Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Politieke Partijen & stromingen

Maatschappijwetenschappen

Werkstuk

Politiek

A D V E R T E N T I E
Inspiratie nodig voor je werkstuk?
Op NPO Focus vind je verdiepende inhoud en achtergrond bij heel veel onderwerpen. Hoe? Door vragen en antwoorden met tekst, foto’s en video. Denk aan vragen als: Wat is bio-industrie? Hoe gevaarlijk is Noord-Korea? Waarom worden we verliefd? NPO Focus | Weet meer
6.0 / 10
5e klas vwo
  • Luukberge
  • Nederlands
  • 3814 woorden
  • 27026 keer
    173 deze maand
  • 9 oktober 2009
Politieke Partijen
Door: Katrijn en Luuk

Inhoud:
1. Liberalisme
- VVD
- PVV
- Groenlinks
2. Socialisme of sociaal-democratie
- PvdA
- SP
3. Christen-democratie
- CDA
- SGP
- Christenunie
4. Pragmatisme
- D66
5. One-issue partij
- PvdD-Liberalisme
De opvattingen van het liberalisme: Ieder individu moet zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Vrijheid, individuele verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid zijn sleutelwoorden in de liberale traditie.

De belangrijkste kenmerken van het liberalisme vroeger zijn:
- Economische vrijheid. De overheid moet zich niet teveel met de handel en industrie bemoeien. De overheid moet alleen zorgen voor de veiligheid van de burgers en hun eigendommen (nachtwakerstaat).
- Politieke vrijheid. In de drang naar vrijheid waren de liberalen sterke voorstanders van een scheiding van kerk en staat. Binnen die staat wilden zij een scheiding van macht (de Trias Politica) en moest de staatsmacht voortaan gebaseerd zijn op de wil van het volk. Liberalen ijverden dan ook voor uitbreiding van het kiesrecht en juridische gelijkheid en minder voor maatschappelijk gelijkheid.
- Het rationalistische individualisme. Concurrentie tussen bedrijven daagt mensen uit om meer prestaties te leveren en het bedrijf nog beter te organiseren en te vernieuwen. Uiteindelijk leidt dit tot technologische en economische groei zonder dat de regering zich hierbij bemoeit.


*Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Standpunt 1: Vrije markteconomie
De vrije marktorde is in economische zin de uitdrukking van het liberale uitgangspunt dat het individu zoveel mogelijk naar eigen keuze over zijn lot moet kunnen beschikken. In die marktorde worden vraag en aanbod via het proces van vrije concurrentie op elkaar afgestemd. Een vrije markt garandeert de meest efficiënte toedeling van arbeid, kapitaal, goederen en diensten en is een voorwaarde voor een optimaal welvaartsniveau. De staat speelt ten aanzien van de vrije markt de rol van marktmeester. De VVD strijdt tegen kartelvorming.
Iedereen heeft de verantwoordelijkheid in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Wie daar niet in slaagt, kan een beroep doen op de staat. Dat beroep is tijdelijk en is erop gericht zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Alleen diegenen die daartoe om dwingende fysieke of psychische redenen niet in staat zijn mogen rekenen op blijvende ondersteuning.

+Verklaring standpunt
Het Liberalisme streeft naar een vrije markteconomie. Dit houdt in dat ze zich niet willen bemoeien met de markt en daarmee ook niks tegen houden. Dit zorgt dat ieder individueel initiatief gaat nemen om meer winst te halen. Dit zie je heel goed terug komen in de standpunten van de VVD. De VVD gelooft er ook in dat als de economie daalt dat hij dan vanzelf ook weer stijgt, dus zonder hulp van de overheid.

Standpunt 2: Vrijheid en verantwoordelijkheid
De VVD is een liberale partij. Zij beschouwt de individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, als het hoogste goed. Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking. Voorts beschouwt de VVD de verantwoordelijkheid als het ethisch fundament onder een samenleving van vrije mensen. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ieder mens draagt in vrijheid niet alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar houdt ook rekening met de vrijheid van anderen en met de vrije samenleving als geheel. Uit vrijheid en verantwoordelijkheid vloeien andere liberale beginselen voort: gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. De VVD staat open voor iedereen die met haar de liberale beginselen deelt. Zij wil de plek zijn voor alle mensen die zich met rede en passie willen inzetten voor het vergroten van het liberale gehalte van de samenleving.

+Verklaring standpunt
Zoals de VVD zelf al zegt is de individuele vrijheid heel erg belangrijk voor liberalistische partijen. Net als economisch gebied vind de VVD dat ook op geestelijk en materieel iedereen eigen verantwoordelijkheid heeft. Iedereen moet volgens het liberalisme (economisch en materialistisch) onafhankelijk zijn van de regering en zijn of haar partner. Indien hij hier niet toe instaat is kan hij een beroep doen op de overheid.

*Partij voor de vrijheid

Standpunt 1: Artikel 1 van de grondwet
Nieuw artikel 1 van de Grondwet: christelijk/joods/humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven.

+Verklaring standpunt
De PVV is moeilijk in een hokje te stoppen. Zeker als het gaat om wat voor ideologie er achter de partij zit. Sommie standpunten van de PVV zijn ontzettend liberaal, andere juist sociaal. Daarom heb ik er voor gekozen om een hokje aan de ideologieën toe te voegen; nationalisme. Want dat is iets wat in bijna alle standpunten naar voren komt: We moeten trots zijn op ons land en goed voor haar en haar inwoners zorgen. Dit komt ook naar voren in het bovenstaande standpunt. Volgens de PVV hebben we een christelijk/joods/humanistische cultuur in ons land. Daar moeten we trots op zijn en we moeten het behouden. De PVV vind dit zelfs zo belangrijk dat het artikel 1 van de grondwet moet worden.
Bron: http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=139

Standpunt 2: Europa
Afschaffen Europees Parlement, sterke beperking Europese Commissie en stoppen met jaarlijkse Nederlandse miljardenafdrachten aan Brussel.

+Verklaring standpunt
Voor nationalisten is het erg belangrijk dat het land zo blijft als het is. Dat betekent behouden van eigen identiteit, niet teveel invloed van buitenaf en niet teveel bemoeien met buiten. De PVV vind dan ook dat Europa te veel invloed heeft en wil dat Nederland veel minder geld naar “Brussel” stuurt en dat Nederland niet de regels van de EU hoeft na te leven.

*GroenLinks (Groene liberalen)

Standpunt 1: Kolencentrales
Eén kolencentrale stoot net zoveel CO2 uit als 2 miljoen auto’s. GroenLinks verzet zich dan ook tegen de bouw van nieuwe kolencentrales, zowel in Nederland als in Europa. Wij willen investeren in schone energie. Behalve het broeikasgas CO2 brengt het verstoken van kolen ook grote hoeveelheden zwavel, stikstof en fijn stof in de lucht. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit. In Nederland heeft GroenLinks een wetsvoorstel ingediend voor een kolenbelasting. Zo’n heffing maakt het eenvoudigweg onrendabel om een vieze kolencentrale te exploiteren.

+Verklaring standpunt
Respect voor milieu en het individu. Dat zijn de groene liberalen. “ We moeten goed met de aarde omgaan, omdat het anders in de toekomst onmogelijk wordt om te leven. Ook heeft onze consumptiemaatschappij nu al invloed op andere mensen op de wereld.” Deze standpunten komen goed overeen met het bovenstaande standpunt. Kolencentrales vervuilen het milieu met CO2, zwavel, stikstof en fijn stof. Daarom wil GroenLinks kolenbelasting.
Bron: http://standpunten.groenlinks.nl/kolencentrales

Standpunt 2: Aanrechtsubsidie
GroenLinks wil de algemene heffingskorting voor weinig of niet verdienende partners afbouwen. GroenLinks vindt het belangrijk dat beide partners financieel onafhankelijk zijn en wil daarom de arbeidsparticipatie van met name vrouwen vergroten. GroenLinks wil niet fiscaal stimuleren dat er gezinnen zijn waarbij één van de partners, bijna altijd de vrouw, thuis zit.

+Verklaring standpunt
GroenLinks wil de aanrechtsubsidie stapsgewijs binnen een periode van vijf jaar afschaffen voor iedereen die na 1960 is geboren. Daarbij is het essentieel dat scholing, kinderopvang en reïntegratie goed geregeld zijn.
Naast groen is GroenLinks ook liberaal. Voor het liberalisme is het individu belangrijk. Het individu moet veel vrijheid krijgen en niet afhankelijk zijn van de regering, zijn/haar partner of wie dan ook. Daarom is GroenLinks tegen de aanrechtsubsidie, want die zorgt ervoor dat minder mensen werken en dat een persoon (vaak de vrouw) van het huishouden afhankelijk is. En dat is juist niet liberalistisch.
Bron: http://standpunten.groenlinks.nl/aanrechtsubsidie

-Socialisme of sociaal-democratie
Sociaal-democraten: De sociaal-democraten hebben als uitgangspunt gelijke kansen voor iedereen. De overheid speelt daarbij een controlerende en regelende rol.

*PVDA

Standpunt 1: Dak- en thuislozen
De PvdA vindt dat niemand tegen zijn of haar zin op straat zou moeten slapen. Sinds enkele jaren wordt daarom vanuit de Tweede Kamer geprobeerd om het dak- en thuislozenprobleem zo goed mogelijk aan te pakken. In allerlei steden en provincies zijn PvdA-politici ook bezig met het onderwerp.

+Verklaring standpunt
Socialisten willen dat iedereen gelijke kansen heeft en richtten zich vooral op de zwakkeren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen. Waar andere ideologieën zich misschien meer richtten op het voorkomen dat mensen op straat komen te staan, zodat als ze op straat staan dat eigenlijk wel eigen schuld is, richten de socialisten zich zeer sterk op het bestrijden. Daarom vind de PvdA belangrijk om aandacht aan dak- en thuislozen te besteden.

Standpunt 2: Hypotheekrente aftrek
De PvdA vindt dat de hypotheekrenteaftrek beperkt moet worden. Bestaande gevallen worden hierbij ontzien; alleen voor nieuwe hypotheken zal een nieuw regime geleidelijk worden ingevoerd. Ten eerste omdat de hypotheekrenteaftrek oneerlijk is: de mensen met de hoogste inkomens en de duurste huizen profiteren er het meeste van. Juist die groep heeft het het minste nodig. Ten tweede omdat het mensen er toe aanzet om hoge hypotheekschulden aan te gaan.

+Verklaring standpunt
Sociaal-democraten zijn voor een gelijke verdeling voor iedereen. Iedereen moet gelijke kansen en kosten hebben. Dit standpunt laat zien dat de PvdA een eerlijk regime wil voor iedereen, want alleen de mensen met de hoogste inkomens profiteren van deze regeling. Door de hypotheekrente aftrek geleidelijk af te schaffen heeft iedereen straks evenveel kans.
Bron: http://www.pvda.nl/standpunten/standpunten/H/Hypotheekrenteaftrek.html

*Socialistische Partij

Standpunt 1: Zorg voor ouderen
Veel mensen maken zich zorgen over hoe ze hun oude dag zullen slijten. Juist in deze fase van het leven zijn we aangewezen op de zorg van onze kinderen en onze omgeving. We moeten dan ook kunnen rekenen op optimale zorg. De meeste verpleeghuizen zijn niet in staat om de zorg te leveren die we ons zo graag wensen. De huidige verpleeghuizen en verzorgingshuizen zouden moeten worden vervangen door kleinschalige en prettige, intieme huizen, waar ouderen hun vrijheid behouden, voldoende ondersteuning krijgen en ook elkaar kunnen helpen. Ouderen moeten het recht hebben op zelfstandige woonruimte en privacy, met op hen afgestemde zorg en voorzieningen in elke wijk. Partnerscheiding door opname in een verpleeg- of verzorgingshuis moet voorkomen worden. Partners van de hulpbehoevende ouderen moeten bij elkaar kunnen blijven wonen, ook in een verzorgings- en verpleeghuis

+Verklaring standpunt
Het hoofdstandpunt van de socialisten is dat alle mensen gelijke kansen krijgen. Dit komt heel erg naar voren uit het bovenstaande standpunt. In dit geval gaat het over de ouderen die moeten kunnen rekenen op zorg van de overheid en die haalt geld voor deze zorg bij de werkende burgers. Voor de mensen met hoge inkomens betekend dat zij meer betalen dan gemiddeld zo dat de salarissen van mensen dichterbij elkaar komen. Onder in dit stand punt staat dat ze het belangrijk vinden dat ouderen privacy hebben, Dit is ook een van de belangrijke punten van de socialisten.

Standpunt 2: Topinkomens in de (semi)publieke sector
De SP wil dat de top van de overheid en de semi-overheid maximaal het salaris van de minister-president gaat verdienen. Bij zowel de overheid als bij semi-publieke instellingen wordt regelmatig (fors) meer betaald. Zo verdient de top van energiebedrijf Nuon bijna € 850.000, de directeur van Schiphol ruim € 600.000 en de interim-directeur van de AVRO bijna € 500.000. Ook bij woningbouwcorporaties worden aan de top tonnen verdiend. Niemand hoeft meer te verdienen dan de baas, dat is de minister-president.
De SP vindt de voorstellen voor een salarisstijging van 30 procent voor politici ongepast. De minister-president krijgt volgens het plan van de huidige regering bijna de helft bovenop zijn salaris, ministers een derde en staatssecretarissen een kwart van hun huidige salaris.

+Verklaring standpunt
De sociale partijen vinden dat het minimum en het maximum inkomen niet te ver uit elkaar mag liggen. Dit doen ze door middel van een maximum inkomen vast te stellen en ook hogere inkomstenbelasting te heffen over goed inkomens. Dit geld wordt dan weer gebruikt om de WW of andere zorgverzekeringen te verbeteren. SP fractie voorzitter Agnes Kant heeft het zelf ook altijd over mensen die veel verdienen die best wel eens wat kunnen missen.

-Christen-democratie
De christen-democratie is een politieke stroming die het christelijk geloof als inspiratiebron heeft. De bijbel en de kerkelijke leer zijn de basis van het politieke, sociale en economische programma. Deze vormen de basis voor het politieke handelen. Samen met het liberaal-democratie en de sociaaldemocratie behoort de christendemocratie in veel Europese landen het tot de voornaamste politieke richtingen. De christendemocratie in Nederland houdt sociaal-economisch een middenpositie in tussen het liberalisme en het socialisme.

*Christen Democratisch Appél

Standpunt 1: Abortus
In Nederland is abortus wettelijk toegestaan als er sprake is van een noodsituatie bij de vrouw en als de wens van de vrouw weloverwogen en vrijwillig is. Het CDA erkent dat een vrouw in een noodsituatie kan komen waarin het afbreken van de zwangerschap de enige oplossing is. Maar abortus mag geen middel tot anticonceptie worden. Het begrip 'noodsituatie' moet beter gedefinieerd worden. Abortus mag niet als een alternatief voor anticonceptie beschouwd worden. Het CDA is van mening dat het recht op (nog ongeboren) leven beschermd moet worden. Daarom pleiten wij voor het terugdringen van het abortuscijfer

+Verklaring standpunt
Christenen staan in het algemeen negatief tegenover abortus. In de bijbel staat ‘gij zult niet doden’ wat dus inhoud dat je geen mensen om het leven mag brengen, of iets dergelijk. Ook abortus valt hier onder. De woorden uit de bijbel zijn echter geen échte regels, de woorden uit de bijbel blijven bij een dringend advies. Iedereen mag doen wat hij, maar in dat geval, zij wil. Abortus wordt daarom niet uitgesloten door het CDA maar wel afgekeurd en mag alleen gebruikt worden in noodsituaties. Dit standpunt sluit daarom aan bij de gedachtelijn van de Christen democraten.

Standpunt 2: Jacht & Natuur
Het CDA is niet tegen de jacht op zich, maar wel tegen plezierjacht. Uitgangspunt van het CDA met betrekking tot de natuur in het algemeen en de jacht in het bijzonder is, dat wij geen bezitters zijn van de natuur zijn, maar rentmeesters: het is onze opdracht de schepping te beschermen en te beheren voor volgende generaties. Wij mogen van de natuur wel nemen ten behoeve van ons zelf, maar alleen onder de strikte voorwaarde dat het vruchtdragend vermogen van de natuur als geheel niet wordt aangetast.

+Verklaring standpunt
Dat wij als mensen rentmeesters zijn van de natuur is oorspronkelijk uit de bijbel en dat wordt nu ook gebruik als standpunt van het CDA. Waar dit standpunt dus eigenlijk over gaat is dat wij de aarde mogen gebruiken in ruil daar voor moeten we er goed voor zorgen. Dit is een gedachte vanuit het Christendom en daarmee sluit hij dus goed aan bij de Christendemocraten.

*Staatkundig Gereformeerde Partij

Standpunt 1: De islam
De SGP ziet de islam als een godsdienst die de stabiliteit van onze democratie en maatschappij in gevaar brengt. De invloed van deze godsdienst, die mensen van het heil afvoert, moet daarom tegengegaan worden. Dat laat onverlet dat we moslims zien als onze medemensen die we op respectvolle wijze vanuit onze christelijke overtuiging zullen bejegenen.

+Verklaring standpunt
Volgens de SGP brengt de Islam schade toe aan onze maatschappij en samenleving. Volgens de SGP zou onze maatschappij het beste functioneren onder een Christelijk beleid en dus geen gewoon beleid dat de “islamisering” zou stimuleren. Dit sluit alleen aan bij de Orthodox-gereformeerde Christelijke. Die weliswaar ook Christelijke zijn. De SGP vindt wel dat de bevolking de moslims gerespecteerd moeten worden.

Standpunt 2: Homoseksualiteit en homohuwelijk
De openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is in strijd met het wezen van het huwelijk als unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vrouw. Op grond van de Bijbel kan geen goedkeuring worden gegeven aan de homoseksuele praktijk. Uiteraard wordt daarmee niet de homofiele mens afgewezen. Gebruik van geweld tegen homoseksuelen is absoluut verwerpelijk.
De mogelijkheid van het zogeheten 'homohuwelijk' wordt zo snel mogelijk weer ongedaan gemaakt. Ambtenaren van de burgerlijke stand die niet mee wensen te werken aan een 'homohuwelijk' moeten daar het volste recht toe hebben.

+Verklaring standpunt
Er staat niet letterlijk in de bijbel dat homoseksualiteit niet mag. Desondanks interpreteert een deel van de christelijke gemeenschap dit wel zo. Natuurlijk zullen ze nooit zeggen dat homoseksualiteit niet mag, want dat zou discriminatie zijn, maar verbieden daarom het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Dit is een kenmerk van de christendemocraten.

*ChristenUnie

Standpunt 1: Kinderopvang
Nederland heeft in vergelijking met de meeste andere EU-lidstaten een gezinsonvriendelijk beleid. Het zogenaamde gezinsdal (de teruggang in koopkracht na het krijgen van kinderen) is bij ons inmiddels een ravijn. Om dit gezinsdal te verminderen en de keuzevrijheid in de verdeling tussen arbeid en zorg voor ouders te vergroten, wil de ChristenUnie een beter gezinsbeleid. De belangrijkste verandering die de ChristenUnie voorstelt, is het invoeren van een kindgebonden budget. Dit budget biedt ouders wérkelijke keuzevrijheid, het kindgebonden budget komt niet alleen ten goede aan de kosten voor kinderopvang, maar ook aan gezinnen die de zorgtaken volledig zelf op zich nemen en in verband daarmee een deel van hun inkomen opgeven.

+Verklaring standpunt
Dit is een typisch christen-democratisch standpunt. De Christen-democraten baseren haar standpunten aan de hand van het geloof en dus vaak aan de hand van de bijbel. In de bijbel wordt het gezin als belangrijk beschreven. De ChristenUnie noemt het gezin “de hoeksteen van de samenleving” en vindt dat problemen eerder worden opgevangen en dat een gelukkig gezin kan veel doen voor de samenleving. Daarom moeten gezinnen meer steun en voordelen krijgen. Een van die voordelen is meer geld en vrijstelling van werk voor ouders. Daarnaast is de ChristenUnie ook voor thuis opvoeden in plaats van kinderopvang. Dit is te zien aan het kindgebonden budget: Ouders kunnen dan zelf kiezen of ze hun kind naar de opvang sturen of zelf vrij nemen (en daar een vergoeding voor krijgen) en de kinderen thuis houden.
Bron: http://www.christenunie.nl/nl/standpuntentotaal?faqShow_48318=950#faqItem950

Standpunt 2: Prostitutie
Prostitutie is geen gewoon maatschappelijk verschijnsel. Seksualiteit is een intimiteit die God aan mensen heeft gegeven en geen consumptieartikel. We mogen niet berusten in de seksuele uitbuiting van mensen. De publieke exploitatie van seksualiteit (prostitutie) leidt tot misstanden, dwang en uitbuiting. Niet zelden kunnen we gerust spreken van vormen van slavernij. Uit onderzoek van hulporganisaties blijkt dat van de 20.000 prostituees die in ons land werken, slechts bij 920 vrouwen sprake is van vrijwilligheid. De ervaringen met de legalisering van de bordelen heeft aangetoond dat er eerder sprake is van verschuiving van illegale en gedwongen prostitutie, dan van vermindering daarvan.
Het bordeelverbod dient daarom hersteld te worden en prostitutie moet krachtdadig bestreden worden, door mensenhandelaren, exploitanten en klanten aan te pakken.

+Verklaring standpunt
“Leven, van het prilste begin tot het broze einde, is door God gegeven. Daarom moeten we het leven beschermen”. De bijbel (of tenminste het nieuwe testament) is heel duidelijk: Monogame relaties en geen seks voor het huwelijk. Prostitutie draaft tegen beide in. Daarom is de ChristenUnie ook zwaar tegen prostitutie en wil het bordeelverbod weer herstellen.
Bron: http://www.christenunie.nl/nl/standpuntenalfabet?initial[336756]=P#faqItem1021

-Pragmatisme
Pragmatisme is in tegenstelling tot alle anderen geen ideologie. De partij past zijn programma aan aan actuele situaties en discussies. Ze analyseren de problemen en verzinnen een er een goedpassende oplossing bij. Hierdoor kan de oplossing variëren tussen de verschillen de ideologieën.

*Democraten ‘66

Standpunt 1: Onderwijs
En het allerbelangrijkste: D66 wil meer en beter onderwijs. Onze kinderen verdienen het allerbeste onderwijs. Investeren in kennis is nu essentieel.
Wij willen dat Nederland koploper wordt op onderwijsgebied. Dat betekent een miljardeninvestering. Wij willen dat het Nederlandse onderwijs de hoogste kwaliteit en de meeste diversiteit biedt. Dat betekent vrijheid voor scholen en leerkrachten, universiteiten en wetenschappers om dat onderwijs naar hun eigen professionele inzicht en hun eigen goeddunken in te richten. En ruimte voor ouders, leerlingen en studenten om volop mee te beslissen. Onderwijs is de beste garantie voor verdere ontwikkeling, persoonlijk, maatschappelijk en economisch. Want wie goed is opgeleid en zelfstandig keuzes kan maken hoeft niet bang te zijn om niet mee te kunnen komen. Goed opgeleide mensen die niet bang zijn: dat levert maatschappelijke samenhang en verbondenheid op.

+Verklaring standpunt
Het onderwijs is zo belangrijk bij D66 simpel weg om dat ze vinden dat het beter kan. Zo lees je hier dat ze zelf het onderwijs mogen inrichten en aanpassen naar hun eigen goeddunk. Dit is weer vrijheid ook een van de belangrijkste dingen van D66. Je merkt heel goed in dit standpunt dat ze gewoon doen wat ze belangrijk vinden en zich niet koppelen aan een ideaal of geloof. Ze analyseren een probleem en proberen er een goede oplossing voor te vinden.

Standpunt 2: Eigen keuze langere werkweek
Als mensen daarbij willen kiezen voor verlenging van hun werkweek is dat hun eigen keuze en moet daar op bedrijfsniveau ruimte voor zijn. CAO's mogen daar in beginsel niet in belemmeren

+Verklaring standpunt
D66 kan bij elk probleem kiezen hoe ze het gaan oplossen zo ook bij dit probleem. Hierbij zie je ook de vrijheden die D66 de burger geeft.-One-issue partij
Standpunten van de meeste partijen zijn gebaseerd op een veelomvattende ideologie. Aan de hand daarvan kunnen vaak veel standpunten worden gebaseerd. Dit is bij een one-issue partij niet zo. Daar heeft de partij maar een hoofd onderwerp waar zij het meeste aandacht aan besteed. Andere onderwerpen worden wel behandeld, maar veel minder.

*Partij voor de Dieren

Standpunt 1: Dierenhuisvesting
Landbouwhuisdieren moeten gehuisvest en verzorgd worden overeenkomstig hun aard en gedrag op het niveau van de normen van minimaal de biologische (-dynamische) veehouderij. Wanneer de wijze waarop dieren gehouden worden voor problemen zorgt moet de oplossing worden gezocht in verbetering van de huisvesting en niet in aanpassing van het dier via het preventief verwijderen van lichaamsdelen. Fysieke aanpassing van dieren kan nooit gerechtvaardigd worden door problemen die voortvloeien uit houderijsystemen of marktomstandigheden

+Verklaring standpunt
De PvdD houdt zich vooral bezig met een onderwerp: het verbeteren van het dierenwelzijn in Nederland. Dat idee zit achter (bijna) alle standpunten. Zo ook achter dit standpunt. Volgens de PvdD verbeteren we het dierwelzijn door de huisvesting tot het niveau van biologische aan te passen.
Bron: http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/168

Standpunt 2: Dierproeven
Er moet een substantieel budget komen voor de ontwikkeling, validatie en implementatie van alternatieve methoden anders dan proefdieronderzoek. Dit budget moet deels worden opgebracht door de overheid en deels door de proefdierinstellingen zelf. Voor ieder proefdier dat met het oog op experimenten wordt ingezet of aangehouden, moet de betreffende onderzoeksinstelling 10 euro storten in de ontwikkelingskas voor alternatieven. Vanuit de overheid dient een budget van 10 miljoen euro per jaar beschikbaar te worden gesteld.

+Verklaring standpunt
Ook hier staat het idee dat het dierenwelzijn in Nederland verbeterd moet worden achter het standpunt. Dierenwelzijn en dierproeven gaat volgens de PvdD niet samen. Daarom moet er worden onderzocht hoe het anders kan.
Bron: http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/170


Bronnen:
Voeg een eigen bronnenlijst toe.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

7964

reacties

goede site hoor, dit kan ik goed gebruiken, groetjes, Luuk B
door luuk buitenhuis (reageren) op 22 oktober 2012 om 19:03
Beste leerling, Ik heb je werkstuk even doorgenomen en ik sta perplex. Wat jij hier anderen leerlingen probeert aan te smeren vind ik echt belachelijk. In het vervolg raad ik het je af om zulke werkstukken op het WWW ( World Wide Web) te plaatsen. Groet, Van den Berkhof
door Rick Van den Berkhof (reageren) op 17 december 2012 om 15:07

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer