Woordenlijst (voorvoegsels)

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 4e klas vwo | 591 woorden
  • 16 februari 2002
  • 33 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
33 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Stencil woordjes Engels VGT

Predict - Voorspellen
Prescribe - Voorschrijven
Prevent - Voorkomen
Premature - Voortijdig
Precede - Voorafgaand
Predecessor - Voorganger
Presentiment - Voorgevoel
Prefer - Voorkeur geven aan
Previous - Voorgaande
Precaution - Voorzorgsmaatregel
Prejudice - vooroordeel
Postscript - Naschrift
Posthumous - Na de dood
Posterity - Nageslacht
Post war - Naoorlogs
Submarine - Onderzeeër
Subconscious - Onder bewust zijn
Subdivide - Onderverdelen
Subordinate - Ondergeschikt
Subscribe - Onderschrijven
Subway - Ondergrondse
Suppress - Onderdrukken
Superstitious - Bijgelovig
Superfluous - Overbodig
Superhuman - Bovenmenselijk
Supercharge - Te veel in rekening brengen
Insuperable - Onoverkomelijk
Beneficial - Heilzaam
Benefactor - Weldoener
Benefit - Voordeel
Benevolent - Welwillend
Malevolent - Kwaadwillend
Malcontent - Ontevreden
Malnutrition - Ondervoeding
Maladjusted - Slecht aangepast
Malfunction - Verkeerd functioneren
Malice - Kwaadaardigheid
Malignant - Kwaadaardig
Propose - Voorstellen
Prospect - Vooruitzicht
Proceed - Voortzetten
Progress - Vooruitgang
Propel - Aandrijven
Protagonist - Voorstander / hoofdrolspeler
Prophecy - Voorspelling
Provide - Voorzien van
Provision - Provisie
Transfer - Overmaken
Transition - Doorgang
Transatlantic - Over de Atlantische Oceaan
Transmit - Doorzenden
Transparent - Doorzichtig
Transcript - Afschrift
Exclude - Uitsluiten
Emit - Uitzenden
Expel - Uitsturen
Extract - Uittrekken
Excel - Uitblinken
Expand - Uitbreiden
Extend - Verlengen
Exceed - Overschrijden
Execute - Ter dood brengen
Intervene - Er tussen komen
Interval - Pauze
Interrelate - Goed kunnen opschieten met
Intermediate - Tussenpersoon
Interfere - Tussen beide komen
Intercept - Onderscheppen
Contract - Contract
Concur - Samenlopen
Convention - Bijeenkomst
Conspiracy - Samenzwering
Congregate - Bij elkaar komen
Discourage - Ontmoedigen
Dissuade - Overtuigen dat het niet zo is
Disconnect - Verbreken
Disarm - Ontwapenen
Disbelieve - Niet geloven
Discord - Tweedracht
Disabled - Gehandicapt
Dissent - Verschillen van geloofsovertuiging
Disinterested - Belangeloos
Disproportionately - Onevenredig
Counterattack - Tegenaanval
Counteract - Tegenwerken
Counterbalance - Tegenwicht
Counterproductive - Contraproductief
Counterpart - Tegenhanger
Enrich - Verrijken
Enlarge - Vergroten
Enable - In staat stellen
Encourage - Aanmoedigen
Endanger - In gevaar brengen
Enforce - Dwingen tot
Enrage - Woedend maken
Ensure - Verzekeren
Entrust - Vertrouwen op
Endure - Verdragen
Entail - Met zich meebrengen
Embody - Belichamen
Infuriate - Iemand woedend maken
Imprison - Iemand in de gevangenis zetten
Outweigh - Meer wegen dan
Outlast - Langer duren dan
Outlive - Langer leven dan
Outnumber - Groter zijn in aantal
Outstay - Langer blijven dan
Outdo - Beter doen dan
Overcharge - Te veel vragen
Overestimate - Overschatten
Overpay - Te veel betalen
Overreach - Hoger reiken dan je zou willen
Oversleep - Zich verslapen
Overdo - Overdrijven
Ill-mannered - Slecht gemanierd
Ill-advised - Onberaden
Ill-informed - Slecht geïnformeerd
Ill-balanced - Onevenwichtig
Ill-considered - Onbezonnen
Ill-founded - Slecht gebaseerd
Ill-tempered - Humeurig
Ill-omended - Door een slecht voorteken bepaald
Ill-timed - Ontijdig
Inspect - Onderzoeken
Retrospection - Terugblik
Spectator - Toeschouwers
Spectacle - Schouwspel
Prospect - Vooruitzicht
Suspicious - Achterdochtig
Incur - Oplopen / zich op de hals halen
Concur - Samenvallen
Precursor - Voorganger
Current - Huidig
Transfer - Overmaken
Prefer - Voorkeur geven aan
Refer - Verwijzen naar
Confer - Verlenen aan een titel
Infer - Afleiden
Predict - Voorspellen
Contradict - Tegenspreken
Verdict - Oordeel
Introduce - Inleiden
Reduce - Verlage
Seduce - Verleiden
Reject - Afwijzen
Eject - Eruit werpen
Subject - Onderwerp / vak
Inject - Inspuiten
Dejected - Te neer geslagen
Credible - Geloofwaardig
Credulous - Lichtgelovig
Creed - Geloof
Prescribe - Voorschrijven
Inscribe - Graveren
Describe - Beschrijven
Subscribe - Onderschrijven
Post script - Naschrift
Imply - Inhouden
Implicit - Stilzwijgend
Explicit - Duidelijk / uitdrukkelijk
Implications - Wat iets stilzwijgend inhoudt

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.