Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Oorlogsmisdaden Indonesie

Geschiedenis

Werkstuk

Indonesië

6.5 / 10
4e klas havo
  • Koetiya
  • Nederlands
  • 1840 woorden
  • 3597 keer
    5 deze maand
  • 12 juni 2003
Stap 1:

Oorlogsmisdaden is een term uit de internationale rechtspraak. De precieze omschrijving van de term blijft in ontwikkeling en wordt steeds aangepast aan de veranderde manier waarop oorlogen worden gevoerd. Het internationale recht kent een beperkte en een ruime opvatting van het begrip oorlogsmisdaad. In de ruime opvatting strekt het begrip zich uit toto misdaden tegen de mensheid op de vrede waardoor ook het voeren van een aanvalsoorlog een oorlogsmisdaad is.

In beperkte zin betekent een oorlogsmisdaad een schending van een oorlogsrecht in het algemeen en van humanitaire oorlogsrecht in het bijzonder.

Het noordelijke stuk van het grote eiland Sumatra heet Atjeh. Daar heeft Nederland een zeer bloedige oorlog moeten voeren om het gebied te onderwerpen. De Atjeh-oorlog begon in 1873 toen het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) daar landde, en duurde dertig jaar. Onder leiding van kolonel Van Heutsz wist het KNIL de Atjehers tenslotte klein te krijgen, maar het kostte wel het leven aan 60.000 Atjehers en 2.000 manschappen van het KNIL.
De onafhankelijkheidsgevoelens zijn in Atjeh (tegenwoordig Aceh genoemd) nooit helemaal verdwenen. Onafhankelijkheidsstrijders vechten al jaren voor een \'vrij Atjeh\' en de gevechten zijn de laatste tijd weer opgelaaid. Jakarta heeft 11.000 militairen naar het gebied gestuurd, maar rustig is het daarvan niet geworden. Atjehers verwijten het leger dat het in de afgelopen tien jaren terreur heeft uitgeoefend en er zijn ook massagraven gevonden die dat bevestigen.

Een ander verwijt is dat de opbrengsten van de olie- en gasvoorrraden in Atjeh vooral in de zakken van corrupte bestuurders in Jakarta terecht komen en de Atjehers er zelf nauwelijks beter van worden. Juist die rijke voorraden delfstoffen maken het voor Jakarta onbespreekbaar dat Atjeh ooit zelfstandigheid krijgt

Stap 2:


Onder een schending van het oorlogsrecht in het algemeen vallen bijvoorbeeld het gebruik van :
- verboden wapens ; zoals gifgassen die gebruikt kunnen worden om mensen te vermoorden
- verwoesten van een stad zonder militaire noodzaak,geen reden om een stad te verwoesten dus alleen om mensen en gebouwen te vermoorden/breken.

Een voorbeeld van schending van het humanitaire oorlogsrecht is het doden , mishandelen of als dwangarbeiders wegvoeren van burgers of krijgsgevangenen.
Zowel oorlogsmisdaden in ruime als oorlogsmisdaden in beperkte zin kunnen ook worden gepleegd buiten het kader van een officiële oorlog tussen twee staten en door of tegen bevrijdingsbewegingen.

Stap 3:


Dossierbron 1 : Bevrijding van Indonesië door Nederlandse oorlogsvrijwilligers

De Nederlandse soldaten(komend uit malaka) brachten een middag en een nacht door en het transitkamp bij de haven( maart 1946), het was een kamp onder beheer van een brits Indisch onderdeel.
Een handvol krijgsgevangen moesten zorgen voor het schoonmaken.
De Hollanders dachten als bevrijders te worden binnengehaald, maar dat ging niet zomaar, ze zwaaiden naar de bevolking en gooiden sigaretten, maar de bevolking reageerde niet zoals verwacht.

Stap 3:
geen oorlogsdaad er wordt niks tegen de mensheid gedaan

Stap 4:
er zijn geen oorlogsmisdaden er wordt niets gedaan waardoor er een oorlog kan uitbreken

Dossierbron 2: Ervaringen van een soldaat


Er wordt verteld door een jongen dat de KNILs achter een meisje aanliepen,De KNILS vonden daar beneden in een kloof een paar mannen.
Er werd op die paar mannen geschoten en 1 werd in zijn bil geraakt. Die kroop weg achter een grote steen. Toen ze beneden die man vonden zei de officier : ‘schiet hem maar ff dood, het is zo rot voor het rode kruis om hem op te halen’.De jongen zei : ‘ je kan zo een vent toch niet dood schieten?.’ Toen zei hij : ‘als jij het niet doet ,doet iemand anders het wel.’ En toen pakte iemand een geweer en schoot hem door zijn oor.

Stap3 : oorlogsdaad is hier dat er geschoten werd op de mannen.

Stap 4 :oorlogsmisdaad is hier dat de man geen hulp kreeg terwijl dat wel verleend moest worden , en gewoon werd doodgeschoten.
En dat iemand een geweer pakte en de Indonesiër door zijn oor schoot

Dossierbron 3: Nederlandse militair die vertelt

Toen kwam er de eerste politionele actie. Product : die was bedoeld om de economie gedeeltelijk weer op gang te krijgen.
Er waren ook van die rare mensen, die probeerden om de brand erin te steken, om te rampokken (plunderen) om de bevolking onder druk te zetten.
Die arme mensen in de kampong werd dan door allerlei subversieve elementen het hoofd op hol geslagen.

Stap 3: oorlogsdaad is hier het plunderen van de bevolking

Stap 4: geen

Dossier bron 4 : Foto van een Nederlandse militair die dekking zoekt nadat zijn patrouille in een hinderlaag is gelopen , naast hem ligt zijn gesneuvelde kameraad.

Stap 3: oorlogsdaad is hier dat er geweld wordt gebruikt

Stap 4: geen

Dossierbron 5 : Majoor H.L. Zwitser van de afdeling Krijgsgeschiedenis van het ministerie van defensie vertelt hierover:

Er waren 3 plannen, 3 alternatieven,’’ het plan product’’ het plan ‘’ Amsterdam” en het plan “Rotterdam”. Het plan ‘’product” was gericht op het bezetten van gebieden dus waar economische voordelen van kunnen worden gehaald.
Bezetting van gebieden die bij verdere politieke onderhandelingen als krijgspand dienen.
De bezette gebieden zijn: Oost-Java, West-Java,gebieden rond Semmarang en de westkust van de Pandangse laagvlakte en Zuid-Sumatra.

Stap 3: geen

Stap 4: het bezetten van de gebieden

Dossierbron 6 : Voorafgaand aan ‘’operatie kraai’’, de tweede politionele actie, verstuurde de Nederlandse bevelhebber luitenant-generaal S.H. Spoor de volgende dagorder aan de troepen:

De Nederlandse Bevelhebber luitenant-generaal S.H. Spoor verstuurde een dagorder aan de troepen. Militair is de tweede politionele actie een succes. Binnen een dag bezetten Nederlandse Djoka, Het politieke centrum van de republiek Indonesië. Talrijke Indonesische leiders, onder wie Soekarno en Hatta, worden opgepakt en gevangengezet.

Stap 3: het gevangen nemen van de leiders

Stap 4: het bezetten van het gebied Indonesië

Dossierbron 7: een Indonesische soldaat vertelt:

Wij hebben eigenlijk nooit serieus lineair frontaal verdedigd. Die tactiek noemden wij guerrillaoorlog. Toen de eerste koloniale oorlog begon, waren wij van mening dat wij lineair frontaal niet aankonden.
Want behalve dat de bewapening van het leger in vergelijking met het Nederlandse natuurlijk verre van sterk was waren wij militair ook nog niet helemaal getraind.
Dus gebruikten ze tactiek van terugtrekking “van links naar rechts”.
Als de Nederlanders niet waakzaam waren begonnen wij met schieten. We hadden nog een tactiek “ de verschroeide aarde” alles opblazen.

Stap 3: oorlogsdaad is de bewapening van het leger

Stap 4: geen want het zijn de militairen tegen elkaar die vechten

Dossierbron 8 : een Nederlandse soldaat vertelt:

Een Nederlandse soldaat vertelt over zijn ervaringen met de Indonesische guerrilla : Je kon ze nooit ergens vinden. Je liep de kampong in en je hoorde in de volgende kampong al de tong-tong om duidelijk te maken dat we op komst waren. De onderlinge verbindingen waren natuurlijk voortreffelijk. Als wij er waren deed de kampong bevolking aardig, maar ze kozen de kant aan hun zonen. Dat is natuurlijk de manier waarop een kampongbevolking overleeft. En dat heeft tot woede-uitbarstingen geleidt, dat heeft wel degelijk geleidt tot excessen waarbij kampongs in de fik gestoken werden en waarbij de officieren dan troostend zeiden “Ach die Javanen hebben huizen binnen een maand toch weer overeind staan hoor … dat gaat makkelijk ik in de tropen”.

Stap 3: oorlogsdaad is hier dat er woede-uitbarstingen waren

Stap 4: oorlogsmisdaad is dat er huizen in de fik werden gestoken

Dossierbron 9:


Nederlandse soldaten onderwerpen Indonesische gevangenen aan een verhoor.
Daarbij staan 4 Nederlanders gewapend om die Indonesiërs heen.

Stap 4: oorlogsdaad gewapend een verhoor afnemen

Stap 4: geen

Dossierbron 10: Een militaire deskundige schrijft:


Een militair deskundige over het verzamelen van informatie over het doen en laten van de tegenstander: het is ironisch dat de Conventie van Genève op het gebied van ondervraging zo nadrukkelijk de krijgsgevangene beschermt, terwijl geen enkele gevechtsinlichtingendienst zich hieraan houdt.

Stap 3: geen

Stap 4: geen

Dossierbron 11:


Bij het verhoren van mensen ging het aan het begin rustig en vriendelijk.
Wanneer ze dichtklapten werden ze eerst bedreigd en daarna geslagen en gemarteld om alsnog informatie uit hun te krijgen.
Het “third degree” verhoor begon als de gevangenen uitgeput raakten. De stroominductor werd dan naar een gevoeligere plek van het lichaam gebracht. Sommigen bleven zwijgen omdat ze hun trots kwijtraakten als ze werden aangeraakt of werden gemarteld.

Stap 3: geen

Stap 4: het martelen van de gevangenen en slaan, en het third degree verhoor: dus een stroominductor naar een gevoelige plek van het lichaam brengen en een schok geven.

Dossierbron 12: Een Indonesische schrijver kijkt terug op de tijd van de onafhankelijkheidsstrijd:


Mijn ouders waren erg actief in de nationalistische beweging. Ons huis in Jombang was een soort hoofdkwartier van het leger. Mijn vader is ondervraagd en gemarteld door Nederlandse soldaten. Er waren bij ons thuis geen haat gevoelens tegen de Nederlanders. Het werd als een fout beschouwd.

Stap 3: geen
Stap 4: een man wordt gemarteld en dat hoort bij oorlogsmisdaden.

Dossierbron 13: In de slotbeweging van de aan de Tweede kamer aangeboden Excessennota schrijft minister-president De Jong op 2 juni 1969:

Stellig zijn er door Nederlandse militairen handelingen gepleegd, die als wandaden moeten worden gebrandmerkt. Het bijeengebrachte materiaal laat er geen twijfel over bestaan, dat men zich reeds in de jaren 1946-1950 in Nederland en in Indonesië ervan bewust was dat zich gevallen van wangedrag voordeden.
De verzamelde gegevens bevestigden dat van systematische wreedheid geen sprake was geweest.

Stap 3: geen

Stap 4: dat door een speciale Nederlands leger werd de Indonesische guerrilla bestreden
Hierbij waren veel Indonesische guerrilla soldaten zonder proces geëxecuteerd.

Dossierbron 14: Een Indonesische pamflet:


Het is een Indonesische pamflet waarin de bevolking opgeroepen wordt waakzaam te zijn. De koloniale vijand wordt afgeschilderd als een beest met een menselijk masker. Het pamflet Illustreert de anti-Nederlandse sentimenten en het verzet van Indonesië tegen Nederland.

Stap 3: oorlogsdaad is dat de koloniale vijand wordt afgeschilderd als een beest

Stap 4: geen

Dossierbron 15:

De meeste klachten over geweld werden ingediend over vermeende of geconstateerde excessen van de zijde der inlichtingendienst.
In totaal waren er 110 gevallen van geweld, moord, doodslag en ernstige of licht mishandeling gemeld.
- 19 gevallen van seksuele misdrijven
- 11 gevallen van roof
- 5 gevallen van onduidelijke motieven

Dan zijn er 75 gevallen over waarvan :
- 54 gevallen van moord
- 9 gevallen van gemengde of persoonlijke motieven

Dan zijn er 45 gevallen over van moord of doodslag waarbij het duidelijk gaat om politionele handelingen.

- 6 gevallen van gevangenendood door verhoor
- 12 gevangen worden gedood
- 8 gevallen van doding tijdens bewaking
- 9 gevallen waarbij de bevoegdheid onduidelijk is
- 10 gevallen van dood van burgers door wapengebruik (triggerspeed)

Mishandelinggevallen:

- 11 gevallen tijdens verhoor
- 7 gevallen werden verwezen, waarvan er 1 geval van machtsmisbruik was

Mensen met politionele functies die stierven:

- NEFIS officier (1-13 : dood gevangene)
- IVG-groep (1-28 : dood van 7 gevangenen)

Vernietiging van eigendommen:

Dan blijkt dat er slechts 1 geval is waarbij het ging om wraak.

Stap 3: geen

Stap 4: zie hele bron

Stap 5

Er zijn door het Nederlandse leger( de mensen die Indonesië wouden overnemen ) in Indonesië in de periode 1945-1949 oorlogsmisdaden gepleegd. Zie hiervoor de bronnen en stap 4.
De oorlogsmisdaden door het Nederlandse leger is een tijdgebonden begrip want het waren misdaden tegen de mensheid of de vrede waardoor ook het voeren van een aanvalsoorlog een oorlogsmisdaad is. Veel mensen zijn onnodig gemarteld of vermoord wat opzicht een oorlogsmisdaad is. En het is ook een tijdgebonden begrip want er wordt nog veel aan gedacht en het is een soort belangrijk geschiedenis punt geworden van deze tijd.
Ook het bezetten van gebieden en plunderen van huizen kan je beschouwen als misdaden door het Nederlandse leger.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

8513

reacties

Hee ik heb een vraagje nog bij jou werkstuk over die oorlogsmisdaden in Indonesie. Weet jij nog of er nog commentaar bij stond, bij het verslag wat je terug gekregen heb van de docent? Want ik snap die stap 4 steeds maar niet. Mischien kan jij me helpen? Groetjes, Michelle.
door Michelle (reageren) op 31 mei 2006 om 8:52

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer