt soms ook nog wel een paar uur.


Wat zijn de gevolgen van de files in Nederland?

Alle vervoermiddelen zorgen voor uitstoot van gassen die schadelijk zijn voor het milieu. De uitstoot verschilt echter per vervoermiddel en het ene vervoermiddel is dus ook slechter voor het milieu dan het andere. Het werverkeer heeft dus veel schadelijke gevolgen voor het milieu. De files zouden dus helemaal slecht moeten zijn voor het milieu, omdat er in een file een heleboel auto’s stil staan waarvan de motor wel nog gewoon draait. Per werkdag staat er tussen 160 en 190 kilometer file. Dit is ongeveer de afstand tussen Arnhem en Maastricht en is ruim 3% van de totale weglengte van het hoofdwegennet. Het aantal auto’s dat op een gemiddelde werkdag last heeft van files op het hoofdwegennet, is naar schatting 350.000 tot 500.000 van de in totaal bijna 6 miljoen auto’s die zich op dit net bevinden.

Andere gevolgen van files

Dit waren de schadelijke gevolgen voor/op het milieu. Maar natuurlijk heeft het ook veel gevolgen op de bevolking. Neem bijvoorbeeld het aantal uren dat de mensen in de file staan, al die uren kosten geld. Dit komt met name door het urenverlies door de files. Een andere oorzaak van (extra) kosten is het extra brandstofverbruik van de stilstaande auto’s in de files.

Antwoord op hoofdvraag

De rijksoverheid besteed een beperkt bedrag aan het fileprobleem.
Ze huren bureaus en instanties in om oplossingen te vinden voor het fileprobleem. Als een bureau een oplossing gevonden heeft geeft de rijksoverheid het door aan Rijkswaterstaat en die verwerken het zelf of besteden het uit aan bijvoorbeeld de ANWB. Zo zijn oplossingen bedacht als rekeningrijden, ritsen, spitsstrook en het invoeren van inhaalverbod voor vrachtwagens.

Beantwoording deelvragen

Wat is de rijksoverheid tegen de files doen?
Inhaalverbod vrachtwagens
Extra rijbaan in de spits
Carpoolen
Informatie via radio Filemelding vermijden van de files
Verbeteren openbaarvervoer

Wat kan de rijksoverheid nog aan de files doen?
Extra rijstrook
Betaalstrook
Inhaalverbod verbeteren
Accijnzen
Maximumsnelheid
Rekeningrijden
Telewerken
Ritsen
Goederenvervoer
Openbaarvervoer verbeteren
Motorrijders


Wat zijn de gevolgen van de files in de Randstad?
Milieuvervuiling
Tijdverlies door files kost een hoop geld (werknemers te laat)
Onnodig verbruik van benzine

Wat zijn de oorzaken van de files in de Randstad
Structurele oorzaken (zoals bruggen, tunnels)
Incidentele oorzaken (ongelukken)
Welvaart
Ruimtelijke ordening (Groeikernen randstad)
Beantwoording hoofdvraag

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.