Criminaliteitsbestrijding, immigratie/integratie en politiek

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas havo | 680 woorden
  • 30 september 2011
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

A

aansprakelijk = financieel verantwoordelijk voor schade

achterban = leden van een partij of vakbond

afromen = door hoge belastingen verminderen

algemene beschouwing = commentaar van alle fractievoorzitters op voorgenomen regeringsbeleid

alibi = bewijs dat je op een andere plek was tijdens een misdrijf

allochtoon = van oorsprong buitenlands, met buitenlandse ouders

amnestie = kwijtschelding van straf aan een hele groep

antisemitisme = racisme gericht tegen joden

assmimileren = volledig Nederlander worden en oorspronkelijk nationale gebruiken opgeven

autochtoon = van oorsprong Nederlands en van Nederlandse voorouders

B

bij verstek veroordelen = bij afwezigheid veroordelen

billijk= rechtvaardig en redelijk

binoculair gezichtsvermogen = via 2 beelden (ogen) afstanden kunnen schatten

braindrain = wegtrekken van hoger opgeleiden uit ontwikkelingslanden naar geïndustrialiseerde landen

C

chauvinisme = overdreven vaderlandsliefde

conservatief = identiteits- of welvaartsbehoudend

contaminatie = twee woorden of uitdrukkingen verkeerd gecombineerd

cratie = staatsvorm

D

dagvaarding = oproep om voor de rechter te verschijnen

delinquent = misdadiger

demagogie = volksmennerij

democratisch = stemmen, de meerderheid heeft gelijk

doctrine = leer

drogreden = reden zonder goed argument

E

economische vluchteling = iemand die om economische reden zijn vaderland verlaten heeft 

een proefballonnetje oplaten = door het doen van een uitspraak de mening van anderen peilen

een strafblad hebben = al eerder veroordeeld zijn

eerwraak = wraak om de familie-eer te herstellen

elite = hoogste klasse

escaleren = steeds complexer worden zodat het uit de hand dreigt te lopen

exterieur = buitenkant

F

formateur = samensteller van een kabinet 

fundamentalisme = teruggaan naar de basis van een geloof en alles wat daarvan afwijkt, streng afwijzen

G

gastarbeider = arbeidskrachten waarvan de overheid verwachtte dat ze na enkele jaeren zouden terugkeren naar hun eigen land

gedetineerde = gevangene

gedogen = oogluikend toestaan

gezinshereniging = gastarbeiders die hun gezin permanent naar het gastland halen

globalisering = wereldwijd maken

gratie = kwijtschelding van straf

H

halal = voor moslims toegestaan

hechtenis = gevangenisstraf

het gros = het merendeel

hypothese = veronderstelling, verwachtingimam = hoofd van een moskee of mohammedaanse rechtschool

in beroep gaan = herziening van een vonnis vragen bij een hogere rechtbank

inburgeren = burger van een land worden, intergreren

informateur = politicus die onderzoekt of een kabinet kans van slagen heeft

in het gedrang komen = er op achteruit gaan

intergratie = opgaan in de Nederlandse samenleving, qua woonplek en gebruiken

interruptie = het onderbreken van iemand die aan het woord is-

K

kaasschaafmethode = iets financieren door kleine bezuinigingen op vele onderdelen

kanttekening = kritische opmerking

kiezersbedrog = de in het partijprogramma beloofde vernieuwingen niet doorvoeren

klepto = stelen

klokkelluider = iemand uit een organisatie die misverstanden binnen die organisatie naar buiten brengt

koehandel = afspraak waarbij de ene partij de ander tegemoetkomt, op voorwaarde dat de andere partij dat ook doet.

L

legaal = wettelijk, rechtmatig

legitiem = wettelijk

lijstduwer = iemand die als stemmentrekker op een kieslijst wordt gezet, maar die niet verkozen wil worden

lijsttrekker = de eerste op de verkiezingslijst van een partij

lik-op-stuk = het direct gezegt krijgen als je iets fout gedaan hebt

liquideren = vermoorden

M

maffia = misdaadorganisatie

mediation = bemiddeling

mullticulturele samenleving = samenleving waarin verschillende groepen met een eigen identiteit vreedzaam naast elkaar leven

N

nationalisme = eigen land en volk bevoordelen

nepotisme = familie en vrienden bevoordelen bij benoemingen

O

openbaar ministerie = rechterlijke macht samen met rechters

openbare aanklager = officiet van justitie die vertelt tijdens de rechtzaak de aanklacht

op hetersdaad betrappen = betrappen tijdens het plegen van een misdaad

oppositiepartij = politieke partijen die niet in de regering zittenparlementaire enquete = onderzoek naar een belangrijk onderwerp ter informatie van de Tweede Kamer

participatie = deelname

petitie = schriftelijk verzoekn van een grote groep

placentazoogdier = ongeboren dier dat voedsel via baarmoeder krijgt

plausibel = geloofwaardig

pleidooi = betoog in het voordeel van iets of iemand

pluk-ze-actie = afpakken van de winst uit misdrijven door rechterlijke macht als strafmaatregel

polarisatie = scheiding

poldermodel = maatschappijvorm waarin over alles door alle betrokkenen wordt overlegd

postcommunistisch = na het communisme

postoperatief = na de operatie

premier = Minister-President

Q

-

R

radicaliseren = in een bepaalde opvatting zó ver gaan, dat geweld gebruikt kan worden om je doet te bereiken

ramadan = negende maand van het mohammenaanse jaar waarin gevast wordt

recidicist = iemand die zich schuldig maakt aan herhaling van misdrijven

reclassering = organisatie die ex-gevangenen begeleidt bij de terugkeer in de maatschappij

remigratie = terugkeren naar land van herkomst

requisitoir = betoog van off.v. Justitie waarin hij de rechter zijn mening vertelt en een straf eist

S

seculier = wereldlijk, onkerkelijk

segratie = rassenscheiding

seponeren = de rechterlijke vervolging gaat niet door

sepot = de beslissing om een zaak te seponeren

speerpunten = onderwerpen waaraan op dit moment het meeste belang wordt gehecht

sterke arm = politie

T

taakstraf = werkstraffen voor niet commerciële instellingen of leerstraffen (curcus sova)

TBS = terbeschikkingstelling, dwangverpleging van psychisch gestoorde verdachte

Ter berde brengen = naar voren brengen, zeggen

tenlastelegging = opsomming van feiten waarvoor een verdachte terecht moet staan

tolerantie = alles mag, niemand klaagt over wat anderen doen, verdraagzaamheid

totalitair = 

transactie = boete betalen of taakstraf uitvoeren om rechtzaak te voorkomen

U

-

V

vervolgen = iemand in een strafzaak betrekken

voorarrest = voorlopige hechtenis

W

willens en wetens = opzettelijk en bewust

witteboordencriminaliteit = criminaliteit bedreven door burgers van achter hun bureau

witwassen = zwart geld legaal maken door inverstering

X

xenofobie = angst voor buitenlanders-

Z

-

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.