Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen
Alle literatuurprijzen

Sociale hygiëne

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas mbo | 2958 woorden
  • 3 november 2005
  • 82 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.4
  • 82 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
Hoofdstuk 1: De inleiding.

De probleemstelling van dit werkstuk is Mag een horecabedrijf een extremistische partij weigeren? Wij hebben voor deze probleemstelling gekozen omdat wij tijdens het zoeken voor een onderwerp een artikel hebben gelezen over weigering van racistische partijen dit artikel vind u in bijlage 1. van dit werkstuk. Het leek ons moeilijk voor de horecaondernemer om een beslissing te nemen of hij deze partij wel mocht weigeren of juist niet mocht weigeren. Daarom zijn wij gaan kijken op welke gronden de horecaondernemer deze partijen mag weigeren en op welke gronden juist niet.

Het werkstuk is opgedeeld in verschillende hoofdstukken en bijlage. Het eerste hoofdstuk is de inleiding van het werkstuk. Hierin leggen wij waarom wij dit werkstuk hebben gemaakt en hoe dit werkstuk is opgebouwd. Het tweede hoofdstuk gaat over wat sociale hygiëne is in de horeca en een uitleg wat ethiek in de horeca is ook hebben wij uitgelegd wat extremistische partijen zijn. Hoofdstuk drie is het onderzoek wat wij gedaan hebben. Dit hoofdstuk is verdeeld in verschillende vragen. De eerste vraag is: Waarom mag een horecabedrijf een extremistische partij niet weigeren? En de Tweede vraag is: Wat zijn de straffen die een horecabedrijf krijgt als hij een extremistische partij weigert? De derde vraag is: Waarom mag een horecabedrijf een extremistische partij wel weigeren? In het vierde hoofdstuk hebben wij onze persoonlijke mening over deze probleemstelling wat wij zouden doen als wij een horecabedrijf zouden hebben. Hel laatste hoofdstuk hebben wij een conclusie gemaakt over deze probleemstelling.


Hoofdstuk 2: Theoretisch kader van het werkstuk.

Wat is sociale hygiëne in de horeca?

Het begrip sociaal heeft betrekking op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Met sociale hygiëne wordt dan bedoeld dat mensen op een gezonde manier met elkaar omgaan. Het komt erop neer dat mensen rekening houden met elkaar en dat ze open staan voor de mening van anderen.

Binnen de horeca heeft sociale hygiëne betrekking op de houding van de gastheer/ vrouw ten opzichte van de gasten in het horecabedrijf. Maar ook ten opzichte van zijn collega’s, het bedrijf waar de gastheer werkt en met de mensen in de maatschappij.

Een voorbeeld van sociale hygiëne in de horeca is:

Wanneer er gasten in je bedrijf zijn die te veel hebben gedronken. En ze willen nog meer drank hebben. Moet je bedrijf als weten hoe je wanneer het niet meer verstandig is om drank te schenken aan deze gasten. Dit is erg belangrijk want deze gasten ook nog naar huis moeten. Als je ze te veel drank geeft en ze gaan met de auto naar huis. Is dit gevaarlijk voor de andere weggebruikers. Het is dus verstandig dat je een taxie voor ze belt.

In dit voorbeeld houd je rekening met de gasten en met de mensen er om heen. Je zorgt er voor dat de gasten veilig naar huis gaan en dat de mensen die in het verkeer zitten ook veilig zijn.


In het horecabedrijf moeten er afspraken worden gemaakt over sociale hygiëne. Hoe ga je om met bepaalde situaties. Je moet goed weten wat je wel en niet moet doen. Iedereen moet op de hoogte zijn van deze afspraken want sociale hygiëne het gezicht van je bedrijf. Een slechte omgang met de gast is een slacht gezicht voor je bedrijf en een goede omgang met de gast is een goed gezicht voor je bedrijf.

Wat is ethiek in de horeca?

Ethiek gaat over de manier van doen in een situatie waarin je kunt belanden en niet om wat je denkt.
Ethische visies: zijn standpunten (meningen) over hoe wij ons behoren te gedragen omdat:
1. Wij een oordeel willen geven over bepaalde ethische problemen .
2. Om het handelen (vaak achteraf) te rechtvaardigen

Ethische communicatie is: In een ethisch communicatieproces wordt informatie uitgewisseld met betrekking op ethiek.
Functies ethische communicatie:
1. Goed voor jezelf (nadenken en keuzes maken)
2. Goed voor de samenleving

Voorwaarden voor goede ethische communicatie:

1. Openheid is: Niemand mag uitgesloten worden van een ethische discussie
2. Gelijkheid is: Ieders belang moet series genomen worden
3. Bereidheid tot dialoog is: Je moet je kunnen inleven in een ander standpunt
4. Duidelijkheid is: Duidelijk zeggen wat je bedoelt
5. Redelijkheid is: Je moet goede argumenten hebben

Stappenplan voor het analyseren en beoordelen:

Stap 1. Ethisch probleem geformuleerd
Stap 2. Informatie verzamelen welke feiten spelen een rol?
Stap 3. Welke waarden spelen een rol?
Stap 4. Voorlopig ethisch probleem vaststellen.
Stap 5. Wie zijn de belanghebbenden?
Stap 6. Wie is er moreel verantwoordelijk?

Zoals je hierboven kunt lezen is ethiek er belangrijk in de horeca. In een horecabedrijf komen we vaak in een situatie waarbij we te maken hebben met ethiek.
Ethiek gaat over hoe we op een fatsoenlijke en verantwoordelijke manier met elkaar omgaan.
Een horecabedrijf heeft er constant mee te maken. Deze zaken hebben te maken met ethiek. Hieronder wordt een aantal van deze zaken beschreven:
o Het naleven van de wet en andere regels
o Gasten of collega’s niet bedriegen
o Gasten niet dronken voeren
o Niet mee werken aan gokverslagen
o Geen discriminerende gedrag vertonen
o Geen seksuele intimidatie

Er zijn veel mensen op de wereld en ieder van hen hebben een eigen waarde en normen. Dit hebben de meeste van jongs af aan thuis meegekregen, van school, van de mensen met wie zij omgaan. Maar er bestaan ook een soort universele waarden en normen. Dit is wat iedereen vindt. Want vrijwel iedereen vindt geweld tegen elkaar, stelen, moord plegen enz niet kunnen in een normale samenleving.

Over een universele waarde en normen denken veel mensen hetzelfde. Doordat er veel mensen hetzelfde over denken hebben ze hiervoor een wet gemaakt, waar iedereen zich aan moet houden. Wetten zijn niet anders dan afspraken die we met elkaar maken, hoe iedereen moet handelen in een bepaalde situatie. De afspraken die worden gemaakt over hoe je moet handelen in een bepaalde situatie wordt ook wel gedragsregels of normen genoemd.
Door een wet kun je anderen aan tonen dat zij strafbaar is of juist niet.

Maar er zijn ook situaties waar wij in terecht komen en daar is geen wet voorgeschreven hoe we dan moeten handelen in een bepaalde situatie. In zo’n geval moeten we kijken naar onze eigen waarden en normen. Dus eigenlijk wat vinden wij zelf goed en fout in zo’n situatie.
Vaak wordt dit gezien als een moeilijke situatie waarbij wij moeilijk een keuze kan maken. Dan zitten we in een dilemma.

Wat zijn extremistische partijen?

Om te bepalen of een partij racistisch is zijn er een aantal criteria.

Als eerste kijken we naar de ideeën die de partijen hebben. Zijn deze gebaseerd op racistische redeneringen waarbij de maatschappelijke ongelijkheid verkaard wordt door verschillen tussen mensen met een ander godsdienst, levensovertuiging, politiek gezindheid, ras of geslacht. Het belangrijkste punt van het moderne racisme is het idee dat culturen niet veranderen en dat sommige culturen op een of andere manier zijn aangeboren.

Racistische partijen baseren hun houding tegenover immigranten dus op het etnische of raciale verschil tussen allochtonen en autochtonen. De eigen, nationale cultuur wordt als homogeen en onveranderbaar voorgesteld. Terwijl ook de vreemde culturen volstrekt gesloten en onveranderbare lijken. Er wordt aangenomen dat de verschillende culturen elkaar niet verdragen.

Een tweede punt om en partij racistisch te noemen is de positie die de partij inneemt ten aanzien van geweld dat tegen immigranten wordt gebruikt. Racistische partijen benadrukken het geweld dat door allochtonen wordt gepleegd, maar zij negeren het geweld dat tegen allochtonen wordt gebruikt. Hierdoor vinden ze het rechtvaardig dat er eventueel geweld word gebruikt tegen allochtonen.

Een derde punt is het beeld van de allochtonen. Wanneer een partij voortdurend hamert op de criminaliteit van allochtonen en op de problemen die de opvang van asielzoekers met zich meebrengen, dan spreken wij van een racistische partij. Door de eenzijdigheid wordt immers de indruk gewekt dat de allochtonen het zelf allemaal veroorzaken.

Tenslotte kijken we ook naar de eventuele banden die vooraanstaande leden van de betreffende partij met neonazistische organisaties hadden of hebben.

Hoofdstuk 3: Onderzoeksresultaten.

Waarom mag een horecabedrijf een extremistische partij niet weigeren?

Een horecabedrijf mag een extremistische partijen niet weigeren. Dit is in strijd met de grondwet. Volgens de wet moet het bedrijf iedereen gelijk behandelen, in de wet staat ook dat iedereen recht heeft om zijn mening te uiten en iedereen heeft recht om te vergaderen.

Artikel 1: Gelijke behandeling; discriminatieverbod.

Iedereen die zich in Nederland bevind heeft recht op een gelijke behandeling. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politiek gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.

Ter uitwerking van artikel 1 is de Algemene wet gelijke behandeling tot stand gebracht. Daarin staat dat direct en indirect onderscheid verboden zijn.

Direct onderscheid houdt in dat wanneer een partij wordt afgewezen voor een vergadering op grond van politiek gezindheid.
En indirect onderscheid houdt in dat wanneer iemand van die partij wordt afgewezen voor een diner er geen sprake is van discriminatie.

Volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling is onderscheid onder andere niet toegestaan op het werk en bij het aanbieden van goederen of diensten. (bijvoorbeeld bij het toelaten van mensen tot een disco of restaurant)

Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod.

Iedereen die zich in Nederland bevind heeft het recht om zijn mening te uiten. Dit recht geeft de vrijheid om een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder het overtreden van de regels.

Dit houdt in dat de partij mag zeggen wat hij wil als het maar niet in strijd is met de wet. (bijvoorbeeld iemand

Artikel 9: Vrijheid van vergadering en betoging.

Iedereen op alle niveaus, vooral op politiek, vakvereninings- en maatschappelijk gebied het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging.

Welke straf kan het horecabedrijf krijgen wanneer hij een partij weigert?

Wetboek van strafrecht.

De partij kan een klacht indienen bij de Commissie van Gelijke Behandeling. De partij kan ook aangifte doen bij de politie. In het Wetboek van Strafrecht staat dat discriminatie niet is toegestaan. In de artikelen 137 c, d, e, f, g van het Wetboek van Strafrechten verbieden onder andere begeleiding, aanzetten tot haat en weigeren van goederen en diensten. Na politie- onderzoek beslist de officier van justitie of een zaak voor de rechter gebracht wordt.

Internationale regelgeving.

Naast de Nederlandse wetgeving is er ook een internationale regelgeving. Europese richtlijnen worden in Nederlandse regels verwerkt. Voorbeeld hiervan is artikel 13 van het Europees verdrag. In dit verdrag staan richtlijnen ter bescherming van discriminatie.

Artikel 137 c.

1. Iemand die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete van derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van vierde categorie opgelegd.

Artikel 137 d.

1. Iemand die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van vierde categorie opgelegd.

Artikel 137 e.

1. Iemand die anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:

o Een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid

o Een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlatingen of verspreiding in voorraad heeft.

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogstens een jaar of een geldboete van vierde categorie opgelegd.

3. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het feit, nog geen vijf jaren zijn verlopen sinds een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van zijn beroep worden ontzet.

Artikel 137 f.

Iemand die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 137 g.

1. Iemand die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geld boete van de derde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogstens een jaar of een geldboete van de vierde categorie.

Waarom mag een horecabedrijf een extremistische groep wel weigeren?

Op grond van artikel 8.4: Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Op grond van artikel 8.4 mogen we extreme groepen wel weigeren, maar hoe kom je erachter dat een extreme groep in een horecabedrijf wil gaan vergaderen. Want veel extreme groepen willen graag dat horecabedrijven hen niet weigeren voor een vergadering, dus hierdoor zullen zij niet gauw laten weten dat wie zij echt zijn.

Door vragen te stellen kun je erachter, met welke organisatie je te maken hebt.

Hieronder volgt een aantal vragen:

1. Naam van de degene aan de telefoon
2. In wat voor een bedrijf zit u
3. Onderwerp vergadering
4. Telefoonnummer
5. Adres
6. Aantal gasten dat ze komen
7. Tijd
8. Wat voor een vergadering?

Waarom hebben we gekozen voor deze vragen:

Nummer 1: Dit is uit beleefdheid
Nummer 2: Een horecabedrijf wil er snel achter komen met wie en welke groepen zij te maken hebben, om te voorkomen dat ze onnodig lange gesprekken gaan voeren terwijl het kort kan.
Nummer 3: Onderwerp! Waar willen de groepen over vergaderen.
Nummer 4: Om de gasten te kunnen bereiken voor eventuele informaties.
Nummer 5: Zo kom je erachter waar uw gasten vandaan komen. U kunt het adres opslaan in uw gasten bestand.
Nummer 6: Als de vergadering is aangenomen, om erachter te komen met hoeveel personen te komen.
Nummer 7: Hoelang ze willen vergaderen, zodat zij als horecaondernemer verder kunnen plannen voor eventueel nog een groep.
Nummer 8: Willen ze alleen koffie en thee tijdens het vergadering of willen ze ook nog gebakjes erbij.

Wat ook erg belangrijk is een voor je eigen horecabedrijf een huisreglement op te stellen. Hierdoor zijn je eigen personeel op de hoogte van wat voor gasten en welke soorten gedrag zij niet in je horecabedrijf toe mogen laten.

Wat is een huisreglement in de horeca?

Een huisreglement heeft alles te maken met de veiligheid in een bedrijf, omdat het regels bevat zoals “drugs niet toegestaan”, “niet dansen met een sigaret” enz.
Aan veel voordelen zit er ook een nadeel aan het huisreglement, want met een huisreglement kun je niet indekken tegen eventuele aansprakelijkheidsstelling. Stel dat iemand (ondanks het verbod in het huisreglement) een glas kapot gooit op de dansvloer, en iemand anders verwondt zich daaraan, dan is toch de ondernemer aansprakelijk. Hij is en blijft verantwoordelijk voor het handhaven van de regels. Het huisreglement maakt die handhaving alleen maar makkelijker.

Het is belangrijk dat het huisreglement in je eigen horecabedrijf zichtbaar is voor alle gasten die het bedrijf bezoeken, je kunt het bij de ingang ophangen. Ook kun een huisreglement niet zomaar samenstellen. Er worden eisen gesteld aan een huisreglement. Het huisreglement moet betrekking hebben op drankmisbruik, het gebruik van drugs, de eisen aan de kleding van gasten worden gesteld en de gedragsregels waaraan zij zich moet houden.

Je kunt een modehuisreglement bij SVH, KHN en VPB (vereniging Particuliere Beveiligingsorganisatie) te verkrijgen. Het modehuisreglement kan worden aangepast aan je eigen situatie en moet bovendien worden getoetst aan de plaatselijke (gemeentelijke) verordeningen.

Hieronder volgt een situatie waar een personeel in kan belanden en hoe ze het beste op kan lossen.

Situatie:
Wat moet je doen als je een horecabedrijf werkt en je krijgt te maken met een extreme groep die in jouw horecabedrijf wil gaan vergaderen. Hieronder volgt een voorbeeld:

Je werkt in een zalencentrum “De Uiver”. Tijdens jouw dienst gaat de telefoon. Je neemt de hoorn op en begroet de beller zoals je het hebt geleerd. Je blijkt een vertegenwoordiger van de volkspartij voor een Zuiver en Blank die een extreem rechtse partij is, die er discriminerende ideeën aan overhoudt. Door berichten in de krant weet je dat de man graag een zaal wil huren voor de jaarlijkse vergadering. In een huisreglement staat dat het bedrijf geen zalen verhuurd aan discriminerende organisaties.

Oplossing:
Door het huisreglement, kun je de gasten aangeven dat er een regel is dat er geen zalen wordt verhuurd aan discriminerende organisaties. Het beste is om de gasten terug te bellen als de bedrijfsleider er is. Je kunt de gasten zeggen dat je niet mag besluiten over reserveringen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

zijn veel spel fouten erin en ook rare zinnen

15 jaar geleden