Criminaliteitsbestrijding, immigratie/integratie en politiek

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas havo | 680 woorden
  • 30 september 2011
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
5 keer beoordeeld

A

aansprakelijk = financieel verantwoordelijk voor schade


achterban = leden van een partij of vakbond


afromen = door hoge belastingen verminderen


algemene beschouwing = commentaar van alle fractievoorzitters op voorgenomen regeringsbeleid


alibi = bewijs dat je op een andere plek was tijdens een misdrijf


allochtoon = van oorsprong buitenlands, met buitenlandse ouders


amnestie = kwijtschelding van straf aan een hele groep


antisemitisme = racisme gericht tegen jodenassmimileren = volledig Nederlander worden en oorspronkelijk nationale gebruiken opgeven


autochtoon = van oorsprong Nederlands en van Nederlandse voorouders


B

bij verstek veroordelen = bij afwezigheid veroordelen


billijk= rechtvaardig en redelijk


binoculair gezichtsvermogen = via 2 beelden (ogen) afstanden kunnen schatten


braindrain = wegtrekken van hoger opgeleiden uit ontwikkelingslanden naar geïndustrialiseerde landen


C

chauvinisme = overdreven vaderlandsliefde


conservatief = identiteits- of welvaartsbehoudend


contaminatie = twee woorden of uitdrukkingen verkeerd gecombineerd


cratie = staatsvormD

dagvaarding = oproep om voor de rechter te verschijnen


delinquent = misdadiger


demagogie = volksmennerij


democratisch = stemmen, de meerderheid heeft gelijk


doctrine = leer


drogreden = reden zonder goed argument


E

economische vluchteling = iemand die om economische reden zijn vaderland verlaten heeft 


een proefballonnetje oplaten = door het doen van een uitspraak de mening van anderen peilen


een strafblad hebben = al eerder veroordeeld zijn


eerwraak = wraak om de familie-eer te herstellen


elite = hoogste klasse


escaleren = steeds complexer worden zodat het uit de hand dreigt te lopen


exterieur = buitenkantF

formateur = samensteller van een kabinet 


fundamentalisme = teruggaan naar de basis van een geloof en alles wat daarvan afwijkt, streng afwijzen


G

gastarbeider = arbeidskrachten waarvan de overheid verwachtte dat ze na enkele jaeren zouden terugkeren naar hun eigen land


gedetineerde = gevangene


gedogen = oogluikend toestaan


gezinshereniging = gastarbeiders die hun gezin permanent naar het gastland halen


globalisering = wereldwijd maken


gratie = kwijtschelding van straf


H

halal = voor moslims toegestaan


hechtenis = gevangenisstraf


het gros = het merendeel


hypothese = veronderstelling, verwachting
imam = hoofd van een moskee of mohammedaanse rechtschool


in beroep gaan = herziening van een vonnis vragen bij een hogere rechtbankinburgeren = burger van een land worden, intergreren


informateur = politicus die onderzoekt of een kabinet kans van slagen heeft


in het gedrang komen = er op achteruit gaan


intergratie = opgaan in de Nederlandse samenleving, qua woonplek en gebruiken


interruptie = het onderbreken van iemand die aan het woord is
-


K

kaasschaafmethode = iets financieren door kleine bezuinigingen op vele onderdelen


kanttekening = kritische opmerking


kiezersbedrog = de in het partijprogramma beloofde vernieuwingen niet doorvoeren


klepto = stelen


klokkelluider = iemand uit een organisatie die misverstanden binnen die organisatie naar buiten brengt


koehandel = afspraak waarbij de ene partij de ander tegemoetkomt, op voorwaarde dat de andere partij dat ook doet.


L

legaal = wettelijk, rechtmatiglegitiem = wettelijk


lijstduwer = iemand die als stemmentrekker op een kieslijst wordt gezet, maar die niet verkozen wil worden


lijsttrekker = de eerste op de verkiezingslijst van een partij


lik-op-stuk = het direct gezegt krijgen als je iets fout gedaan hebt


liquideren = vermoorden


M

maffia = misdaadorganisatie


mediation = bemiddeling


mullticulturele samenleving = samenleving waarin verschillende groepen met een eigen identiteit vreedzaam naast elkaar leven


N

nationalisme = eigen land en volk bevoordelen


nepotisme = familie en vrienden bevoordelen bij benoemingen


O

openbaar ministerie = rechterlijke macht samen met rechters


openbare aanklager = officiet van justitie die vertelt tijdens de rechtzaak de aanklacht


op hetersdaad betrappen = betrappen tijdens het plegen van een misdaadoppositiepartij = politieke partijen die niet in de regering zitten
parlementaire enquete = onderzoek naar een belangrijk onderwerp ter informatie van de Tweede Kamer


participatie = deelname


petitie = schriftelijk verzoekn van een grote groep


placentazoogdier = ongeboren dier dat voedsel via baarmoeder krijgt


plausibel = geloofwaardig


pleidooi = betoog in het voordeel van iets of iemand


pluk-ze-actie = afpakken van de winst uit misdrijven door rechterlijke macht als strafmaatregel


polarisatie = scheiding


poldermodel = maatschappijvorm waarin over alles door alle betrokkenen wordt overlegd


postcommunistisch = na het communismepostoperatief = na de operatie


premier = Minister-President


Q

-


R

radicaliseren = in een bepaalde opvatting zó ver gaan, dat geweld gebruikt kan worden om je doet te bereiken


ramadan = negende maand van het mohammenaanse jaar waarin gevast wordt


recidicist = iemand die zich schuldig maakt aan herhaling van misdrijven


reclassering = organisatie die ex-gevangenen begeleidt bij de terugkeer in de maatschappij


remigratie = terugkeren naar land van herkomstrequisitoir = betoog van off.v. Justitie waarin hij de rechter zijn mening vertelt en een straf eist


S

seculier = wereldlijk, onkerkelijk


segratie = rassenscheiding


seponeren = de rechterlijke vervolging gaat niet door


sepot = de beslissing om een zaak te seponeren


speerpunten = onderwerpen waaraan op dit moment het meeste belang wordt gehecht


sterke arm = politie


T

taakstraf = werkstraffen voor niet commerciële instellingen of leerstraffen (curcus sova)


TBS = terbeschikkingstelling, dwangverpleging van psychisch gestoorde verdachte


Ter berde brengen = naar voren brengen, zeggen


tenlastelegging = opsomming van feiten waarvoor een verdachte terecht moet staantolerantie = alles mag, niemand klaagt over wat anderen doen, verdraagzaamheid


totalitair = 


transactie = boete betalen of taakstraf uitvoeren om rechtzaak te voorkomen


U

-


V

vervolgen = iemand in een strafzaak betrekken


voorarrest = voorlopige hechtenis

W

willens en wetens = opzettelijk en bewust


witteboordencriminaliteit = criminaliteit bedreven door burgers van achter hun bureau


witwassen = zwart geld legaal maken door inverstering


X

xenofobie = angst voor buitenlanders
-


Z

-

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.