ADVERTENTIE
Eerste hulp bij leerachterstanden!

Het zijn gekke tijden. Loop jij, om wat voor een reden dan ook, achter met de lesstof? Met deze tips van Examenbundel gaat het jou sowieso lukken om je leerachterstand weg te werken. Het allerbelangrijkste is dat je in jezelf blijft geloven. Jij kan dit! #geenexamenstress

De tips van Examenbundel

Productiefactoren (middelen die nodig zijn voor de productie):

- Arbeid

- Kapitaal

- Grond

- OndernemersactiviteitProduceren = het combineren van productiemiddelen met tot doel waarde toe te voegenProductie=toegevoegde waarde= verkoopwaarde van de productie – onderlinge leveringenNationaal product bestaat uit de som v/d in een land gedurende een periode van een jaar toegevoegde waardeNationaal inkomen bestaat uit de som v/d gedurende een periode van een jaar in een land aan de productiefactoren uitgekeerde beloningenWelvaart = de mate waarin in de behoefte is voorzien

Externe effecten doen zich voor als t streven naar welvaart door de 1 onbedoeld invloed uitoefent op de welvaart van een anderWelvaart in enge zin = aantal goederen

Welvaart in ruime zin = ook om hoe je je voeltBeroepsbevolking = alle personen tussen de 15 & 64 jaar oud die beschikbaar zijn om betaald werk te doenKapitaalgoederen = goedreen die niet bestemd zijn voor consumptief gebruik, maar om andere producten te produceren of een inkomen te verwervenInvesteren = het aanschaffen van kapitaalgoederenKapitaalintensiteit = hoeveelheid kapitaalgoederen per eenheid arbeidBreedte-investering = investering waarbij kapitaalintenstiteit niet verandertDiepte-investering = investering waarbij kapitaalintensiteit toeneemtAfschrijvingen geven de in geld uitgedrukte waardedalingen van kapitaalgoederen weer

Substitutie = vervanging van arbeid voor kapitaalGeen rechtspersoonlijkheid = geen scheidingen tussen bezetting en schuldenWel rechtspersoonlijkheid = duidelijke scheiding tussen eigenaars en eigenlijke bedrijfBedrijfskolom = de opeenvolging van economische activiteiten die nodig zijn om een bepaald product te makenBedrijfstak = alle bedrijven die zich in dezelfde fase in de bedrijfskolom bevinden en die dus eenzelfde soort voortbrengenVerticiale bewegingen = bewegingen binnen 1 bedrijfskolomHorizontale bewegingen = v/d ene bedrijfskolom naar de andereIntegratie = samenvoegen van 2 of meer opeenvolgende fasen v/d bedrijfskolom in 1 bedrijfDifferentiatie = afstoten v/e bepaalde activiteit naar een voorgaande of volgende fase in de bedirjfskolomParallellisatie = dat een bedrijf producten uit andere bedrijfskolommen, die zich in hetzelfde stadium van bewerking bevinden, in zijn assortiment opneemtSpecialisatie = dat een bedrijf zich gaat toeleggen op de productie van één of enkele producten binnen een bedrijfstakConcentratie = het verschijnsel dat beslissingen over de productie van goederen en diensten door steeds minder bedrijven worden genomenConcern = bundeling v bedrijven die binnen een grotere eenheid als ‘dochter’ of ‘kleindochter’ hun plaats hebbenHolding company = bezit meer dan 50% v/d aandelen v/e ander bedrijf&daarmee de zeggenschap (ook wel moeder- of houdstermaatschappij genoemd)Motieven voor schaalvergroting:

- Kostenvoordelen

- Risicospreiding

- Afzet

- Toegang tot vermogensmarkt

- Geld voor researchMultinational = in meerdere landen vestigingenMotieven om in buitenland te gaam opereren:

- Profiteren v lage lonen

- Profiteren v lage belastingdruk

- Profiteren v lage transportkostenKartel = samenwerkingsvorm tussen juridisch zelfstandige ondernemingen met het doel de concurrentie te beperkenPrijskartel = ondernemers maken afspraken over prijs (boekhandelaren – prijs)Productiekartel = ondernemers spreken af niet meer dan een bep. hoeveelheid te produceren (OPEC)Rayonkartel = verdeelt de afzet geografisch (zuivelproducenten)Voorwaardenkartel = maakt afspraken over kortingen, garantie, betalingsvoorwaardenJaarrekening (verplicht onderdeel v jaarverslag) :

- Balans

- Resultatenrekening

- Toelichting op beideBalans = overzicht v bezittingen, schulden & eigen vermogen v/e bedrijf op een bep. tijdstipVaste activa Eigen vermogen

- Gebouwen - Aandelenvermogen

- Machines - reservesVlottende activa Langlopende schulden

- hypotheek

- Voorraden Kortlopende schulden

- Debiteuren - Belastingsschuld

- Liquide middelen - crediteurenSolvabiliteit = verhouding tussen eigen vermogen en het totale vermogenLiquiditeit = verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schuldenResultatenrekening = overzicht v opbrengsten & kosten en de daaruit voortvloeiende winst of verlies over een bepaalde periode


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

Heej Joris!
Wat heb je toch weer een goede samenvatting gemaakt! Dat is echt heel nuttig! Hoef ik het zelf niet meer op te zoeken en dan kan ik dus de samenvatting van de woordjes gaan leren! HEEL ERG HARTELIJK BEDANKT!!
Kussies Marloes

16 jaar geleden