Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Hoofdstuk 3: Werk

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas havo | 734 woorden
  • 3 mei 2007
  • 20 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
20 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
Begrippen H3 WERK ABW Algemene Bijstandswet
AKW Algemene Kinderbijslagwet
ANW Algemene Nabestaandenwet
AOW Algemene Ouderdomswet
arbeid inspanning van lichamelijke en/of geestelijke krachten om iets tot stand te brengen => werk
arbeidsbemiddeling: bemiddeling tussen werkgevers en werknemers
arbeidsethos: de betekenis die mensen aan arbeid toekennen
arbeidsinhoud: de werkzaamheden die iemand verricht
arbeidsmarkt: alle situaties waarin sprake is van een ontmoeting tussen de vraag naar arbeidskrachten en het aanbod van arbeidskrachten
arbeidsomstandigheden: arbeidsklimaat

arbeidsovereenkomst: overeenkomst tussen een of meer werkgevers en werknemers => arbeidscontract, werkovereenkomst
arbeidsverdeling: de verdeling van de in de maatschappij te verrichten arbeidstaken over individuen en groeperingen
arbeidsverhoudingen: de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, zowel op bedrijfsniveau als op nationaal niveau
arbeidsvoorwaarden: voorwaarden waarop een werknemer werkt
Arbo-wet: wet op de arbeidsomstandigheden
ATV: arbeidstijdverkorting
beroepsbevolking: alle personen tussen 15 en 65 jaar, die beschikbaar zijn voor werk
bezuinigen: door beperking uitsparen => beknibbelen op, besnoeien op, de /broekriem/buikriem/ aanhalen, een stapje terug doen, knijpen, snoeien
bijzondere bijstand: een tegemoetkoming voor kosten vanwege bijzondere omstandigheden
CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst
collectieve goederen: gemeenschappelijke goederen en diensten
en diensten
conjunctuur: de golfbeweging in de economie, waarbij de economie het ene moment groeit en het andere moment krimpt
CWI: Centrum voor Werk en Inkomen CWI’s: Centra voor Werk en Inkomen

emancipatiebeleid: beleid dat gericht is op emancipatie
flexibele arbeidskrachten: mensen met een tijdelijk contract
Flexwet:wet die de positie van tijdelijke krachten en uitzendkrachten regelt
fraude: bedrog bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften => geknoei, gesjoemel, knoeierij, zwendel, zwendelarij
grondwet: wet waarin de grondbeginselen van de regering van een staat vervat zijn => constitutie, staatsregeling
hoogconjunctuur: tijd van grote economische bloei
ID-banen: In- en Doorstroombanen
inspraak: gelegenheid om zijn mening kenbaar te maken in een aangelegenheid waarbij men betrokken is => medezeggenschap
laagconjunctuur: tijd waarin het slecht gaat met de economie => malaise, recessie
loonmatiging: het al dan niet vrijwillig afstand doen van een deel van het loon
loonpolitiek: de hoogte van de lonen worden beslist door de regering
maatschappelijke: het gehele productieproces in een samenleving is
arbeidsverdeling: verdeeld over en verfijnd netwerk van beroepen, functies, bedrijven en arbeidssectoren

maatschappelijke klasse: een groep mensen die een gelijke maatschappelijke positie inneemt binnen een samenleving
maatschappelijke positie: de plaats die iemand heeft op de maatschappelijke ladder
marginale arbeidsplaatsen: werk aan de rand of marge van de arbeidsmarkt
markteconomie: economisch systeem dat werkt volgens de wetten van vraag en aanbod => vrijemarkteconomie
medezeggenschap: het recht mee te doen in besprekingen en bij besluitvorming => inspraak
nachtwakersstaat: een staat waarin de overheid zich vooral beperkt tot het handhaven van de rechtsorde
netwerken: mensen benaderen die nuttig kunnen zijn voor de eigen carrière
ondernemingsraad: wettelijk orgaan, bestaande uit gekozen werknemers, ten behoeve van overleg en samenwerking met de leiding van een bedrijf
OR: ondernemingsraad
organisatiegraad: het percentage werknemers dat lid is van een vakbond
passende arbeid: een werkloze moet een aangeboden baan eerder accepteren, ook al sluit deze niet aan bij de opleiding die iemand heeft gevolgd
poldermodel: bepaald model van overleg voor het bereiken van consensus
privatiseren: aan particulieren overdoen

status: de waardering die wordt toegekend aan iemands beroep
sociaal-economisch beleid: de overheid stuurt de economie via allerlei wetten en regelingen en voert onderhandelingen met de sociale partners
sociale mobiliteit: de mogelijkheid om te stijgen of te dalen op de maatschappelijke ladder
sociale stratificatie: de verdeling van de samenleving in groepen en lagen waartussen een verhouding van sociale ongelijkheid bestaat
sociale voorzieningen: regelingen voor situaties waarvoor geen verzekering bestaat
SvdA: Stichting van de Arbeid
technische: het productieproces wordt opgedeeld in
arbeidsverdeling: deelhandelingen, die door afzonderlijke werknemers worden verricht
TW: Toeslagenwet
vakbonden: vereniging van werknemers die in hetzelfde vak werkzaam zijn, met als doel de behartiging van de belangen van het vak en de verdediging van de sociale en economische belangen van de leden => syndicaat, vakorganisatie, vakvereniging
vakcentrale: een overkoepelende organisatie van een groot aantal vakbonden
verzorgingsstaat: een staat waarin de overheid zich verantwoordelijk stelt voor het welzijn van de burgers

volksverzekeringen: door de overheid wettelijk geregelde verzekering voor alle burgers die aan bepaalde voorwaarden voldoen
vrijemarkteconomie: economie waarbij de overheid niet ingrijpt
VUT: Vervroegde Uittreding
WAO: Wet op de Arbeidsongeschiktheid
werkgelegenheid: de behoefte aan arbeidskrachten
werkgeversorganisaties: maatschappelijke organisaties van werkgevers
werknemersverzekeringen: verplichte, collectieve verzekeringen voor werknemers
werkloosheid: het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten
WIA: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen / vervanger van de WAO
WIW: Wet Inschakeling Werkzoekenden
WULBZ: Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte
WW: Werkloosheidswet
ZFW: Ziekenfondswet
ZW: Ziektewet

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.