Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Ben jij wel eens (online) opgelicht? Of ben jij altijd goed weggekomen? Vertel het ons in deze vragenlijst en maak kans op een Bol.com-bon van 15 euro. Handig voor je sint- en kerstinkopen!

Christendom, jodendom en islam

Levensbeschouwing

Werkstuk

Jodendom, Islam, Christendom

5.6 / 10
2e klas vwo
  • Tooske Marjan
  • Nederlands
  • 5584 woorden
  • 49378 keer
    195 deze maand
  • 21 februari 2004
Inleiding

Wij hebben ons werkstuk gemaakt over:
-Het Jodendom
-Het Christendom
-De Islam

Het was de opdracht om drie levensvragen te kiezen en uit te werken. Wij hebben voor de volgende levensvragen gekozen:
-Wat is belangrijk in het leven?
-Hoe leven mensen met elkaar samen?
-Wie is de mens?
Deze vragen hebben wij gekozen omdat die ons het meest aanspraken.

Ook moest je twee onderwerpen uit een lijst kiezen en uit werken. Hierbij hebben wij gekozen voor:
-Gebouwen
-Heilige boeken
Deze twee onderwerpen hebben wij gekozen omdat we dachten dat niemand deze had gekozen. Iedereen zou namelijk symbolen, feesten en rituelen kiezen.

We hebben in dit eindwerkstuk eerst de verbeterde werkstukken (deelwerkstukken) en aan het eind de overeenkomsten en verschillen.

We vonden het heel interessant om dit werkstuk te maken en we zijn veel te weten gekomen over de godsdiensten.

Christendom

Ontstaansgeschiedenis

Jezus is de stichter van het Christendom. Hij is de zoon van God.
God is niet de stichter van het Christendom, maar hij speelt wel een zeer belangrijke rol. God heeft de aarde en de mensen geschapen. Hij heeft dit gedaan met een doel: een prachtige wereld waarin mensen in geluk en vrede kunnen leven. Helaas is dit niet het geval want we hebben veel oorlogen en onrecht in de wereld. Om dit te herstellen heeft God zijn zoon Jezus gestuurd.
Jezus werd in Palestina geboren in het jaar 6 voor Christus. Hij was de zoon van een timmerman in Nazereth. Jezus kreeg onderwijs in de wet, de Joodse geschriften en de profeten. Hij ging naar Jeruzalem toen hij dertig was. Hij liet zich door Johannes de doper dopen in de Jordaan. Vanaf dat moment riep hij mensen op om zich te bekeren en te geloven in de ‘goede boodschap’(dat is het evangelie) van het Koninkrijk Gods. Jezus heeft een toen een hel groep volgelingen verzamelt die de discipelen worden genoemd. Hij reist rond, geneest zieken en onderwijst mensen in de Joodse wet. De redevoeringen van Jezus onder de naam Bergrede zijn ook erg beroemd. Hij riep hierbij de mensen op om God lief te hebben boven alles. Dit is gebod één. Bij het tweede gebod kwam Jezus echter in conflict met de Joodse leider en werd hij gekruisigd, maar na twee dagen staat hij weer op.
Het belangrijkste in het Christendom is de verering van Jezus als zoon van God. Jezus is de Messias. De Christenen vinden dat God liefde is en dat God gerechtigheid zoekt en mensen vrijheid geeft om te kiezen tussen goed en kwaad.
Ook Abraham is erg belangrijk voor de Christenen, hij stond aan de basis van het Jodendom en dus ook aan de basis van het Christendom.

Levensvragen

-Wat is belangrijk in het leven?
Het allerbelangrijkste is dat je God lief hebt. Het is belangrijk dat je af en toe naar de kerk gaat en bid tot God. Je kan God van alles vertellen. Bijvoorbeeld dingen waar je mee zit of God bedanken voor de fijne dingen in het leven. Bidden is ook nadenken over de moeilijke kanten van het leven. Ook is het belangrijk dat je je naaste lief hebt en mensen die het moeilijk hebben helpt. Of dat nou uit je eigen omgeving is of ver weg. De sterkeren helpen de zwakkeren. Als het echt nodig is, moet je je eigen leven opofferen voor anderen.
Je moet net zo proberen te leven als God. God kun je ervaren door de bijbel te lezen. God heeft zich aan ons geopenbaard. God is ook te ervaren in alle goede dingen die er nu gebeuren. God kun je op verschillende manieren ervaren: God is volmaakt, God is almachtig, God is één, God is de bevrijder, God is rechtvaardig, God is de schepper, God is geest, God is heilig, God is eeuwig. God beschermt de mensen, hij geeft om ze. God staat aan de kant van de mensen die het moeilijk hebben. God heeft de aarde aan de mens gegeven om ervan te genieten en verantwoordelijk te bewerken.

-Hoe leven mensen met elkaar samen?
Als Christenen hoor je je naaste lief te hebben, rechtvaardig te leven en op te komen voor mensen die het moeilijker hebben dan jijzelf. Eigenlijk moeten we in Nederland wat soberder gaan leven. Zodat alles wat wij overhouden naar landen kan gaan waar ze het minder goed hebben. Je moet niet te veel aan jezelf denken.
Je moet eerlijk zijn tegenover anderen en je mag anderen niet kwetsen.
Je hoort niet jaloers op anderen te zijn, maar blij zijn met wat je zelf allemaal hebt. Het is belangrijker wie je zelf bent dan hoe je eruit ziet.
Je moet ruzies altijd uitpraten, maar het is natuurlijk het beste om nooit ruzie te hebben.

-Wie is de mens?
De mens is een geschenk van God.
De mens is eindig maar na de dood is er een ander leven. Je komt dan in ‘het Rijk van God’. Dat is een leven met Christus. Er is alleen geluk en alles komt goed.
Mensen zijn ook beperkt. We kunnen heel veel zelf maar sommige dingen moeten we ook aan God overlaten. Zoals de geboorte van een kind.
De mens is geschapen naar het beeld van God. Niemand is hetzelfde, God heeft iedereen ander geschapen. Dat maakt mensen zo mooi. God heeft mensen als een vrij wezen geschapen. Mensen kunnen zelf keuzes maken. Dat is het verschil met dieren, die kunnen zelf geen eigen keuzes maken. Maar mensen mogen hun vrijheid niet misbruiken zodat het ten koste van anderen gaat. Niet alles wat mensen doen kan door de beugel.
Mensen zijn allemaal broeders en zusters van elkaar volgens God.
In de bijbel kun je lezen hoe je verantwoord met je vrijheid moet omgaan. Dat staat in de tien geboden.

Gebouwen

-De kerk
De eerste Christenen kwamen bij elkaar in iemands huis of op een verborgen plaats. Toen het Christendom een staatsgodsdienst werd, werden er kerken gebouwd.
Jezus vond het belangrijk dat de Christenen een plek zouden hebben waar ze met z’n allen bijeen konden komen om te bidden tot God. Hiervoor werd de kerk opgericht. De kerkdiensten zijn in 2000 jaar niet veranderd. De afgelopen 2000 jaar zijn er daarom ook prachtige kerken en kathedralen gebouwd.

God wordt door middel van zang, gebeden en gaven de eer gegeven. Daarnaast is een preek of meditatie een belangrijk onderdeel. Vanuit de Bijbel wordt er nagedacht over een gedeelte om meer van God te leren. Het kan bijvoorbeeld gaan over wie God is en hoe groot zijn liefde voor ons is.
Ook wilde Jezus dat de Christenen elkaar ontmoeten om de liefde die God aan hen geeft, door te geven. De sterkere mensen helpen de zwakkeren.

Als Christenen over de kerk praten dan kunnen ze twee dingen bedoelen. In eerste instantie kunnen ze het hebben over een gebouw. Bijvoorbeeld hun eigen kerk of een gebouw dat ergens staat. Aan de andere kant kunnen ze er ook een andere bedoeling mee hebben. Met de kerk bedoelen ze dan de verzameling van alle gelovigen over heel de wereld bij elkaar. En dan niet alleen die nu op dit moment leven maar ook alle gelovigen die al eerder geleefd hebben. De kerk is dan alle gelovigen bij elkaar van alle plaatsen en alle tijden.

Er zijn verschillende soorten kerken. Dat komt door verschillende opvattingen over de organisatie van de kerk. De Oosterse kerken zagen de paus als bisschop van de eerste (hoofd-) stad van het rijk: Als ‘eerste onder gelijken’. De Katholieke kerk zag de paus als iemand met een goddelijk gezag en als opvolger van de apostel Petrus. Deze opvattingen botsten, dit ging niet goed samen. Ook was er verschil van mening over wie er priester mocht worden. In de 16de eeuw scheidden zich een aantal groepen af van de Katholieke kerk die we nu ‘Protestantse kerken’ noemen:
-Anglicanisme
-Hervormde of Gereformeerde kerken (Calvijn)
-Doopsgezinden
-Lutherse of Evangelische kerken (Luther)
Later zijn er nog meer groepen bijgekomen.

De drie belangrijkste groepen in Nederland zijn:
-de Nederlands Hervormde kerk;
-de Rooms-Katholieke kerk;
-de Gereformeerde kerken

-Het klooster
Mannen die in de middeleeuwen hun leven aan de Christelijke godsdienst wilden wijden werden monnik en gingen in het klooster ze deden afstand van al hun bezittingen en beloofde nooit te trouwen. Het dagelijks leven van de monniken bestond en bestaat nog steeds uit Godsdienstplichten en werken. Ze gingen ongeveer 8 keer per dag naar de mis. En waren vaste tijden voor werken bidden en studeren de meeste monniken kwamen nooit buiten het klooster. Ze verbouwden hun eigen voedsel hielden vee en maakten hun eigen gebruiksvoorwerpen zeverzorgen zieke en arme mensen het klooster was vroeger ook een belangrijks onderwijsinstelling.

Vrouwen die hun leven aan god willen wijden worden non en gaan in het nonnen klooster vroeger werden sommige vrouwen non om te ontsnappen aan wrede vaders of echtgenoten de nonnen leiden hetzelfde leven als de monniken en de ene orde is strenger dan de andere.

Vroeger droeg een monnik sandalen en een grof geweven gewaad het habijt de kruin van zijn hoofd was kaalgeschoren dit kapsel noemde men een tonsuur en het was een symbool voor de doornenkroon van Christus.

Heilige Boeken

-De Bijbel
De Bijbel is het belangrijkste boek van de Christenen. De Bijbel vormt een verzameling van geschriften die te maken hebben met het Christendom. Het bestaat uit 66 boeken, allemaal geschreven door verschillende schrijvers. De Bijbel bestaat uit geschiedenisboeken, levensbeschrijvingen, gedichten, profetieën, brieven, enz. De Bijbel is nog steeds van toepassing op ons leven.

De Bijbel lees je niet zomaar uit. Dat komt omdat het ten eerste veel te veel is om te lezen maar ook omdat de bijbel een soort bibliotheek is van wel 66 boeken in één band. In die boeken hebben zo'n 31 profeten en later ook 8 leerlingen van Jezus in de loop van 16 eeuwen neergeschreven wat ze van God aan inzicht en aan geestelijke schatten ontvingen.

De Bijbel bestaat uit twee hoofdonderdelen:
-Het oude testament (TeNaCH)
-Het nieuwe testament

Het oude testament is geschreven voor de geboorte van Jezus. Daar hebben de Christenen en de Joden gezamenlijk aan geschreven. Hierin vinden we dus ook nog boeken over hoe Joden over God denken. Het oude testament bevat 4 boeken:
-profeten boeken;
-Thora (regels en uitgangspunten);
-‘Historische’ boeken;
-‘Wijsheid’-boeken.
Verder vind je in het Oude Testament liederen, gebeden, spreuken en voorspellingen over de komst van de Verlosser en de toekomst van de wereld.

De Wet Historische boeken Poezie en wijsheid Grote profeten Kleine profeten
Genesis Jozua Job Jesaja Hosea
Exodus Richteren Psalmen Jeremia Joël
Leviticus Ruth Spreuken Klaagliederen Amos
Numeri 1 Samuël Prediker Ezechiël Obadja
Deuteromium 2 Samuël Hooglied Daniël Jona
1 Koningen Micha
2 Koningen Nahum
1 Kronieken Habakuk
2 Kronieken Zefanja
Ezra Haggaï
Nehemia Zacharia
Esther Maleachi

Het nieuwe testament bestaat uit vier boeken:
-Vier evangelies
-Handelingen van de Apostelen
-Brieven, vooral van de Christenen uit verschillende landen
-Openbaring (een gelovige toekomst visie)
Hierin kun je lezen hoe volgelingen van Jezus hun geloof in God zagen. De vier verhalen die over Jezus gaan zijn de vier evangelies. Zij zijn geschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Zij worden ook wel de vier evangelisten genoemd. De vier evangelisten hadden alle vier een eigen visie op Jezus. Ze schreven allemaal voor een andere groep mensen. De evangelies van Matteüs, Marcus en Lucas lijken wat op elkaar. De evangelies zijn in het Grieks geschreven, later zijn ze vertaald. Het nieuwe testament werd geschreven tussen het jaar 50 en het jaar 110.

De blijde boodschap De brieven De apocalyps
Mattheüs Romeinen 1 Thessalonicenzen Jakobus Openbaring
Markus 1 Korinthe 2 Thessalonicenzen 1 Petrus
Lukas 2 Korinthe 1 Timotheüs 2 Petrus
Johannes Galaten 2 Timotheüs 1 Johannes
Handelingen Efeze Titus 2 Johannes
Fillipenzen Filemon 3 Johannes
Kolossenzen Hebreeën Judas

Jodendom

De ontstaansgeschiedenis

Abraham is een van de grondleggers van het Jodendom. Hij geloofde in één god. God sloot met Abraham een verbond waarbij Hij hem en zijn nakomelingen het land Kanaän (het huidige Israël) beloofde. Later op de berg Sinaï werd het verbond tussen Abraham en God uitgebreid tot het volk Israël. Het volk Israël is de naam voor een groep nomadische stammen die toen onder leiding van Abraham stond. Na een lange tijd in Kanaän te zijn geweest, zijn ze naar Egypte gegaan. Daar moesten ze zware slavenarbeid verrichten en ze zijn onder leiding van Mozes weggegaan uit Egypte. Ze gingen terug naar het beloofde land (Israël). Ook Mozes ontving op de berg van Sinaï een boodschap van God, de Thora. Het volk deed toen de belofte de 10 woorden te onderhouden.
Voor de Joden is JaHWeH de god. Hij heeft Israel gekozen om als knecht de kennis over hem onder de mensen bekent te maken. Ook heeft Hij de Joden als volk gekozen om grote dingen te verrichten op aarde.

Levensvragen

-Wat is belangrijk in het leven?
Joden geloven in 1 God, de God van Israël. Je moet je naaste en God liefhebben. Je moet je naaste lief hebben omdat je naaste ook een mens is, net als jijzelf. Zoals je van jezelf houd, hoor je ook van je medemens te houden. Ook moet je respect hebben voor de medemens en niet alleen aan jezelf denken.
Door de Thora te lezen, begrijpen de Joden beter hoe het leven in elkaar steekt en zijn ze in staat om beter te handelen. God zal je nooit laten vallen, hij is de God van de mensen. De joden moeten zich houden aan de tien woorden. Die zijn ook belangrijk in het leven. Je moet weten hoe je rechtvaardig moet leven. Je hebt er verstand bij nodig. Dat verstand haal je uit de Thora.
Als je goed leeft, zal God je belonen. Als je slecht leeft zal God je straffen.

-Hoe leven mensen met elkaar samen?
Joodse mensen leven volgens de leefregels van de tien woorden of ook wel ‘de tien geboden’ genoemd. Deze leefregels staan beschreven in de Exodus en geven duidelijke aanwijzingen en regels over het samenleven en voor de relatie tussen God en de mens. Als je je aan de tien woorden houdt, kan iedereen zorgen dat de mens gelukkig kan worden en in harmonie met God leeft en sterft.
De tien woorden zijn:
1. Je mag alleen Mij (God) dienen.
2. Je mag geen beeld van Mij (God) maken.
3. Je mag Mijn naam niet misbruiken.
4. Een keer in de week is het rust- en gedenkdag (sjabbat).
5. Eer je vader en moeder (heb respect voor je ouders).
6. Je mag niet doden.
7. Je moet trouw zijn aan je echtgeno(o)t(e).
8. Je mag niet stelen
9. Je mag niet roddelen over anderen
10. Je moet je zinnen niet zetten op wat van een ander is.

-Wie is de mens?
Volgens de Joden is de mens:
-Een beeld van God, wij horen op God te lijken. In het scheppingsverhaal staat geschreven dat God de mens geschapen heeft als een beeld van hem.
-Ieder mens hoort te leven zoals God dat wil. Heb je naaste lief als jezelf.
-Iemand die vrij is en zelf kan kiezen welke weg hij wil volgen. De mens is verantwoordelijk voor de weg die hij kiest. Je hoort als mens altijd voor het goede te kiezen. Ook al is het verleidelijk om voor jezelf te kiezen, je moet toch altijd rekening houden met je medemens. Ook al kies je voor het verkeerde, God laat je toch nooit in de steek.
-God wil dat je liefdevol, rechtvaardig, hulpvaardig en troostend leeft.
-Een mens is van nature nooit slecht. Hij kan alleen soms slecht handelen.
-Beperkt. Wij kunnen niet alles zelf. Een geboorte van een kind moeten we toch overlaten aan God.
-Een sterfelijk wezen.

Gebouwen

Een synagoge is voor Joden een heel belangrijk gebouw. Joden moeten bidden tot God. Dat kan thuis, maar sommige gebeden moeten in gezelschap van andere Joden. Dit kan in een synagoge. Een synagoge wordt niet alleen gebruikt om te bidden maar ook om te leren en om godsdienstige feesten te vieren.

Je hebt verschillende soorten synagogen: Orthodoxe synagogen en liberale synagogen, maar 1 ding is hetzelfde: Ze zijn allemaal gericht op Jeruzalem.

Orthodoxe synagogen: In orthodoxe synagogen zitten de mannen beneden en de vrouwen op de tweede verdieping of op de galerij zij volgen een andere dienst. De diensten worden gehouden in het hebreeuws.
De mannen worden door de Biema opgeroepen en moeten uit de Thora lezen en de ark openen. De diensten worden gehouden in het hebreeuws. Het is belangrijk dat er bij elke dienst een minjan (tien mensen) aanwijzig is.

Liberale synagogen: In een liberale synagogen zitten de mannen en de vrouwen door elkaar, ze hebben even veel te zeggen. De diensten zijn veel korter dan in orthodoxe synagogen en de diensten worden meestal in de taal gesproken waar de synagoge staat. Een minjan is niet noodzakelijk.

Maar voordat de synagoge er was, was er een tempel in Jeruzalem waar de Joden bijeen kwamen om te bidden.
Zelfs daarvoor kwamen de Joden al bij elkaar in het Tabernakel. Dat is een soort tent.

Heilige boeken

Het allerbelangrijkste boek voor de Joden is de TeNaCH. Dit is de bijbel voor de Joden. TeNaCH is een afkorting, want je zou moeten zeggen Thora, Nebiim, Chetubim. De TeNaCH is ontstaan in een zeer lange periode en bestaat uit zeer veel geschiedenis lofzang en wijze spreuken. Een groot deel van de TeNaCH bestaat uit dezelfde verhalen als het oude testament van het Christendom. Dat komt doordat het Christendom van het Jodendom afstamt. De Tenach begint met de woorden Beresjit bara elohim, in het begin schiep God
De Thora is een deel van de TeNaCH.
De Thora bestaat uit de 5 boeken van Mozes:
Bereejiet Genesis
Sjemot Exodus
Wajikra Leviticus
Bamidbar Numeri
Dewariem Deuteronomium

- De Bereesjiet is een verzameling van verhalen over de schepping van de wereld, de zondvloed en de geschiedenis van Josef.
- In de Sjemot gaan de verhalen over de uittocht uit Egypte en het leven in de woestijn en in de Sjemot staan ook vele wetten, geboden, verboden, voorschriften en bepalingen.
- In de Wajikra staan de priesterwetten en de offervoorschriften.
- In de Bamidbar de gebeurtenissen
- En tot slot staan er in de Dewariem sociale wetsvoorschriften.
Het Dewariem wordt afgesloten met de dood van Mozes.

De TeNaCH werd eerst doorgegeven via mondelinge overleving maar pas tussen 1000 en 50 voor Christus is bepaald welke boeken er tot de bijbel behoorden.

De Thora is gemaakt van perkament. De dierenhuiden mogen lang niet allemaal gebruikt worden voor de Thora. Alleen de huiden van dieren die je mag eten, mag je gebruiken voor de Thora. De dierenhuiden worden aan elkaar gemaakt met pezen van dieren en daarbij geldt hetzelfde als met de huid.
Bij het maken van de Thora moet je blijven denken aan het heilige doel.
De Thora wordt met de hand geschreven met een veer van een kalkoen of gans. De inkt die gebruikt wordt moet aan veel eisen voldoen. De teksten worden in kolommen geschreven.
Als dan alles af is geschreven wordt het begin van Genesis aan een stok verbonden en het laatste deel van Deuteronomium aan een andere stok.

Andere belangrijke boeken

De Misjna is ook een zeer belangrijk boek. De verhalen uit de Misjna hebben betrekking tot het religieuze en sociale leven.
De Misjna is tot stand gekomen rond 200 na Christus.

De Talmoed is het commentaar van Joodse geleerden op de Misjna. De Talmoed heeft rond 500 na Christus haar definitieve vorm gekregen.

In de Midrasj worden stukjes tekst uit de TeNaCH uitgelegd. Het is voor veel Joden een bron van kracht en troost. De midrasj kreeg een definitieve vorm in de 10de en 11de eeuw na Christus.

Islam

De ontstaansgeschiedenis

De islam is ontstaan in de zesde en zevende eeuw na Christus met het optreden van Mohammed (570 tot 632). Op een gegeven moment kreeg Mohammed van de engel Gabriel te horen: ‘jij bent Gods gezant, de profeet van Allah’. Het eerste hoofdstuk uit de Koran werd aan hem geopenbaard en hij kreeg de opdracht eruit te citeren. Hij werd de profeet van Allah en gaf zijn boodschappen door aan de mensen. Hij riep mensen op om Allah te aanbidden en te breken met alle andere goden. Ook zei Hij dat je rechtvaardig moest handelen en dat je op moest komen voor de zwakkeren. Hierdoor kreeg hij een conflict met de Aristocratie van Mekka en Mohammed vluchtte naar Medina. Het jaar dat hij naar Medina ging werd beschouwd als eerste jaar. Hij kwam in conflict met de Joden in Medina en Mekka. Mohammed zorgde ervoor dat alle mensen in Mekka Moslim werden, hij deed dat zelfs met geweld. Mekka is nu het centrum van de Islam. De aanhangers van Mohammed zagen Mohammed als laatste profeet van god. De opvolgers van Mohammed waren daarom dan ook geen profeten, maar kaliefen (opvolgers). De Islam werd verspreid vanuit het Arabisch schiereiland naar het noorden, oosten en westen. Het rijk van de Islam heeft zich al ver uitgebreid.
Ook Abraham speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Islam. Hij stond aan de basis van het Jodendom en dus was hij ook belangrijk voor de Islam. Hij was de eerste die zich volledig overgaf aan één God. Volgens de overlevering had Abraham de Kaäba opgericht als huis van God.

Levensvragen

-Wat is belangrijk in het leven?
In het leven van de moslims is Allah het allerbelangrijkst. Bij Allah begint alles en eindigt alles. Je moet van Allah rechtvaardig leven in het klein en in het groot. Dat houdt in dat je eerlijk bent en wat over hebt voor de medemens, met name de armere mensen. Als je rechtvaardig leeft dien je Allah.
Een moslim leeft goed als hij leeft volgens de vijf zuilen.
-de geloofsbelijdenis. Er is geen andere God dan Allah en zijn dienaar is Mohammed. Als je dit zegt zonder gevoel en niet met je hart, doe je het verkeerd. Je moet erin geloven dat Allah één is.
-het rituele gebed. Een moslim is verplicht, als hij Allahs wet op wil volgen, 5 keer per dag te bidden. Dat is voor zonsopgang, op het midden van de dag, de namiddag, ’s avonds en ’s nachts een keer.
-de armenbelasting. Je bent verplicht om het hele jaar door te sparen en dit uit te delen aan armen en familie.
-de vastentijd. Dit duurt 1 maand in het hele jaar, genoemd de Ramadan. Je mag dan na zonsopgang tot zonsondergang niets eten. Dit is voor mannelijke en vrouwelijke Moslims. In die maand mag je niet eten, drinken, seks hebben, onzinnige taal gebruiken en slechte daden doen. Sommige mensen mogen niet vasten, dat zijn reizigers, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en menstruerende vrouwen. De afsluiting van de Ramadan wordt gevierd met het Suikerfeest.
-de bedevaart. Iedere moslim moet een keer in zijn leven een tocht maken naar Mekka. Daar staat de Kaäba.

-Hoe leven mensen met elkaar samen?
De koran zegt dat mannen en vrouwen wel hetzelfde mogen maar dat ze allebei andere dingen moeten doen. Ze zijn gelijk maar toch verschillend. Vrouwen hebben, net als de mannen, recht op bezit en op een opleiding. Het enige verschil tussen de man en de vrouw is, dat vrouwen op vrijdag niet naar de moskee hoeven. Het is verplicht dat mensen zich fatsoenlijk gedragen.
Het huwelijk is heel erg belangrijk voor moslims. Voor de verloofden zelf, maar ook voor de familie. Ze moeten de familie eer hoog houden.
De ouders of familieleden kiezen de partner van hun dochter. De man mag zelf niet in contact komen met zijn verloofde. De moeder en/of zus van de man gaan de bruid bekijken en beschrijven haar aan hun zoon/broer. Na het bekijken van de bruid wordt de waarde van de bruidsschat en bruidsgeld bepaald dat de man moet betalen. De man mag 4 vrouwen trouwen.
Scheiden is toegestaan in de Islam. Alhoewel mannen wel makkelijker kunnen scheiden van de vrouw dan andersom. De familie doet er alles aan om ervoor te zorgen dat ze niet scheiden. Anders tast het de familie eer aan.

-Wie is de mens?
De mens is door Allah geschapen. De mens heeft een lichaam, een geest en een ziel. De ziel is onsterfelijk en is van Allah afkomstig. Tegenwoordig denken veel mensen dat ze afstammen van de apen, maar moslims denken daar anders over. Moslims denken verder, de apen moeten toch ook ergens vandaan gekomen zijn? Ergens moet een begin zijn’ Hieruit merk je duidelijk dat moslims erin geloven dat Allah hen heeft geschapen.
Wij moeten goed leven terwijl wij, mensen, onze zwaktes hebben. De mens is de belangrijkste van alle levende wezens. Je moet goed leven, anders zwaait er wat na je dood. Je moet dan namelijk verantwoording afleggen bij Allah.
Moslims zijn tegen cremeren omdat ze er dus sterk in geloven dat je na je dood verder leeft

Gebouwen

-De moskee
De moskee is de kerk van de moslims. Het is een heel erg belangrijk gebouw.
Je mag een moskee pas in als je helemaal gereinigd bent. Je moet je schoenen uittrekken en je moet je wassen met water.
Binnen in de moskee is een grote ruimte met veel tapijten op de vloer. De mensen zitten of knielen op de grond om te bidden. Mannen en vrouwen bidden meestal in aparte ruimtes.
Moslims gaan ook naar de moskee om wat te praten en te rusten.
Een moslims hoort 5 keer per dag te bidden. Bidden moet altijd met je hoofd richting Mekka. De tijden van het bidden hangen af van de stand van de zon. Door te bidden richt een moslim zich tot Allah.
Op vrijdag is er een speciale en verplichte dienst. Dan moeten alle mannen naar de moskee. Voor vrouwen is dat niet verplicht. Volgens de islamitische wet moet er in iedere stad een vrijdagsmoskee zijn.
De eerste moskee werd in Medina gebouwd door Mohammed. Het was een vierkant terrein en door muren omgeven. De minaret verscheen tegen het einde van de 7de eeuw. Andere toevoegingen waren de zuilengangen die de open ruimte omringden. Dit type, een grote binnenhof omgeven door overdekte zuilengalerijen, wordt pleinmoskee genoemd. De richting van Mekka wordt aangegeven in een daarvoor bestemde nis, de mihrab. Bij elke moskee is ook een wasplaats. In de moskee is ook nog de woning van de Imam. De Imam is de voorganger.
In een moskee mogen geen levende wezens worden afgebeeld. Daarom zijn er allemaal schilderingen en stukken uit de Koran op de muren.
Je hebt verschillende typen moskeeën. Bijvoorbeeld de koepelmoskeeën, de pleinmoskeeën en de grafmoskeeën.
-De pleinmoskeeën zijn ontstaan door Perzische veroveraars.
-De koepelmoskeeën komen van de Byzantijnse koepelbouw.
-De grafmoskeeën komen van de Mamelukken.

Heilige boeken

-de Koran
De koran is het belangrijkste geschrift van de islam. Het woord Koran betekent letterlijk: “tekst om voor te dragen”. Er zijn verschillende exemplaren van de Koran. De koran is oorspronkelijk geschreven in het Arabisch. Iedere gelovige kent op zijn minst 1 stuk van de Koran uit het hoofd. Ook kinderen lezen de Koran. De Koran wordt wel vertaald in verschillende talen, maar omdat elke vertaling iets anders is, wordt hij geleerd in het Arabisch. Want in die taal heeft Allah de boodschappen aan Mohammed gegeven. De Koran is verdeeld in soera’s (hoofdstukken). Er zijn 114 soera’s in de Koran. Ze beginnen klein, maar worden steeds groter. Wat God aan Mohammed vertelde, staat opgetekend in de koran. In de koran staan de plichten die de moslims hebben tegenover God en hun medemensen, de geboden en verboden en ook de geschiedenis van de islam. Moslims proberen vijf grote voorschriften te volgen. Ze noemen die de vijf zuilen:
1. Ze spreken in het openbaar de geloofsbelijdenis uit: 'er is geen andere God dan Allah en Mohammed is zijn profeet.'
2. Ze bidden vijf keer per dag, met het gezicht naar Mekka gekeerd, en in de juiste gebedshouding.
3. Ze vasten één maand per jaar van zonsopgang tot zonsondergang.
4. Ze geven geld of voedsel aan de armen. Naast losse aalmoezen is dat vaak nog een vast deel van wat ze verdienen, soms een tiende.
5. Ze proberen één keer in hun leven naar de heilige plaats Mekka op bedevaart te gaan.
Ook geloven zij erin dat de Joodse Thora ook zo geopenbaard is, en op dezelfde plek. In de Koran staan een aantal verhalen van profeten die ook in de Thora en het oude en nieuwe testament staan.

-De Soenna
De Koran bevat woorden van Allah, in de Soenna staan de woorden die Mohammed gezegd heeft. Deze verhalen over wat hij gezegd en gedaan heeft worden nu nog steeds gebruikt om mensen raad te geven. Ook wordt in een rechtbank gekeken naar de Soenna. De Soenna is samengesteld na de dood van Mohammed. De Soenna bevat alleen verhalen die uit betrouwbare bronnen zijn gekomen.

-De Sharia
Dit is ook een heel belangrijk boek. Hierin staan de regels voor rechtspraak. Deze regels en wetten heeft men gemaakt door heel goed de Koran te lezen en goed te luisteren naar de verhalen uit de Soenna. Geleerden die zich bezighouden met de wetten en met Sharia bestuderen Fikh. Deze heet rechtswetenschap. Sharia is een religieuze wet. In meeste landen waar Islam de grondwet is, is Sharia de wet. Maar dat is niet overal. In bijvoorbeeld Turkije zijn veel moslims, maar Sharia is daar niet de godsdienst. In Nederland zijn ook veel moslims, maar de wet is hier ook niet Sharia. Soms is het dan moeilijk om moslim te zijn in zo’n land. Bijvoorbeeld als je in een fabriek werkt en je verplicht 5 keer per dag moet bidden.

Vergelijkingen

Ontstaansgeschiedenis
Overeenkomsten
-Bij alle godsdiensten speelt Abraham een grote rol bij het ontstaan van de godsdienst.
-De drie godsdiensten zijn in het Midden-Oosten ontstaan. Jeruzalem is bij het ontstaan, en nu nog, heel belangrijk.
-Ze gaan allemaal uit van een God.
-Ze hebben allemaal geboden.
-Jezus heeft bij alle godsdiensten een belangrijke plaats. Bij de Islam is hij een profeet, en hij is bij het Christendom en bij het Jodendom een zoon van God. Ook is Jezus in het Jodendom belangrijk omdat hij zelf een Jood was.
-Bij alledrie de godsdiensten staat het oude testament aan de basis.
-Je hebt bij alledrie onder de godsdiensten zelf, nog verschillende takken.

Verschillen
-Ze zijn allemaal op een ander tijdstip ontstaan.
-De drie godsdiensten zijn vanuit het Jodendom allemaal anders uitgegroeid.
-Ze hebben allemaal een andere naam voor hun God. De Joden zeggen JaHWeH, de Moslims Allah en de christenen zeggen gewoon God.
-De Islam en het Jodendom mogen geen beeltenis gebruiken en het Christendom wel.

Wat is belangrijk in het leven?
Overeenkomsten
-Ze moeten allemaal rechtvaardig leven.
-Ze moeten allemaal God en hun naaste liefhebben.
-Ze moeten de geboden (plichten) nakomen.
-Ze moeten leven zoals God.
-Ze moeten iets overhebben voor hun medemens.
-Ze moeten zich regelmatig tot God keren.

Verschillen
-Ze moeten zich wel allemaal regelmatig tot God keren, maar de tijdstippen waarop ze dat moeten doen zijn bij alledrie verschillend.
-De moslims moeten één keer in hun leven naar Mekka om een bedevaartstocht te maken en dat hoeven de Joden en de Christenen niet.
-Een aantal godsdienstige feesten zijn verschillend.

Hoe leven mensen met elkaar samen?
Overeenkomsten
-Ze moeten eerlijk tegen elkaar.
-Ze moeten fatsoenlijk zijn.
-Ze moeten respect hebben voor hun medemens.
-Ze mogen Gods naam niet misbruiken.
-Ze moeten de geboden nakomen want die geven richtlijnen over hoe ze met hun medemens moeten samenleven.

Verschillen
-De moslim mannen mogen vier vrouwen trouwen en bij de Christenen en de Joden is dat niet zo. Daar mogen ze maar met één vrouw trouwen.
-De geboden (plichten) van de Joden en de Christenen komen overeen. Maar de geboden (zuilen) van de Islam zijn anders.
-Bij de Islam nemen en hebben de vrouwen een stuk minder vrijheid.

Wie is de mens?
Overeenkomsten
-De mens wordt door alledrie de godsdiensten een vrij wezen gevonden.
-De mens is beperkt.
-De mens is sterfelijk.
-De mens is de belangrijkste van de levende wezen.
-De mens is geschapen door hun God.

Verschillen
-Bij de Christenen zijn alle mensen broeders en zusters van elkaar.
-Bij de Christenen en bij de Joden is de mens een beeld van God. In de Islam is dat niet zo.
-In de Islam is de mens alleen een lichaam, een geest en een ziel.

Gebouwen
Overeenkomsten
-Het zijn bij alledrie de godsdiensten gebouwen waarin je kan bidden tot God.
-De gebouwen zijn voor de godsdiensten heel belangrijk.
-Bij de godsdienstige gebouwen van de drie godsdiensten heb je onderling ook weer verschillende typen.

Verschillen
-Moslims moeten zich reinigen voordat ze de moskee ingaan, dat hoeven de Joden en Christenen niet.
-Bij de Joden en Moslims moeten de mannen en vrouwen gescheiden een dienst volgen. In de kerk hoeft dat niet.
-Bij de Moslims is er op vrijdag een verplichte dienst voor de mannen. In het Jodendom en in het Christendom is dat niet het geval.
-De Christenen hebben twee hele belangrijke gebouwen de Joden en de Moslims maar één.
-De moslims en Joden mogen geen beelden van God in hun gebouwen hebben staan. Christenen mogen dat wel.
-Bij de Moslims moet je in de richting van Mekka bidden, bij de Joden en Christenen hoef je niet in een bepaalde richting te bidden.
-Bij de Joden en bij de Moslims wordt je opgeroepen om te bidden. Bij de Christenen niet.

Heilige boeken
Overeenkomsten
-Bij alle godsdiensten is het geschrift heel belangrijk.
-Bij alle godsdiensten staan in de boeken de regels waar mensen zich aan moeten houden.
-Je moet in alle godsdiensten het boek lezen.
-Bij alledrie de godsdiensten staan in de boeken de woorden van hun God.
-Bij alledrie staan er in de boeken lofzang, geschiedenis, gedichten, profetieën, brieven, levensbeschrijvingen en wijze spreuken.

Verschillen
-Bij de Joden en bij de Christenen zit het oude testament in de TeNaCH en de Bijbel. Bij de Islam ontbreekt dit.
-De Bijbel is het enige belangrijke boek voor de Christenen. Bij de Joden en de Moslims zijn er meerdere belangrijke boeken.
-Alle boeken zijn in een andere taal geschreven.

Eigen commentaar

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het Jodendom, het Christendom en de Islam best wel veel op elkaar lijken. De oorzaak daarvan is dat het Christendom en de Islam van het Jodendom afstammen en ze hebben dezelfde voorvaderen.
Wij vinden dat het Jodendom en het Christendom het meest op elkaar lijken. De Islam is wat strenger.
Deze drie godsdiensten zouden net zo goed één grote wereldgodsdienst kunnen zijn.

Wij vonden dit werkstuk interessant om te maken. Maar het was best wel veel werk. We zijn veel te weten gekomen over het Jodendom, het Christendom en de Islam.

Bronnen

-Standpunt
-jodendom.pagina.nl
-www.xs4all.nl/~tmax/jodendom.htm
-www.student.kuleuven.ac.be/~m9919504/jodendom.htm
-www.waaromgeloven.nl
-www.christendom.verzamelgids.nl
-www.christendom.pagina.nl
-www.student.kuleuven.ac.be/~m9919504/christendom.htm

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

1089

reacties

de vrouwen in de islam hebben wel vrijheid maaar dat lijkt niet zo omdat de meeste vrouwen tegenwoordig niet zo vaak naar buiten gaan maarin de tijd van de profeet Mohammed (s.a.w) hadden de vrouwen een zere hoge functie bijv. z'n vrouw aicha haar huis wae een openbare biblitheek en iedereenkwam bij haar met vragen.. En en moslim man mag 5 vrouwen maar dat mag hij alleen als het nodig is als zijn eerste vrouw geen kinderen kan krijgen of als hij gewoon nog een andere vrouw leuk vind en zijn eigen vrouw moet het goed vinden maar hij moet financieel goed zijn en hij moet even veel liefde voor alle vrouwen hebben
door khaled (reageren) op 20 maart 2004 om 17:08
Ik heb je werkstuk gelezen en ik wilde melden dat een klein deel niet klopt. Zo staat er dat de familie en of ouders de partner voor hun kinderen uitkiezen en dat de verloofde geen contact mag hebben met zijn toekomstige vrouw. dit klopt totaal niet, het is juist wel toegestaam en aanbevolen om je partner te leren kennen en de ouders en of familie moeten helemaal niet de partner voor hun kinderen uitkiezen. Het enige wat ze moeten doen is hun zegen geven en voorkomen dat de dochter of zoon geen verkeerde keuze maakt. Of jullie hebben de verkeerde informatie gelezen of hebben cultuur met het geloof verward. Desondanks vind ik het een werkstuk hoor.
door Nyssa (reageren) op 20 maart 2004 om 18:44
Ik denk dat jullie het Cristendom te veel over een kam scheren. Natuurlijk is het moeilijk om de opvattingen goed weer te geven als het zo'n breed onderwerp is, maar ik ben het lang niet overal mee eens. Bij een groot deel van de cristen is het bijvoorbeeld wel veplicht naar de kerk te gaan. Ook is het lang niet overal toegestaan beelden van God te hebben. Verder schreven jullie dat de Tenach werd opgeschreven tussen 1000 v. Ch. en 50 v. Ch. De eerste 5 boeken zijn in dezelfde tijd geschreven, wat alleen al uit de titel blijkt.("Het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis" Verder valt uit de geslachtsregisters in de vier evangelien op te maken dat de laatste paar boeken van het O.T. minstens 200 jaar voor Cristus' geboorte zijn geschreven. Ook schreven jullie dat Cristus 6 jaar voor zijn eigen geboorte is geboren, dit is natuurlijk onmogelijk, hoewel er wel telfouten zijn gemaakt. Verder is het zeker niet waar dat de Joden Jezus als Gods zoon zien; ze zien hem hoogstens als een profeet. Mischien is er een enkeling die het wel gelooft, maar het merendeel niet. Jullie schreven dat je volgens de Koran je vrouw niet mag onderdrukken. De Koran zelf bewijst het tegendeel. In soera 4, 34, A.F ("… En zij van wie jullie de ongehoorzaamheid vrezen, waarschuwt haar, mijdt haar in het echtelijk bed en slaat haar."
door WvE (reageren) op 20 maart 2004 om 19:44
Hallo, Er staat enorme grote fout onder religie Islam. Er wordt beschreven dat Mohamed iedereen in Mekka tot moslim bekeerd en dat deed hij door geweld. Juist NIET door geweld. Geweld kwam door Koraish (de mekkanen veelgodenaanbidders). Ik vraag me werkelijk af hoe men aan zo'n informatie komt. Lees anders de literatuur (geschiedenis islam of het huis van de islam)
door nas (reageren) op 10 april 2009 om 23:35
Er zijn veel fouten in deze werkstuk, vooral in de deel Islam. Sharia is geen BOEK!, het is een wet dat geen apart boek heeft maar is afgeleid uit de Koran en Soena doe ff meer onderzoek zonder dat je wat zegt.
door Feit (reageren) op 6 december 2010 om 17:46
ik vind het een goed werkstuk en ik heb er heeeeel veel aan gehad voor mijn levensbeschouwings repetitie ik had het hoogste cijver van de klas!
door jehh (reageren) op 6 oktober 2011 om 18:00
veel te lang doe niet zo moeilijk niemand zoekt het om dit te lezen maar toch een 10- van mij. TOPPIE gedaan olifant !
door steza (reageren) op 17 november 2014 om 11:55
WOW♥
door anouk (reageren) op 30 januari 2015 om 10:37
hmmm... matig
door XxWallPaperPvPxX (reageren) op 17 april 2015 om 15:09

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer