Fileprobleem

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 4183 woorden
  • 25 maart 2004
  • 54 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
54 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Fileprobleem

Probleemstelling: Fileprobleem

Hoofdvraag:
Wat doet de rijksoverheid aan het fileprobleem? (?)

Deelvragen
Wat is de rijksoverheid tegen de files aan het doen? (?)
Wat kan de rijksoverheid nog aan de files doen?(?)
Hoe kijkt de instantie ANWB tegen het fileprobleem ?(?)
Wat zijn de gevolgen van de files in Nederland? (?)
Wat zijn de oorzaken van de files in Nederland?(?)Analyse vragen

De politiek-juridische optiek:

A Welk beleid of regelgeving is door de overheid ontwikkeld?

Verschillende soorten maatregelen zijn tegen het fileprobleem ondernomen, regelsom met naleven van wetten voor inhaalverbod.

B Welke politiek-ideologische visies zijn in het overheidsbeleid te herkennen?
De visies van de PVDA en de CDA zijn in het overheidsbeleid te herkennen, de VVD wat minder. De CDA heeft bijvoorbeeld als visie: van twee brede rijbanen drie smallere rijbanen maken.
De PVDA heeft als visie: Het openbaarvervoer verbeteren zodat deze tegen de auto kan concurreren.

C Welke groeperingen zijn bij het maatschappelijk vraagstuk betrokken?
De werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties en instanties als de ANWB en rijkswaterstaat.

D Welke mogelijkheden hebben betrokken groepen om overheidsbeleid te beïnvloeden en welke mogelijkheden benutten zij daadwerkelijk’?
Zij geven informatie aan de rijksoverheid die hierdoor actie kan ondernemen, door opdracht te geven aan een bedrijf of instantie die dit uitvoer zoals het maken van reclame voor een nieuwe regel in het verkeer

De sociaal-economische optiek:
A Welke belangen hebben de betrokken groepen en/of streven zij na?

De groepen hebben als belang dat er minder files in Nederland komen en dat er beter beleid wordt gevoerd door de rijksoverheid.

B Hoe hangen de nagestreefde belangen en ideologische oriëntaties samen met de sociaal-economische posities van betrokken groeperingen?
Het openbaarvervoer wordt in Nederland steeds intensiever gebruik vooral door studenten, het wordt zo goed gebruikt dat de bijvoorbeeld de NS het soms niet aankan.

De sociaal-culturele optiek:
A Welke opvattingen hebben de betrokken groeperingen over de aard, omvang en ontstaansgeschiedenis van het vraagstuk?
- het volk, de burgers hebben de opvatting dat de regering eerder de problemen van het woonwerk verkeer hadden moeten zien aankomen met het plan van Woonsteden en werksteden.
- de regeringen heeft als opvatting dat ze de grote groei van verkeer nooit konden zien aankomen. Daardoor hadden ze in relatief korte tijd geen controle op de situatie, waar ze nu proberen grip op te krijgen.

B Welke overheidsbeleid en/ of regelgeving achten zij gewenst?

Dat er minder files komen, en dat er bijvoorbeeld meer regels komen over inhalen.

C Welke normatieve uitgangspunten zijn in opvattingen van de betrokken groeperingen te herkennen hoe hangen deze samen met de ideologische en levensbeschouwelijke oriëntaties?
Bijvoorbeeld de Groenen de liefhebbers van het milieu willen graag dat er zo min mogelijk auto’s op de weg komen, Groenlinks heeft deze ideologische oriëntatie.

Wat is de Rijksoverheid aan het doen tegen de files?

Het rijk zit erg met het probleem van de files. Daarom willen ze een heleboel doen om de files te voorkomen. Ze hebben hier al een aantal dingen voor om er voor te zorgen dat het aantal files afneemt, of dat de lengte van de files achteruit gaat.

In de spits is het in de randstad altijd heel druk waardoor bijna alle wegen vol staan met auto’s en vrachtwagens. Om de files tegen te gaan, is er een “spitsstrook” bedacht. De spritsstrook wordt tijdens de spits (tussen 17.00 uur en 19.00 uur) open gesteld voor verkeer, zodat er een extra rijbaan is voor alle auto’s. Door de spitsstrook word de file korter en is er dus minder wachttijd. Een rekensommetje hoe het werkt:


[plaatje0]
Er staat 10 km file. Dat staat verdeeld over 3 stroken weg. Als je er een extra strook bij legt, komt er 33% meer weg bij. Tien kilometer min 33%, is 6.6 km file. Dus de file wordt met 3.4 km korter. Als je per 1 km 8 minuten moet wachten, dan ben je ongeveer een half uur eerder thuis als er een spitsstrook is.

Er zijn nog een heleboel andere oplossingen die in de jaren zijn bedacht om te files tegen te gaan. Een van de bekendste is nog wel het Carpoolen. Woon-werk verkeer (verkeer van mensen die van het werk terug gaan naar huis en anders om) gaat vaak zo, dan één persoon met zijn auto naar het werk gaat. Als 8 mensen die dicht bij elkaar wonen naar het bedrijf gaan met de auto, dan heb je 8 auto’s die naar het zelfde bedrijf gaan, terwijl er maar 1 persoon in elke auto zit. Het rijk heeft om dat probleem een adviesbureau aan het werk gezet om iets aan dat probleem te doen. Carpoolen was de oplossing. Je legt buiten een wijk of stad 1 of meerdere carpool parkeerplaatsen aan, en je begint een reclame campagne waarin gezegd wordt, dat je ook wel met z’n vieren in een auto naar het werk kan. Op de carpool parkeerplaatsen komen dan bijvoorbeeld 4 mensen met de auto samen, om vervolgens in 1 auto naar het werk te rijden. Als het bij elke auto zo zal gaan, dan houd je 25% van alle rijdende auto’s over. Dat is 2.5 km in een file van 10 km.

Informatie is ook een goede manier om auto’s in goede banen te lijden. Vaak wordt door informatie de file niet korter, maar de wachttijd wel. Dat vinden dus werkgevers, en werknemers die in de file staan, prettig. Vaak zijn er meerdere wegen een van A naar B te gaan. Als er op route 1 een file staat en dat wordt bij een afslag naar route 2 aangegeven, dan nemen de meeste mensen route 2, omdat je dan niet in de file hoeft te wachten. De file blijft dus gewoon bestaan, maar de mensen die er aan komen, rijden via een andere weg om de file heen.

Het openbaar vervoer is een van de manieren om zonder auto ergens te komen. In de meeste plaatsen van ons land zijn er wel busaansluitingen die naar treinstations rijden, zodat als je van bijvoorbeeld van Grote Keten (klein plaatsje in Noord-Holland) met de bus naar Schagen kan, en daar ga je met de trein naar Amsterdam. Als je dan ergens anders in Amsterdam moet zijn, als het Centraal Station, dan kun je daar over het algemeen met de metro of met de tram komen. Het grote probleem met het openbaar vervoer in Nederland, is dat het erg duur is (vergeleken met andere landen in Europa) en alles loopt vaak niet op tijd. Dus heb je de kans dat je ergens alsnog te laat komt. Dat is weer een regen voor mensen om de trein te pakken.

Wat kan de rijksoverheid nog aan de files doen?

Hoewel de overheid al veel maatregelen toepast om het fileprobleem op te lossen, hebben sommige van deze maatregelen weinig zin of kunnen deze verbeterd worden.

Denk bijvoorbeeld aan een extra rijstrook in de spits.

Verbreding van de weg is niet altijd de beste oplossing voor fileproblemen. Nieuwe wegen trekken vaak meer verkeer aan en de meeste files staan er alleen maar op bepaalde uren van de dag. De minister van Verkeer en Waterstaat wil de bestaande infrastructuur efficiënter gebruiken. Het tijdelijk omvormen van twee rijstroken tot drie smallere is daar een voorbeeld van.
Bij sommige wegen mag de vluchtstrook in de spits worden gebruikt. Hiermee is geëxperimenteerd op onder meer de A28 tussen Zeist en Utrecht. Daar bleek dat de spitsstrook niet veel extra verkeer aantrok en de komst van de dagelijkse file met tien minuten uitstelde. Een steekproef onder de weggebruikers wees uit dat 85% positief oordeelde over de spitstrook. Rijkswaterstaat studeert op meer mogelijkheden om de indeling van wegen flexibeler te maken, waardoor het aantal rijstroken zonder gebruik van de vluchtstrook in korte tijd van twee op drie banen kan worden gebracht.


Rekeningrijden is ook zo’n punt van discussie.

Rekeningrijden is niet bedoeld om mensen uit de auto te krijgen of om het autorijden duurder te maken, maar om het verkeer beter over de dag te spreiden. Een betere spreiding van de rijtijden is wel de kern van de oplossing; files ontstaan simpelweg doordat te veel auto's tegelijkertijd op dezelfde weg willen rijden.
Zo benutten we de bestaande wegruimte beter.
Van rekeningrijden gaat een extra prikkel uit om te kiezen. Te kiezen voor het reizen op andere tijden, voor een ander vervoermiddel, om samen te reizen en soms om af te zien van de reis en te gaan telewerken.
Rekeningrijden is een noodzakelijk onderdeel tegen de files. Zonder rekeningrijden zijn andere maatregelen minder effectief. Het beoogde effect van rekeningrijden is 30% minder wachttijd in de ochtendspits. Dat is te vergelijken met de situatie in de ochtendspits in de zomerperiode.
Een groter aanbod van openbaar vervoer leidt niet automatisch tot meer gebruik ervan. Rekeningrijden maakt het openbaar vervoer voor een deel van de ochtendspitsrijders uit kostenoverwegingen interessanter.
Zeker een derde van de spitsrijders heeft een alternatief, zo blijkt uit verschillende enquêtes. Wanneer 10 tot 15% van de weggebruikers tijdens de spits voor zo’n alternatief kiest, neemt de wachttijd in files met 30 tot 40% af.

Rekeningrijden heeft een positief effect op het milieu. Voor een deel omdat het fileverkeer minder vaak op hoeft op te trekken. Rijdende voertuigen veroorzaken nu eenmaal minder uitstoot van broeikasgassen dan stilstaande of langzaam rijdende voertuigen.
De meeste automobilisten vinden rekening rijden een slecht idee. Ze willen niet betalen en daardoor zullen er ook op provinciale wegen poortjes komen om sluipverkeer tegen te gaan.
De vrije universiteit heeft een onderzoek gedaan naar rekeningrijden en daar kwam uit dat 70% tegen rekeningrijden was en dat 65% het bedrag van €2,33 als tarief onaanvaardbaar vinden.
Er zijn daarom ook verschillende acties tegen rekeningrijden.
Hiermee proberen ze te bereiken dat het rekeningrijden niet door gaat. Het lijkt er alleen op dat de overheid het rekeningrijden toch door wil zetten ondanks alle protesten.

Betaalstrook in de spits

Tegenstanders van rekeningrijden zijn wel voor het alternatief van de betaalstroken. Dit houdt in dat weggebruikers moeten betalen voor het exclusieve gebruik van een bepaald weggedeelte. De automobilist heeft dan de keuze ‘gratis’ in de file te staan of tegen betaling vlot door te stromen.
Het Inhaalverbod voor vrachtauto’s zou nog verder uitgebreid kunnen worden.

Berekeningen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben uitgewezen dat waar het inhaalverbod voor vrachtauto's geldt, de files gemiddeld bijna een kwartier korter duren. Het inhaalverbod is daarom niet permanent van kracht, maar speciaal in de spitsuren: in de Randstad van 7 tot 10 en van 15 tot 19 uur en daarbuiten van 7 tot 9 en van 16 tot 18 uur. Een onderzoek is gaande naar uitbreiding van het aantal weggedeelten met een inhaalverbod voor vrachtauto's en ook naar de mogelijkheid dit verbod 'dynamisch' in te stellen: niet op vooraf bepaalde uren, maar op de momenten dat het verkeersaanbod er om vraagt.


Accijnzen zullen alleen nog verhoogd worden als Duitsland en België daartoe ook besluiten. Door inflatie zal het echter wel blijven stijgen.

De accijnzen op benzine en andere autobrandstof zijn de laatste jaren herhaaldelijk verhoogd. In 1997 bijvoorbeeld ging de accijns op benzine met 13,5 cent omhoog. De achterliggende gedachte was 'variabilisatie' . Door een gelijktijdige verlaging van de motorrijtuigenbelasting werd het autorijden niet duurder, maar wel voor degenen die vaak van hun voertuig gebruikmaken. Zo zouden automobilisten worden gestimuleerd minder te gaan rijden. Het omslagpunt bij de laatste verhoging lag voor de benzinerijder op 1.000 liter per jaar; wie meer tankte ging er door de variabilisatie op achteruit, wie minder tankte, werd er financieel beter van. Volgens sommige prognoses leidt deze variabilisatie in vier jaar tot een vermindering van het aantal autokilometers met 1,5 procent, ofwel 2,8 miljard kilometer per jaar, en een vermindering van de files met 9 procent. Op dit momenten lijken de mogelijkheden uitgeput om de accijnzen in Nederland nog verder te verhogen. Het verschil met de benzineprijs in de buurlanden is te groot geworden, waardoor menige Nederlander over de grens tankt. Het kabinet heeft dat erkend. Uit het regeerakkoord valt op te maken dat accijnsverhogingen alleen nog zullen worden doorgevoerd als Duitsland en België daartoe ook besluiten. Bovendien zal bij die gelegenheid het verschil met de prijs in Duitsland worden verkleind. De accijnzen zullen de komende jaren wel met de inflatie blijven stijgen, zoals ook in de afgelopen kabinetsperiode al gebeurde.

Met een maximumsnelheid zou het aantal files ook teruggedrongen kunnen worden.

Te grote snelheidsverschillen zijn een van de oorzaken van files. Het nieuwe kabinet heeft het voornemen het maximum van 100 kilometer, dat nu voornamelijk in de buurt van de steden geldt, op alle snelwegen in de Randstad in te stellen. Althans, in de periode van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds. In de andere uren wordt het maximum 120 kilometer tenzij om redenen van veiligheid of geluidshinder anders wordt beslist. Buiten de Randstad geldt overal 24 uur lang 120 kilometer als maximum, maar ook hier zijn, opnieuw wegens verkeersveiligheid dan wel geluidsoverlast, uitzonderingen mogelijk. Voorzover deze snelheidsmaatregelen tot minder ongelukken leiden, leveren ze ook daardoor een bijdrage aan het terugdringen van (incidentele) files. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe maxima van kracht worden.

Telewerken zijn al van kracht, maar zouden nog fors uitgebreid kunnen worden.
Wie een kantoorbaan heeft en thuis de beschikking krijgt over computer, faxmodem en telefoon, hoeft de deur niet uit en de file niet in. Naar verwachting telt Nederland in 2000 ongeveer 400.000 telewerkers. De Directie Noord van Rijkswaterstaat, waarvan de hoofdvestiging in Leeuwarden zit, heeft zelf het voorbeeld gegeven. In principe twee dagen per week mogen de medewerkers thuis of in een 'satellietkantoor' in Haren en Assen werken. De andere twee dagen moeten ze wel op het kantoor doorbrengen, om de band met het werk en de collega's niet te verliezen of om te vergaderen. Zestig telewerkers bij deze directie rijden dankzij telewerken samen per week 5.000 autokilometers minder.


Mensen op meerdere plaatsen dan tegenwoordig laten ritsen bij wegversmallingen, op deze manier krijg je minder mensen die gaan haasten en bumper kleven. Door het bumper kleven gaan de mensen remmen en zo ontstaan langzaam files. Maar als je alles langzaam met een constante snelheid laat rijden en invoegen is de kans op een file minimaal.

Voor goederenvervoer zou een aparte regeling getroffen moeten worden om het fileprobleem terug te dringen

Het Platform Stedelijke Distributie, waarin de overheid, de transportsector en andere betrokken organisaties samenwerken, werkt aan projecten in binnensteden die voor efficiënter goederenvervoer moeten zorgen en zo de verkeersdruk op de steden verminderen. Zo moet er een systeem worden ontwikkeld waardoor het minder vaak voorkomt dat vrachtauto's maar half beladen de weg opgaan, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er één auto rijdt voor alle winkelketens in dezelfde straat. De komende twee jaar moet duidelijk worden welke projecten goed werken. Het is de bedoeling dat voor vrachtauto's op het hoofdwegennet in het bijzonder bij de grote steden aparte stroken komen die door een beperking van het aantal op en afritten niet voor het verkeer uit de regio toegankelijk zijn.

Openbaar vervoer moet goedkoper worden

Het valt op dat de jonge mensen veel vaker met het openbaar vervoer gaan, dan wat oudere mensen. Dat is natuurlijk logisch, omdat jongeren over het algemeen studeren en daarom een OV hebben. Hier kan je misschien dus wel uit opmaken, dat hoe goedkoper het openbaar vervoer is, hoe meer mensen ermee zullen gaan. Als het goedkoop is, weegt dat namelijk op tegen de ongemakken van het openbaar vervoer (niet overal kunnen komen, vertragingen, etc.). Als je een student vraagt waarom hij/zij met de trein gaat is het antwoord meestal, omdat het toch gratis is en daarom dus goedkoper en makkelijker dan met de auto. Het valt ook op dat 55% van de ondervraagden vinden dat het openbaar vervoer goedkoper moet worden. Er werd ook veel commentaar gegeven over de slechte verbindingen en dat het onveilig is ’s avonds.

Motorrijders zorgen niet voor files. Iedereen op de motor?

De motorrijders waren het erover eens. Als iedereen met de motor zou gaan, dan zouden er een stuk minder files zijn. Waarom dan ook het rekeningrijden voor motors geldt is een raadsel, want zij zorgen niet voor die opstoppingen. Motorrijders kunnen overal makkelijk tussen door. Bij de vraag “Wat doet u zoal als u in de file staat?” antwoordden zij: “Ertussen door scheuren”.Hoe kijkt de instantie ANWB tegen het fileprobleem ?
Voor het antwoord op de vraag heb ik de ANWB gebeld.

Ik heb op 26 februari voor het eerst de ANWB gebeld. Ik heb toen het nummer 0800-0503 gebeld. Ze gaven mij het advies om het nummer van het hoofdkantoor te bellen. Dat heb ik toen gedaan. Ik werd doorverbonden met de betreffende afdeling. De woordvoerder was niet aanwezig. Ik heb dus geen antwoord op de vraag gekregen. Ik moest later het nog maar een keer proberen.
Ik heb het een week later nog eens geprobeerd. De persoon was weer niet aanwezig. Ik heb ze gevraagd of ze niet zonder die persoon de vraag konden beantwoorden. Dat wou ze niet. Ze mocht niets zeggen over het antwoord. Ik moest het later nog eens proberen.
Ik heb het dus 2 weken later nog een geprobeerd. Toen was de persoon alweer niet aanwezig. Ze hebben toen mijn telefoonnummer en naam genoteerd en zouden me terugbellen over de vraag die ik gesteld had.
Ik heb een week op het telefoontje gewacht, maar ze hebben niet gebeld. Ik heb ze toen weer terug gebeld. Ze beloofde dat hij snel mij weer terug zou bellen. En tot op de dag van vandaag heeft hij niet terug gebeld. Ik heb tussendoor ook nog de ANWB in …… gebeld. maar zij gaven mij ook het nummer van het hoofdkantoor in Den Haag. Daarom heb ik deze deelvraag niet kunnen beantwoorden.

Wat zijn de gevolgen van de files in Nederland?
Alle vervoermiddelen zorgen voor uitstoot van gassen die schadelijk zijn voor het milieu. De uitstoot verschilt echter per vervoermiddel en het ene vervoermiddel is dus ook slechter voor het milieu dan het andere. In de onderstaande tabel is te zien welke wijzen van vervoer voor welke uitstoot zorgden in het jaar 1997.
Personenauto's Overig wegverkeer (uitgezonderd vrachtverkeer) Recreatievaart Spoorwegen Vliegtuigen

Stikstofoxiden 95 900 11 700 1 330 1 640 2 830
Zwaveloxiden 2 830 284 73 5 99,4 233
Koperverbindingen 3,92 0,222 0,00132 26,3
Loodverbindingen 3,17 0,106 0,000136 1,36 0,690
NMVOS 81 800 21 000 1 530 74,5 1,210
Benzeen 2 250 700 63 1,49 25
PAK 128 36,9 2,44 0,220 4,06
Distikstofoxide 3 780 227 32 20,1 47,5
Fijn stof 3 690 881 130 51,4 164
Koolstofdioxide 17 600 1 090 108 91 724
Koolstofmonoxide 353 000 46 800 7 100 267 5 790
In deze tabel is de totale uitstoot per vervoercategorie weergegeven. Het is duidelijk te zien dat het wegverkeer voor verreweg de grootste uitstoot van schadelijke stoffen zorgt. Daarna volgen het vliegtuig en de boot. Het treinverkeer zorgt voor de minste hoeveelheid schadelijke uitstoot.
Het werverkeer heeft dus veel schadelijke gevolgen voor het milieu. De files zouden dus helemaal slecht moeten zijn voor het milieu, omdat er in een file een heleboel auto’s stil staan waarvan de motor wel nog gewoon draait. Per werkdag staat er tussen 160 en 190 kilometer file. Dit is ongeveer de afstand tussen Arnhem en Maastricht en is ruim 3% van de totale weglengte van het hoofdwegennet. Het aantal auto’s dat op een gemiddelde werkdag last heeft van files op het hoofdwegennet, is naar schatting 350.000 tot 500.000 van de in totaal bijna 6 miljoen auto’s die zich op dit net bevinden.

Andere gevolgen van files
Dit waren de schadelijke gevolgen voor/op het milieu. [plaatje1]
Maar natuurlijk heeft het ook veel gevolgen op de bevolking. Neem bijvoorbeeld het aantal uren dat de mensen in de file staan, al die uren kosten geld. Hieronder ziet u een grafiek van het aantal uren dat de voertuigen in de file staan. Wat opvalt is dat de uren steeds meer worden.
Zoals al eerder vermeld staat, kosten de files veel geld. Dit komt met name door het urenverlies door de files. Een andere oorzaak van (extra) kosten is het extra brandstofverbruik van de stilstaande auto’s in de files.
Hieronder staat een grafiek van de kosten van de files.
[plaatje2]
Wat zijn de oorzaken van de files in Nederland?

Files worden geselecteerd in 2 groepen. De structurele files en de incidentele files. De structurele file zijn de files die er dagelijks staan de zogenaamde “dagelijkse files”. Deze files staan meestal in de randstad(het westen van Nederland). De incidentele files zijn de files die alleen bij incidenten voorkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een ongeluk.

Structurele oorzaken.

Een van de oorzaken is het woon-werkverkeer in de randstad. Mensen wonen niet bij hun werk in de buurt dus moeten ze elke dag met de auto naar hun werk. Alleen het probleem is, dat er meer mensen en auto’s zijn dan wegen, of ruimte op de wegen. De wegen lopen dus vol.

Hierbij komt ook nog een ander probleem. De grote 6-baans wegen moeten soms versmald worden omdat ze over een rivier of onder een tunnel door moeten. De 3-baans wegen worden 2 banen. De auto die nog maar net op de 3 banen passen moeten in een keer naar 2 banen. Er moet worden ingevoegd en daardoor vertraagd al het verkeer, en loopt de boel vast.

Een van de grootste problemen is de welvaart. De welvaart zelf is niet het probleem maar door dit kunnen steeds meer mensen zich een tweede auto bekostigen. De toename van auto’s is zo groot dat de wegen het niet meer aankunnen.

Probleem nummer 2 heeft te maken met de ruimtelijke ordening van Nederland. In de randstad zijn een aantal groeikernen aangewezen. Mensen moeten hier gaan wonen , om te zorgen dat de wegen minder vol raken. Het groene hart van de randstad mag niet in gebouwd worden dus al het verkeer moet over de bestaande wegen.
Een redelijk groot probleem zijn de wegwerkzaamheden van 9% van de files in Nederland komen door werk aan de weg. Dit soort files duurt in het algemeen maar een aantal maanden, maar daarna verplaatsen de files zich weer naar een andere locatie waar op dat moment aan de weg wordt gewerkt.

Incidentele files.
Een incidentele file kan een helboel redenen hebben.

Een van de meest voorkomende incidentele file komt door een ongeluk. Een auto krijgt een aanrijding met een andere auto op de snelweg, er moet politie en soms ambulance bij komen. De wegen zijn soms voor een deel of geheel afgesloten en dan moeten de auto’s wachten tot de verongelukte auto’s van de weg af zijn. Maar dan moeten de kilometers auto’s weer opgang komen en dit duurt soms ook nog wel een paar uur.

Vrachtwagens zijn ook een probleem.

Een gekantelde vrachtwagen is vaak een probleem. Zo een vrachtwagen ligt meestal helemaal over de weg en blokkeert hierdoor de weg. Zo kunnen er geen auto’s langs. De vrachtwagen moet eerst weer rechtop gezet worden, en dit duurt ook weer een tijdje.
Er wordt regelmatig op het filenieuws gemeld dat een vrachtwagen zijn lading heeft verloren. Dit moet dan opgeruimd worden, en daardoor kan er een behoorlijke file ontstaan.
Soms komt het ook door de chauffeur zelf. Een vrachtwagen heeft een snelheidsbegrenzer. Soms wil een chauffeur een ander vrachtwagen inhalen, en door de snelheidsbegrenzer, gaat dit erg traag. De auto’s achter de vrachtwagens moeten daardoor remmen en als iedereen moet remmen, ontstaat er door de vertraging vanzelf een file.


Beantwoording deelvragen

Wat is de rijksoverheid tegen de files doen?
Inhaalverbod vrachtwagens
Extra rijbaan in de spits
Carpoolen
Informatie via radio Filemelding vermijden van de files
Verbeteren openbaarvervoer

Wat kan de rijksoverheid nog aan de files doen?
Extra rijstrook
Betaalstrook
Inhaalverbod verbeteren
Accijnzen
Maximumsnelheid
Rekeningrijden
Telewerken
Ritsen
Goederenvervoer
Openbaarvervoer verbeteren
Motorrijders

Hoe kijken instanties zoals de ANWB ertegen aan?
Deze deelvraag kon niet beantwoord worden.


Wat zijn de gevolgen van de files in de Randstad?
Milieuvervuiling
Tijdverlies door files kost een hoop geld (werknemers te laat)
Onnodig verbruik van benzine

Wat zijn de oorzaken van de files in de Randstad
Structurele oorzaken (zoals bruggen, tunnels)
Incidentele oorzaken (ongelukken)
Welvaart
Ruimtelijke ordening (Groeikernen randstad)
Beantwoording hoofdvraag

Wat doet de rijksoverheid aan het fileprobleem?

De rijksoverheid besteed een beperkt bedrag aan het fileprobleem.
Ze huren bureaus en instanties in om oplossingen te vinden voor het fileprobleem. Als een bureau een oplossing gevonden heeft geeft de rijksoverheid het door aan Rijkswaterstaat en die verwerken het zelf of besteden het uit aan bijvoorbeeld de ANWB. Zo zijn oplossingen bedacht als rekeningrijden, ritsen, spitsstrook en het invoeren van inhaalverbod voor vrachtwagens.

Standpunt bepalen

Wij zelf denken dat het fileprobleem door deze maatregelen die door de rijksoverheid wordt ondernomen zal langzaam afnemen, maar nooit helemaal verdwijnen omdat er steeds meer auto’s bij komen en de inwoners van Nederland zichzelf graag willen verplaatsen voor bijvoorbeeld recreatie en woon-werkverkeer.

We vinden wel dat de overheid goed bezig is, maar we vinden wel dat ze het probleem eerder hadden moeten zien aankomen.
Wij zelf hebben ook nog een eigen oplossing voor het file probleem bedacht, als je erg drukke wegen hebt waar vaak files staan. Dan kan je een extra wegen boven elkaar de andere weg bouwen.Bronvermelding

www.ANWB.nl
www.minvenw.nl/
www.file.pagina.nl
www.nrc.nl
www.telegraaf.nlLogboek ?

Week 5 Oriëntatie op probleem
Verzinnen van hoofd en deelvragen

Week 6 Tijdsplanning en verdeling van de taken
Onderzoek over deelvraag

Week 7 Informatie bemachtigen over het onderwerp
in de mediatheek, ANWB en van internet

Week 8 Eigen informatie verwerken

Week 9 Deelvragen van anderen bekijken evt. aanpassen

Week 10 Goede volgorde en lay-out maken

Week 11 Inhoudsopgaven, voorwoord, nawoord maken


Week 12 Laatste hand eraan leggen en alles bundelen


Logboek ?

Week 5 Zoeken voor een onderwerp voor PO
Verzinnen van hoofdvragen en deelvragen

Week 6 Tijdsplanning en verdeling van de taken
Onderzoek over deelvraag + Logboek bijhouden

Week 7 Nadenken over de deelvraag

Week 8 Informatie zoeken over de deelvraag


Week 9 Telefonisch contact opgenomen met ANWB
Woordvoerder afwezig.

Week 10 Geen gehoor van de ANWB gehad!

Week 11 Weer gebeld naar de ANWB zouden
me terugbellen

Week 12 Niet terug gebeld door ANWB, helpen met het
Samenvoegen van de overige deelvragen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.