Status

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas aso | 1010 woorden
  • 9 februari 2009
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Status:
 Status is afkomstig van het Latijnse woord voor stand: statum. Het begrip status kan verwijzen naar twee betekennissen verwijzen:
• Enerzijds naar iemands juridische hoedanigheid of beroepspositie binnen een bepaalde groep
• Anderzijds naar iemands waarde en aanzien in de ogen van de wereld, van anderen.
 Status hangt sinds kort samen met financieel succes, het is
iemands maatschappelijke positie.
 Sociologen maken een onderscheid tussen status die verworven is en status die toegeschreven werd. Een toegeschreven status behoort vanaf de geboorte van een individu bij deze persoon, of is men bekomen door een ander feit dat men niet aan eigen inspanningen te danken heeft.
Vb: een prins, deze deed er niets toe deze status te bereiken
Een verworven status wordt door het individu bereikt als resultaat van zijn inspanningen, de status wordt iemand toegewezen door z’n eigen verrichtingen.
Vb: iemand die het van loopjongen tot directeur (aangenomen dat hij geen familie van de baas is)
 Van het individu wordt verwacht dat hij zich in het leven wil verbeteren met behulp van de maatschappij die hem daartoe gelegenheid biedt.
 Het individu wil steeds opklimmen naar een betere positie in zijn stratificatiesysteem.
 Binnen het begrip status vinden we ook nog het begrip sociale status waarmee de waardering voor een sociale positie binnen de samenleving wordt bedoeld. Sociale status is dus niet zo zeer aan de persoon zelf gekoppeld.
Op grond van posities die we bekleden, worden bepaalde gedragingen van ons verwacht en andere gedragingen uitgesloten. Mensen kruipen in de huid van de bestaande positie waarin ze zich rollen eigen maken via leerprocessen waarbinnen ze worden gestuurd door hun sociale omgeving. Aan elke sociale positie zijn een aantal sociale rollen verbonden, deze rollen vormen samen een rollenstel. Er bestaat een hiërarchie betreffende de verwachtingen die aan posities gekoppeld zijn (Dahrendorf):
 Muss erwartungen: hieraan kunnen we ons niet ontrekken omwille van het gevaar voor straffen.
 Soll erwartungen: hieraan kunnen we ons moeilijk ontrekken omwille van sociale sancties
 Kann erwartungen: de handelingen zijn niet verplicht, maar het vervullen van deze handelingen brengt een positieve waardering met zich mee.
Definitie:
 Status is de waardering die elke sociale positie in de samenleving meekrijgt; de sociale status is GEEN eigenschap van de mensen die een bepaalde positie bekleden, maar van de positie zelf.

Statusangst:
 De angst dat we ons op een te lage sport van de maatschappijladder bevinden of op het punt staan nog dieper te zinken. Deze angst wordt o.a. door ontslag, promoties, … teweeggebracht. Wanneer men dit ‘ideaal’ niet bereikt verliest men waardigheid en respect.
 Een voordeel van dit streven naar het ‘perfecte’ is dat het mensen ertoe aanzet alles uit zichzelf te halen, waardoor men al zijn talenten gaan benutten. Net op dit niveau vindt men ook een zekere vorm van ellende. Aan dit ‘streven naar’ zijn echter ook nadelen verbonden waaronder het uitsluiten van mensen die niet instaat zijn om hogerop te klimmen, of wanhopig afvallen (loser).
 Één van de oorzaken voor deze statusangst is de welbekende meritocratie. Deze ideologie kent twee alternatieve ideeën over de indeling van de maatschappij.
1. Het gelijkheidsprincipe: het principe ervan uitgaat dat er een gelijkmatige verdeling van goederen, … over de mensen verdeeld is.
2. Het erfelijkheidsprincipe: een principe dat ervan uitgaat dat elke titel, … automatisch van ouders op kinderen overgaat
 Meritocraten zijn bereidt ongelijkheid te accepteren, maar men streeft naar een maatschappij waarin iedereen volkomen gelijke kansen krijgt. Het meritocratische ideaal bood talloze mensen de kans zich te ontplooien tot een begaafd individu. In de meritocratie is er na lange tijd sprake van beloningen waaruit volgde dat succesvolle mensen hun succes verdienden, maar noodzakelijkerwijs de mislukkelingen ook hun mislukkingen verdienden. Voor mensen met een lage status is er dus een minder positieve kant aan dit verhaal verbonden.

Statusangst kent ook nog enkele andere oorzaken zoals liefdeloosheid, snobisme, afhankelijkheid, verwachting, ….
 Hieronder volgen kort enkele oplossingen voor statusangst:
• Filosofie
• Kunst
• Politiek
• Christendom
• Bohème
Definitie:
 Statusangst is de voortdurende angst dat men niet zou kunnen beantwoorden aan de idealen van succes zoals de maatschappij ons deze oplegt.

Statuscongruentie:
 Als we het hebben over statuscongruentie mogen we zeker niet vergeten de naam Huyse te vernoemen. Huyse heeft namelijk een theorie gevormd met betrekking tot de sociale status van het sociale netwerk. Statuscongruentie is het feit dat mensen voor iets kiezen (bijvoorbeeld: opleiding) op basis van hun status van hun sociale omgeving. (bijvoorbeeld: Advocaat)
 Statuscongruentie speelt het sterkst door bij de hoogste en de laagste statusgroepen. Bij de lage statusgroepen kan men twee houdingen vaststellen ten aanzien van sociale stijging, enerzijds als een wensdroom, en anderzijds een sterke solidariteit die afstromen niet in de weg staat.

 Definitie:
 Statuscongruentie is de verwachting van mensen dat individuen, met een bepaalde status, handelen in overeenstemming met hun status. Alle elementen van een sociale status zijn in evenwicht gebracht, en de individuen worden gestuurd door hun sociale omgeving d.w.z. dat alle gedragingen van het individu een weerslag op hun maatschappelijke status hebben.

Stelling:
“Met talent en motivering kan je alles bereiken wat in de boekjes wordt beschreven. Dit zorgt mede voor het feit dat een luxeproduct een ‘must’ wordt.”

Korte toelichting bij de stelling:
Onze stelling legt vooral een nadruk op het belang van statussymbolen die de persoon (met een bepaalde status) gebruikt om de afstand te bewaren tussen mensen met een hoge en lage status. Deze statussymbolen beïnvloeden het zelfbeeld en zijn middelen die zorgen voor het behoud van sociale controle. Deze symbolen verwijzen naar een sociaal goed dat zich achter de positie van een individu bevindt (rijkdom, macht, …). Voorbeelden van statussymbolen zijn o.a. GSM, auto …. Men probeert m.b.v. deze symbolen zijn identiteit te bewaren en eventueel te verhogen.

Bijlage:
 Feeling artikel, januari 2006,

Bronnen:
Alain De Botton, Statusangst

Peter L.Berger en Brigitte Berger, Sociologie een biografische opzet

http://www.stress.utwente.nl/modules/databank/upload/Sociologie%2
0uittreksel%20boek.doc

http://www.userbase.be/forum/download.php?id=335&sid=a753fad7da48e13f274974f55972bb56

http://www.steunpuntloopbanen.be/rapporten/LOA-rapport_08.pdf

http://www.studenten.samenvattingen.com/documenten/show/2463638/

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meritocratie

http://www.liberales.be/cgi-bin/showframe.pl?boek&statusangst

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.