Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Mantelzorg

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 1379 woorden
  • 29 mei 2006
  • 104 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.8
  • 104 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Mijn werkstuk gaat over mantelzorg.

Mantelzorg wat betekent het?

Wist u dat het woord 'mantelzorg' is bedacht door een professor in de gezondheidszorg? Het idee was: ‘onder de mantel der liefde’ voor elkaar zorgen.
Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. De mantelzorger is geen professionele zorgverlener, maar geeft de zorg omdat hij een persoonlijke band heeft met de zorgvrager. Mantelzorger kun je op elke leeftijd worden, dus ook als kind. Het overkomt je en je hebt vaak geen keus.Het is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.In Nederland zijn ongeveer 3,7 miljoen mantelzorgers, het merendeel zorgt onbetaald en vrijwillig voor een ander. Er zijn echter ook mantelzorgers die betaald worden voor het verlenen van de zorg. Vaak gebeurt dit uit een PersoonsGebonden-Budget (PGB).

Wat is professionele zorg?

Professionele zorg is zorg gebaseerd op specifieke en/of specialistische deskundigheid, verkregen door het volgen van een erkende opleiding. De zorgverlening wordt volgens algemeen geldende richtlijnen uitgevoerd, op basis van theorie en praktijkdeskundigheid. De zorg wordt tegen betaling verricht, zoals verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, bejaardenverzorgers. Professionele zorg kan gebeuren bij zowel een instantie als bij iemand thuis.


Wat is een PGB?

Het PGB (PersoonsGebonden Budget) biedt mensen met een lichamelijk - en/of geestelijke handicap (beperking) de mogelijkheid zelf te bepalen door wie en wanneer zij geholpen en/of begeleid willen worden. Zij kunnen daarvoor mensen aannemen of instanties/bedrijven of freelancers inschakelen. Wanneer mensen dit niet zelf kunnen/willen regelen kunnen zij een wettelijk vertegenwoordiger aanstellen die dit regelt. Voor kinderen zijn de ouders of verzorgers meestal degene die de hulpinkoop regelt.

De kostenverhouding tussen mantelzorg en professionele zorg.

Vaak denkt men dat mantelzorg “gratis” is en alleen vrije tijd kost, dit is echter niet waar.
De kosten van mantelzorg zijn opgebouwd uit een aantal posten:
1: de extra uitgaven van de mantelzorger.
2: inkomstenderving door mantelzorger.
3: besteding vanuit het PGB algemene gelden die naar de mantelzorger gaan.

1. Bijna drie kwart van de mantelzorgers (72%) heeft extra uitgaven, die voortkomen uit
de hulp die zij geven.Gemiddeld geven mantelzorgers € 1.117 euro per jaar uit aan
informele zorg. Dat wil zeggen zorg die niet via een (thuiszorg)instantie wordt gegeven,
zoals het inleveren van vrije tijd, zorgen om de hulpbehoevende en de last van de extra

zorg met het gewone huishouden. De meer concrete financiële consequenties zijn hoge
telefoonrekeningen door het regelmatige contact met instanties, bezoeken aan artsen.
De kosten lopen op met de duur en intensiteit van de hulp.

2. Bijna 3.7 miljoen mensen verrichten mantelzorg. De helft van de mantelzorgers
(1.85 miljoen mensen) combineert de zorg met betaald werk. Het modale inkomen (het gemiddelde inkomen van iemand met een baan per maand) is € 1360. Om het inkomen per dag te berekenen deel je dat door 30. Vervolgens keer het aantal dagen dat de mantelzorger per maand minder kan werken, keer de mantelzorgers zelf.
1360 : 30 x 8 = 362 x 1.85miljoen = 669.700.000 euro
Dus alle mantelzorgers bij elkaar verliezen per maand 669.700.000 euro.
669.700.000 x 12 = 8.036.400.000 euro per jaar.

3. Op jaarbasis wordt een bedrag van € 370 miljoen besteed aan de inkoop bij mantelzorgers. Dit is 38 procent van de toegekende PGB’s. Aan inwonende mantelzorgers wordt € 202 miljoen besteed en aan uitwonende mantelzorgers € 168 miljoen.

Extra uitgaven € 4132900000
Inkomstenderving € 8.036.400.000
PGB € 370.000.000
Overheidssubsidies € 22.000.000

Totaal per jaar: € 12.561.300.000

Wat zijn de kosten van professionele zorg?

Tabel: Uitgaven per sector in 2004 en de gemiddelde groei van de professionele zorg.

Verpleeghuizen € 4.682.900.000
Verzorgingshuizen € 3.540.500.000
Thuiszorg € 2.896.300.000
Gehandicaptenzorg € 830.500.000
Totaal per jaar: € 15.950.000.000

In 2004 waren de kosten van de gehandicaptenzorg het meest gestegen .Dit is te verklaren uit het gegeven dat er hier niet zozeer de meeste zorg nodig is, dan wel de meest deskundige zorg. De verpleeghuizen eisen ook veel geld, omdat daar allerlei dure apparatuur nodig is. De verzorgingshuizen zijn daarna de duurst, met vooral de reden van de vergrijzing. Tot slot de thuiszorg, die zo “laag” staat in vergelijk tot de anderen.Dit kan komen door het grote aantal mantelzorgers dat taken van de thuiszorger overneemt. Uit deze getallen van mantelzorg en professionele zorg blijkt dat professionele zorg ruim 3,5 miljard euro duurder is dan mantelzorg.

De rol van de overheid.

De overheid speelt een steeds grote rol binnen de mantelzorg. Zij betaalt niet alleen 22 miljoen euro per jaar aan instanties die de mantelzorger moeten ondersteunen als zij de zorg niet meer aankunnen, maar via wet en regelgeving kan zij haar invloed uitbreiden.
De wet WMO, die volop in ontwikkeling is, kan ervoor gaan zorgen dat mantelzorg in tegenstelling tot nu steeds meer onbetaald gedaan zal moeten worden, en dat het PGB wellicht op den duur afgeschaft gaat worden. Hierna zal ik aangeven wat de wet Wmo gaat inhouden.

Wet WMO?

“De informatie over de WMO is onder voorbehoud, De WMO is pas een feit als het parlement akkoord is.”
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft als doel dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Maar meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Ouderdom, handicap, sociaal-economische klasse of 'moeilijkheden thuis' kunnen hindernissen opwerpen om volop in de maatschappij te participeren. De WMO wil mensen in staat stellen om juist wel mee te doen. Zodat mensen zichzelf beter kunnen redden. Het uitgangspunt van de WMO is dat iedereen in eerste instantie verantwoordelijk is voor zichzelf en zijn familie. Mensen die te weinig geld of mensen om zich heen hebben om zelf ondersteuning te regelen, kunnen bij de gemeente terecht voor ondersteuning uit de WM. Mensen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken en zwaar gehandicapten blijven hun zorg én ondersteuning uit de AWBZ ontvangen. De (voorgenomen) WMO wordt vanaf 2007 stapsgewijs ingevoerd. Voor elke stap is toestemming van de Tweede Kamer nodig. Per 1 januari 2007 gaan de volgende wetten en voorzieningen over naar de WMO:
-Welzijnswet, en de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Alle voorzieningen uit de WVG vallen per 1 januari 2007 onder de WMO. Verleende WVG-beschikkingen aan burgers blijven tot één jaar na de invoering van de WMO van kracht.
- Huishoudelijke verzorging uit de AWBZ naar de WMO: De huishoudelijke verzorging vervalt als zelfstandige aanspraak in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zodra de WMO is ingevoerd. Het gaat om de gehele huishoudelijke verzorging. Alleen in combinatie met de functie verblijf blijft huishoudelijke verzorging onderdeel van de AWBZ-verstrekkingen (dat heet 'full-package').
- Subsidieregelingen op langere termijn: Op termijn kunnen ook andere delen van AWBZ-functies onder de WMO worden gebracht. Het gaat om Ondersteunende en Activerende Begeleiding. Of en wanneer dit gebeurt, is afhankelijk van de uitkomsten van de WMO-pilots en van de besluiten van het kabinet en de Tweede Kamer.

Conclusie

Door het beantwoorden van de deelvragen heb ik geleerd dat er meer geld in mantelzorg omgaat dan ik had gedacht. Ook ik was van mening dat mantelzorg gewoon gratis gedaan werd, je zorgt immers voor je naaste, en dat doe je uit liefde en niet om er rijk van te worden. Ik weet nu wat mantelzorg en professionele zorg is, wat deze twee jaarlijks kosten, en heb dit met elkaar vergeleken. Ik ben te weten gekomen dat professionele zorg ± 3 miljard euro duurder is dan mantelzorg. Dit valt mee, ik had verwacht dat dit meer zou zijn.Waarschijnlijk ben ik beïnvloed door de media waarin je alleen maar hoort en leest over hoe duur professionele zorg is. Waar ik mij over verbaasd heb, is het gegeven dat de overheid jaarlijks zeker 22 miljoen euro uitgeeft aan instanties die de mantelzorger moeten ondersteunen in zijn haar zware taak. Als je dat bedenkt, terwijl je weet dat de wet Wmo veel kan gaan veranderen voor de mantelzorger dan spreekt elkaar dat tegen. De staat gaat verwachten dat je voor je naaste zorgt en tegelijk is men er zich van bewust dat dit voor veel mensen te zwaar kan worden dus ondersteunt men professionele instanties die de mantelzorger moeten gaan opvangen.Daarnaast wil de overheid het enige middel waaruit men een mantelzorger kan betalen, het PGB, groten deels opheffen.Dat zou kunnen betekenen dat meer mensen gaan kiezen voor professionele zorg in plaats van mantelzorg en dan zou die vorm van zorg nog duurder worden.

Bronnenlijst

Internet:
http://ggdeindhoven.ovalon.com/viewfile.php/16
http://www.brancherapporten.minvws.nl/object_document/o593n199.html
http://www.minvws.nl/dossiers/mantelzorg
http://www.brancherapporten.minvws.nl/object_document/o593n199.html
http://www.informelezorg.info/eiz/docs/pdf/artikelmarjoleindenkbeelddec2004.pdf

Tijdschrift: LOT vereniging van mantelzorgers: Mantelzorg in cijfers
Boek: Mantelval

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.