Racisme in Nederland

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 4204 woorden
  • 1 maart 2004
  • 312 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
312 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Introductie

Ik heb dit werkstuk gemaakt in het kader van maatschappijleer. De opdracht was om een actueel-politiek vraagstuk te bespreken dat duidelijk verband heeft met de Nederlandse politiek. Ik heb voor het onderwerp racisme gekozen, omdat het me erg aanspreekt, en naar mijn mening heeft het grote invloed op de samenleving. In dit werkstuk bespreek ik onder anderen de bestaande maatregelen tegen racisme en wat er verder nog aan gedaan kan worden. De opdracht werd gegeven door mijn maatschappijleerdocent Dhr. Drummen.

Inleiding

‘Spreiding allochtone leerlingen’

Hilversum
ANP

“Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt islamitische scholen slecht voor de integratie en is voor verplichte spreiding van leerlingen door de overheid. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS/Nipo. Verplichte spreiding is voor 69 procent van de 1068 ondervraagden in het representatieve onderzoek een acceptabele oplossing, 84 procent vindt islamitische scholen slecht voor de integratie. Bijna de helft vindt ook dat islamitische scholen aanzet tot haat, 70 procent is tegen de oprichting van nieuwe scholen met die signatuur”.

Uit: Limburgs Dagblad

Dit is een voorbeeld van berichten die dagelijks in de Nederlandse media verschijnen , omtrent de problematiek van onze multiculturele samenleving. Dagelijks zien we soortgelijke berichten op tv en in de krant die aangeven hoezeer de problemen rond de integratie van allochtonen ons bezighouden. We horen en lezen over haat en racisme jegens andere culturen, over discriminatie van mensen met een ander geloof of een andere huidskleur. Waar komt dit racisme vandaan en wat kunnen we er met zijn allen tegen doen, zodat we in vrede met elkaar kunnen leven in Nederland?

Ik ben tot deze hoofdvraag gekomen omdat ik me het mezelf dagelijks afvraag. Bij het lezen van berichten in de krant, tijdens nieuwsuitzendingen op tv en als ik met mijn allochtone en buitenlandse vrienden over straat loop en we van alle kanten opmerkingen te horen krijgen. Dat is voor mij een reden om hierover na te gaan denken

Racisme is zowel een algemeen maatschappelijk probleem als een politiek probleem. Racisme dreigt uit te groeien tot een groot maatschappelijk probleem, omdat racisme en discriminatie leiden tot uitsluiting op de arbeidsmarkt en apartheid in onderwijs. Ook blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Platform voor overleg en samenwerking tegen Racisme en Discriminatie (NPRD), dat gewelddadige incidenten steeds vaker een maatstaf voor de beoordeling van bevolkingsgroepen. zijn. Veel mensen en organisaties vinden het bestaan van racisme in onze samenleving onwenselijk. Ze willen een oplossing voor dit probleem, en van de overheid word verwacht dat deze met een oplossing komt. Dat maakt racisme dus ook een politiek probleem.

Hoofdstuk 1

Wat is Racisme? Het begrip racisme schijnt een heel moeilijk begrip te zijn. Niemand weet precies wat het is en wanneer je racistisch bent. Daarom heb ik wat informatie van het internet bij elkaar gesprokkeld om een goede en begrijpelijke betekenis te vinden.

De volgende betekenis is de betekenis van racisme volgens de wet: de politieke correct definitie.

Van racisme is sprake indien je er tegen bent dat mensen uit andere landen ongelimiteerd naar Nederland komen, er voor altijd blijven en hun niet de gelegenheid geeft om onze verdorven cultuur met hun kennis, gebruiken en achtergronden te verrijken in de vorm van een multiculturele samenleving.

Natuurlijk heeft deze beschrijving een uitleg nodig. Je bent een racist als je tegen de multiculturele samenleving bent, als je mensen uit andere landen niet de kans geeft met onze samenleving kennis te maken.

Dit wil je ook lezen:

Je bent een racist als je • tegen een multiculturele samenleving bent. • het er niet mee eens bent dat Nederland een immigratieland zou moeten zijn of worden. • vindt dat Nederland niet iedereen permanent moet toelaten. • vindt dat Nederland al veel te vol is. • ook maar enige kritiek uitoefent op onze buitenlandse helpers of het door onze verlichte elite gevolgde en gepropageerde beleid.

Als al deze punten bij jou van toepassing zijn, ben je een racist!

Maar je bent geen racist als je bijvoorbeeld vindt dat Nederland nu wel vol is en je verder geen problemen hebt met de aanwezigheid van mensen uit andere landen. Racisme gaat verder

Racisme is een manier van denken, ook wel ideologie genoemd. Bij racisme wordt ervan uitgegaan dat een bepaalde groep mensen minder waard is dan een andere groep. Dat gaat dus veel verder dan vooroordelen. Het gaat hierbij dan puur om de huidskleur, cultuur of afkomst. Racisten discrimineren stelselmatig mensen die volgens hen tot een ‘minderwaardige’ groep behoren.

Welke groeperingen in de samenleving zijn betrokken bij het probleem?

Vroeger werd vaak gesproken van migranten of buitenlandse werknemers. Men ging ervan uit dat zij uiteindelijk weer zouden teruggaan naar hun eigen land. Later raakte het woord allochtonen in, dat betekent letterlijk: ergens anders geboren. Nu wordt de term etnische minderheden het meest gebruikt. Als we het hebben over etnische minderheden bedoelen we: mensen met een andere culturele achtergrond en met vaak een andere huidskleur. Etnische minderheden lopen vaak het risico gediscrimineerd te worden, of te worden tegengewerkt. Ze krijgen bijvoorbeeld geen goed huis van de woningbouwvereniging. Bij sollicitaties worden ze als eerste afgewezen. In de winkel moeten ze langer wachten. Ze krijgen minder snel een lening van de bank of worden door verzekeringsmaatschappijen tegen gehouden.

In Nederland zijn heel veel groeperingen betrokken bji het probleem. Ouders, tieners, kleine kinderen, het onderwijs, de media, de detailhandel,de horeca, iedereen heeft te maken met problemen rond allochtonen en racisme. Nederlanders worden dan misschien niet zelf gediscrimineerd, maar zijn degenen die discrimineren. In een ander geval proberen ze racisme te bestrijden. Soms krijgen ze ermee te maken omdat een vriend, bloedverwant of misschien hun kind gediscrimineerd wordt.

Welke opvattingen en visies hebben de verschillende betrokkenen?

Nederlanders hebben over het algemeen een negatieve opvatting over allochtonen. Ze vinden bijvoorbeeld dat allochtonen hun banen afpakken, of geen moeite doen om werk te vinden en profiteren van onze uitkeringen en subsidies, waar wij belasting voor moeten betalen. Ook wordt vaak gezegd dat allochtonen niet willen integreren. Ze willen niet alleen hun eigen gebruiken en gewoontes behouden, maar bovendien willen ze ook hun eigen scholen en kerken bouwen in Nederland. Nederlanders denken vaak dat ze ondankbaar zijn en dat ze teveel in de watten gelegd worden. Het is ook heel normaal geworden om te zeggen dat Antilliaanse en Marokkaanse jongeren niet deugen. Als een Marokkaanse jongen in het nieuws komt omdat hij iets strafbaars heeft gedaan, wordt meteen de hele Marokkaanse gemeenschap hierop aaangekeken. Maar als een Nederlander over de schreef gaat, betekent dat toch ook niet dat alle Nederlanders slecht zijn? Zwarte jongeren krijgen een heel verkeerd signaal. Ze denken: “wat ik ook doe, het is toch altijd negatief. Waarom zou ik nog mijn best doen?” Jongeren gaan bovendien aan hun eigen identiteit twijfelen. Dit komt omdat in Marokko of Turkije vaak een Wij-cultuur heerst. Mensen worden meer als lid van een groep gezien dan als individu. De rollen zijn duidelijk verdeeld. Het gaat goed zolang iedereen zich gedraagt op de manier die bij de rol hoort. In een westelijke, stedelijke samenleving komen allochtone kinderen in aanraking met een heel ander systeem., namelijk de ik-cultuur. In een ik-cultuur worden de individuele mogelijkheden, de eigen mening en het voor zichzelf opkomen gestimuleerd. Gevolgen voor allochtone kinderen zijn: - Zij worden binnenshuis en buitenshuis op verschillende manieren benaderd. - Ze moeten leren omgaan met verschillende verwachtingen. Vaak komen allochtone jongeren hierdoor in een identiteitscrisis. Ze voelen zich onbegrepen , raken gefrustreerden en ze weten niet meer hoe ze het goed moeten doen.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Eindexamens

Alles wat je moet weten over de eindexamens

Wat hebben normen en waarden met racisme te maken?

Normen zijn regels over hoe mensen zich in het algemeen moeten gedragen en wat ze juist niet mogen doen. Sommige normen zijn schriftelijk vastgelegd, bijvoorbeeld verkeersregels en een schoolreglement.Vaak zijn normen niet vastgelegd. Voorbeelden van deze normen: Wie groet je en hoe doe je dat? Sta je op voor oudere mensen in de bus? Normen gelden binnen een grote of een kleine groep. Soms gelden ze voor een hele godsdienst of voor een heel land. Normen hangen vaak met elkaar samen. Mensen kunnen zich vaak niet goed voorstellen dan andere mensen er heel andere normen op na kunnen houden. Uit dit gebrek aan inlevingsvermogen komen soms grote misverstanden en problemen voort.

Waarden zijn opvattingen van mensen over watzij belangrijk of waardevol vinden. Door middel van de waarden die je hanteert oordeel je over je eigen gedrag en dat van anderen. Voorbeelden van waarden zijn eerlijkheid, openheid, respect voor ouderen en gehoorzaamheid.

Waarden en normen hebben met elkaar te maken. Wanneer een groep mensen het belangrijk vindt om respect te tonen voor ouderen (waarde), dan zullen hun normen daarop zijn afgestemd. Men verwacht dan bijvoorbeeld van de leden van de groep dat zij in de bus opstaan voor een ouder iemand (norm).

Als een grote groep mensen ongeveer dezelfde normen en waarden hanteert, noemen we dit cultuur. Onder cultuur verstaan we: - Hoe mensen over allerlei dingen denken en praten; - De manier waarop mensen met elkaar omgaan; - Alles wat door mensen is bedacht, ontwikkeld, gemaakt en geordend.

In elke cultuur bestaan opvattingen en gedragsregels over alle belangrijke gebieden waar mensen mee te maken hebben , bijvoorbeeld: - Omgangsvormen; - Verantwoordelijkheden; - Seksualiteit; - Opvoeding; - Rolverdeling tussen mannen en vrouwen; - De relatie met mensen uit andere culturen - Plichten en rechten

Mensen met dezelfde culturele achtergrond kunnen van elkaar voorspellen hoe de ander zich waarschijnlijk zal gedragen. Als iemand uit je eigen cultuur iets doet of zegt, hoef je je meestal niet af te vragen wat hij of zij daarmee bedoelt. Je begrijpt het gedrag van die ander eerder omdat je met dezelfde normen en waarden bent grootgebracht. Als mensen naar een heel andere omgeving verhuizen hechten zij uit onzekerheid vaak sterk aan hun eigen culturele normen en waarden. De mensen in de nieuwe omgeving, in dit geval dus de Nederlandse bevolking, ziet dit vaak als bewijs dat de allochtonen zich niet willen aanpassen, niet willen integreren dus. Er wordt vaak neergekeken op de gebruiken en gewoonten van allochtonen. Zo ontstaat racisme.

Hoofdstuk 2

Welke belangen hebben betrokkenen?

Nederlandse bevolking: - wil niet dat de werkeloosheid toeneemt doordat allochtonen hun “banen afpakken” - wil niet dat de woningnood groter wordt doordat allochtonen ook ergens moeten wonen - wil geen achteruitgang van het onderwijs doordat er veel allochtone kinderen op een school zitten - wil niet meer belasting betalen voor de opvang, uitkeringen e.d. van allochtonen - wil als belastingbetaler niet opkomen voor criminele allochtonen die in de Nederlandse gevangenis terechtkomen

Allochtonen: - willen hier een betere toekomst opbouwen dan in het land van herkomst - willen gelijke rechten dus, goede huisvesting, dezelfde rechten op de arbeidsmarkt, recht op uitkeringen en goed onderwijs voor hun kinderen - recht op behoud van eigen cultuur, eigen kerken(moskeeën) en eigen (islamitische) scholen - ook zijn er allochtonen die gevlucht zijn uit hun eigen land omdat ze vanwege hun politieke- of geloofsovertuiging voor hun leven moeten vrezen in hun eigen land.

Welke belangen zijn tegengesteld?

Er zijn heel veel tegengestelde belangen. Neem bijvoorbeeld het onderwijs. Zoals het artikel in de inleiding laat zien is de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking ertegen dat er aparte islamitische scholen zijn. Ze denken dat deze scholen aanzetten tot haat en vinden ze slecht voor de integratie van allochtonen. Deze groepering is er dus voor dat allochtone leerlingen verspreid worden over de nederlandse scholen. Anderen denken echter weer dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat als er veel allochtone leerlingen op een school zitten. Omdat deze de Nederlandse taal niet goed beheersen, moet het onderwijs aan hen worden aangepast en daardoor wordt de kwaliteit minder, vinden zij. Om de integratie te bevorderen is het echter noodzakelijk dat allochtone leerlingen normaal Nederlands onderwijs kunnen volgen. Ook op de werkplek zijn belangen tegengesteld. Ontevredenheid was dan ook de belangrijkste reden om de overkoepelende kadergroep EARN op te zetten. EARN staat voor Europees Anti- Racisme Netwerk en heeft als doel om de positie van zwarten en migranten binnen de bedrijven en bonden te versterken. Onlangs haalde de groep het nieuws met het voorstel om Nederlanders die haatdragend doen naar migranten op cursus te sturen . Ze wilden laten merken dat het maar eens afgelopen moest zijn met die beeldvorming over zwarten en migranten. Ze vonden dat het tijd was voor een tegengeluid.

Wat wordt er gedaan om het probleem van tegengestelde belangen op te lossen?

Om de tegenstellingen van de belangen op te lossen is het vooral belangrijk dat allochtonen hier kunnen integreren. Heel belangrijk is daarom dat ze de Nederlandse taal leren. Allochtonen moeten verplicht naar de Nederlandse les. Men is ook het belang ervan gaan inzien dat kinderen, als ze op de basisschool komen de Nederlandse taal machtig moeten zijn omdat ze anders altijd een achterstand zullen blijven houden. Hiervoor zijn er op de peuterspeelzalen verschillende programma’s ontwikkeld om kinderen met een taalachterstand beter voor te bereiden op de basisschool ( Pyramide, Startblokken) De spreiding van allochtone kinderen over Nederlandse scholen wordt zo dus beter mogelijk gemaakt.

Op de werkplek mag iemand niet vanweg zijn afkomst of huidskleur geweigerd worden. Het is soms zelf zo dat bij een openstaande vacature de voorkeur gegeven wordt aan een allochtoon boven een autochtoon, om zo de integratie te bevorderen. Dit brengt wel weer het gevaar dat beweerd wordt dat allochtonen onze banen inpikken. Het blijft dus een moeilijk probleem om het voor alle betrokkenen goed te doen.

Hoofdstuk 3

Waarom is de overheid betrokken bij dit probleem?

De overheid is betrokken bij dit probleem omdat de bevolking van hen verwacht met een oplossing tegen racisme te komen. Taken van de overheid zijn bijvoorbeeld: - Het tegengaan van wettelijke normoverschreidingen - Rechtshandhaving - Het voeren van intensief preventiebeleid gericht op het bestrijden van racisme en het uitsluiten van groepen - Ervoor zoregen dat op scholen fatsoensregels worden overgedragen. In vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer moeten de culturele diversiteit en verworvenheden van de rechtsstaat aan de orde komen. - Media en maatschappelijke organisaties zijn werkplaatsen waar overdracht en onderhoud van waarden en normen plaatsvindt.

Welke regelgeving is door de overheid ontwikkeld?

Discriminatie is in Nederland verboden. Dat staat in de wet. In de Grondwet staan een aantal basisregels die voor iedereen gelden. In artikel 1 van de Grondwet staat al dat discrimineren niet mag:

"Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Dit betekent dat ook racisme, dus iemand anders behandelen omdat je iemand minder waard vindt om zijn of haar afkomst of huidskleur, verboden is. En met deze wetten is het net als met andere wetten: als iemand een overtreding maakt, kan het zijn dat hij of zij straf krijgt; een boete of zelfs een gevangenisstraf als het een zware overtreding is.

Net als met andere dingen die in de wet staan, bijvoorbeeld dat je moet stoppen voor een stoplicht dat op rood staat, is het van belang dat iedereen zich daaraan houdt, ook als er geen politie naast staat. Net zoals het in het verkeer een rommel wordt als niemand zich aan de regels houdt, zo gaat het ook met de manier waarop mensen met elkaar omgaan, zeg maar het sociale verkeer. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt en dat er geen discriminatie is. Iedereen kan daar iets aan doen door te reageren als hij of zij vooroordelen of discriminerende opmerkingen hoort: zeg er iets van of praat er met iemand over.

Hoe staan sommige politieke partijen en organisaties tegenover dit probleem?

De media en publieke opinie schuiven de laatste tijd samen met de politieke partijen naar rechts. Een voorbeeld hiervan is de SP. Een paar jaar geleden ijverde deze nog voor migrantenstemrecht. Nu echter, staat de ínburgeringsplicht’ voor nieuwkomers ook in het programma.

Doordat gewone partijen en de media extreem-rechtse gedachten overnemen, word racisme steeds vaker als een normaal iets opgevat. De politieke partijen hebben een grote invloed op de media, die dan weer inwerkt op de publieke opinie.

Pim Fortuyn pleite ervoor om artikel 1 uit de Grondwet te schrappen. In de ogen van Fortuyn was vrijheid van meningsuiting belangrijker dan het recht om niet gediscrimineerd te worden.

De politieke partijen, zowel links als rechts, handhaven en respecteren dit artikel. Extreem-rechtse groeperingen, zoals de NNP (Nieuwe Nationale Partij), denken hier echter totaal anders over. De partij noemt zich ‘nationalistische partij’ en het ‘politieke gezicht van de nationale beweging’. Zij vinden dat de multiculturele samenleving geen meerwaarde heeft voor ons land, en dat dit tot wereldburgerschap en uiteindelijk een vormloze mensenbrij leidt, die geen enkel nut voor ons land heeft en slechts chaos veroorzaakt.

Hieronder volgen enkele uitspraken van politici, waaruit blijkt dat ze niet helemaal tegen racisme en discriminatie zijn, iets dat ze echter wel beweren te zijn.

- De VVD wil dat over een jaar of drie buitenlandse imams geen vergunning meer krijgen om in Nederland te preken. Vanaf 2007 mogen hier alleen nog imams preken die in Nederland zijn opgeleid. VVD-kamerlid Blok vindt dat nodig voor de integratie van allochtonen. Hij wil dat op grond van de wet arbeid vreemdelingen imams uit het buitenland worden aangewezen als categorie werknemers van wie het niet in het belang van Nederland is dat die hierheen worden gehaald. Ze krijgen dan geen werkvergunning en ook geen visum meer. “Iemand moet dan wel met een heel plausibel verhaal komen, wil daar nog een uitzondering op worden gemaakt”, aldus Blok.

- PvdA lijsttrekker Bos vindt dat de verblijfsvergunning moet worden ingetrokken van allochtonen die uit eigen wil naar Nederland komen, maar weigeren hier in te burgeren. Het gaat niet om politieke vluchtelingen, maar bijvoorbeeld om diegenen die vanwege gezinshereniging naar Nederland komen.

- De overheid moet islamitische scholen sluiten als uit onderzoek blijkt dat ze ‘anti-democratisch en anti-integrerend’ functioneren, aldus het SP-kamerlid Lazrak bij de bespreking van de begroting van Justitie.

- CDA en de Christen Unie reageren negatief op het pleidooi van PvdA-leider Bos voor ruime toelating van allochtone kinderen tot het bijzonder onderwijs. Beide partijen menen dat Bos te gemakkelijk tornt aan het grondwettelijke vrijheid van onderwijs.

Hoofdstuk 4

Was dit probleem er vroeger ook?

Vroeger had men in Nederland veel te maken met verzuiling. Dit is in zeker zin ook een vorm van racisme. Er werd namelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen in de samenleving.

Vroeger toen de gastarbeiders hierheen kwamen werden ze vrijwel gelijk in een apart hokje gestopt. Ook omdat ze voornamelijk bezig waren met het thuisland en nauwelijks buiten kwamen, waren zij toch voornamelijk “ongezellige” buren. Toen waren er in Nederland ook nog echte zuilen, zoals de protestantse en liberale zuil. Men ging ervan uit dat de gastarbeiders (voornamelijk Turken en Marokkanen) ook een aparte zuil zouden vormen. Dit idee had inderdaad op kunnen gaan, maar omdat er vertrossing optrad en de andere zuilen uiteen vielen, door de komst van de televisie dus, klopte dit idee niet meer. De andere zuilen keken naar elkanders programma’s en kregen daarmee ook erkenning voor elkaar. Maar de gastarbeiders keken geen televisie, gingen niet met “Hollanders” om en daarom trokken zij ook niet meer gelijk op met de andere zuilen en bleven dus achter. Dit probleem is de laatste jaren steeds meer ter sprake gekomen; ofwel het integratieprobleem! Het probleem dat de assimilatie van zowel autochtonen als allochtonen hier in Nederland met veel moeite verloopt.

Wat is de verandering in tegenstelling tot vroeger?

De laatste jaren zien we een nieuwe verzuiling ontstaan. Namelijk die van de allochtone jongeren die zich reeds in de 2e , 3e of zelfs 4e generatie bevinden. Waar vader en moeder hun kind zo Nederlands mogelijk heeft proberen te maken, daar gaat het kind weer terug opzoek naar zijn of haar ‘roots’. Ze vergelijken zich met mensen van hun eigen continent waar zij van afstammen. Zwarte jongeren kleden zich bijvoorbeeld als een Zuid-Amerikaan en luisteren R&B. Ze gaan met elkaar om en blijven in dezelfde groepen hangen. Ookal bestaat er zoiets als chatten of smsen daarmee maakt het nog niet uit met wat voor personen je omgaat. Het brengt de mensen wel dichter bij elkaar maar vaak dus ook de mensen die ze zoeken: met dezelfde interesses, muziek en soms zelfs dezelfde huidskleur. Ook de jongerenculturen splitsen zich dus op, wat tegenwoordig ook gepaard gaat met hun achtergrond. Verschillen ontstaan doordat men zich weer wilt onderscheiden op grond van achtergrond en cultuur van hun voorouders. Zo ontstaat er weer de nieuwe verzuiling, maar of dat zo slecht is voor de samenleving is nog niet zeker.

Komt racisme ook op andere plaatsen in de wereld voor?

Racisme komt vrijwel overal ter wereld voor. Hierna volgen een aantal voorbeelden.

Amerika:

De KKK
De kkk (klu klux klan) is opgericht in 1865 in Pulaski en zij zelf noemen zich ook wel “The Knight Party” De kkk is tot stand gekomen aan het eind van de oorlog tussen de staten in Amerika, deze periode heette “ black recontruction”. De partij is opgericht omdat er uit eindelijk meer zwarte stemgerechtigde waren dan blanke. De KKK zelf zegt de zwarte die geen enkele achtergrond hadden met een regering konden niet regeren dus het klopte ook niet dat de meerderheid van de stemgerechtigde bevolking uit zwarte bestond. Plus dat ze ’t er gewoon helemaal niet mee eens waren dat de zwarte nu niet meer hun slaven waren maar bij wijze van spreke nu zo hun buurman konden zijn en dat ze gelijk waardig zijn volgens de wet. De kkk leden zijn het daar ook absoluut niet mee eens “ de zwarte zijn minder als ons” zo denken zijn. Als rede dat zij niet gelijk zijn aan de zwarte geven zij: Als wij gelijk waren geweest had god ons wel de zelfde kleur gegeven.

Zuid-Afrika:

De Apartheid
De apartheid of zoals wij dat noemen de “discriminatie” is een van de grootste misdaden van de twintigste eeuw. Het betekent dat zwarte mensen gescheiden worden van de blanke mensen. Apartheid is Afrikaans voor “gescheiden ontwikkeling”. De apartheid werd in 1948 ingevoerd in Zuid-Afrika. De nationale partij voerde deze regeling in. Toen de nationalisten aan de macht kwamen voerden ze gelijk de rassenscheiding in. Je kunt begrijpen dat er alleen maar blanken in deze partij zitten. De mensen met een zwarte huidkleur kregen geen stemrecht. Blanke mensen kregen wel een stemrecht. Dit is heel raar omdat er meer zwarte mensen dan blanke mensen in Zuid-Afrika wonen. Eigenlijk ontstond de apartheid al veel eerder in Zuid-Afrika. De regering bepaalde dat er drie groepen mens waren. Blanken, Zwarten en kleurlingen. De blanken waren de baas. De zwarten en de kleurlingen moesten alles doen wat de blanken zeiden. Volgens sommige christenen had God dat zo gewild. En dat mocht je niet veranderen.

Conclusie

Waar komt racisme vandaan en wat kunnen we met zijn allen ertegen doen?

Het is wel duidelijk dat racisme ontstaat doordat verschillenden culturen met elkaar botsen., doordat verschillende groepen mensen geen begrip hebben voor elkaars belangen, geloofdovertuiging en gebruiken. Dat gebrek aan begrip komt meestal door het onbekende van de andere cultuur. Daar moet dus verandering in komen, we moeten elkaar beter leren kennen en begrijpen. Dit kan alleen door het bevorderen van de integratie. Integratie kan niet van 1 kant komen. Alsje het de hele tijd hebt over onze normen en waarden suggereer je dat anderen die blijkbaar niet hebben en mogen hebben. Hier is dus een belangrijke taak voor de overheid weggelegd. Via de media, maatschappelijke organisaties en het onderwijs moeten we bekend raken met elkaars cultuur, normen en waarden. Volgens mij is dat een belangrijke stap in het terugbrengen van racisme, ookal zullen we er wel nooit helemaal een eind aan kunnen maken.

Slot

Door het schrijven van dit werkstuk heb ik vrij veel over racisme bijgeleerd. Racisme heeft altijd al een rol gespeeld in mijn leven. Mede doordat ik opgegroeid ben in een buurt waar vrijwel alleen afro-americanen wonen. Verder woon ik in een dorp waar vrij veel mensen wonen, en dan vooral jongeren, met een racistische instelling. Of ze het echt menen weet ik niet, maar als ik met mijn afro-amerikaanse vrienden over straat loop, of gewoon voor ons eigen huis zit, krijgen ze voortdurend racistische opmerkingen te horen. Hier irriteer ik me gewoon heel erg aan.Bij het maken van dit werkstuk heb ik een hele hoop berichten en teksten gelezen van voorstanders van racisme. Op die manier heb ik een beeld gekregen van waarom er racisme is in de wereld, en met welke argumenten deze mensen hun uitspraken begronden. Ik kan me er dus nu wel wat bij voorstellen, maar ben er nog altijd voor de volle 100% tegen. Mijn manier om racisme te bestrijden is gewoon op de opmerkingen in te gaan. Niet terug schelden, maar ze laten zien dat ze fout bezig zijn.

Ik heb het werkstuk alleen gemaakt, omdat we in onze klas een oneven aantal leerlingen hebben en ik degene was die overbleef. Van de ene kant vond ik dit wel prettig, omdat ik het allemaal gewoon op mijn manier kon doen. Maar van de andere kant was het toch wel behoorlijk veel werk..

De 3 stellingen die ik geformuleerd heb luiden:

1. Is het rechtvaardig dat allochtonen die hier al 10 jaar wonen nu ineens het land uitgezet worden?

2. Moeten allochtone jongeren anders gestraft worden dan autochtone jongeren vanwege hun andere opvoeding en cultuur?

2. Moeten allochtone jongeren anders gestraft worden dan autochtone jongeren vanwege hun andere opvoeding en cultuur?

3. Moeten er hardere maatregelen genomen worden met betrekking tot het tegengaan van racisme?

REACTIES

M.

M.

toppiej!!! haha.. heb ik ook weer een werkstuk he =)

18 jaar geleden

B.

B.

lekker lui doen

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.