Heb jij stress over je studiekeuze? Of ben je er nog niet zo mee bezig? Laat het ons weten in het studiekeuze-onderzoek. Wij zijn benieuwd hoe we jou beter kunnen helpen!

 

Naar de vragenlijst

ADVERTENTIE
Open Avond = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Avond op woensdag 9 december dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel al je vragen én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo?

Meld je dan nu aan!

400 woorden met vertaling
Nederlands Engels
1. aanbieden to offer
2. aandacht attention
3. aanvraag enquiry
4. aanvraagformulier Appalication form
5. aanschaffen to purchase
6. aanbetaling deposit
7. abonnement subscription
8. accessoires accessories
9. accijns heffen Levy excise duty, to
10. actie action
11. actief active


12. activiteit activity
13. adverteren advertise
14. afdeling department
15. afdrukken to print
16. afleveren deliver
17. afstand distance
18. afzetgebied outlet
19. algemene voorwaarden terms of business
20. annuleren cancel
21. arbeider worker
22. artikel article
23. arbeidscontract contract of employment
24. assortiment range
25. baan job
26. bagage luggage
27. basis base
28. bedenken to think
30. bedrag amount
31. bedrijf company
32. begroeten to greet
33. beide both
34. bekijken to watch
35. belangrijk important
36. belangstelling interest


37. belasting tax
38. beloven to promise
39. benzine petrol
40. bereikbaar reachable
41. bericht message
42. beroep profession
43. beslissen to decide
44. beslissing decision
45. besluit decision
46. besluiten to decide
47. besloten vennootschap private limited company
48. besteden to spend
49. betekenen to mean
50. bevatten to understand
51. bevolking population
52. bewaren to keep/store
53. bewijzen to prove
54. bezig busy
55. bezigheid activity
56. bezoek visit
57. bezorger delivery man
58. blijken to turn out
59. bovendien moreover
60. catalogusprijs list price
61. collega colleague
62. collegialiteit team spirit
63. combineren to combine
64. concurrenten competitors
65. consument consumer
66. conversatiezaal lounge
67. cursus course
68. deskundige expert
69. dagblad daily (newspaper)
70. deel part
71. definitief final (definitive)
72. dienst service
73. douaneformaliteiten customs formalities
74. doorgaan to continue
75. duidelijk clear
76. eenpersoonskamer single room
77. eigenaar owner
78. eigenlijk actually
79. eigendomsbewijs document of title
80. expeditiebedrijf forwarding company
81. ervaring experience
82. eventueel possibly
83. exemplaar sample
84. extra extra
85. factuur invoice
86. franco carriage paid
87. franco huis free delivered
88. functie position
89. garage garage
90. gastvrijheid hospitality
91. gebruiken to use
92. geldig valid
93. geleden ago
94. geloven to belief
95. gemiddelde average
96. genieten enjoy
97. geval case
98. gevoel feeling
99. gewoonte habit
100. gezondheid health
101. groothandelsprijs wholesale price
102. grotendeels largely
103. halen to fetch
104. halfpension half board
105. handel trade
106. handelsbank commercial bank
107. handelskorting trade discount
108. HAVO Higher General
109. helaas unfortunately
110. helft half
111. herstellen to repair
112. hobby hobby
113. hoeveelheid amount
114. hoofd afdeling export Export Manager
115. hoofdzakelijk mainly
116. horen to hear
117. huur rent
118. incassowissel Bill drawn for collection
119. informatie information
120. informeren to inform
121. inkoper buyer
122. inmiddels meanwhile
123. interessant interesting
124. interesseren to interest
125. interview interview
126. intussen in the meantime
127. invoeren to import
128. journalist journalist
129. kamers vrij vacancies
130. kans chance
131. karakter character
132. kelner waiter
133. kenmerk, referentie reference
134. keuze choice
135. kijken to look
136. klant customer
137. klacht complaint
138. klein small
139. kleinhandelsprijs retail price
140. korting allowance
141. kostbaar costly
142. krantenartikel (newspaper) article
143. krantenkop headline
144. kredietverzekering Bad-debts insurance
145. laatst lately
146. langzaam slow
147. langzamerhand gradually
148. lastig difficult
149. later later
150. lawaai noise
151. leeftijd age
152. leeftijdgenoot peer
153. levensbeschrijving curriculum vitae
154. leveren, aanvoeren supply, to
155. levertijd delivery time
156. ligging location
157. logies met ontbijt bed and breakfast
158. luchttransportverzekering aviation insurance
159. leerling student
160. leugen lie
161. lijken look like
162. logisch logical
163. lukken to succeed
164. maken to make
165. materiaal material
166. markt, afzetgebied market
167. marktonderzoek market research
168. marktontwikkeling market trends
169. MAVO Lower General Secondary Education
170. maximaal maximal
171. meebrengen to bring along
172. meenemen to take along
173. mening opinion
174. minimaal minimal
175. minstens at least
176. mislukken to fail
177. monster sample
178. moeite effort
179. mogelijk possible
180. mogelijkheid possibility
181. moment moment
182. naamloze vennootschap limited company
183. nabestelling repaeat order
184. nadere gegevens further details
185. netto kontant net cash
186. nadenken to think
187. nakijken to correct
188. nauwkeurig precise
189. neerleggen to put down
190. nep fake
191. niet franco cash forward
192. niks nothing
193. noodzakelijk necessary
194. normaal normal
195. omkeren to turn around
196. omstandigheid circumstance
197. onderdeel part
198. onderzoek research
199. onder vooruitbetaling cash with order
200. onder vermelding van stating
201. onder rembours cash on delivery
202. ongeacht Irrespective of
203. ongetrouwd unmarried
204. ontslag resignation
205. ontstaan to come into being
206. ontwikkelen to develop
207. onze voorwaarden our terms are
208. orderbevestiging conformation of sale/order
209. order weigeren decline an order
210. order annuleren cancel an order
211. order plaatsen place an order
212. openbaar public
213. opleiding education
214. opleveren to yield
215. opschrijven to note down
216. overigens anyway
217. overlijden to pass away
218. overstappen to change (trains)
219. paar pair
220. pagina page
221. pakje parcel
222. parkeren to park
223. personeelchef Staff Manager
224. persoon person
225. plaats place
226. plezier pleasure
227. plotseling suddenly
228. politiek politics
229. post mail
230. praktijk practice
231. precies precisely
232. prijslijst price list
233. prijsopgave quotation
234. prijsstijging rise in price
235. prijs price
236. probleem problem
237. produceren produce
238. product product
239. productie production
240. publiceren publish
241. ramp disaster
242. reactie reaction
243. rechter judge
244. reclame advertising
245. redacteur editor
246. reden reason
247. regel rule
248. rekening bill
249. resterende bedrag balance
250. rijbewijs driving license
251. ruimte space
252. samenleving society
253. samenstellen to compile
254. schadevergoeding claim compensation
255. scholier student
256. schriftelijk by letter / in writing
257. schrikken to be shocked
258. schuld blame
259. slechte kwaliteit inferior quality
260. slechte uitvoering bad workmanship
261. sluitnota cover note
262. sinds since
263. situatie situation
264. slecht bad
265. slot lock
267. snappen to understand
268. soort species
269. speciaal special
270. spoedbestelling rush order
271. stukprijs unit price
272. stapel pile
273. starten to start
274. steeds constantly
275. steun support
276. stichting association/society
277. sturen send
278. succes good luck
279. taak task
280. teken sign
281. tekst text
282. tenminste at least
283. term term
284. terug back
285. terugbetalen reimburse
286. tevreden satisfied
287. tijdens during
288. toekomst future
289. toenemen to increase
290. toeslag supplementary charge
291. totaal total
292. tweedehands second hand
293. tweepersoonskamer double room
294. tijdens during
295. typisch typical
296. uitbreiden expand
297. uiterst extremely
298. uitleggen explain
299. uitsluitend exclusively
300. uit voorraad leveren supply from stock
301. uitverkocht out of stock
302. uitzoeken to investigate
303. vel sheet (of paper)
304. veranderen to change
305. verbazen to be surprised
306. verbieden to forbid
307. verbinden to connect
308. verdelen to divide
309. verder further
310. vergeefs in vain
311. vergelijkbaar comparable
312. vergelijken to compare
313. vergeten to forget
314. verkeer traffic
315. verkeerd wrong
316. verlaten to leave
317. verlies loss
318. verlopen to expire
319. verplicht compulsary
320. verschijnen to appear
321. verschil difference
322. verschillen to differ
323. verschrikkelijk terrible
324. verslijten to wear out
325. verspreid to distribute
326. vervaardigen to produce
327. vervelen to be bored
328. vervelend annoying
329. vervoer transport
330. vervolg sequel
331. vervolgens then
332. verkoopleider sales Manager
334. verkoopprijs selling price
335. verkoop voorwaarden conditions of sale
336. vertraging delay
337. vertrekken check out
338. vervaldag date of maturity
339. verzekeraar assure
340. verzekeringsmaatschappij insurance company
341. verzekeringspolis insurance policy
342. verzendadvies advice note
343. verzoek om inlichtingen enquiry
344. verwachten to expect
345. verwerken process
346. verwijzen to refer
347. via via
348. volgens rooster by rotation
349. volgens bestelling as ordered
350. volpension full board
351. voor prior to
352. voldoende sufficient
353. volgens according
354. volledig completely
355. vooral especially
356. voorbeeld example
357. voorbereiden to prepare
358. voorbij past
359. voordeel advantage
360. voorkomen prevent
361. voornamelijk mainly
362. voorop in front
363. voorstellen to introduce
364. vooruitbetalen pay in advance
365. vouwblad, folder folder, leaflet
366. vorm shape
367. vraag en aanbod supply and demand
368. vrachtbrief consignment note
369. vrachtwagen truck
370. vreselijk terrible
371. vriendelijk friendly
372. vrij free
373. vrijblijvende offerte offer without engagement
374. vrijwel nearly
375. waarmee with which
376. verwachten to expect
377. waarvoor what for
378. weekend weekend
379. wennen to get accustomed
380. wereld world
381. werken to work
382. werkgever employer
383. werkloos unemployed
384. werknemer employee
385. werkzaamheden activities
386. wisselkoers rate of exchange
387. zaak case
388. zeldzaam rare
389. zelfs even
390. zelfvertrouwen self-confidence
391. zenden forward, to send
392. zichtwissel sight draft
393. zichtbaar visible
394. zijn to be
395. zitten to sit
396. zodat so
397. zogenaamd so-called
398. zolang as long as
399. zwak weak
400. zwaar beschadigd badly damaged

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

K.

K.

ik ken bijna geeen engels en ik wil juist heeel goed engels lerren!!!

9 jaar geleden

F.

F.

Hoi Kim, lees het onderstaande bericht van mij (Fouksya). Nu kun je daar ook mee beginnen! Het is nooit te laat ;)

7 jaar geleden

F.

F.

Hoi! Ik ben Fouksya, ik kan heel goed Engels. Dat komt omdat ik al jarenlang (sinds groep 2, ik zit nu in de 5e) Engels oefen. In groep 3 beheerste ik al een heleboel woorden. Enkele kinderen in mijn klas konden het woord ''goodbye'' wel, maar het uitspreken was een ander verhaal. Ik was er heel goed in. Ik vertelde al hele verhalen in het Engels in de kring. Niemand begreep er wat van, ik vond dat juist leuk. In groep 7 was het ook leuk, toen leerden we pas echt Engels. Terwijl de rest van groep 7 Engels deed samen met de juf, en leerde hoe je ''Flute'' moest uitspreken en wat het betekende, kreeg ik al Engels boeken van op de middelbare school. Ik heb nu zo'n goede uitspraak dat sommige mensen echt denken dat ik uit Engeland kom.
Zorg dat jou kind dit ook later kan! Dat is veel fijner. Zo beheers je de wereldtaal steeds beter.
Groeten Fouksya

7 jaar geleden

H.

H.

aan dit verhaal heeft niemand wat. Beter als je ophoud met zulke domme verhalen te schrijven.

3 jaar geleden

L.

L.

OHHAAA wellou ik ben in engels GOED doordat spelletjes engels is een belangrijke tall goeie tip :D

3 jaar geleden

C.

C.

Hallo, ik hebt een foutje gezien: geloven=to believe en niet to belief... Gr Carolien

6 jaar geleden

A.

A.

ik moet 150 Engelse woorden leren voor school dus dit is wel heel hanig

4 jaar geleden

P.

P.

Hoi! Ik moet voor school elke week 15 woorden vertalen en beschrijven.. pfff..
maar ik gebruik altijd deze site en het is enorm handig! Dankjewel!
Groetjes Paula.

4 jaar geleden

M.

M.

heujj, jij ook hier

3 jaar geleden

A.

A.

3 jaar geleden

L.

L.

wel veel woorden maar je kunt er goed mee leren

4 jaar geleden

I.

I.

Hey, ik merkte een fout op. Lastig is niet difficult, difficult is moeilijk, lastig is hard. Het is een klein verschil maar op toetsen mogen ze het wel fout rekenen.

3 jaar geleden

I.

I.

goed alleen misschien wel tussen de nl en engl woorden een streep ofss

2 jaar geleden