Nigeria en migratie

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 2376 woorden
  • 12 februari 2009
  • 41 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
41 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Regio-opdracht

Nigeria en migratie
Opdracht 2


1. Hoeveel inwoners heeft Nigeria?
In 2007 heeft Nigeria 135.031.164 mensen er wonen. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nigeria

Is dat veel in vergelijking met andere Afrikaanse landen?

Ghana: 22.409.572
Kameroen: 17.340.702
Niger: 12.525.094
Tsjaad: 9.944.201
Benin: 7.862.944
Togo: 5.548.702
Centraal-Afrikaanse Republiek: 4.303.356

Je kan hier in de tabel zien dat omliggende landen heel wat minder inwoners heeft dan Nigeria. Maar als je kijkt naar top 10 meeste inwoners van Afrika staat ook hier Nigeria aan de top met de meeste inwoners.
Top 10 na Nigeria : 2. Egypte (78.887.007 inwoners) 3. Ethiopië 4. Congo- Kinshasa 5. Zuid –Afrika 6. Soedan 7. Tanzanië 8. Kenia 9. Marokko 10. Algerije

2. Wat is de hoofdstad van Nigeria?
De hoofdstad is per 12 december 1991 Abuja.

3. Hoe groot is het land?
De kustlijn van 853 km grenst over het hele zuiden aan de Golf van Guinee, een deel van de Atlantische Oceaan. De landgrenzen van Nigeria hebben een totale lengte van 4047 km. Van het noorden naar het zuiden is het ongeveer 1200 km. Van west naar oost is het rond de 1000 km.

4. Welke natuurlijke vegetatiezones komen in Nigeria voor?
Nigeria kent een gevarieerd landschap. Van zuid naar noord kan men het land grofweg in de volgende vegetatiezone's verdelen; mangrove aan de kust, tropisch regenwoud, voor het grootste deel savanne en grassteppe in het uiterste noordwesten. Het reliëf wordt voor een groot deel bepaald door het stroomgebied van de twee belangrijkste rivieren; de Niger en de Benue, die op zo'n 390 km van de kust bij elkaar komen en samen de Nigerdelta vormen, een van de grootste delta's ter wereld.
Berggebieden en heuvels bevinden zich vooral in het oosten op de grens van Kameroen, waar zich het Adamawagebergte bevindt. Hier bevindt zich ook het hoogste punt van Nigeria, de Chappal Waddi met een hoogte van 2419 m. In het zuiden bevinden zich enkele heuvelgebieden en in het noorden bevindt zich uitgebreide plateau's, zoals het Josplateau en het Bauchiplateau.

5.welke conclusies kan je trekken over het aantal cultuur en taalgebieden?

Engels is de officiële taal. Er zijn ca. 400 inheemse talen. Wijdverbreid als handels- en voertalen zijn vooral het Hausa en Kanuri in het noorden en zuidelijker de Yoruba- en Ibo-talen. Minder wijdverbreid zijn het Ful en Ibibio en verder het Edo, Nupe en Tiv.
Er zullen vele dialecten tussen zitten maar het betekent ook dat er verschillende culturen wonen in Nigeria die allemaal hun eigen taal hebben.

Bron : Microsoft ® Encarta ® Naslagbibliotheek Winkler Prins. © 1993-2004 Microsoft Corporation/Het Spectrum.

6. welke godsdienst komen er in dit land voor?
De twee grootste religies in Nigeria zijn de islam en het christendom. 50% van de bevolking Moslim, 40% christen en heeft 10% een inheemse godsdienst. Een minderheid is aanhanger van traditionele natuurgodsdiensten. In de voornamelijk islamitische noordelijke staten geldt de sharia. In het voornamelijk christelijke zuiden gelden de wetten van de overheid, terwijl de aanhangers van natuurgodsdiensten hun eigen rechtspraak hebben.

Opdracht 3.

a) De mensen trekken dan van landbouwgrond naar landbouwgrond waar het nodig is. De mensen gaan van landbouwgrond naar landbouwgrond, zodat ze altijd werk hebben.
b) Seizoensmigratie : men reist heen en weer tussen het woon- en werkgebied, elk jaar weer. Denk aan landbouwers, die elke winter van hun woonplaats verhuizen om naar lagere gelegen (en dus warmere) steden te gaan om als bouwvakkers te werken. Of nomaden, die met hun kudden van de zomerweidegebieden trekken naar de wintergebieden. Intra- rurale rurale seizoen migratie is ook sprake van : een onevenwichtige samenstelling van de bevolking in de plattelandsgebieden waar dan in de jaren zeventig en tachtig grote vraag was naar tijdelijke, gehuurde arbeidskrachten.
c) Economische redenen, je moet toch eten hebben en geld verdienen en als het niet kan omdat er of teveel mensen zitten of er gereedschappen zijn waarbij niet veel mensen nodig zijn. Ook geeft een nieuw bestaan ze hoop.
d) Veelal wordt alleen van migratie gesproken, indien de plaatsverandering een min of meer blijvend karakter vertoont, maar ze veranderen in het jaar meerdere keren zoals van landbouwgrond naar de stad of anders. Je hebt dan een doel voor ogen maar vele weten niet wat ze in de stad moeten doen omdat hun verwachtingen hoog zijn en ze eigenlijk geen idee hebben waar ze aan beginnen. Werk valt niet onder migreren.
e) In Noord-Nigeria domineren de Hausa (20%) een volk van gemengde afkomst, dat grotendeels geïslamiseerd is. Zij wonen al eeuwenlang geconcentreerd in grote steden (Kano, Zaria, Kaduna, Katsina, Sokoto).
Zaria: De hoofdbestaanswijze wordt nog altijd gevormd door de landbouw, waarbij durra en gierst belangrijke hoofdgewassen en katoen, aardbonen en tabak belangrijke verkoopgewassen zijn. De stad wordt door sommigen gezien als een belangrijk landbouwcentrum van de Hausa. Het noorden is voor het grootste deel savanne en grassteppe in het uiterste noordwesten. In het noorden bevindt zich uitgebreide plateau's, zoals het Josplateau en het Bauchiplateau.
Bron: Microsoft ® Encarta ® Naslagbibliotheek Winkler Prins.
f) ze vinden werk in het graangebied, zo verdeelt op pagina 151 van de grote bosatlas. De savanne vochtig zorgt ervoor dat ze kunnen verbouwen en dat is waar de Hausa mensen kunnen werken. Volgens bron 2 op pagina 86 van migratie en mobiliteit trokken de mensen uit de Hause-streek aan het begin van het regenseizoen naar de cacaostreek om daar te werken, waarna ze wel op tijd terug waren in hun geboortedorp om hun eigen veldjes gewassen te verbouwen.
g) In de tropische gebieden, ver van de grote steden, was het lastiger tijdelijke arbeidskrachten in te huren. Door de migratie van mannen naar de steden werd het zware werk in de landbouw verwaarloosd.
h) Er werden bijvoorbeeld geen bomen meer gehakt in de tropische gebieden om nieuwe percelen te maken. De bestaande landperceeltjes werden daardoor te lang achter elkaar gebruikt wat leidde tot afname van de bodemvruchtbaarheid en erosie. Ook betekent migratie in veel gevallen het vertrek van de meest ondernemende mannen en vrouwen. In het vertrekgebied kan een tekort ontstaan aan arbeidskrachten voor bepaalde werkzaamheden. Met goed opgeleide emigranten vertrekt ook een deel van de kennisuit zo’n gebied; brain drain. Bron: migratie en mobiliteit.

Opdracht 4
a) ruraal-urbane mirgratie is de trek van het platteland naar de steden omdat het of onmogelijke/moeilijke bestaansmogelijkheden heeft en voorzieningen op het platteland, of de steeds groeiende werkgelegenheid in de steden waar men daar verwacht gemakkelijker en beter aan de slag komt.
b) Ruraal-urbane migratie is het zelfde als urbanisatie. Urban shift ook wel genoemd.
c) Nigeria telt naar schatting 139,8 miljoen inwoners; de bevolkingsgroei is 3,8 procent per jaar. In Kameroen is het inwonertal rond de 18 miljoen ( 2007) en is de bevolkingsgroei 1.6% ( 2004-2015). Tsjaad heeft een inwonertal van 9.9 miljoen en een bevolkingsgroei van 2.8% (2004-2015). Niger heeft een inwonertal van 12,9 miljoen (2007) en een bevolkingsgroei van 3,2% ( 2004-2015).
d) De push factoren heersen, er kan steeds meer landbouwgrond verbouwd worden zonder dat er veel mensen nodig zijn. Machines vervangen mensen. Mensen raken zo werkeloos, dat ze iets anders moeten vinden om te kunnen eten en geld te verdienen. Hier komt de pull factor; de steden. Er is opkomend werk en mensen trekken naar de steden toe met goede hoop dat ze het nu wel redden. Grote pullfactoren; aan de kust, Lagos, en het gebied tussen Kano, Kaduna en Sokoto.
e) Voor migratie wordt vaak gekeken naar drie dingen: comparability, transferability en intervening opportunity. Aangezien ze niet genoeg geld hebben om ver weg te trekken (transferability) zullen ze een dichterbij gelegen mogelijkheid kiezen waar ze wel geld voor hebben. (intervening opportunity).
f) Mensen gaan over het hele land naar Lagos en gebieden aan de kust. Lagos bestaat uit een uitgestrekt stedelijk gebied. Over de gehele lengte van de Atlantische kust (Baai van Benin) loopt een lagune van variabele breedte, voor een groot deel bekend als de Lagos Lagoon, die een natuurlijke haven vormt. Ja er is sprake van ruraal-urbane migratie, mensen trekken van het platteland naar de stad, waar dit keer het in Lagos is.

Opdracht 5
a) urbaan-urbane migratie is een trek van kleine naar grotere steden en de migratie binnen de grote metropolitane gebieden ( een groeiende migratiestroom vanuit de centrale stad naar de stadsrandgemeenten, beweging die veelal in verband gebracht kan worden met suburbanisatie. Ook vanuit de grote steden naar de kleinere steden hoort hierbij.
b) Als de urbaan-urbane migratie zich een aantal malen herhaalt spreek je ook wel van getrapte migratie. Deze vorm van migratie kan zich ook over verschillende generaties uitstrekken. De ouders migreren van het platteland naar een klein stadje. Hun kinder migreren later naar een grotere stad. De kleinkinderen trekken ten slotte naar de hoofdstad, de grootste stad.
c) Sinds 1991 is Abuja de hoofdstad van Nigeria. De oude hoofdstad Lagos ligt in het zuidwesten. Met de bouw van de nieuwe hoofdstad in het midden van het land hoopten de Nigeriaanse leiders de nationale eenheid te versterken. Een andere reden om de hoofdstad te verplaatsen was de onbeheersbare groei van Lagos. In de jaren 70, met de hoge olieprijzen, kende Nigeria een economische bloeiperiode. Maar de industrie werd verwaarloosd. Na 1981 daalden de olie-inkomsten. In Lagos zoeken vele werklozen hun heil in de informele sector. Ze verdienen nauwelijks genoeg om het hoofd boven water te houden en een sociaal vangnet is er niet. De nieuwe hoofdstad Abuja ziet er nu nog netjes uit maar de bevolking groeit snel.
d) Overurbanisatie → Er wonen te veel mensen in de stad en de steden zijn te groot.
Problemen:
• Rioleringssystemen en waterleidingnetwerken staan op instorten.
• De luchtverontreiniging is onrustbarend groot
• Een tekort aan drinkwater
• De huisvesting is voor veel mensen ontoereikend
• En de verkeerschaos is onbeschrijfelijk
Hierdoor belanden mensen in slechte wijken zonder goede voorzieningen: de migratiestroom is te groot.
e) Het verminderen van de ruraal-urbane migratie = dat vraagt om een bevolkingsbeleid dat gericht is de omstandigheden zowel op het platteland als de stad te verbeteren. Helaas is er in de praktijk te weinig geld, te weinig kennis en te weinig politieke wil om deze problemen aan te pakken.
Gevolgen: Postitief voor de bewoners, er wordt meer groen aangelegd maar er is ook sprkae van vergijzing in de steden, door de selectieve sub-urbane migratie. Druk op de woningmarkt neemt toe en een stijgend inwoneraantal in de steden.

Opdracht 6
Er zijn zowel buitenlandse als binnenlandse migranten. Er wordt in Nigeria zelf veel gemigreerd maar ook buiten Nigeria komen er uit andere landen naar Nigeria. Ze gaan vooral naar de kust en niet alleen in Nigeria zoals te zien is op bron 5. Mensen blijven bewegen omdat er elke keer wel een goede reden is om te migreren. Zo kan het platteland weer mensen krijgen die eerder weg zijn getrokken en lopen de steden vol van de migranten die zich daar weer vestigen.

Opdracht 7
a) Statistiek kiezen, bevolking, netto migratiecijfer. Het netto migratiecijfer van Nigeria is 0,30 promille wat positief is.
b) Het gaat hier denk ik meer om de getallen dan de vele pijlen die gegeven worden. Je weet niet hoeveel mensen per pijl migreren en vestigen. Bron 5 is een plaatje met het idee van migreren maar echt duidelijk is het niet.
c) Nigeria was tot 1860 een Britse kolonie. Mensen die migreren, zouden eerder naar Groot-Brittannië gaan. Ze spreken in Nigeria engels en in G-B ook. Wat uiteraard handig is.
Migratie kan de uitkomst zijn van het samenspel tussen factoren die samenhangen met het land van bestemming en het herkomstland. ( de bekende push en pull factoren). Europa trekt ook ongeschoolde en laag geschoolde migranten aan. Nou is Nigeria met zijn illegale migranten niet hoog. Ze denken dat ze het beter in Europa kunnen hebben, al is het moeilijk zomaar illegaal in Europa terecht te komen, je moet zeker zijn over je toekomst ( al zijn illegale immigranten het daar natuurlijk niet altijd mee eens).Je wilt er geld verdienen ( al is het dan zwart) , er veilig zijn ( als er oorlog in jouw land is), en je kinderen naar school toe sturen. Nederland wordt door illegale migranten als een rijk en welvarend land gezien met veel mogelijkheden voor nieuwkomers en perspectieven op een betere toekomst. Eenmaal in Nederland is het eenvoudig om werk te vinden ( dacht men). Nederland gaat in deze verhalen door voor een democratisch land, waar men de mensenrechten hoog heeft staan en de mensen aardig zijn.

Opdracht 8

Deelvraag 1 : welke vormen van ruraal-rurale migratie komen voor en wat zijn hiervan de oorzaken en gevolgen?

Vormen van ruraal-rurale migratie zijn de seizoensmigratie (genoemd in opdracht 3). Men verhuist (migreert) het seizoen met de gewassen mee. Ook resulteert dit in een intra-rurale seizoenmigratie. De oorzaken komen doordat er niet altijd bebouwd kan worden op de landbouwgrond, daarom trekt men rond van platteland naar platteland.

Deelvraag 2: welke vormen van ruraal-rurale migratie komen voor en wat zijn hiervan de oorzaken en gevolgen?
Het verhuizen van het platteland naar de stad. De ruraal-urbane migratie plaats omdat er werkloosheid heerst op het platteland (d.m.v. mechanisatie), en ze in de hoop naar de stad gaan voor werk.. Het gevolg hiervan is dat er veel jonge, ondernemende mensen naar de steden trekken wat dus een groot gevolg is voor de economie op het platteland.(brain drain) Het zijn vaak de ‘oudere/te jonge’ die hier achterblijven en weinig geld verdienen.

Deelvraag 3: welke vormen van urbaan-urbane migratie komen voor en wat zijn hierveen de oorzaken en gevolgen?
Mensen trekken van de stad naar de stad. Dit komt voor in het geval van trapmigratie. Per generatie migreert een familie een ‘trap’ hoger, in de hoop op een (nog) beter bestaan, ook komen ze dichterbij Europa, mocht dat het einddoel zijn. Ze migreren dan van een kleine stad naar een grotere stad. Toch lijkt het mooier dan het is. Door de enorme trek naar de steden werkt dit als tegenpool. Ook hier heerst werkloosheid en is er woningtekort. Op deze manier ontstaan er krottenwijken. Wat wel positief is, is namelijk dat de immigratie naar de steden voor een goede economische toedracht zorgt.

Deelvraag 4: heeft Nigeria een positief of negatief migratiesaldo?
In Nigeria is het migratiesaldo positief. Er heersen hier geen burgeroorlogen zoals in andere landen in Afrika. Het is er rustig. Je zou niet denken dat er veel mensen naar Nigeria zouden migreren, maar economisch gaat het niet eens zo slecht en de steden groeien. Veel mensen uit andere Afrikaanse landen trekken ook naar Nigeria.

Bronnen :

http://books.google.com/books?id=wbntsCA60gsC&pg=PA88&lpg=PA88&dq=ruraal-rurale+migratie+gevolg&source=web&ots=l7r6WRIW6r&sig=Khzqu0stOugkxbpl3jRL6oicpgk#PPA87,M1

http://www.minbuza.nl/nl/reizenlanden/landen,landenoverzichten/sub_sahara_afrika/nigeria.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nigeria

Bosatlas 52ste druk
Migratie en mobiliteit
Encarta

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.