Geofactoren: factoren die de elementen vormen voor de verschillende ecosystemen op aarde.
Bodem: de bovenste 1 a 2 m van de grond waaruit de planten het grootste deel van hun voedingsstoffen halen.
Tropische zone: zone, gelegen tussen 10 graden NB en 10 graden ZB
Subtropische zone: zone tussen de tropen en de gematigde breedte (tussen 20 graden en 30 graden NB en ZB)
Gematigde zone: de gordels tussen de subtropische en boreale zone (tussen 30 graden en 55 graden NB en ZB)
Polaire zone: gordels tussen de poolcirkel en de polen
Boreale zone: het overgangsgebied tussen de gematigde en polaire zone op de continenten, dus op het noordelijk halfrond.
Aride zone: zone met droge klimaten
Natuurramp: ramp, veroorzaakt door de natuur, waarbij veel slachtoffers te betreuren zijn en grote schade is aangericht
Milieuramp: verstoring door de mens van de natuur, waardoor zich een ramp met slachtoffers en financiële schade voordoet
Aantasting van de ozonlaag: beschadigen van de ozonlaag door gebruik van schadelijke gassen
Versterkt broeikaseffect: versterkte toename van de temperatuur in de dampkring als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door de mens
Klimaatveranderingen: wijzigingen in het klimaat door menselijke dan wel natuurlijke oorzaken
Landdegradatie: aantasting van het landschap, meestal door menselijke activiteiten
Bodemerosie: het snel verdwijnen van de voor plantengroei belangrijke verweringsgrond, meestal het gevolg van menselijke activiteiten
Bodemdegradatie: verlies van de kwaliteit van de toplaag van de bodem
Verwoestijning: uitbreiding van de woestijn, veroorzaakt door verkeerde toepassing van landbouw, soms gecombineerd met klimaatvariaties
Verzilting: toename van het zoutgehalte van de bodem of het grond- en oppervlaktewater
Duurzaam landgebruik: natuurlijke hulpbronnen zodanig gebruiken dat men tegemoet komt aan de behoeften van deze tijd, zonder dat de behoeften voor de komende generaties in het gedrang komt
Hazard management: het omgaan met de risico’s van een natuurramp
Risico: kans waaraan enig gevaar verbonden is
Herhalingsperiode: de tijd die tussen twee rampen (met dezelfde oorzaak) in een bepaald gebied zit

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.