Lenin

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Biografie door een scholier
  • 4e klas havo | 2168 woorden
  • 22 november 2001
  • 155 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
155 keer beoordeeld

De ouders van Lenin Lenin werd op 22 april geboren in Simbirsk. Toen was tsaar Nicolaas 2 de
dictator van Rusland. In die tijd had Rusland grote economische achterstand op andere landen. De armoede was ook groot. Zo was de vader van Lenin ook erg arm. Lenins vader kon gymnasium gaan doen , omdat zijn broer het betaalde, en hij werd wiskundedocent.. Daar leerde hij zijn latere vrouw Maria Aleksandrovna Blank kennen. Ze kregen 8 kinderen, waarvan de vierde Lenin was. Er waren in het huis van de Oeljanovs geen teken van revolutionaire ideeen te bekennen. Hoe veranderen zijn ideeen In 1879 ging Lenin naar het gymnasium. Tot zijn 16de jaar verliep zijn jeugd goed, en zonder problemen. Toen overleed zijn vader. En een jaar later werd zijn broer tot de dood veroordeeld. Aleksander nam deel aan de groep Narodnaja Volja. Deze groep had plannen om een aanslag op de Tsaar te plegen. Op 20 mei 1887 werd Aleksander opgehangen. Door de ophanging van zijn broer begon Lenin steeds revolutionairder te denken,en hij wilde een revolutionaire organisatie oprichten.Ondanks alles haalde Lenin goede cijfers, en kreeg zelfs

een gouden medaille voor ijverigheid , wilskracht, en begaafdheid. Daarna ging Lenin in Kazan rechten studeren. Door de moord op tsaar Aleksander 2 werd de onderdrukking groter, maar de universiteiten bleven protesteren. Lenin zat tussen de opstandige studenten. Nadat hij had meegedaan aan een studentendemonstratie werd hij opgepakt. Na de vrijlating werd hij Kazan uitgestuurd. Toen las hij voor het eerst het boek van Marx ‘das Kapital’. Lenin was nog meer in de ban van de revolutionaire theorie. In 1890 mocht hij staats examen doen in Sint Petersburg. En in 1892 kreeg hij zijn diploma van de universiteit. Steeds verdere betrokkenheid bij marxistische ideeen Doordat de vader van Lenin nog leefde waren er daar in huis geen revolutionaire ideeen aanwezig. De ophanging van de broer van Lenin had een grote rol gespeeld in de latere gedachten , en ideeen van Lenin. Onder de leiding van de tsaar werd geen intellectuele vrijheid toegestaan. Daarom voegde veel intellectuelen zich bij een revolutionaire beweging. Op dat moment voelde Lenin zich erg aangetrokken door de ideeen van Marx. En Lenin wilde een klassenloze maatschappij. In 1893 sloot Lenin zich aan bij een Marxistische beweging waardoor hij naar Sint Petersburg verhuisde.. Lenin hoorde bij de leiding van de Marxistische beweging.In 1894 ontmoette Lenin zijn latere vrouw Nadesjda Konstantinovna Kroepskaja. Zij zat ook bij de beweging. Lenin maakte veel reizen waarbij hij illigale marxistische boeken meenam, en hij bezocht illigale bewegingen. Zijn straf Na terugkomst in Sint Petersburg wilde hij een illigale Marxistische krant maken, maar hij werd met nog een paar leden en zijn vrouw opgepakt, en naar Siberie verbannen. Daar trouwde Lenin en zijn toenmalige vriendin.In 1900 mocht hij weer weg uit Siberie, samen met zijn vrouw. Ze mochten niet in een stad wonen waar veel arbeiders en universiteiten waren. Ondanks zijn straf ging Lenin verder met illigale kranten en bezoekjes Uitvoeren van zijn gedachten Lenin was erg bezig met het partij congres.Doordat er verschillen waren van mening in een partij, volgde er een breuk tussen Lenin en Martov. Lenin was echter in de minderheid, en Martovs ideeen werden eerder aangenomen. Lenins aanhangers heete de Bolsjeviki, en Martovs aanhangers de Mensjeviki. Uiteindelijk won Lenins partij met een een kleine meerderheid. Marx zag de partij als een propagandamiddel, en Lenin als begin van de revolutie.Zo werd er met de partij van Lenin een begin gemaakt aan de revolutie, en aan de uiting van Lenins gedachten. Hoe verliep de revolutie Sinds de geboorte van Lenin in 1870 waren de productieverhoudingen in Rusland sterk veranderd. Er was een sterke stijging van fabrieksarbeiders. Op zondag 9 januari 1905 trokken ongeveer 140.000 arbeiders met verzoekschriften naar ‘het Winterpaleis’, de verblijfsplaats van tsaar Nicolaas II. Bij deze bijeenkomst opende grootvorst Vladimir het vuur op de demonstranten. Ruim duizend mensen werden vermoord. Na deze dag kwam iedereen in opstand. En ondanks de revolutie in Rusland bleef Lenin in het buitenland. De revolutie van 1905 breidde zich snel uit. Intussen had de Tsaar onder druk van de revolutie beloftes gemaakt. Hij beloofde het volk gewetensvrijheid en vrijheid van woord, vrijheid van vereniging en vergadering. Op 17 oktober gaf de Tsaar een manifest uit waarin hij de bevolking burgerlijke vrijheden beloofde. Nu durfde Lenin ook terug te komen naar St. Petersburg, waar hij de leiding van de Bolsjevieken op zich nam. Ondanks de grote demonstraties, is de revolutie mislukt. De mislukking was niet goed voor de situatie in de bolsjevistische partij. Er kwamen meningsverschillen, en er ontstonden verschillende groepen binnen de partij. Lenin probeerde de partij bij elkaar te houden, met de mensen die hetzelfde dachten als hem, de rest sloot hij buiten. In januari 1912 viel de bolsjevistische partij definitief uiteen. Daarna ontstonden er twee aparte partijen. Kort daarop volgde de eerste wereldoorlog. Wat gebeurde er na de mislukte revolutie Na de mislukte revolutie brak de eerste wereldoorlog uit. Dit betekende het tweede belangrijke moment in Lenins leven. Lenin was verbijsterd nadat de Duitse sociaal-democraten zich van hun stem onthielden. Hierdoor keerde Lenin zich definitief af tegen de sociale democratie. Lenin was kwaad op de leiders van de socialistische partijen, omdat ze niet hun eigen zelfstandige socialistische politieke lijn volgden, net nu er mogelijkheden waren om hun socialistische ideaal te kunnen uiten(d.m.v de oorlog, de revolutie). Lenin was in principe ook niet tegen de oorlog. In 1914 werd Lenin gearresteerd in Oostenrijk, omdat ze dachten dat hij een russiche spion was.Na zijn vrijlating ging hij naar zwitserland. Nu had hij ook internationale problemen. De eerste wereldoorlog hield een revolutionaire ontwikkeling tegen. De enige kans op een revolutie was het veroorzaken van een burgeroorlog. Hij begon groepen in andere landen te verenigen die het met hem eens waren.
Februari revolutie Op 22 Januari 1917 hield Lenin een voordracht aan de Zwitserse arbeiders. Hij zij dat Europa rijp was voor een revolutie. 6 weken na zijn voordracht brak de Februari revolutie al uit. De mensen hielden stakingen, omdat er niet genoeg te eten was, en omdat de economie slecht was. Toen Lenin hoorde van de revolutie wilde hij vanuit Zwitserland meteen naar Rusland. Dit kon echter niet, want hij mocht van de politie daar niet weg uit het land. Door middel van brieven probeerde hij de bolsjewieken te ondersteunen bij de revolutie. Na een tijdje mocht Lenin toch weg uit Zwitserland, en werd hij in Rusland als een held ontvangen. Lenin verklaarde de oorlog aan de burgelijk democratische macht. Hij zij tegen iedereen dat de Russische revolutie een voorspel van de wereldrevolutie was.. Op dat moment keerde de gematigde socialisten, en de trouwe aanhangers van Lenin zich tegen hem. Volgens hen was Rusland nog niet klaar voor een revolutie. Maar Lenin zette zijn ideeen voort, en vond een bondgenoot die Trotski heette. Nu had de bolsjevistische partij weer veel aanhangers. Maar Kerenski(De man die toen Minister- president was) liet Lenin oppakken voor het organiseren voor massademonstraties. Oktober revolutie Omdat Lenin toch echt een revolutie wilde ging hij door met zijn ideeen verspreiden. Hij had met de revolutie 2 doelen. Dat waren : 1. ‘ Met behulp van de dictatuur van het proletariaat moest een communistische klassenloze maatschappij worden gevormd, die later heel de wereld over zou nemen. En 2 : Hij wilde door het opbouwen van moderne idustiele bedrijven de achterstand op het Westen inlopen. Vanuit het buitenland probeerde Lenin en de andere bolsjewieken een gewapende opstand voor te bereiden. In Moskou en Pretrograd hadden de bolsjewieken al een meerderheid in de sovjets. In Oktober 1917 werd er dan eindelijk een gewapende opstand gehouden. Hietegen kon de regering niets doen. Nu hadden de bolsjewieken de macht over Het Russische centrum, met de steden Pretrograd en Moskou. Lenin’s macht Op 7 November werd het tweede Sovjetcongres gehouden. Het bleek dat de revolutie zonder veel doden was verlopen. De mensjewieken, en de sociaal- democraten waren erg boos op de bolsjewieken omdat ze de macht hadden gegrepen zonder de andere partijen erin te betrekken. Op 8 November werd Lenin de leider van de regering, en was de machtigste man van Rusland. Lenin had op den duur problemen binnen zijn partij. Enkele leden wilde uit het comite stappen, omdat ze een samenwerking met de mensjewieken en de sociaal-democraten wilde.Deze crisis binnen de partij duurde niet lang, want de dwarsliggers hadden niet veel aanhang binnen de partij. Lenin wilde absoluut niet samenwerken met andere partijen. De bolsjewieken hadden een vredesverdrag met Duitsland, maar de Duitserrs hadden ook andere ideeen over de Russische regering. Lenin wilde hoe dan ook vrede met Duitsland. De Duitsers stelde hoge eisen. En doordat Lenin : Polen , en de Oekraine verloor werd er een vredesverdrag gesloten. De meningsverschillen maakte de partij bijna kapot, maar hij toonde ook de democratie aan, die toen nog binnen de partij gold. Wereldrevolutie of niet ? In 1918 brak ook in Duitsland een revolutie uit. Hierdoor hoopte Lenin weer op een wereldrevolutie. Lenin volgde de Duitse revolutie met grote belangstelling. Hij zag in de Duitse revolutionairen de beste bondgenoten van de bolsjewieken . Lenin vond dat het lot van Rusland afhankelijk was van de wereldrevolutie. In Rusland werden er in November 1917 verkiezingen gehouden voor een grondwetgevende vergadering. De bolsjewieken kregen een kwart van de zetels. Ook met de steun van de socialisten was geen meerderheid gevormd. Op 5 januari 1918 kwam de grondwetgevende vergadering bij elkaar. Maar in plaats van een parlementaire–democratie, kwam en een sovjet(dus parij) democratie. Op 12 Januari kwam er een Russische sovjetrepubliek. Deze republiek kreeg in 1918 een grondwet en de naam : Russische socialistische federatieve sovjetrepubliek. Doordat de bolsjewieken toch graag allen wilde regeren, en dit ook probeerde, kwam er in de zomer van 1918 een burgeroorlog tussen de bolsjewieken en het leger van het vroegere tsaristische Rusland. Deze werd in 1920 winnend afgesloten door de bolsjewieken. Toen Lenin 50 werd hadden de boljewieken een grote macht in Rusland. Hierdoor veranderde de sovjets in een communistische partij, en al gauw daarna leek het op een dictatuur. De wereld revolutie bleef door al deze omstandiheden uit, en had ook in Duitsland niet echt door kunnen zetten. Na de burgeroorlog werd het leven in Rusland heel erg ontregeld . De fabrieken lagen vrijwel stil, er reden geen treinen meer, de boeren zaaide minder, en de winkels waren leeg. Door al deze dingen brak er een opstand tegen de regering uit. De toestand verbeterde niet, en de opstand werd steeds erger, en liep uuit op stakingen. Een revolutionair comite eiste nieuwe verkiezingen met vrijheid van propaganda, vergadering, en pers. Deze hele opstand had geen kans. De regeringstroepen hadden op 18 maart een eind gemaakt aan de opstand. Bij het negende partijcongres waren er twee oppositie partijen. Deze oppositie eiste meer rechten voor de arbeiders, en onafhankelijkheid van de vakverenigingen . Op het tiende partijcongres had Lenin door een aantal handelingen in de partij nog meer de toon gegeven aan dwang en macht. En zo leken de laatste democratische trekjes van zijn partij weg te zijn. Aan het elfde partijcongres in 1922 kon Lenin niet meer deelnemen. Zijn gezondheid was erg achteruit gegaan. In Mei kreeg Lenin kreeg Lenin zijn eerste beroerte. Hij kon zich niet meer goed bezighouden met de politiek.In December werd Lenin weer door een hartaanval getroffen. In 1923 herstelde hij weer een beetje, en ging hij zich weer met de politiek bemoeien. Hij gaf toe dat er in de loop van de tijd steeds meer dingen werden gedaan die niet in de theorien van de partij pastte. Hij vond zelf ook dat er na de wereldoorlog een soort nieuwe manier van doen in de partij is ontstaan. In plaats van dat het volk steeds machtiger werd, was de parij steeds machtiger geworden. Dus Lenin’s partij zette de menselijke behoefte aan de kant voor de politieke, en militaire noodzakelijkheden. Lenin vond zelf dat er een bureaucratisch gezwel binnen de staat was. ( Dat er veel te veel precies volgens de regels werd gedaan). Toen Lenin nog een hartaanval had gekregen kon hij zich definitief niet meer met de politiek bezighouden. Ondanks dit probeerde Lenin toch met brieven en artikelen. Ondanks dat het niet van de artsen mocht bleef hij hier toch mee doorgaan. Hij liet in zijn artikelen blijken dat hij kritiek had op Stalin en Trotski. Deze brieven en artikelen bleef hij schrijven tot Maart 1923. Lenin zag dat de revolutie volledig vastliep. Ook zag hij dat de revolutionairen nniet meer echt zelf de drijvende kracht waren, maar zelf door macht gedreven werden. Op 9 Maart 1923 kreeg Lenin weer een beroerte. Hij leek weer te gaan herstellen.Toch ging hij op 21 Januari 1924 dood. Ze zeiden dat de doodsoorzaak een hersenbloeding was. Maar volgens velen is Lenin op bevel van Stalin vergiftigd. Het Leninisme bleek 2 tegensrijdigheden te bevatten. Aan de ene kant was er de theorie waarin het draaide om de rechten van de gewone man, sociale gelijkheid en democratie. Aan de andere kant was er de verovering en het vasthouden van de politieke macht. ‘Lenin’s’ wereldrevolutie is dus niet gekomen. Maar duidelijk is gebleken dat Lenin veel invloed had op het regeren in de tijd dat hij zich ermee heeft bemoeid, ook al zijn de gedachten van hem niet helemaal in de praktijk gekomen.

REACTIES

M.

M.

Uit de 2e alinea blijkt dat zijn vader overlijd.
Maar dit word in een later deel van de text ontkracht?

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.