Hoofdstuk 4

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 391 woorden
  • 3 maart 2009
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Engels oef. 63 (Engels-Nederlands)

perilously gevaarlijk
similar soortgelijke
collapsed instortte
desperate wanhopig
acquainted with op de hoogte van
bloody-mindedness eigenwijsheid
resistance weerstand
to vomit braken
aware of bewust van
inevitably onvermijdelijk
concedes geeft toe
crucial van groot belang
merits verdiensten
consideration overweging

Oef. 64 (E-N, N-E)

curb beperking
off ter hoogte van
to come into force van kracht worden
concern bezorgdheid
to ban verbieden
insurance verzekering
to charge in rekening brengen
to launch te water brengen
fee vergoeding
council gemeenteraad
craft vaartuig(en)
to limit beperken
compulsory verplicht
MP parlementslid
Bill wetsvoorstel
to head to gaan naar
to donate schenken
leisure vrije tijd
to tackle aanpakken
inconsiderate onattent

Oef. 65 (N-E)

Waar kom jij vandaan? Where are you from?
Ik heb geen verstand van voetbal I don't know much about soccer
Je hebt waarschijnlijk gelijk You're probably right
Waar vindt het toernooi plaats? Where does the tournament take place?
Volgende keer beter Better luck next time

Oef. 67

Waar ligt dat? Where is it?

Ben jij op vakantie hier? Are you on holiday here?

Volgens mij is sport belangrijk op A.U. I believe sport is important in
A.U.

Ik speel badminton en kijk vaak naar sport I play badminton and I often watch
op tv. sports on tv.

Is voetbal populair in de VS? Is soccer populair in the USA?

Waar vindt het basketbaltoernooi plaats? Where does the Basketball
tournament take place?

Ik heb zaterdag zelf een toernooi I am having a tournament
on Saturday myself

Oef. 71 (N-E)

namens on behalf of
nadere informatie further information
toernooi tournament
gemiddeld niveau average level
meedoen participate in
buitenlands foreign
huisvesten to put up
bij particulieren in private houses
jeugdherberg youth hostel
verblijfkosten accomodation expenses
afhalen to meet
ik hoop van harte I do hope

Oef. 73, 74 en 75

Hij vertelde me de waarheid He told me the truth
Ze vertelde haar zoon een verhaaltje She told her son a story
Ze zeiden dat ze gingen winkelen They said that they went shopping
Dat zei ik I said do

Ze wonen in een klein huisje They live in a small cottage
Het is maar een klein geldbedrag It's only a small amount of money
Ze heeft drie kleine (jonge) kinderen She has three small children

Toen ik jong was woonden we in een When I was small we lived
voorstad van Manchester in a suburb of Manchester

Deze brug is te smal voor onze auto This bridge is too narrow
for our car

Zij wonen in een erg smalle straat They live in a very narrow street
Dat was een nipte ontsnapping! That was a narrow escape!
Het was een krappe overwinning It was a narrow victory

Het is je eigen schuld als je niet voor
je examen slaagt

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.