Drugs

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 580 woorden
  • 20 maart 2004
  • 22 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
22 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Drugsverslaving Hoewel het verbruik van zogenaamde "hard drugs"(cocaïne, heroïne) en het sterftecijfer in verband met het gebruik van drugs zich aan het einde van de jaren '90 lijken te hebben gestabiliseerd, blijft het drugsverbruik wijdverbreid. Het verbruik van drugs zoals cannabis en amfetaminen is bijzonder wijdverbreid onder jongeren en men constateert ook dat door adolescenten vaak oplosmiddelen worden gebruikt. Wat de volwassenen betreft, neemt het misbruik van medicijnen, vaak gecombineerd met alcoholgebruik, toe. De strategie van de Gemeenschap ter bestrijding van drugsverslaving bestaat uit twee hoofdelementen: de bestrijding van de drugshandel (douanesamenwerking, enz.) en de aspecten die direct verband houden met de volksgezondheid (voorlichtingscampagnes, enz.) De Commissie heeft in mei 1999 een tweede actieplan van de Europese Unie op het gebied van de drugsbestrijding voor de periode 2000-2004 ingediend. Het plan stelt een aantal prioriteiten vast: • de bestrijding van het verbruik en de productie van cannabis, amfetaminen en extasy; • de ontwikkeling van geïntegreerde projecten ter bestrijding van stadscriminaliteit, met name onder jongeren; • de acties op het gebied van de gezondheid (hepatitis), sociale uitsluiting en strafrecht; • de voorbereiding van de uitbreiding dankzij de deelname van de kandidaat-landen aan de programma's van het EWDD en de EU op het gebied van drugsverslaving en dankzij de acties in het kader van het Phare-programma. Het plan zal ten uitvoer worden gelegd via onder meer een nieuw rechtskader dat zo nodig voorziet in een samenwerking tussen politie en douane, een justitiële samenwerking en een onderlinge aanpassing van de strafrechtelijke regels van de lidstaten. Een nauwe samenwerking is van essentieel belang. Daarom is in 1993 het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving opgericht. Het waarnemingscentrum heeft tot taak betrouwbare gegevens te verstrekken om een algemeen zicht te krijgen op het verschijnsel van de drugs en de drugsverslaving en de gevolgen daarvan. De Europese politiedienst is belast met activiteiten in verband met drugshandel. Wat alcohol betreft, heeft de Gemeenschap de laatste jaren verscheidene maatregelen genomen. De Raad heeft in januari 2001 een aanbeveling goedgekeurd in verband met de aanpak van het probleem van het hoge aantal dodelijke verkeersslachtoffers als gevolg van excessief alcoholgebruik. Deze maatregel beveelt een maximumalcoholgehalte in het bloed van de bestuurders aan. Ten aanzien van de verontrustende stijging van het alcoholgebruik onder jongeren en adolescenten heeft de Raad in juni 2001 een aanbeveling goedgekeurd om alle sectoren van de maatschappij bewust te maken van dit probleem.

Doping In verband met het toenemende gebruik van doping zijn ook de communautaire instanties hiertegen in het geweer gekomen. Zo heeft de Raad in 1990 een resolutie goedgekeurd ter bestrijding van doping, misbruik van geneesmiddelen daaronder begrepen, in sportactiviteiten . Vervolgens is in 1992 een gedragscode ingevoerd om de voorlichting en opvoeding van het publiek in het algemeen en van sportlieden, en in het bijzonder jongeren, te verbeteren. Ingevolge het verzoek van de Raad van Wenen heeft de Commissie op 12 december 1999 een mededeling gepresenteerd betreffende het plan voor de bijdrage van de Gemeenschap aan de dopingbestrijding in de sport. De mededeling ontwikkelt een coherente strategie voor de bestrijding van doping op communautair niveau en erkent dat bij doping in sport niet alleen meer sprake is van alleenstaande handelingen maar van systematische en georganiseerde methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van de vooruitgang van de wetenschap. In de mededeling staat ook dat doping grotendeels te wijten is aan de buitensporige commercialisering van de sport en de economische en financiële belangen die daarmee samenhangen. De Gemeenschap is voornemens ten volle deel te nemen aan het Mondiale Antidopingsagentschap, dat op 10 november 1999 is opgericht.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.