Natin op 4 complexen

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas mbo | 2111 woorden
  • 29 juli 2008
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 5
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Voorwoord

In opdracht van onze Maatschappij Oriëntatie (M.O.) docent juffrouw C. Bellamy, moesten wij een werkstuk in elkaar zetten. Wij hebben gekozen voor het onderwerp: Het Natuur Technisch Instituut op vier complexen. De bedoeling van de opdracht is dat het ons deelcijfer M.O. voor het 1e kwartaal bepaalt en ons een aantal sociale vaardigheden aanleert. Onze dank gaat uit naar de studenten, docenten en medewerkers van het Natin i.h.b. dhr Zaandam en de afdeling Interne Kwaliteits Zorg (IKZ) die ons hebben geholpen tijdens ons onderzoek.

Paramaribo, 4 december 2007

Inleiding

Stel je nou eens voor dat je op een school zit die qua omvang zo groot is dat het op meer dan één plaats staat. Dit is het geval met de studenten en docenten van het Natuur Technisch Instituut. Dit instituut staat niet op twee maar vier complexen. Ons werkstuk gaat over het Natin op vier complexen, We hebben voor dit onderwerp gekozen zodat we meer kunnen weten over de gevolgen hiervan voor de docenten en studenten en of dit effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs geven. De probleem stelling die we voor dit onderzoek hebben geformuleerd is: Natin op vier complexen, “Wat betekent dit voor de docenten en studenten?”

Enkele aspecten waarover we het in ons werkstuk zullen hebben
Hoofdstuk 1. Gaat over het Natin – MBO in het algemeen
Hoofdstuk 2. Gaat over de oorzaken hiervan
Hoofdstuk 3. Gaat over de gevolgen voor de docenten en studenten

We hebben informatie gehaald van website’s, het Natin, krantenverslagen en interviews met docenten en studenten.

Veel lees plezier toegewenst!

Hoofdstuk 1 Natin – MBO in het algemeen

Het Natuur Technisch Instituut, Middelbaar Beroeps Opleidingen Natin –MBO, is gestart in oktober 1973. Het doel van dit toonaangevend, dynamisch instituut is het opleiden van jongeren tot beroepskader voor technische -, natuurtechnische - en laboratoriumsectoren die deel uitmaken van het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid van Suriname. Dit beroepskader heeft de kwaliteit en de potentie om zijn leidende rol te blijven vervullen in de ontwikkeling van ons land, en staat als zodanig nationaal, regionaal en internationaal bekend. De school kende sinds haar oprichting een enorme groei en is met ruim 1900 studenten en 190 medewerkers momenteel de grootste 4 jarige onderwijsinstelling in Suriname op MBO – niveau. Op dit moment heeft het Natin behoefte aan meer lokalen omdat ze momenteel niet iedereen die de toelatingstoets haalt kan aannemen. Tot vorig jaar was de school gevestigd op drie complexen te weten het hoofdkantoor en de plaats waar practicum lessen worden verzorgd aan de Mr. J. Lachmonstraat waar ook STSII en AMTO zijn gevestigd, de Dienst Bodem Kartering (DBK) aan de overkant van het hoofdkantoor en het Instituut voor Opleiding van Leraren (IOL) verder op aan de Leysweg. Onlangs moest er een vierde complex erbij komen nl. de voormalige Openbare School te Mottonshoop (Idoestraat). Verder worden er gymlessen verzorgd in de gymzaal van de Anton de Kom Universiteit en op het SV Randjitboys sportveld. In dit werkstuk zullen wij trachten erachter te komen wat dit betekent voor de docenten en studenten.

Hoofdstuk 2 Wat is de oorzaak hiervan

Paragraaf 2.1 Groot aantal studenten
De grote omvang van het Natin-MBO komt ten eerste door het groot aantal studenten dat zich op het Natin komt inschrijven. Een groot aantal studenten haalt jaarlijks het toelatings examen voor het Natin en kiest dan ook daadwerkelijk voor dit instituut. Op dit moment is het Natin enorm populair onder studerenden vanwege het hoge aanzien van deze opleiding bij het bedrijfsleven en de vele studie mogelijkheden die dit instituut biedt. Hierdoor komen er jaarlijks tussen de 600 en 800 studenten erbij. Echter beschiktt de school slechts over de capaciteit voor 250 studenten. Dit omdat het aantal studenten dat van het Natin afstudeert of het Natin vroegtijdig verlaat kleiner is dan het aantal dat zich wil inschrijven. Dit komt door het groot aantal blijven zitters in de eerste en tweede klas waarvan het overgangs percentage slechts 45% is en omdat er jaarlijks ook een enorme toename is van nieuwe inschrijvingen. Hierdoor ontstaat er een enorme ophoping van studenten in de eerste en tweede klassen. Het zijn dan ook deze klassen die het grootste aantal studenten bezitten. De school kan dit groot aantal nieuwe inschrijvingen dan ook niet verwerken en mag van de overheid het overschot aan studenten niet weigeren. Voorheen bevond het Natin zich alleen op één complex nl. aan de Leysweg. Dit omdat toen het percentage studenten dat het Natin toen elk jaar binnen kreeg vrijlaag was. Vroeger werd het Natin ook meer door leerlingen van technische scholen bezocht, maar later veranderde dit verschijnsel. Er kan in feite gezegd worden dat de studenten die het Natin elk jaar binnen krijgt, voor een groot deel van technische scholen is en zeker de helft van Mulo en EBGO scholen zijn. Verder wordt het Natin ook niet meer als een “ jongensschool” gezien. Dit heeft er toe geleid dat Natin tegenwoordig zo een grote middelbare opleiding is geworden, waardoor het zich niet alleen op een complex kan huisvesten.

Paragraaf 2.2 Slechts een Natin
Verder bestaat er op dit moment slechts een Natuur Technisch Instituut of dagopleiding op dit niveau in Suriname. De enige andere opleiding die op dit moment aan het Natin kan tippen is de Avond Middelbare Technische Opleiding. Echter is deze een opleiding wat minder aantrekkelijk is voor studenten. Dit wil zeggen dat het overgrote deel van de studenten in Suriname die zich op een technische opleiding wil inschrijven naar één school wordt gestuurd nl. het Natin. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de school zo’n grote omvang heeft gekregen. Volgens minister E. Wolf van onderwijs is de overheid in fasen bezig met het plaatsen van meerdere middelbare scholen, echter is het Natin nog niet aan de beurt.

Paragraaf 2.3 Onvoldoende lokalen
Alhoewel het Natin over voldoende terrein beschikt om te bouwen beschikt noch de school noch de overheid over voldoende financiële middelen om voldoende nieuwe lokalen te bouwen. Tot op dit moment zijn er slechts enkele laagbouw lokalen bij gebouwd of zijn bestaande ruimten omgebouwd tot lokalen, hierdoor heeft het Natin onvoldoende lokalen om het groot aantal studenten te accommoderen en dit heeft de uitbreiding van het Natin te weeg gebracht.

Hoofdstuk 3 Betekenis voor de Docenten en Studenten

Paragraaf 3.1 Betekenis voor de Docenten
Een groot aantal docenten ondervindt dezelfde nadelige gevolgen als de studenten en daarnaast is hun verantwoordelijkheid groter. De enorme spreiding brengt volgens hun erg vervelende lesroosters met zich mee. Ook het constant op en neer gaan van het ene naar het ander complex betitelen zij als heel oncomfortabel. Het vaak laat komen van studenten, omdat ze nog moesten komen van een ander complex of juist dat ze de klassen vroeg moeten verlaten, omdat ze moeten lopen naar een ander complex kan het les verzorgen verstoren. Vooral tijdens de regentijd kan dit erg vervelend zijn. Verder kan het voorkomen dat een vak door meerdere docenten wordt verzorgd, het lesgeven kan hierdoor ook enorm verschillen. Daarom is het nodig dat ze onderling afstemmen met elkaar. Maar vanwege de verspreide locaties gaat dit moeilijk en krijgen de docenten op deze manier niet regelmatig de gelegenheid om met elkaar af te stemmen. Daarnaast is er ook veel personeel. De administratie werkzaamheden verlopen hierdoor dan ook niet altijd vlot.

Paragraaf 3.2 Betekenis voor de Studenten
De eerste drie complexen zijn dicht bij elkaar, terwijl het complex op Mottonshoop verder van deze drie complexen ligt. Volgens de studenten is het erg vervelend, vooral voor de eerste klassers die te Mottonshoop zijn gevestigd. Volgens hun verkeerd het complex in een erg deplorabele staat. Verder voelen zij zich enorm geïsoleerd van de andere complexen, omdat deze op een grote afstand gevestigd is van de andere complexen. Toen het Natin het complex op Mottonshoop toegewezen kreeg, lag het in de bedoeling dat de overheid voor de transport van de studenten zou zorgen en financieren. Maar dat is helaas niet gebeurd. De studenten die op Mottonshoop les moeten volgen, moeten de transport zelf financieren.

Volgens de studenten` is er weinig onderling contact tussen de verschillende complexen en daardoor ook tussen de studenten onderling waardoor we elkaar nauwelijks of helemaal niet kennen. Hierdoor is er weinig eenheid onder de studenten. Dit maakt het organiseren van activiteiten erg moeilijk, en werkt demotiverend. Ook het feit dat het erg moeilijk is contact op te nemen met docenten vinden zij niet leuk. Er zijn geen praktijk lokalen op de locaties Leysweg, DBK en Mottonshoop verder zijn de sporthallen en velden op andere locaties gevestigd. De directie van het Natin heeft getracht het zo goed mogelijk te organiseren, zodat elke student slecht een keer per week voor transport moet betalen van Mottonshoop naar andere locaties.

Studenten die zich verplaatsen, middels een auto, brommer of de bus moeten meer geld uitgeven aan benzine. En studenten die zich middels fiets verplaatsen, moeten vaak op en neer fietsen wat heel vermoeiend is. Verder verplaatst een groot deel van de studenten zich te voet van het ene naar het ander complex. Dit veroorzaakt ook drukte aan de Leysweg. Als het weer slecht is gaat het verplaatsen voor studenten middels brommer, fiets of te voet een stuk moeilijker. De studenten moeten zich meestal tijdens de pauze verplaatsen, hierdoor kunnen ze nauwelijks of helemaal niet van hun pauze genieten. Door deze korte pauzes kom je soms nog net optijd aan om te volgen en dan heb je nog niet eens gegeten. Tenzij je geluk hebt en je een lift vindt. Als je op en neer rijdt moet je veel benzine verbruiken. En als een leerkracht afwezig is, weet je dat pas als je op het complex bent aangekomen. Soms komen de bussen ook niet helemaal daar en moet je nog een afstand naar ze toe lopen.

Slot

Het feit dat het Natin-MBO thans op vier complexen is gevestigd, komt door het feit dat een groot aantal studenten tegelijk een opleiding wilde volgen, waarvan er slechts één van zijn soort bestaat met onvoldoende lesruimte om dit aantal te accommoderen. Hierdoor was de school genoodzaakt, ruimte elders te zoeken. Voor de docenten en studenten betekende dit, dat ze van complex moesten wisselen, en er rekening gehouden moet worden gehouden met de tijd dat het ze kost om zich te verplaatsen en dat er daardoor minder eenheid is onder de docenten en studenten. De studenten zijn hierdoor erg gedemotiveerd o.a. ook door het feit dat de school weinig activiteiten organiseert en de complexen relatief ver uit elkaar staan. Verder hebben wij kunnen constateren dat de fout bij de overheid ligt, doordat zij de enorme toestroom van studenten naar het Natin niet hebben kunnen voorzien en daardoor ook niet tijdig hebben kunnen inspelen met alle gevolgen van dien. Tot dus ver is het de direktie aardig gelukt om de negatieve effecten op de docenten, studenten en kwaliteit van het onderwijs zo laag mogelijk te houden. Maar met de jaarlijkse toename van studenten wordens deze steeds meer voelbaar.

Naar onze mening en de mening van de ondervraagden hebben wij als opties voor dit probleem gevonden.

1. Het Natin wederom laten concentreren op één complex door grotere gebouwen te plaatsen en b.v. hoger te bouwen. Hierdoor kan het gebrek aan ruimten worden opgeschort en kan het Natin wederom op één complex staan.

2. STSII te verplaatsen of op te heffen en verenigen met een ander STS en het AMTO en NATIN te verenigen waardoor het NATIN een dag en avond opleiding wordt. Hierdoor kan wederom het gebrek aan ruimten worden opgeschort en kan het Natin wederom op één complex staan maar dan wordt er gebruik gemaakt van bestaande ruimten en komen de praktijk loodsen en kantoor ruimten van zowel het AMTO als STSII vrij.

3. Het verdelen van het Natin in drie scholen en deze te vestigen in de buurten waar de meeste studenten vandaan komen, te weten het huidige Natin aan de Lachmonstraat, een in Paramaribo Noord en één te Lelydorp. Hierdoor kan ook wederom het gebrek aan ruimten worden opgeschort maar dan ook tegelijkertijd het management probleem en het groot aantal studenten, en de enorme vervoers kosten die daarmee gepaard gaan.

4. Een nieuw management systeem waarbij, elk complex een eigen directie en specialisatie heeft en een overkoepelend persoon die daarover toezicht houdt.

Verder vonden wij het echt interessant om dit werkstuk te maken. Jammer konden wij niet met volle toewijding eraan werken vanwege de bus en docentenstaking, en de tijdelijke afwezigheid van onze groepsleider. Hierdoor hebben wij niet voldoende informatie kunnen verzamelen en geen goede interviews kunnen afnemen.

Bronvermelding

- NATIN-MBO afdeling Interne Kwaliteits Zorg (IKZ)

- INTERNET www.natin.sr, www.dwtonline.com, www.dbsuriname.com, www.wikipedia.com, www.google.com.

- INTERVIEW met Dhr Ori, student, Paramaribo 26-11-2007, Dhr Zaandam, docent, Paramaribo 28-11-2007, Hr. Slogan hoofdafdeling IKZ, Paramaribo 3-12-2007

- KRANT De Ware Tijd van 9 September 2007 en 19 September 2007, Dagblad Suriname van 12 Augustus 2006 en 17 September 2007

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.