Hoofdstuk 7, 8, 9

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas havo | 514 woorden
  • 31 maart 2003
  • 33 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
33 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE

Wat zou je het liefste doen?

Maak een keuze en ontdek welke opleiding bij jou past!

Hoofdstuk 7 Groei en conjunctuur

Productiecapaciteit - maximale hoeveelheid goederen en diensten inde economie
Effectieve vraag - totale vraag naar goederen en diensten in een land in een jaar
Incidentele gebeurtenissen - gebeurtenissen die eenmalig voorkomen en de omzet verminderen
Trend - de groei van het nationaal product over langere tijd
Conjunctuur - schommelingen in productie als gevolg van schommelingen in de effectieve vraag
Seizoensbewegingen - schommelingen in de bedrijvigheid onder invloed v/d seizoenen
Economische groei - toename van het reëel nationaal inkomen
Inflatie - stijging van het algemeen prijspeil
Consumentenprijsindex - met welk percentage de kosten van het levensonderhoud voor de consument zijn gewijzigd
Reëel nationaal inkomen - het voor de inflatie gecorrigeerde nationaal inkomen
Nominaal nationaal inkomen - het nationaal inkomen in euro’s in een bepaald jaar
Nationaal inkomen p/hoofd - reëel nationaal inkomen, gecorrigeerd voor de bevolkingsomvang van de bevolking
Innovatie - toepassing v/e nieuwe uitvinding
Human capital - investering in scholing
Bestedingseffect - de invloed van investeringen op de omvang van de effectieve vraag
Capaciteitseffect - invloed van investeringen op de omvang v/d kapitaalgoederenvoorraad

Hoofdstuk 8 Het prijsmechanisme

Markt/prijsmechanisme informatiesysteem voor kopers en verkopers
Vraagvergelijking het verband tussen de gevraagde hoeveelheid v/e goed en de prijs ervan
Aanbodvergelijking het verband tussen het aanbod v/h goed en de prijs ervan
Evenwichtsprijs prijs waarbij vraag en aanbod gelijk zijn
Marktvorm geheel van prijsbepalende factoren met betrekking tot een product
Monopolie product wordt door slechts 1 aanbieder aangeboden, zonder substituut
Substituut product kan niet worden vervangen door een ander soortgelijk product
Oligopolie weinig aanbieders die bij hun handelingen rekening houden met de reactie van andere aanbieders
Homogeen goed goederen voorzien in volkomen gelijke wijze in een bepaalde behoefte
Heterogeen goed goederen die hoewel ze in dezelfde behoefte voorzien, in de ogen van de consument toch van elkaar verschillen
Productdifferentatie door verschil in verpakking, merk en wijze van verkoop gaat de consument verschil maken tussen goederen die in feite in dezelfde behoefte voorzien
Doorzichtigheid van de markt alle vragers/aanbieders zijn op de hoogte v. alles wat er gebeurt
Toetredingsbarrieres wettelijke eisen en de aard van de productie
Volkomen concurrent volkomen mededinging, veel aanbieders bieden homogeen goed aan
Monopolistische concurrentie heterogeen goed wordt aangeboden door veel aanbieders

Hoofdstuk 9 De consument

Consument gezin
Consumeren aanschaf goederen door gezinnen, ter wille v/d behoeftebevrediging
Wegingsfactoren wegingcoëfficiënten, percentages bepaald d.m.v budgetonderzoeken
Consumentenprijsindex indexcijfer dat laat zien met welk percentage de kosten v/h levensonderhoud zijn gestegen met het basisjaar
Preferenties behoeften, bepalen of iemand een goed wel of niet wil hebben
Reclame het geven van info om verkopen te bevorderen
Individuele vraagvergelijking vraagvergelijking van 1 consument
Collectieve vraagvergelijking het wiskundig verband tussen prijs en de totaal gevraagde hoeveelheid
Vraaglijn vraagvergelijking in grafiek, ook wel vraagcurve
Ceterisparibusvoorwaarde voorwaarde dat alle factoren behalve de prijs gelijk blijven
Prijselasticititeit v/e hoe een gevraagde hoeveelheid reageert op een prijsverandering
gevraagde hoeveelheid
Elastische vraag de procentuele verandering v/d gevraagde hoeveelheid is groter dan de procentuele verandering van de prijs
Inelastische vraag de gevraagde hoeveelheid reageert niet op een prijsverandering

REACTIES

J.

J.

Yo,
Ik wil graag iedereen helpen met deze link hier: http://www.percent.nl/Onlineleren/onlinelerenfiles/oefentoetsencdrom/toetsenGT.html
Dit is een link die je naar alle maak je eigen samenvattingen brengt en je de antwoorden geeft ;)

Veel plezier :D

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.