Functiewoorden

Beoordeling 7.4
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas havo | 771 woorden
  • 15 november 2016
  • 37 keer beoordeeld
Cijfer 7.4
37 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!


Functie Omschrijving
Aanbeveling (advies) De schrijver komt, meestal aan het eind van zijn artikel, tot een goede raad of goed advies.
Aanleiding  De schrijver geeft aan welke gebeurtenis hem ertoe gebracht heeft zijn tekst te schrijven. Of; de schrijver geeft weer welke gebeurtenissen anderen ertoe brachten bepaalde dingen te doen.
Afweging De schrijver weegt voor- en nadelen of mogelijke oplossingen tegen elkaar af en maakt zo een keuze.
Argument De schrijver geeft aan waarom hij iets vindt. Synoniem: reden.
Argumentatie  De schrijver geeft meerdere argumenten voor bepaalde opvattingen. Synoniem: redenering/ redenatie
Beantwoording  De schrijver probeert een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van een bepaald begrip te geven. Synoniem: definitie
Begripsomschrijving  De schrijver probeert een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van een bepaald begrip te geven. Synoniem: definitie
Beoordeling  Een (positief of negatief) oordeel over een mening of een gebeurtenis
Bewering  Een stelling die de schrijver met argumenten moet onderbouwen. Synoniem: mening, stelling
Bewijs(voering) de schrijver probeert met allerlei feiten (uit onderzoek) de juistheid van een bepaalde stelling of theorie aan te tonen.
Conclusie  De schrijver komt op grond van het voorafgaande (argumenten of gegevens) tot een gevolgtrekking. Synoniem: gevolgtrekking.
Constatering  De schrijver stelt iets vast, merkt iets op. Synoniem: vaststelling
Definitie  De schrijver probeert een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van een bepaalde term te geven. Synoniem: begripsomschrijving
Doelstelling  De schrijver geeft aan wat hij met zijn tekst wil bereiken
Gevolgen  De schrijver beschrijf de gevolgen die door een bepaalde maatregel of een bepaald verschijnsel zijn veroorzaakt.
Hypothese  Een hypothese is een voorlopige stelling (of veronderstelling) die de schrijver in de rest van zijn tekst probeert te bewijzen.
Karakterisering  De schrijver geeft de voornaamste kenmerken van een verschijnsel.
Nuancering  Een bewering of een standpunt word iets afgezwakt door te laten zien dat er ook andere gezichtspunten mogelijk zijn. Verwant met: relativering
Ontkenning  Een ontkenning volgt altijd op een bewering, meestal een uitspraak van een ander. De schrijver geeft de bewering weer en probeert dan te bewijzen of aannemelijk te namen dat deze niet op waarheid berust.
Oorzaak Een oorzaak geeft aan waardoor iets is ontstaan, waardoor iets is geworden zoals het is. Let op het verschil met de reden: bij een reden gaat het om wat een mens zelf wil of doet.
Oplossing  Een oplossing volgt altijd na het schetsen van een probleem.
Oproep  De schrijver vraagt, meestal aan het eind van zijn tekst, de lezers iets te doen.

Opsomming  In een opsomming geeft de schrijver een reeks meningen, voorbeelden, argumenten, verklaringen of verschijnselen.
Probleemstelling  Door middel van een probleemstelling probeert de schrijver duidelijk aan te geven over welk probleem zijn tekst gaat.
Relativering  Afzwakking. De schrijver laat bijvoorbeeld zien dat er ook een andere kant aan een verschijnsel zit. Synoniem: nuancering.
Samenvatting  Aan het eind van een tekst of een tekstgedeelte vind je een samenvatting. De schrijver probeert in enkele zinnen de kern weer te geven.
Stelling  Een stelling is een bewering die de schrijver met argumenten moet onderbouwen. Synoniem: bewering, mening
Tegenstelling  De schrijver geeft aan dat een feit of bewering tegenover een ander feit of een andere bewering.
Tegenwerping  De schrijver maakt bezwaar of heeft bedenking tegen een eedere bewering of argumentatie (van een ander)
Theorie  De schrijver geeft een algemene beschrijving waarmee hij een bepaald feit of verschijnsel verklaart of voorspelt. Antoniem: praktijk
Toelichting  De schrijver geeft voorbeelden of nadere uitleg om zijn opvattingen te verduidelijken Het gaat erom dat de lezer iets begrijpt.
Toepassing  Na een bepaalde theorie volgt de toepassing of de praktische uitvoering ervan.
Uitwerking  In een uitwerking  wordt een algemene stelling of theorie toegelicht of uitgelegd. De schrijver geeft bijvoorbeeld meer voorbeelden of meer gevolgen.
Verklaring  De schrijver legt uit hoe een bepaald verschijnsel is ontstaan.
Vermoeden De schrijver vertelt wat er is onderzocht, soms ook hoe dat onderzoek is verholpen en wat de uitkomsten zijn.
Voorbeeld  Een voorbeeld is een concrete verduidelijking van een bewering of verschijnsel.
Voorbehoud  de schrijver stemt alleen met iets in, als aan een beperkende voorwaarde is voldaan.
Voorwaarde  de schrijver stelt dat vóór iets kan gebeuren, er eerst iets anders moet gebeuren; dat laatste is dan de voorwaarde.
Vraagstelling  Aan het eind van de inleiding vind je meestal een vraagstelling, De schrijver geeft aan op welke hoofdvraag hij een antwoord zal geven.
Weerlegging  In een weerlegging probeert de schrijver aan te tonen dat de mening of argumentatie van de ander niet juist is.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.