De vergrijzing ( debat )

Beoordeling 4.2
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas aso | 1107 woorden
  • 4 juni 2002
  • 77 keer beoordeeld
Cijfer 4.2
77 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Vergrijzing In de meeste Europese landen zal in de komende dertig jaar het
aantal zestigplussers verdubbelen. Tegen het jaar 2050 zou maar liefst 10% van de Europese bevolking ouder dan tachtig jaar zijn. Dit komt door de babyboom die vlak na de 2de wereldoorlog en door een sterke daaling van geboortes na de jaren 60. Hierdoor is er een kleine groep jongeren tegen over de grote groep ouderen uit de babyboom. Momenteel is 21,7% van de Belgen ouder dan zestig. Verwacht wordt dat dit cijfer tegen 2025 tot 27,5% zal zijn opgelopen. Het ziet het er het slechtst uit voor Waals-Brabant en Limburg. Limburg zou de grootste stijging van senioren te verwerken krijgen: van 18,6 naar 27,9%. Op de tweede plaats komt Waals-Brabant. Daar stijgt het aantal zestigplussers van 19,2 tot 27,5% van heel de bevolking van Waals-Brabant. De verhouding tussen de werkende en de niet-werkende bevolking van een land noemen we de age-dependecy ratio. Dit cijfer daalde midden de jaren zeventig ingevolge de algemene vermindering van het aantal geboorten. In 1995 waren er daardoor nog amper 20% meer werkenden dan niet-werkenden en tegen 2025 zouden er 20% meer niet-werkenden dan werkenden zijn. Dit zou vooral een grote weerslag hebben op de meeste pensioensystemen in Europa. Misschien hebben jullie het zeker ook al in onze school gemerkt, maar ook in het onderwijs slaat de vergrijzing toe bij de leerkrachten. In slechts 5jaar vervijfdubbelde het aantal vrouwelijke leerkrachten tussen de 50 en de 59. Bij de mannelijke leerkrachten tussen de 50 en de 59 is er ook een duidelijke steiging te merken van zo’n 36%. Slechts 10% van het onderwijzend personeel is jonger dan 30jaar.

Hoe komt het dat er een vermindering is van het aantal geboorten in Vlaanderen? Vlamingen willen steeds minder kinderen,in tegenstelling de walen en de inwoners van het Brusselse gewest.Steeds meer Vlaamse koppels kiezen voor 1 of hoogstens2 kindjes op de wereld te zetten, sommige koppels kiezen er dan ook bewust voor om geen kinderen op de wereld te zetten, omdat ze dan meer tijd hebben voor zichzelf of het door hun werk te druk hebben om voor meer kinderen te zorgen. Door het dalende aantal kinderen en het stijgend aantal ouderen vergrijsd de bevolking steeds meer. Ook in de arbeidssector is het verschil te merken.Tussen 1990 en 2000 groeide de leeftijdsgroep tussen 20en 65 met ruim 400 000 personen in België. Deze toename zal het volgende decennium maar de helft zo groot zijn. Dit wil dus zeggen dat deze mensen ouder worden maar dat er steeds minder jonge mensen bijkomen. Dit heeft tot gevolg dat de groep 20-65 jaar kleiner word maar de groep ouder dan 65 steeds groter wordt. De arbeidsdeelname van de ouderen zal dus groeien. Het aandeel van de 50-65 jarigen in de arbeidssector bedraagt ongeveer 25% in 2010 zal dat aandeel ongeveer 35% bedragen. Maar wat als deze mensen op pensioen gaan en niet meer het inkomen hebben dat ze ervoor hadden? Dan hebben ze recht op een pensioenuitkering. Bij de helft van de gepensioneerden ligt de uitkering tussen de 620 en 868 euro per maand. Maar wat als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en ze naar een rusthuis moeten? Dan komen ze met hun pensioentje niet meer toe want voor een verblijf in een rusthuis betaal je gemiddeld zo’n 1000 euro per maand. De meeste ouderen kunnen zich dus eigenlijk geen verblijf permitteren in een rusthuis. Cijfers uit de begin jaren negentig, recentere zijn er niet, tonen aan dat een op drie rusthuisbewoners de factuur zelf niet kan betalen.Maar in de praktijk kunnen ze dat wel, ze beschikken meestal wel nog over wat spaarcentjes of over een huis of de kinderen springen spontaan bij. Er is nog een andere manier om de factuur te kunnen betalen: het OCMW kan ook bijspringen. Maar dat is verraderlijk want het OCMW recupereert dit geld uit de kinderen, elk kind word aangesproken op zijn kindsdeel, afhankelijk van zijn belastbaar inkomen moet het kind dan zijn deel betalen. Als de oudere het rusthuis niet kan betalen moeten de kinderen dus rechtstreeks of onrechtstreeks bijspringen, dit heet onderhoudsplicht. Dan is er nog het zilverfonds:de voorbije maanden is het
Zilverfonds van de regering regelmatig in het nieuws gekomen. In mei heeft ze in de Kamer een wetsontwerp ingediend om dit fonds op te richten en derhalve de aanzet gegeven voor groeiende afhankelijkheidsgraad moeten opvangen. Tegelijk is dit een goede combinatie om het streefdoel van het begrotingsevenwicht, dat nu al zou leiden tot een begrotingsoverschot, mee te betrekken in het oplossen van de toenemende kost van de vergrijzing. Zilverfonds, een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, zal worden gespijsd met o.a. overschotten van de sociale zekerheid en begrotingsoverschotten. De besteding van de middelen zal dienen om in de periode 2010-2030 de extra-uitgaven van de verschillende wettelijke pensioenstelsels ten gevolge van de vergrijzing te financieren. Terwijl de vraag naar zorg voor ouderen steeds meer en meer toeneemt, legt de regering de rusthuizen verdere besparingen op. En minder subsidies betekent ook een duurdere prijs voor het verblijf in een rusthuis. In een vergrijzende maatschappij is dit onaanvaardbaar. Maar ondanks dat de overheden moet zoeken achter geld om de vergrijzing te kunnen betalen,zijn er sommige sommige industriën die hun omzet zien stijgen door de vergrijzing, vooral de bedrijven die gespeciäliseerd zijn in haarkleur-middelen of in de cosmetica-wereld. Bij sommige van die bedrijven is er zelfs een stijging te merken van meer dan 45%. Dit komt doordat er steeds meer grijzere vrouwen zijn, die er veel geld voor overhebben om er jong te blijven uitzien. Zo zijn er bijvoorbeeld vorig jaar meer dan 10 keer zoveel anti-rimpelcrèmes verkocht als het jaar ervoor. De vergijzing heeft dus vele gevolgen,zowel op sociaal- als op economisch vlak. De vergrijzing is een heel belangrijk fenomeen geworden waar men in de politiek niet om heen kan en er in de toekomst nog veel aandacht zal moeten blijven aan besteden.

Vragen: … * Zou de financiëring van de vergrijzing kunnen worden opgelost door de leeftijd om op pension te mogen,te verhogen.Of vinden jullie dat men op die leeftijd het wel verdiend heeft om te mogen stoppen met werken, zelfs als het dan zeer moeilijk wordt om te financieren? * Hebben sommige onder jullie een grootouder of kennis die niet meer voor zichzelf kan zorgen? Zo ja; zijn ze dan ingetrokken bij hun kinderen of in een rusthuis ondergebracht.( als er iemand is die iemand kent in een rusthuis,vragen we of da hij soms weet of het ook zo moeilijk is om te financiëren) * Zou het helpen als men weer gastarbeiders moeten toelaten om de gaten in de arbeidsmarkt te kunnen dicht en zo de kosten voor de pensioenen te kunnen betalen.Of heeft men hierdoor later weer een probleem als deze gastarbeiders de pensioenleeftijd hebben bereikt?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.