Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

Ontstaan van de mens

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 1575 woorden
  • 25 mei 2002
  • 126 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
126 keer beoordeeld

Inleiding Ik ga een verslag schrijven over het ontstaan van de mens. Ik heb dit onderwerp gekozen, omdat het me heel interessant lijkt. Ikzelf geloof in het scheppingsverhaal, maar ik ben benieuwd hoe andere mensen denken en waarom ze dat denken. Ik ga in m’n verslag het scheppingsverhaal beschrijven en ook het ontstaan van de mens volgens de evolutietheorie. Ook beschrijf ik waarom mensen zijn gaan twijfelen aan het scheppingsverhaal en wat de invloed van Darwin daarbij was. Verder heb ik ook een onderzoekje gedaan bij mij in de buurt en in de familie. Ik heb de mensen gevraagd hoe ze denken dat de mens is ontstaan. Ik heb een hoofdvraag bedacht en deelvragen. Die heb ik uitgewerkt en ik denk dat het geheel best wel leuk is geworden. Hoofdvraag -Hoe is de mens ontstaan?
Deelvragen -Hoe luidt het scheppingsverhaal? -Hoe luidt de evolutietheorie? -Wat zorgt voor twijfels aan het scheppingsverhaal? -Wat zorgt voor twijfels aan de evolutietheorie? -Wat denken mensen in Katwijk? Het scheppingsverhaal Het scheppingsverhaal staat in de bijbel. In het eerste bijbelboek van het Oude Testament, Genesis. Dit bijbelboek bevat verschillende verhalen die veel gebeurtenissen zouden kunnen verklaren. Zoals bijvorbeeld het uitsterven van dinosauriers. Het verhaal (het deel waarin God de mens maakt) gaat als volgt (Statenvertaling): 26. En God zeide: Laat ons menschen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de visschen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27. En God schiep den mensch naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de visschen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. 29. En God zeide: Ziet, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de gansche aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze. 30. Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipend gediere op aarde, waar een levende ziel in is, (heb ik) al het groene kruid tot spijze (gegeven); en het was alzoo. 31. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Dit verhaal geloofden de mensen eeuwen geleden. Ze namen het verhaal gewoon aan. Ze zagen het als vanzelfsprekend. Ook vandaag de dag zijn er nog mensen die geloven in het scheppingverhaal. Ikzelf geloof er ook nog in. Andere mensen vinden het grote onzin. Ze geloven niet in een God die de mens zomaar even maakt. zonder moeite, de mens met al z’n hersens en mogelijkheden. Velen geloven zelfs niet in een God, laat staan dat (zou er een God zijn) die God de mens zou maken. Andere mensen geloven wel in een God, maar ze geloven alleen maar dat die God de evolutie in gang heeft gezet. Hij heeft de beginselen geschapen die ervoor zorgden dat alles zich kon ontwikkelen tot de mens in z’n huidige vorm. Maar wat denken de mensen dan die helemaal niet in een God geloven? Is de mens dan zomaar uit het niets ontstaan? Of geloven ze in een hogere macht? Deze mensen zijn de aanhangers van de evolutietheorie. De evolutietheorie Volgens Darwin, de bedenker van de evolutietheorie, heeft de natuur zich langzaam ontwikkeld. Hij kwam tot zijn theorie toen hij een lange reis maakte op een boot, de Beagle. Hij kreeg het aanbod om mee te varen op drieentwintigjarige leeftijd. Het doel van de reis was in de eerste plaats het maken van kaarten van Zuid-Amerika en het verrichten van metingen voor navigatiedoeleinden. Darwin reisde mee voor het verzamelen van biologische gegevens. Tijdens zijn reis deed hij bijzondere waarnemingen. Zo vond hij in de buurt van Montevideo een aantal skeletten van verschillende soorten uitgestorven reusachtige dieren. Ze leken op de kleine tegenhangers van toen nog levende soorten. Darwin begon zich toen af te vragen of soorten voortdurend veranderen en zich ontwikkelen. Zouden de soorten die er niet in slagen zich aan te passen, uitsterven? Hoewel de soorten onderling verschilden, vertoonden ze sterke overeenkomsten met die uit het gebied van Patagonie en van de droge, hete woestijnen van Chili, streken die Darwin zelf bezocht had. Het werd hem steeds duidelijker. Hij maakte een hypothese. Alle levensvormen op aarde zouden via een geleidelijke ontwikkeling afstammen van een gemeenschappelijke oervorm. Na het stellen van zijn hypothese zou het nog bijna 25 jaar duren voordat Darwin zijn theorie over evolutie via natuurlijke selectie zou publiceren. Voor Darwin waren er ook al wetenschappers die geloofden dat er sprake geweest moest zijn van evolutie. God mocht dan de schepping in gang gebracht hebben, de wereld die Hij geschapen had was zeker niet onveranderd gebleven. Maar Darwin geloofde zelfs dat alle leven op aarde uit elkaar was voortgekomen, dat alle soorten juist niet onafhankelijk en onveranderlijk zijn geschapen. De vragen die door Darwins theorie werden opgeroepen, kunnen nu door wetenschappers beantwoord worden. Vooral de kennis over het DNA en de genen heeft de evolutietheorie vooruit geholpen. Daarmee wordt nu bijvoorbeeld “zichtbaar” hoe geselecteerde erfelijke kenmerken aan volgende generaties worden doorgegeven. Bovendien kan zelfs in theorie uit de opbouw van DNA de hele voorgeschiedenis van het organisme worden gereconstrueerd.
Twijfels aan het scheppingsverhaal Door de ontdekking van Darwin dat soorten voortdurend veranderen en ontwikkelen, is er twijfel ontstaan aan het scheppingsverhaal. Hij vroeg zich namelijk af of soorten, die er niet in zouden slagen zich aan hun omgeving aan te passen, zouden uitsterven. Als dit werkelijk het geval zou zijn, dan weken de huidige soorten af van de wezens die God geschapen had. Ook Copernicus (wetenschapper) had iets ontdekt. Hij had namelijk in de zestiende eeuw ontdekt dat het heelal zo oneindig groot was dat de aarde, en helemaal de mens, er maar een zeer nietig deeltje van uitmaakte. Dat leek niet goed te rijmen met het geloof dat God de mens als kroon op het werk had bedoeld. De geoloog Lyell toonde bovendien aan in 1830, dat de aarde al vele miljoenen jaren oud moest zijn, veel en veel ouder dan uit de bijbelste overleveringen berekend was. Waren aarde, dier en mens dan wel tegelijkertijd ontstaan? Het leek onmogelijk! Twijfels aan de evolutietheorie Veel mensen storen zich eraan dat er slechts ruimte zou zijn voor de toevalsfactor. Zij zien allerlei ingewikkelde levensvormen om zich heen die met een doel lijken te zijn ontworpen. Hoe kan bijvoorbeeld een oog door toevallige mutaties zijn ontstaan of de techniek van de bouw van een spinneweb? De aapmensen Zijn de mensapen onze voorouders? Evolutiebiologen beweren van wel. Onze huidige dierenwereld bevat niets om deze gedachten te ondersteunen. Er bestaat nog een groot verschil tussen de mens en de levende dieren, waaronder ook de mensapenfamilie. Omdat de dierenwereld geen bewijs oplevert over de schakel tussen mens en mensapen, is men blij met de fossielen die men heeft gevonden. Het zijn namelijk fossiele resten gevonden van mensen die op mensapen leken. Toch is ook dit niet echt een bewijs, want waarom zijn er dan nog wel mensapen en mensen, maar is de tussenvorm er niet meer? Het bijzondere is, dat alle tastbare bewijzen die wij voor de evolutie van de mens bezitten, heel erg weinig is. Wat heeft de evolutie ertoe gebracht, als het ware van de ene op de andere dag, de moderne mens met zijn zeer bijzondere brein voort te brengen? De evolutie kan hier geen antwoord op geven. Uit het fossielenverslag blijkt dat mensapen en mensen een onderscheiden, aparte oorsprong hebben. Dat is de reden waarom er geen fossiel bewijsmateriaal bestaat voor de verwantschap van de mens met mensaapachtige dieren. Er zijn dus helemaal geen bewijzen over dat de mensapen onze voorouders zouden zijn. De Neanderthaler was ongetwijfeld een mens. Hij werd afgebeeld als een voorovergebogen, dom uitziend, behaard en aapachtig wezen. Deze reconstructie was echter onjuist, het was gebaseerd op een fossiel skelet dat door ziekte ernstig misvormd was. Tegenwoordig zijn er fossielen gevonden die erop wijzen dat de Neanderthalers niet verschilden met de hedendaagse mens. Maar juist door de foutieve reconstructie is het mogelijk dat biologen zijn gaan geloven in de mensaap als onze voorouder. Mijn eigen onderzoek
Conclusie Ik denk niet dat ik een oordeel kan vellen over hoe de mens is ontstaan. Ieder mens denkt er weer anders over. En voor zowel het scheppingsverhaal als het de evolutietheorie zijn bewijzen te vinden. Maar voor beide ideeen is niet alles te bewijzen. Het is dus niet mogelijk om te zeggen wat juist is over het ontstaan van de mens. Ik denk dat mensen in een God geloven, omdat ze een verklaring willen hebben. De evolutietheorie is niet helemaal te bewijzen, dus dan vinden ze het een goed alternatief om in een God te geloven, dat hoeft niet bewezen te worden. Ikzelf geloof ook in God. Ik denk echt dat hij de aarde geschapen heeft en ook de mens, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen in de evolutietheorie geloven. Dat ze het ontstaan willen verklaren. Er is dus, zoals ik al had gezegd, niks helemaal te bewijzen. Ieder mens moet geloven wat ze zelf denken dat het juiste is.

REACTIES

D.

D.

Dankje ik ga hem kopieeren.

13 jaar geleden

=.

=.

Dit was net wat ik nodig had voor m'n werkstuk ontwikkelingspsychologie... je kunt de ontwikkeling van de mens niet bergrijpen..als het ontstaan ervan niet van begrijpt :) thankyouu very much !

12 jaar geleden

R.

R.

de mens wederzielen oftewel soulmates zijn oooooit ergens in het universum ontstaan als 1 ziel die zich splitste in man en vrouw maar voor eeuwig bij elkaar horen en toen ontstonden er meer en meer en die vlogen door het universum tot ze deze aarde HET PARADIJS zage het ENIGE PARADIJS in het hele universum waar je in deze vorm kunt leven en dacjten wooooooooooow allemachtig prachtig laten we daarheen gaan en toen ze op aarde HET PARADIJS terecht kwamen kregen ze zo n lichaam zoals we nu hebben en ze wisten alles ook van de verleiding die allemachtig groot was, wan t iedereen was allemachtig prachtig de 1 nog mooier dan de ander maar we wisten dat we voor eeuwig bij elkaar moesten blijven en we speelden dag en nacht met elkaar en met de dieren en we genoten met volle teugen van elke duizendste van een seconde en we vrijden alleen met elkaar als we babietjes wilden maken en alle vrouwen kregen tweelingen een meisje en eeen jongen ook wederzielen tot na heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lang een vrouw en een man met elkaar gingen vrijen die niet elkaars wederziel waren en die vrouw kreeg 2 jongens een lieve en een kwade, duivelse en die duivelse jongen was zooo jaloers op die lieve dat hij hem doodde en toen is alle ellende begonnen iedereen werd boos en doden elkaar en ook de dieren en toen ook de dieren ons en door die duivelse jongen is de duivel op aarde gekomen zonder gevoel en geweten, met jaloezie,hebzucht, tiranie etc. en ze probeerden alle GODDELIJKE wezens kapot te maken en te beinvloeden met al hun slechte, gemene, vieze, egoistische etc ideen en fantasieen en ze probeerden HET PARADIJS kapot te maken en dat is ze tot op de dag van vandaag aardig gelukt het wordt elke dag gekker, want ze hebben al die tijd gekregen om zich te bekeren, want DE GODDELIJKE KRACHT, want er is een GODDELIJKE KRACHT, MACHT vrl en mnl die als enige tot HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEl veel in staat is en HEEEEEEEEEEEEEEEEEEl veel geduld heeft, maar nu is de grens bereikt, de koek is op genoeg is genoeg, want de duivels en duivelinnen ook wederzielen zullen zich NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOit bekeren, dus zullen ze ALLEMAAL voor eeuwig worden verbannen naar venus en daar kun je ALLEEN mar GODDELIJKLIEFDE leren en dat willen ze absoluut niet daar willen ze niks van weten, dus zullen ze voor EEUWIG daar in hun eigen rotzooi in stress verblijven. en alle GODDELIJKE wederzielen zullen voor EEUWG hier in het NIEUWE PARADU+IJS blijven en Alle GODELIJKE wederziel die nu nog in het universum vliegen zullen ook hier komen. heel binnenkort zal het weer PARADIJS zijn op aarde!!!!!!!!!!!!!!!!

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.