A

aansprakelijk = financieel verantwoordelijk voor schade
achterban = leden van een partij of vakbond
afromen = door hoge belastingen verminderen
algemene beschouwing = commentaar van alle fractievoorzitters op voorgenomen regeringsbeleid
alibi = bewijs dat je op een andere plek was tijdens een misdrijf
allochtoon = van oorsprong buitenlands, met buitenlandse ouders
amnestie = kwijtschelding van straf aan een hele groep
antisemitisme = racisme gericht tegen joden


assmimileren = volledig Nederlander worden en oorspronkelijk nationale gebruiken opgeven
autochtoon = van oorsprong Nederlands en van Nederlandse voorouders
B

bij verstek veroordelen = bij afwezigheid veroordelen
billijk= rechtvaardig en redelijk
binoculair gezichtsvermogen = via 2 beelden (ogen) afstanden kunnen schatten
braindrain = wegtrekken van hoger opgeleiden uit ontwikkelingslanden naar geïndustrialiseerde landen
C

chauvinisme = overdreven vaderlandsliefde
conservatief = identiteits- of welvaartsbehoudend
contaminatie = twee woorden of uitdrukkingen verkeerd gecombineerd
cratie = staatsvorm
D

dagvaarding = oproep om voor de rechter te verschijnen
delinquent = misdadiger


demagogie = volksmennerij
democratisch = stemmen, de meerderheid heeft gelijk
doctrine = leer
drogreden = reden zonder goed argument
E

economische vluchteling = iemand die om economische reden zijn vaderland verlaten heeft 
een proefballonnetje oplaten = door het doen van een uitspraak de mening van anderen peilen
een strafblad hebben = al eerder veroordeeld zijn
eerwraak = wraak om de familie-eer te herstellen
elite = hoogste klasse
escaleren = steeds complexer worden zodat het uit de hand dreigt te lopen
exterieur = buitenkant
F

formateur = samensteller van een kabinet 
fundamentalisme = teruggaan naar de basis van een geloof en alles wat daarvan afwijkt, streng afwijzen
G

gastarbeider = arbeidskrachten waarvan de overheid verwachtte dat ze na enkele jaeren zouden terugkeren naar hun eigen land
gedetineerde = gevangene
gedogen = oogluikend toestaan
gezinshereniging = gastarbeiders die hun gezin permanent naar het gastland halen
globalisering = wereldwijd maken
gratie = kwijtschelding van straf
H

halal = voor moslims toegestaan
hechtenis = gevangenisstraf
het gros = het merendeel
hypothese = veronderstelling, verwachting


imam = hoofd van een moskee of mohammedaanse rechtschool
in beroep gaan = herziening van een vonnis vragen bij een hogere rechtbank
inburgeren = burger van een land worden, intergreren
informateur = politicus die onderzoekt of een kabinet kans van slagen heeft
in het gedrang komen = er op achteruit gaan
intergratie = opgaan in de Nederlandse samenleving, qua woonplek en gebruiken
interruptie = het onderbreken van iemand die aan het woord is


-
K

kaasschaafmethode = iets financieren door kleine bezuinigingen op vele onderdelen
kanttekening = kritische opmerking
kiezersbedrog = de in het partijprogramma beloofde vernieuwingen niet doorvoeren
klepto = stelen
klokkelluider = iemand uit een organisatie die misverstanden binnen die organisatie naar buiten brengt
koehandel = afspraak waarbij de ene partij de ander tegemoetkomt, op voorwaarde dat de andere partij dat ook doet.
L

legaal = wettelijk, rechtmatig
legitiem = wettelijk
lijstduwer = iemand die als stemmentrekker op een kieslijst wordt gezet, maar die niet verkozen wil worden
lijsttrekker = de eerste op de verkiezingslijst van een partij
lik-op-stuk = het direct gezegt krijgen als je iets fout gedaan hebt
liquideren = vermoorden
M

maffia = misdaadorganisatie
mediation = bemiddeling
mullticulturele samenleving = samenleving waarin verschillende groepen met een eigen identiteit vreedzaam naast elkaar leven
N

nationalisme = eigen land en volk bevoordelen
nepotisme = familie en vrienden bevoordelen bij benoemingen
O

openbaar ministerie = rechterlijke macht samen met rechters
openbare aanklager = officiet van justitie die vertelt tijdens de rechtzaak de aanklacht
op hetersdaad betrappen = betrappen tijdens het plegen van een misdaad
oppositiepartij = politieke partijen die niet in de regering zitten


parlementaire enquete = onderzoek naar een belangrijk onderwerp ter informatie van de Tweede Kamer
participatie = deelname
petitie = schriftelijk verzoekn van een grote groep
placentazoogdier = ongeboren dier dat voedsel via baarmoeder krijgt
plausibel = geloofwaardig
pleidooi = betoog in het voordeel van iets of iemand
pluk-ze-actie = afpakken van de winst uit misdrijven door rechterlijke macht als strafmaatregel
polarisatie = scheiding
poldermodel = maatschappijvorm waarin over alles door alle betrokkenen wordt overlegd
postcommunistisch = na het communisme
postoperatief = na de operatie
premier = Minister-President
Q

-
R

radicaliseren = in een bepaalde opvatting zó ver gaan, dat geweld gebruikt kan worden om je doet te bereiken
ramadan = negende maand van het mohammenaanse jaar waarin gevast wordt
recidicist = iemand die zich schuldig maakt aan herhaling van misdrijven
reclassering = organisatie die ex-gevangenen begeleidt bij de terugkeer in de maatschappij
remigratie = terugkeren naar land van herkomst
requisitoir = betoog van off.v. Justitie waarin hij de rechter zijn mening vertelt en een straf eist
S

seculier = wereldlijk, onkerkelijk
segratie = rassenscheiding
seponeren = de rechterlijke vervolging gaat niet door
sepot = de beslissing om een zaak te seponeren
speerpunten = onderwerpen waaraan op dit moment het meeste belang wordt gehecht
sterke arm = politie
T

taakstraf = werkstraffen voor niet commerciële instellingen of leerstraffen (curcus sova)
TBS = terbeschikkingstelling, dwangverpleging van psychisch gestoorde verdachte
Ter berde brengen = naar voren brengen, zeggen
tenlastelegging = opsomming van feiten waarvoor een verdachte terecht moet staan
tolerantie = alles mag, niemand klaagt over wat anderen doen, verdraagzaamheid
totalitair = 
transactie = boete betalen of taakstraf uitvoeren om rechtzaak te voorkomen
U

-
V

vervolgen = iemand in een strafzaak betrekken
voorarrest = voorlopige hechtenis
Wwillens en wetens = opzettelijk en bewust
witteboordencriminaliteit = criminaliteit bedreven door burgers van achter hun bureau
witwassen = zwart geld legaal maken door inverstering
X

xenofobie = angst voor buitenlanders


-
Z

-

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.