Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Blok 1, oefening 12
Accommodatie: alle gemakken die ten behoeve van het verblijf van personen zijn aangebracht
Actuele: nu in de belangstelling staand
Alternatief: andere mogelijkheid
Antiseptisch: ontsteking voorkomend
Archeoloog: oudheidkundige
Blessures: verwondingen
Calamiteiten: grote rampen
Chronologisch: naar tijdsvolgorde
Concessies: punten waarop men toegeeft
Condenseren: overgaan van gas in vloeistof
Consulent: deskundige raadgever


Coördinator: iemand die de samenwerking regelt
Criminoloog: deskundige op het gebied van misdaad
Decennium: tijdvak van 10 jaar
Delicten: strafbare feiten
Donateurs: niet-leden die financieel ondersteunen
Efficiënt: doeltreffende
Elementaire: eerste, basis (beginselen)
Exotische: uitheemse, vreemde
Hautaine: hooghartige
Illusie: niet te verwezenlijken denkbeeld
Immense: enorme
Indicatie: aanwijzing, advies
Initiatief: voorstel, eerste stap

Blok 1, oefening 13

Introduceren: op de markt brengen
Inventarislijst: (van) aanwezige voorwerpen en goederen
Kwalificeren: benoemen


Logistiek: alle handelingen die nodig zijn om de winkels zo goed mogelijk te bevoorraden
Lumineus: schitterend
Lustrum: vijfjarig bestaan
Manifestatie: betoging
Manuscript: met de hand geschreven stuk
Millennium: tijdvak van duizend jaar
Observatie: voor onderzoek
Pacifisme: levenshouding die geweld afwijst als middel een doel te bereiken
Precair: hachelijk, moeilijk
Recente: kortgeleden plaatsvindend
Reproduceren: uit het geheugen naar boven halen
Restauratie: herstellen in de vroegere toestand
Revalidatie: (voor) zo goed mogelijk herstel
Rituele: door de godsdienst voorgeschreven
Saneren: verbeteren door nieuwbouw op de plaats van oude woningen
Sociale controle: (het) elkaar in de gaten houden
Sporadisch: zelden
Stagneren: tot stilstand komen
Suggestie: voorstel
Traumatische: een geestelijke stoornis tot gevolg hebbend
Vitaliteit: levenskracht

Blok 3, oefening 13

Analfabetisme (het) niet kunnen lezen en schrijven
Anesthesist arts die ervoor zorgt dat de operatiepatiënt geen pijn voelt
Anonieme zonder naam
Apolitieke zonder belangstelling voor politiek
Asociaal zonder gemeenschapszin
Asymmetrisch niet gelijkvormig
Atheïst iemand die niet in God geloofd
Antibiotica geneesmiddel tegen infectieziekten
Antimilitaristische tegen het onderhouden van een leger
Antisemitisme jodenhaat
Autobiografie levensbeschrijving met de schrijver zelf als onderwerp
Automatisme iets dat vanzelf gebeurt
Autonomie zelfbeschikking
Bio-industrie (het) op grote schaal voortbrengen van levenden ‘producten’
Coöperatie vereniging tot samenwerking
Collaborateurs mensen die in een bezet gebied samenwerken met de vijand
Collectief gezamenlijk
Compressor toestel dat lucht samenperst
Condoleren zijn medeleven betuigen
Contraspionage tegen spionage van de vijand
Derailleren ontsporen
Devaluatie (geld) ontwaarding
Deodorant middel dat de onaangename geur van zweet wegneemt
Demonteren uit elkaar halen

Blok 3, oefening 14

Excerpt uittreksel
Expansie uitbreiding van het grondgebied
Exploderen uit elkaar springen
Expressie waarin artistiek gevoel kan worden uitgedrukt
Illegaal niet in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, onwettig
Immoreel niet in overeenstemming met de goede gewoonten, onredelijk
Impopulair niet geliefd bij het volk
Incompleet onvolledig
Intolerant onverdraagzaam
Irreëel onwerkelijk
Irrelevant niet ter zake doende
Intercity sneltrein tussen grote steden
Interland tussen 2 of meer landen
Monopolie alleenrecht
Monotone eentonige
Neonazistische die opnieuw de opvattingen van het nazisme verkondigen
Prepareren zich voorbereiden
Preventief ziekte voorkomend
Pseudoniem schuilnaam, valse naam
Reanimeren weer tot leven wekken
Reclassering instelling die gestraften weer geschikt maakt voor de maatschappij
Renoveren weer nieuw maken
Na synchroniseren laten samenvallen van een gesproken tekst en mondbewegingen van de filmacteurs.

Blok 5, oefening 9

Bureaucratie bestuur waarbij alles door ambtenaren volgens de regels en met papieren en formulieren geregeld wordt
Democratie staatsvorm waarbij het volk invloed kan uitoefenen op de samenstelling van de regering en de te nemen besluiten
Technocratie bestuur waarbij de invloed van deskundigen en bedrijvers van toegepaste wetenschap (technici) groot is
Discofiel iemand die houdt van grammofoonplaten en cd’s
Homofiele houdend van mensen van gelijk geslacht
Megafoon geluidsversterker voor de menselijke stem
Portofoon draagbaar toestel om geluid (gesproken tekst) uit te zenden en te ontvangen
Choreograaf schrijver (ontwerper) van balletten
Seismograaf toestel dat lijnen schrijft (registreert) die de richting, duur en kracht van een aardbeving aangeven
Stenografie beeldschrift
Tachograaf apparaat in vrachtwagens dat de snelheid, gereden afstand enz. opschrijft (registreert)
Cardiogram geschreven (grafische) voorstelling van de hartslag
Cryptogram kruiswoordpuzzel met raadselachtige omschrijvingen
Pictogrammen kortschrift, snelschrijfkunst
Geologisch door kenners van de aardvorming
Socioloog iemand die de menselijke samenleving bestudeert
Psychopaat geestesziekte
Apathisch gevoelloos
Kleptomaan iemand met een ziekelijke aandrang tot stelen
Pyromaan iemand met een ziekelijke aandrang tot brandstichten
Microscoop kijker om zeer kleine voorwerpen te bestuderen
Periscoop kijker waarmee op een hoger niveau kon worden rondgekeken (bv loopgraaf)
Artotheek bewaarplaats van beeldende kunst (om uit te lenen)
Mediatheek bewaarplaats van boeken, tijdschriften, videobanden enz (om raad te plegen en/of uit te lenen)

Blok 5, oefening 10

Met argusogen met argwaan
De bakens verzetten zich aanpassen aan veranderde omstandigheden
Nieuwe bezems vegen schoon pas benoemde personen doen in het begin erg hun best
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan Uiteindelijk blijkt toch wat iemands aard is
De boog kan niet altijd gespannen zijn Je moet je op tijd ontspannen
Het doel heiligt de middelen Om een verheven doel te bereiken mag je ook minderwaardige middelen gebruiken
De druiven zijn zuur Niet iedereen is werkelijk wat hij uiterlijk schijnt
In het land der blinden is éénoog koning Onder mensen die weinig kunnen, is iemand die wat meer kan, algauw een knappe bol
Het hart ligt bij haar op de tong Ze zegt vrijuit wat ze voelt en denkt
Het hemd is nader dan een rok Men denkt eerst aan zichzelf en dan pas aan anderen
Alle hout is nog geen timmerhout Niet iedereen is even geschikt voor elk karwei
Wet van Meden Perzen Regel waaraan niets te veranderen valt
Zich oren laten aannaaien Zich laten beetnemen
Geen profeet is in zijn eigen land geëerd Iemand van verdienste vindt in zijn eigen omgeving geen bewondering
Ieder meent zijn uil een valk te zijn Iedereen denkt dat wat van hem is, het beste is
Een wit vogeltje halen In de gunst komen
Stillen waters hebben diepe gronden Zwijgzame mensen hebben vaak de diepste gedachten
Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok Wie iemand wil benadelen, vindt altijd wel een reden
Je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn Met vriendelijkheid bereik je meer dan met harde woorden
Het is goed riemen snijden van andermans leer Royaal zijn op andermans kosten
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen Niet ieder heeft de vaardigheid die hij schijnt te bezitten
Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht Wie slechte dingen vertelt van een bloedverwant, deelt in de schande
Waar gehakt wordt, vallen spaanders Waar gevochten wordt, vallen aan weerszijden slachtoffers
Je kunt van een kikker nu eenmaal geen veren plukken Wie niets bezit, kan niets afstaan

Blok 7, oefening 9

Ampel breedvoerig
Amper nauwelijks
Anoniem ongenoemd
Unaniem eenstemmig
Antiquaar handelaar in antiek
Antiquair handelaar in oude boeken
Astrologie leer die uit de stand van de sterren iemands toekomst voorspeld
Astronomie sterrenkunde
Catheter buisje om lichaamsvochten af te tappen of voeding toe te dienen
Katheder spreekgestoelte
Confessionele waarvan de leden een bepaalde godsdienst aanhangen
Conventioneel volgens de gewoonte
Conserveren voor bederf bewaren, beduurzamen
Converseren een onderhoudend gesprek voeren
Debiteren vertellen
Debuteren voor de eerste keer een boek publiceren
Destijds de tijd waarover gesproken wordt
Indertijd vroeger
Doceren lesgeven
Doseren in gedeelten doorvoeren
Doctor arts voor geestesziekten
Dokter kenner van de menselijk ziel
Egocentrisch zichzelf tot middelpunt makend van alle gedachten
Egoïstisch uitsluitend aan het eigen belang denken
Esthetisch autoritair
Ethische min of meer fascistisch
Evalueren nog eens bekijken
Evolueren zich geleidelijk ontwikkelen
Fascistische sterk nationalistisch, autoritair, onverdraagzaam
Fascistoïde min of meer fascistisch
Fauna dierenwereld
Flora plantenwereld
Functioneren zijn werk verrichten
Fungeren optreden
Kwaliteit deugdelijkheid
Kwantiteit hoeveelheid
Materiaal bouwstof, grondstof
Materieel voertuigen: locomotief, wagen, etc..
Mond-op-mondbeademing eerstehulpverlening waarbij een bewusteloze via de mond lucht wordt ingeblazen.
Mond-tot-mondreclame mondeling doorgegeven reclame
Moraal lering
Moreel gevoel van zelfvertrouwen
Officieus nog niet echt bevestigd, half officieel
Officieel erkend door het bevoegd gezag
Psychiater titel van iemand die een proefschrift heeft geschreven
Psycholoog arts
Solidair door een gevoel van saamhorigheid verbonden
Solitair alleen levend

Blok 7, oefening 10

Abstract vaag
Concreet duidelijk omschreven
Passief stilzittend
Actief handelend
Allochtonen mensen van elders afkomstig
Autochtonen mensen van hier afkomstig
Bruto zonder aftrek van loonbelasting enzovoorts
Netto na aftrek van loonbelasting enzovoorts
Collectief gezamenlijk
Individueel persoonlijk, zelfstandig
Commercieel om winst te maken
Ideëel om een betere wereld te verkrijgen
Progressief vooruitstrevend
Conservatief behoudend
Defensief de verdediging
Offensief de aanval
Immigranten mensen die hier komen wonen
Emigranten mensen die in een land gaan wonen
Rationeel wat het verstand betreft
Emotioneel wat het gevoel betreft
Inclusief met
Exclusief zonder
Expert deskundige
Leek niet-deskundige
Intern inwonend
Extern uitwonend
Extravert open, naar buiten gekeerd
Introvert gesloten, naar binnen gekeerd
Fysiek lichamelijk
Psychische geestelijk
Gedetailleerd tot in onderdelen gaand
Globaal in grote lijnen
Homogeen van gelijke samenstelling
Heterogeen van ongelijke samenstelling
Superieur voortreffelijk
Inferieur minderwaardig
Senior de oudere
Junior de jongere
Labiel wankelbaar
Stabiel stevig
Minimaal ten minste
Maximaal ten hoogste
Macro groot
Micro klein
Objectief waarbij de eigen voorkeur/gevoel geen rol speelt
Subjectief waarbij de eigen voorkeur/gevoel wel een rol speelt
Sympathie gevoel van genegenheid
Antipathie gevoel van afkeer

Blok 9, oefening 9

Aftershave alcoholbevattend vloeistof voor huidverzorging na het scheren
Badge speldje met naamkaartje
Beautycase koffertje voor toiletartikelen
Bodywarmer dikke korte jas zonder mouwen
Briefing bijeenkomst waarop de laatste instructies worden gegeven
Brunch laat in de ochtend gebruikte maaltijd die ontbijt en lunch combineert
Carpoolen samen in één auto naar het werk rijden om kosten te besparen
Catering verzorging van maaltijden voor luchtvaartmaatschappijen, restaurants, kantines enz.
Charter vliegtuig afgehuurd voor een speciale reis
Checken nagaan, controleren
Coach trainer
Cocktail mengsel
Copyright auteursrecht
Dealer (auto) handelaar
Freelance zonder vast dienstverband
Freak fanaat
Glamour schone schijn
Indoor in een overdekte ruimte plaatsvinden
Insiders ingewijden
Instant klaar om te gebruiken
Joyriding zonder toestemming rijden
Leasen huren van oa auto’s waarbij de verhuurder de onderhoudskosten voor zijn rekening neemt
Lobbyen druk uitoefenen door vertrouwelijk te spreken met degenen die een besluit moeten nemen
Mailing reclame via de post

Blok 9, oefening 10

Management (voor) de leiding
Marketing marktbeleid
Offshore voor gebruik in zee
Outfit kleding en opsmuk
Pacemaker hartsimulator
Pantry keukentje (in vliegtuig, schip etc)
Portable draagbaar radio- of tv-toestel
Pushen nieuwe nummers steeds weer voor de radio draaien om de verkoop te bevorderen, pluggen
Recycling afvalstoffen verwerken tot grondstoffen voor nieuwe productie
Remover middel om iets te verwijderen
Screenen iemands betrouwbaarheid controleren door zijn verleden na te gaan
Sneer snauw, schampere opmerking
Software programma-apparatuur
Spoiler luchtstroomverdeler ter verbetering van de wegligging
Stand-by klaar om in te vallen
Switchen van plaats verwisselen
Terminal toestel om aan een hoofdcomputer op een andere plaats gegevens op te vragen en door te geven
Ticket plaatsbewijs
Timer instelklok
Tissues papieren zakdoekjes
Trendy in de mode
Unit eenheid, afdeling
Up-to-date bij, volledig bijgewerkt

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.