Feestdagen

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 1e klas vwo | 3566 woorden
  • 20 november 2001
  • 101 keer beoordeeld
Cijfer 5
101 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Bijzondere dagen
Inleiding
Waar om hangen de vlagen halfstok 4 mei,Waarom vieren we sinterklaas? Waarom eten moslims tijdens de Ramadam niet? Het was moeilijk om informatie te vinden in boeken en op Internet, want meestal gaat het over kerstmenu’s of zo. Ik heb gelukkig toch nog wat gevonden en het in dit werkstuk gezet. Algemeen Christelijke feestdagen

Nieuwjaar Bij nieuwjaar wordt gevierd dat er alweer een nieuw jaar aankomt. De traditie van het vuurwerk afsteken is overgenomen uit het chinees nieuwjaar. De Chinezen gebruikte de harde knallen om de boze geesten mee weg te jagen. Het siervuurwerk is pas later ontstaan.

Goede vrijdag De dag van de kruisiging wordt op Goede Vrijdag herdacht. Nadat de geestelijken geen schuld bij Jezus vonden, hebben ze hem overgeleverd aan de Romeinse overheersers, die Jezus lieten kruisigen omdat ze bang waren voor een volksopstootje. Voordat Jezus gekruisigd werd, is hij eerst gemarteld. Na die marteling kon hij zijn kruis niet meer tot het einde toe zelf dragen. Aan het kruis stierf hij al snel. In de kerken wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus.

Pasen Op dit feest vieren we de "opstanding van Christus". In de protestantse kerken is de Paasdienst heel vrolijk. De predikant heeft een brandende kaars in zijn hand. Hij geeft de vlam door aan de kaarsjes van kinderen. Met de vlam van het laatste kaarsje wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken: het Licht voor het komend jaar. Dit vieren we. Aan Pasen zijn allerlei verhalen verbonden: Joodse verhalen, christelijke verhalen en heidense verhalen. En Strofen uit de Opstandingsriten van de Russisch Orthodoxe Kerk.

Hemelvaartsdag De Hemelvaart van Jezus Christus wordt in de kerk op de 40ste dag na Zijn opstanding gevierd. Hij nam afscheid van zijn leerlingen, werd aan hun gezicht onttrokken en opgenomen in Zijn hemelse gewesten. De hemelvaartsviering gaat over de verheffing van Jezus Christus, in de hemel. Christenen geloofen dat Jesus regeert over hemel en aarde, en dat hij zijn Heilige Geest naar de aarde stuurt. De datum van Hemelvaart is afhankelijk van de 40-dagentijd en Pasen. Hemelvaartsvoorstellingen zijn ook verbonden met de Oudtestamentische figuren Henoch, Mozes en Elia. In de Roomskatholieke Kerk beleid men ook de Hemelvaart van Maria. De Moslims kennen ook de Hemelvaart van de profeet Mohammad is er een overlevering dat hij tijdens zijn leven twee maal een hemelreis gemaakt heeft. In de Oosterse Kerken gelooft men dat de ziel na de dood een hemelreis begint die veertig dagen duurt.

Pinksteren Het Pinksterfeest is het laatste grote feest van de christelijke feestdagen en wordt
50 dagen na Pasen gevierd. De discipelen waren in Jeruzalem samengekomen. Hun Heer was van hen heen- gegaan, hun Leider was bij hen weg. Dit stond erover in de bijbel : "Eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het hele huis. Er vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest....." Deze komst vond plaats op het joodse wekenfeest (Chag Sjawoeoth) Het Joods Pinksterfeest, zeven weken na Pèsach (Paasfeest). Op dit feest vierde men de tarweoogst en werd het boek Ruth gelezen. Later ging men de gave van de Thora aan Mozes en de afkondiging van de Tien Geboden op deze dag herdenken.

Kerstmis Er werd door de christenen die de eerste 200 jaar na Christus leefden geen kerst gevierd. Er was in die tijd niemand die zich bezig hield met ‘het kindje Jezus’ of de ‘geboortedag’ van Jezus. Het was niet eens de gewoonte om een verjaardag te vieren, alleen de Romeinen vierden verjaardagen. Voor christenen en Joden was het daardoor helemaal ondenkbaar om een dergelijk feest te vieren.

Naarmate de christenheid zich meer en meer uitbreidde onder heidense volkeren, kwamen ook steeds meer heidense gebruiken binnen de leefwereld van de christenen. Romeinen die gewend waren hun verjaardag te vieren stopten daar niet altijd mee nadat ze bekeerd waren tot het christendom. In 221 na Christus opperde Julius Africanus (160 – 240) als eerste dat het goed zou zijn 25 dec. als gedenkdag in te stellen voor de geboorte van Jezus Christus. Julius was een vriend van koningen en keizers en bekeerd tot het christelijk geloof. Omdat de Romeinen op 25 december al een feest vierden ter ere van hun god Mitras vond Julius het een goede 'tegenhanger'. Niet zo zeer het idee om de geboorte van Jezus Christus te gedenken, maar vooral de dubieuze datum 25 december viel niet in goede aarde bij veel bisschoppen. Toch begon het idee om de geboorte van Jezus te vieren steeds meer zijn ingang te vinden in de toenmalige christelijke wereld. In eerste instantie begon iedereen het ‘feest’ van de geboorte van Christus te vieren op de dagen die hen zelf goed uitkwamen. Rond het jaar 300 na Chr. begon er steeds meer strijd te komen over de te vieren datum van de geboorte van Jezus Christus. De bisschoppen bestookten elkaar over en weer met argumenten om de door hen gestelde datum algemeen te maken. · 25 december. Viel samen met de al geldende feestdagen* binnen het Romeinse rijk. · 6 januari. Vooral in het oosten van de toen geldende wereld. Ook daar ging het om een reeds geldende feestdag**. · De naar onze tijdrekening steeds verschuivende Joodse Chanukka*** viering. Dit feest wordt ook in onze decembermaand gevierd. *( Sol Invictus, het feest van de onoverwinnelijke zon. Geboorte van Mitras) **(Epifanie was, voor het 'verchristelijkt' werd, onder andere het feest van de geboorte van de abstracte godheid van de eeuwigheid (Aion) en de openbaring van de maagdelijke godin Kore in de vorm van haar standbeeld. Ook bij dit feest met dezelfde naam betekende het woord 'verschijning'.) ***(Chanukka= Joods lichtfeest. Men viert dat de grote kandelaar (menorah) op het plein bij de tempel bleef branden op slechts heel weinig olie. Dit gebeurde tijdens een oorlog met de Makkabeen) Doordat de christenen zich steeds verder afscheidden van hun joodse achtergrond verviel het Chanukka feest al snel. Onder druk van keizer Constantijn de Grote* werd 25 december steeds populairder. De bekering van Constantijn betekende dat de christenen voor het eerst in meer dan 300 jaar niet meer vervolgd werden of als 2e rangs burger beschouwd. Hoewel Constantijn een christen was geworden en zelfs de christelijke godsdienst als staatsgodsdienst uitriep, bleef hij ook trouw aan het gedachtegoed van de god Mitras. Dit bleek onder andere uit zijn bijnaam 'de oude Pagan** wolf'. Ook uit een boel andere gebeurtenissen bleek dat hij ondanks dat hij zich christen noemde, toch ook een zonaanbidder (Mitras) bleef. * (Constantijn de Grote was keizer van het Romeinse rijk van 306 tot 337. Hij was de eerste christelijke keizer en schafte de christenvervolging af.) **(Pagan= de verzamel naam van verschillende natuur georiënteerde godsdiensten) Omdat men eenheid wilde en onderwerping aan het pauselijk gezag, besloot Paus Liberius* in 354 door middel van een decreet, dat 25 december de geboorte van Jezus Christus gevierd zou worden met een speciale kerst mis**. De oosterse roomse kerken (oost Orthodox) gaven hier geen gehoor aan en vieren tot op heden kerst op 6 december. De Roomse kerk kent deze datum tot op heden als Epiphany***. *Paus Liberius (paus, van 352-366) **(mis= rooms voor dienst of viering) ***Epiphany is het feest van de verschijning van Jezus Christus. Er is verschil binnen de kerken over welk moment nu precies gevierd dient te worden. Sommigen zeggen dat het het moment van de doop van Jezus Christus is, omdat daar God hem openbaart door te zeggen dat het Zijn Zoon was (Matteüs 3:17). Anderen gaan uit van het moment dat Jezus Christus uit de woestijn komt om zijn bediening te beginnen (Lucas 3:23). Er zijn er ook die de bruiloft te Kana, het eerste openbare wonder (Johannes 2:11), als moment van openbaring van Zijn bediening zien. Geschenkdagen

Het opstel gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Valentijnsdag Over de oorsprong van Valentijnsdag doen een aantal verschillende verhalen de ronde. In de meeste gevallen wordt de oorsprong gezocht in het oude Rome. 14 Februari was de dag van de Godin Juno. Zij was de koningin van alle goden en godinnen en de beschermheilige van vrouwen en het huwelijk. Op het festival dat een dag na haar feest begon, werden Romeinse jongens en meisjes door middel van een soort loting samengebracht. Dit festival zou de voorloper zijn van het latere Valentijnsfeest. Een andere legende verhaalt van de Romeinse priester Valentijn, die in het geheim huwelijken voltrok in een tijd dat het voor soldaten verboden was om te trouwen. Deze priester werd gevangengezet en overleed. Hij werd begraven op 14 februari 270 V.C. Een andere christelijke priester werd vervolgd, gevangen genomen en gemarteld vanwege zijn geloof. Ondanks de martelingen genas hij de dochter van zijn bewaker van blindheid. Op 14 februari werd hij onthoofd. Die ochtend stuurde hij het meisje nog een liefdesbriefje dat hij ondertekende met 'jouw Valentijn'. In Rome werd bovendien op 14 februari een vruchtbaarheidsfeest gevierd in de grotten waar Romulus en Remus, de stichters van de stad, opgevoed waren door de wolven. Ook dat kan de oorsprong zijn geweest voor de traditie van Valentijnsdag, omdat het een groot feest van liefde en vruchtbaarheid was. Nog een uitleg voor het ontstaan van de traditie hangt nauw samen met vruchtbaarheid. In 1381 werd reeds neergeschreven dat 14 februari de dag was dat de vogels begonnen met paren. Ook bij mensen zou de 'paringsdrang' op die dag de kop op steken. De bijnaam 'Valentines' voor liefdesbrieven komt van een Franse graaf. Hij werd in het begin van de vijftiende eeuw gevangen genomen door de Engelsen en vastgezet in de 'Tower of London'. Hij schreef zijn vrouw liefdesgedichten en -brieven, die hij 'Valentines' noemde. Duidelijk is in ieder geval dat één van bovenstaande personen de echte Sint Valentijn of Valentinus moet zijn geweest en dat 14 februari een speciale dag is voor geliefden. De felbegeerde acteur Valentino heeft niets met de traditie te maken, maar heeft wel handig gebruik gemaakt van de legende. Aan hem is de bijnaam 'Valentino' ontleend, die wordt gebruikt voor knappe, hartveroverende mannen. Overigens is in Duitsland de veertiende februari een onheilsdag. Het is de dag dat Judas, de verrader, geboren werd. Onheil en liefde gaan niet samen, dus Valentijnsdag gaat onopgemerkt voorbij aan de meesten van onze oosterburen.

Moederdag Mensen over de hele wereld hebben moeders al duizenden jaren geeerd. In de oudheid werd de naam moeder gegeven aan dingen en plaatsen waarvan zij hielden en eerden. Moeder aarde, moeder natuur, etc. 'Moeder Zondag' was een kerkelijke feestdag in Europa lange tijd geleden in de middeleeuwen. Het werd op de zondag voor Pasen gevierd. In die dagen verlieten mensen hun thuis op jonge leeftijd om te werken of te leren. Elke lente kwamen de kinderen thuis op deze zondag. Zij bezochten hun kerk en moeder en namen geschenken voor beiden mee. De vrouw die moederdag zoals we het nu vieren 'uitgevonden' heeft was Anna Jarvis. Ze was geboren in Crafton, West Virginia. Ze is nooit getrouwd en heeft nooit zelf kinderen gehad. Anna Jarvis zei dat haar belangrijkste werk het liefhebben en eren van moeders was. Ze begon bij haar eigen moeder, Anna Reeves Jarvis. Zeven kinderen van moeder Jarvis stierven toen ze jong waren. Alleen Anna, een zus en twee broers leefden. Moeder Jarvis was erg bedroefd om de dood van haar kinderen maar na een tijdje besloot ze dat de beste manier om haar verdriet te vergeten was door anderen te helpen. De rest van haar leven hielp ze anderen in Crafton.

Dit wil je ook lezen:

Moeder Jarvis stierf in 1906 op de tweede zondag in mei met Anna bij haar zijde. Op deze dag besloot ze om iets te organiseren om alle moeders te eren. Ze vertelde kerk leiders wat ze wilde. Deze vonden het een goed idee en de eerste moederdag zou plaatsvinden in 1907 in Crafton op de tweede zondag in mei. Anna bracht 500 anjers met zich mee en gaf deze aan iedere moeder in haar kerk op die dag. Deze dag zou ieder jaar herhaald worden in Crafton maar Anna wilden dat moederdag in meer steden gevierd werd. Anna praatte met uitgeverijen, zakenlieden en kerkleiders in het hele land en ze schreef meer dan 10.000 brieven onder andere aan de gouverneur van West Virginia. In 1910 de gouverneur riep de hele staat op moederdag te vieren. Opnieuw op de tweede zondag in mei.

Anna ging met haar idee naar de toenmalige president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson, die moederdag in 1914 tot nationale feestdag uitriep. Sinds dat jaar wordt iedere tweede zondag in mei moederdag gevierd.

Vaderdag Vaderdag (m.), dag waarop aan vaders door hun kinderen (echtgenoten) speciale waardering kenbaar wordt gemaakt, meestal door geschenken (in belgië de tweede-, in Nederland de derde zondag in juni): in Spanje is 19 maart, de dag van St.-Jozef, vaderdag; van Dale (Groot Woordenboek der Nederlandse Taal)

Vaderdag Vaderdag is niet als een commerciële feestdag begonnen zoals velen denken. Hoe is het dan wel begonnen? Er wordt verteld dat John B. Dodd uit Washington de eerste was die het idee voor een vaderdag voorstelde in 1909. Dodd wilde een speciale dag om zijn vader te eren. William Smart. William Smart, een oorlogsveteraan, was weduwenaar en moest alleen voor zes kinderen zorgen. De eerste vaderdag werd gevierd op 19 juni 1910 in Spokane Washington. Het idee van vaderdag werd snel overgenomen in heel Amerika. In 1924 steunde President Calvin Coolidge het idee van een nationale feestdag ter ere van vaders. Pas in 1966 tekende President Lyndon Johnson een verklaring waarin werd gezegd dat de derde Zondag in juni Vaderdag zou zijn.

Dierendag In het jaar 1182 werd in Italie Franciscus van Assisi geboren. Zijn echte naam was Giovanni Battista Bernardone. foto 3 deze dieren zijn heel blij met dierendag
Hij heeft een gelukkige jeugd gehad bij zijn rijke vader. Toen Franciscus wat ouder werd ging het minder goed met hem. Hij was lang ziek en hij kwam zelfs in een gevangenis terecht! Hierna besloot hij om voor de armen en de zieken te gaan zorgen. Franciscus werd een vriend van bedelaars, zwervers, bomen, bloemen en vooral dieren. Hij stierf op 4 oktober 1226, toen hij 44 jaar oud was. Twee jaar na zijn dood werd hij heilig verklaard. Omdat Franciscus zo'n grote dierenvriend was, is zijn sterfdag in 1929 in Wenen (in Oostenrijk) uitgeroepen tot Werelddierendag. In Nederland werd op 4 oktober 1930 voor het eerst Dierendag gevierd.

Sint Nicolaas Hét grote kinderfeest is wel het Sinterklaasfeest, dat we vieren aan de vooravond van de naamdag van de Heilige van Myra. De wonderdoener van Myra was in de 9e eeuw al de meest populaire heilige. Zijn verering verspreidde zich via Italië over heel Europa.

Niet alleen als wonderdoener kreeg Sint Nicolaas bekendheid, hij is ook de patroonheilige van kinderen. Sinterklaas ontmoeten of in huis ontvangen is het hoogtepunt van het feest. Het krijgen van cadeautjes en later, het maken van surprises en gedichten, waarbij de ontvanger op de hak genomen wordt, heeft het Sinterklaasfeest een onsterfelijk lang leven gegeven.

Feest- en gedenkdagen

Koninginnedag Op koninginnedag vieren wij de verjaardag van de koningin . De datum komt van de verjaardag van de moeder van Beatrix prinses Juliana.Dat wordt gevierd met in grote steden een vrijmarkt daarbij wordt oude zooi verkocht .

Herdenkingsdag Op 4mei worden de doden uit de 2de wereldoorlog(1940- 45)herdacht met twee minuten stilte.

Bevrijdingsdag Op 5 mei vieren wij dat wij bevrijd zijn van de Duitsers dat gebeurde in 1945 door de Engelse en Amerikaanse en Canadese legers.

Islamitische feest- en herdenkingsdagen (bron: Herman de Ley. De Wortels van de Islam. http://allserv.rug.ac.be/~hdeley/islam_syl5.htm &)

Eerste dag Ramadan De ramadân (Turks: ramazan) is bijgevolg niet enkel een maand van onthouding, maar ook een feestmaand, waarin de familiale en sociale contacten zeer intens zijn. Van de gelovige wordt tevens verwacht dat hij of zij zich de gehele (negende maan)maand ramadân houdt aan de vasten (sawm) van zonsopgang tot zonsondergang mag noch gegeten noch gedronken (zelfs geen glas water) noch gerookt noch gevreeën worden; wanneer de zon is ondergegaan, wordt het vasten voor die dag "gebroken" (al-iftâr).

Nacht van de openbaring Op de 27ste nacht van de Ramadan valt de Lailat el-Kadr, de waardevolle nacht. Dan herdenken de moslims de nacht waarin voor het eerst de koran werd geopenbaard. In het hoofdstuk 97, sura el-Kadr, zegt de koran hierover: "Waarlijk, wij hebben hem (de koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht. En wat doet jullie weten wat de waardevolle nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De engelen en de geest (de engel Gabriel) dalen in haar neder met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst in deze nacht, tot aan de ochtend schemering". De maand ramadan is waardevoller dan de andere maanden en de lailat el-Kadr is waardevoller dan duizend maanden. In deze nacht zendt god de beschikking neer van alle heilzame en goede zaken. Wanneer je een smeekbede doet in deze uitzonderlijke nacht, zal deze met gods wil geaccepteerd worden.

Laatste dag Ramadan, Suikerfeest Het einde van de ramadan, met de komst van de nieuwe maan, wordt gevierd met het feest van cîd al-fitr ("Eid", "Aid" of "Feest van het Breken, sc. van de vasten"; ook: cîd as-saghîr, of het "Kleine Feest"): er worden speciale gerechten bereid; kinderen (die vrijgesteld zijn van de vastenplicht) krijgen nieuwe kleren, snoep en speelgoed; ook volwassenen kleden zich vaak in het nieuw. Net vóór het feest dient de gelovige de zakât van de fitr te geven (zakât al-fitr - in onderscheid met de zakât al-mal, belasting op het bezit); zij is bestemd voor de armen, opdat ook zij op die feestdag hun waardigheid zouden kunnen behouden. (bron: Herman de Ley. De Wortels van de Islam. http://allserv.rug.ac.be/~hdeley/islam_syl5.htm)

Offerfeest Dit feest, met het slachten van een schaap of geit, is ongetwijfeld het meest heilige islamitische feest (het wordt daarom ook het Grote Feest, cid al-kabîr, genoemd in onderscheid met het Suikerfeest). Samen met de bedevaarders bij de Ka'aba, wordt het einde van de bedevaart gevierd door de moslims over de hele wereld. Moslims die niet op bedevaart zijn, vieren het offerfeest in hun eigen land. Families die het zich financieel kunnen veroorloven, kopen met zes andere families een offerdier en laten dit ritueel slachten. Het offerdier is vaak een schaap of geit, maar ook grotere dieren, zoals koeien en stieren, zijn toegestaan. Zolang het dier maar gezond is. (Bron: Nederland Wereldland van uitgeverij PlanPlan, ISBN 9076092028, http://www.vanharte.nl/) Islamitisch Nieuwjaar
Moslims vieren het begin van hun nieuwe jaar niet uitbundig, zoals Christenen en Chinezen dat doen. Islamitisch Nieuwjaar is vooral een herdenkingsdag, waarbij bezoek aan de moskee centraal staat. Op Islamitische nieuwjaarsdag herdenken Moslims dat de profeet Mohammed en zijn volgelingen in 622 n. Chr. de stad Mekka verlieten en naar Medina verhuisden. Enkele generaties later werd de datum van deze verhuizing, in het Arabisch 'hidzjra' genoemd, als beginpunt genomen voor de moslimkalender, de Hidsjri-kalender. Op Moeharram 1 jaar 1 (16 juli 622) werd de religieuze en sociale gemeenschap van de moslims gesticht. Op 25 maart 2001 begint het jaar 1422. De officiële aankondiging van het nieuwe jaar vindt plaats op een heuveltop buiten Caïro, vanaf de minaret van de Mohammed Ali Moskee. Als twee orthodoxe moslims de nieuwe maansikkel waarnemen, is het nieuwe islamitische jaar begonnen. Bron: Nederland Wereldland van uitgeverij PlanPlan, ISBN 9076092028 http://www.vanharte.nl/fst_islamitische_nieuwjaarsdag.htm.

Joodse feest- en herdenkingsdagen

Nieuwjaar Het joodse nieuwjaar is een van de belangrijkste feesten. Het is een feest waarbij gebeden wordt voor vrede en geluk. Mensen smeken om Gods vergiffenis en hopen in het boek des levens te worden bijgeschreven. God de Schepper bepaalt het lot van de mens. Toch blijft Rosj Ha'Sjana een feestdag met blijde symbolen zoals een appel met honing voor een zoet jaar, en een granaatappel als symbool voor nog heel veel jaren. Volgens de joodse traditie is het nu het 5759-ste jaar sinds het ontstaan van de wereld. Het jodendom kent dus op korte termijn geen millenniumovergang. De meeste joden leven volgens de Gregoriaanse kalender; alleen zeer vrome joden hanteren nog de traditionele joodse kalender in hun dagelijkse leven. Echter, de joodse feestdagen worden altijd volgens de Hebreeuwse datum gevierd.

Nieuwjaar Het joodse nieuwjaar is een van de belangrijkste feesten. Het is een feest waarbij gebeden wordt voor vrede en geluk. Mensen smeken om Gods vergiffenis en hopen in het boek des levens te worden bijgeschreven. God de Schepper bepaalt het lot van de mens. Toch blijft Rosj Ha'Sjana een feestdag met blijde symbolen zoals een appel met honing voor een zoet jaar, en een granaatappel als symbool voor nog heel veel jaren. Volgens de joodse traditie is het nu het 5759-ste jaar sinds het ontstaan van de wereld. Het jodendom kent dus op korte termijn geen millenniumovergang. De meeste joden leven volgens de Gregoriaanse kalender; alleen zeer vrome joden hanteren nog de traditionele joodse kalender in hun dagelijkse leven. Echter, de joodse feestdagen worden altijd volgens de Hebreeuwse datum gevierd.

Loofhuttenfeest Het loofhuttenfeest wordt gevierd in de herfst. Er wordt dan veelvuldig om regen gebeden, vooral in Israel waar de zomer meestal geheel droog is. Soekot symboliseert ook de periode waarin het joodse volk een zelfstandig volk werd in de woestijn, een proces van 40 jaar. Als symbool bouwt men tijdens Soekot naast de woning een tijdelijke woning, de Soeka, een hut vervaardigd van natuurlijke materialen zoals takken. Vrome joden verblijven een volle week, dag en nacht, in deze hut.

Vreugde der wet De laatste dag van Soekot heet Simchat Tora. Men viert het beeindigen van de wekelijkse lezing van de Tora. Daarna begint men opnieuw van voren af aan

Pasen Het feest van de lente en de vrijheid. Viert de bevrijding van het joodse volk uit de slavernij in Egypte. Tijdens de Seder, de paasmaaltijd, wordt een boek voorgelezen met daarin de geschiedenis van de uittocht van het joodse volk uit Egypte. Dit feest duurt zeven dagen en men eet in die tijd matzes (ongerezen brood) in plaats van gewoon brood.

Wekenfeest Het feest van de oogst en tevens van de leer, het verkrijgen van de tien geboden en de Tora.

Bronvermelding ALTAVISTA zoekmachine, trefwoorden; feestdagen, islamitische feestdagen
Herman de Ley. De Wortels van de Islam. http://allserv.rug.ac.be/~hdeley/islam_syl5.htm
Nederland Wereldland van uitgeverij PlanPlan, ISBN 9076092028 http://www.vanharte.nl/fst_islamitische_nieuwjaarsdag.htm
Van Dale. Woordenboek der Nerderlandse Taal
WWW.digitalebijbel.nl

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.