Woordenschat - Alle woorden + betekenis

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • havo | 1468 woorden
  • 8 februari 2014
  • 395 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.3
  • 395 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!

Tolerantie: alles (veel) toestaanPoldermodel: groepen met verschillende overtuigingen werken samenElite: bovenste klasseConservatief: behoudendGeglobaliseerd: internationaalHypothese: veronderstellingPlausibel: geloofwaardigPostoperatieve: van na de operatieGeëscaleerd: uit de hand gelopenPlacentazoogdier: zoogdier dat in de baarmoeder gevoed wordt via de placentaBinoculair gezichtsvermogen: twee naar voren gerichte ogen (en daardoor afstanden kunnen schatten)Drogreden: verkeerd argumentContaminatie: twee woorden door elkaar gehaaldExterieur: buitenkantPostcommunistisch: van na het communismeOpenbaar Ministerie: instantie die bepaalt wie voor de rechter moet verschijnenVervolgen: voor een strafbaar feit voor de rechter laten komenVoorarrest: gevangen zetten voor de veroordelingSeponeren: niet vervolgenTransactie: boete betalen of taakstraf uitvoerenLik op stuk: meteen bij de overtreding de boete moeten betalenSepot: besluit tot niet-vervolgingDagvaarding: brief waarin staat wanneer en waarvoor iemand voor de rechter moet verschijnenTenlastelegging: opsomming van feiten waarvoor iemand terecht moet staanOpenbare aanklager: officier van justitieRequisitoir: betoog van openbare aanklager waarin hij een straf eistTaakstraffen: bij wijze van straf onbetaalde arbeid moeten verrichtenLeerstraf: bij wijze van staf een cursus moeten volgenPluk-ze-actie: winsten van misdadigers afnemenTBS: dwangverplegingAansprakelijk: financieel aansprakelijk voor schadeAlibi: bewijs dat je op een andere plaats was ten tijde van een misdrijfAmnestie: iemand die zich schuldig maakt aan herhaling van een misdrijfBij verstek veroordelen: bij afwezigheid veroordelenBillijk: rechtvaardig en redelijkEen strafblad hebben: al eerder veroordeeld zijnIn beroep gaan: herziening van een vonnis vragen bij een hogere rechtbankLegaal: wettelijk, rechtmatigMaffia: misdaadorganisatieOp heterdaad betrappen: betrappen tijdens het plegen van de misdaadPleidooi: betoog in het voordeel van iets of iemandRecidivist: iemand die zich schuldig maakt aan herhaling van een misdrijfReclassering: organisatie die ex-gevangenen begeleidt bij de terugkeer in de maatschappijWitteboordencriminaliteit: criminaliteit bedreven door burgers van achter hun bureauWitwassen: zwart geld legaal maken door investeringenGedetineerden: gevangenenGedoogd: toegestaanGeliquideerd: vermoordHechtenis: gevangenisstrafGratie: kwijtschelden van strafMediation: bemiddelingSterke arm: politieLegitiem: wettelijkWillens en wetens: opzettelijk en bewustDelinquenten: misdadigersGeassimileerd: helemaal aangepastGastarbeiders: arbeidskrachten uit andere landenGezinshereniging: gezin over laten komen om met zijn allen te zijnMulticulturele samenleving: samenleving waarin verschillende groepen vreedzaam met elkaar samen levenGeïntegreerd: ingeburgerdSegregatie: scheidingPolarisatie: verder uit elkaar groeienAutochtone: oorspronkelijkeAllochtone: vreemdeXenofobie: angst voor vreemdelingenAntisemitisme: racisme gericht tegen de jodenBraindrain: wegtrekken van hoger opgeleiden uit ontwikkelingslanden naar de geïndustrialiseerde landenChauvinisme: overdreven vaderlandsliefdeEconomische vluchteling: iemand die om economische redenen zijn vaderland verlaten heeftEerwraak: wraak om de familie-eer te herstellenFundamentalisme: teruggaan naar de basis van een geloof en alles wat daarvan afwijkt, streng afwijzenHalal: voor moslims toegestaanImam: hoofd van een moskee of mohammedaanse rechtsschoolInburgeren: burger van een land worden, integrerenNationalisme: eigen land en volk bewonderenParticipatie: deelnameRadicaliseren: in een bepaalde opvatting zó ver gaan, dat geweld gebruikt kan worden om je doel te bereikenRamadan: negende maand van het mohammedaanse jaar waarin gevast wordtRemigratie: terugkeren naar land van herkomstSeculier: wereldlijk, onkerkelijkAlgemene beschouwing: bespreking in de tweede kamer van het voorgenomen regeringsbeleidKanttekening: puntje van kritiekOppositiepartijen: partijen die niet in de regering zittenIn het gedrang komen: in de knoei komen, er op achteruit gaanHet gros: het merendeelKiezersbedrog: beloftes aan de kiezers doen en die niet nakomenTe berde brengen: naar voren brengen, zeggenDemagogie: volksmennerijPremier: minister-presidentLijsttrekker: nummer 1 op de verkiezingslijst van een partijAchterban: leden van een partij of vakbondAfromen: door hoge belasting verminderenEen proefballonnetje oplaten: door het doen van een uitspraak de mening van andere peilenFormateur: samensteller van een kabinetInformateur: politicus die onderzoekt of een kabinet kans van slagen heeftInterruptie: het onderbreken van iemand die aan het woord isKaasschaafmethode: iets financieren door kleine bezuinigingen op vele onderdelenKlokkenluider: iemand uit een organisatie die misstanden binnen die organisatie naar buiten brengtKoehandel: afspraak waarbij de ene partij de ander tegemoetkomt, op voorwaarde dat de andere partij dat ook doetLijstduwer: iemand die als stemmentrekker op een kieslijst wordt gezet, maar niet verkozen wil wordenNepotisme: familie en vrienden bevoordelen bij benoemingenParlementaire enquête: onderzoek naar een belangrijk onderwerp ter informatie van de tweede kamerPetitie: schriftelijk verzoek van een grote groepSpeerpunten: onderwerpen waaraan op dit moment het meeste belang wordt gehechtAmper: nauwelijksAssociëren: in verband brengen met, door het denken aan het anderBeducht: bang, bevreesdBlijkens: zoals blijkt uitCruciaal: heel belangrijk, doorslaggevendDynamisch: veranderlijk, steeds in beweging, niet statischEsthetisch: kunstig, kunstzinnigExpliciet: in duidelijke woorden, uitdrukkelijk, niet implicietGedogen: toestaan, duldenHiërarchie: rangorde, volgorde van belangrijkheidIntrinsiek: wezenlijk, innerlijk, niet extrinsiekMeewarig: met een beetje medelijdenOffensief: aanvalOneigenlijk: voor iets anders dan waar het voor bedoeld isPragmatisch: uitgaand van de mogelijkheden die er zijnRandvoorwaarden: absolute noodzaak, zonder welke iets niet bereikt kan wordenSteevast: iedere keer weer, volgens een vaste gewoonteTen spijt: ondanksUitwijzen: aantonen, aan het licht brengenVergen: vragen omdat het nodig is, eisenArsenaal: verzameling (oorspronkelijk van wapens), grote hoeveelheidBegiftigd (met): in het bezit zijn vanDerhalve: daarom, dusEenduiding: voor slechts één uitleg vatbaarEvenzeer: in dezelfde mate, eveneens, ookExponentiële: zeer sterk, snel stijgendGestaag: onophoudelijk en in een vast tempoIdealiter: in het beste (ideale) gevalInvalshoek: manier om een probleem te benaderen/bekijkenKarikatuur: belachelijke voorstelling van ietsMemoreren: in herinnering brengenOgenschijnlijk: zoals het lijktOntaarden: uitlopen op iets wat slechter isPreventie: maatregel om iets vervelends te voorkomenRelaas: verslag van iets wat je hebt meegemaaktTaboe: onbespreekbaar onderwerp, iets wat niet magTeloorgang: ondergangUniform: helemaal gelijk, helemaal hetzelfdeVerloedering: verslonzing, verrotting, achteruitgangWeerzin: hekel, afschuw, aversieAnderszins: op een andere manierBejegenen: behandelen, omgaan metDimensies: afmetingenEffect sorteren: resultaat, uitwerking hebbenExpanderen: groeien, uitbreidenFenomeen: opvallend verschijnselHalfslachtig: onzeker, niet krachtdadigIdeologische: gebaseerd op publieke overtuiging of geloofInventiviteit: vindingrijkheidKennelijk: blijkbaar, klaarblijkelijkMiddels: door middel vanNiet aflatend: zonder op te houden, steeds volhoudendOmwille van: omdat het nodig/goed is voorParadox: uitspraak die tegenstrijdig lijktPermanent: blijvend, voortdurendRepressieve: onderdruktTen deel vallen: krijgen, ontvangenUrbane: stedelijkeVermeende: waarvan men denkt dat hij… isWezenlijk: essentieel, heel belangrijkAppelleren: een beroep doen opBespiegelingen: overdenkingen, beschouwingDoemscenario: voorspelde gang van zaken met noodlottige afloopEfficiënt: doelmatig, snel en effectiefEvident: heel duidelijk, zonneklaarFungeren: de taak hebben van, dienst doen alsHandzaam: gemakkelijk in het gebruik, handigImpliciet: tussen de regels door gezegd, niet openlijkInzake: betreffende, aangaande, te maken hebben met, omrent, overKentering: verandering, ommekeerLatent: verborgen, onzichtbaar aanwezigLijdzaam: zonder verzet, berustendNaarmate: naargelang, ‘geeft een verhouding aan’Onderkennen: onderscheiden, constaterenPerceptie: waarnemingPrognose: voorspellingResistent: bestand tegen, immuunTrachten: proberenUrgent: dringend, spoedeisendVoorbarig: te vroeg, op de gebeurtenissen vooruitlopenAmbitieus: eerzuchtig, strevend naar iets beters/hogersArbitrair: willekeurig, zoals het toevallig uitkomtAuthentiek: echt, niet nagemaaktElitair: niet voor de gewone manGedijen: groeienHang: verlangen, vorderendHeimelijk: stiekemInnovatie: vernieuwing, moderniseringJegens: ten opzichte van, tegenoverLotgevallen: belevenissenLouter: enkel en alleen, puur, zuiverOeverloze: zonder einde, tot niets leidendOndermijnen: aantasten, verzwakkenPril: pas ontstaan, jong (en onbedorven)Prominente: vooraanstaande, belangrijkeSchaars: slechts in kleine hoeveelheden beschikbaarTriviaal: gewoon, onbeduidend, alledaags, banaalUltieme: allerlaatsteVergaren: verzamelenVoortschrijdend: verdergaand, vorderendAan de kaak stellen: duidelijk laten zien dat iets verkeerd isDe kroon spannen: de beste zijnDe schijn tegen hebben: het lijkt erop dat je schuldig bent of niet de waarheid spreektEen hoge vlucht nemen: zich goed ontwikkelenAfbreuk doen aan: minder goed/mooi makenGeen hout snijden: ergens niets aan hebbenGepaard gaan met: samen gaan metGoede sier maken: pronken, genieten, bewonderd wordenHoog aangeschreven staan: een goede naam hebbenMet argusogen bekijken: met wantrouwen bezienIn strijd zijn met: niet samengaan met, niet in overeenstemming zijn metOp de koop toe nemen: een (nadelig) neveneffect er extra bij nemenOver één kam scheren: op dezelfde manier beoordelen, geen onderscheid makenTe hoop lopen tegen: protesterenVan de hand wijzen: weigeren, niet accepterenAan banden leggen: beperken, verminderenBij de pakken neerzitten: moedeloos zijnDe spuigaten uit lopen: te ver gaan, te erg zijnEen brug slaan: met elkaar in contact brengenGebaat zijn bij: voordeel hebben vanGeen been zien in: geen bezwaar hebben tegen, niet terugschrikken voorGeen zoden aan de dijk zetten: geen effect hebben, niet helpenGelijke tred houden met: zich in hetzelfde tempo ontwikkelenHaaks staan op: totaal anders zijn, tegengesteld zijnHand in hand gaan met: samengaan, gepaard gaanIn het gedrang komen: verdrukt dreigen te wordenOp zijn beloop laten: laten gebeurenOp gespannen voet staan met: moeilijk samengaan met, niet overeenkomen metTe kampen hebben met: last hebben vanZich neerleggen bij: berusten, accepteren


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

P.

P.

Amnestie is het vrijstellen of herroepen van strafvervolging voor bepaalde daden door het hoogste gezag van een staat.

6 jaar geleden

P.

P.

recidivist
Webdefinities

Recidive betekent letterlijk herhaling. De term recidive wordt hoofdzakelijk gebruikt waar het gaat om strafbare feiten ofwel: gaan mensen die ooit veroordeeld zijn opnieuw in de fout? Recidivecijfers geven aan in welke mate mensen na een veroordeling in herhaling vallen. .

6 jaar geleden

D.

D.

Het waren niet zulke hele goede woorden ofzo. Ik heb er helemaal niks aan gehad eigenlijk.

5 jaar geleden

H.

H.

slecht

5 jaar geleden

A.

A.

goed

4 jaar geleden