Discriminatie

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vmbo | 1307 woorden
  • 1 april 2000
  • 468 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
468 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB)?

De Commissie Gelijke Behandeling is een deskundige organisatie. Zij is ingesteld door de Regering als een instantie waar burgers met klachten over ongelijke behandeling op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgelijke staat, kunnen komen.

Wanneer kan je de CGB inschakelen?

Je kunt naar de CGB gaan als je jezelf gediscrimineerd voelt door uw werkgever. Bijvoorbeeld in het geval van ontslag, promotie die je niet krijgt, vakantiedagen en loon die volgens jezelf niet kloppen.

Je moet dan een verzoek indienen bij de CGB om een onderzoek in te stellen. Daarbij hoef je geen advocaat in de armen te nemen. De hulp is die ze geven is gratis.

Hoe gaat de CGB te werk
Nadat je een klacht hebt ingediend bij de CGB kijkt de Commissie eerst of je klacht kan behandelen. Kan dat dan wordt er een onderzoek ingesteld.

De Commissie zal jezelf en degene door wie je, je gediscrimineerd voelt vragen stellen en op elkaars problemen laten reageren.
Bovendien kan de Commissie `derden', bijvoorbeeld getuigen, verplichten om informatie over de zaak te geven. Want net als bij een rechtszaak zijn er bewijzen nodig om vast te stellen of je klacht terecht is.
De Commissie lijkt op een rechtelijke instantie. Een belangrijk verschil is dat de Commissie zelf actief op zoek gaat naar informatie die de Commissie denkt nodig te hebben.

De zitting
Als de Commissie genoeg gegevens heeft, houdt de Commissie een zitting. Jezelf en degene door wie je gediscrimineerd voelt kunnen getuigen en deskundigen meenemen naar de zitting. De Commissie zal beide partijen vervolgens de mogelijkheid geven om een toelichting te geven. Na de zitting bespreekt de Commissie je zaak in een besloten vergadering.

Wanneer is de uitspraak?
Acht weken later geeft de Commissie haar oordeel. In dat oordeel staat of degene door wie je gediscrimineerd voelt de algemene wet gelijke behandeling heeft overtreden en of degene je inderdaad ongelijk heeft behandeld.

Wat betekent het oordeel van de Commissie?
Het oordeel van de Commissie is belangrijk, maar de Commissie kan degene die je gediscrimineerd heeft niet dwingen het oordeel op te volgen. Maar in de praktijk wordt het oordeel van de Commissie meestal wel geaccepteerd. Ook staat u sterker, mocht u bijvoorbeeld een rechtszaak aanspannen tegen de degenen u ongelijk heeft behandeld. .

In geval van spoed
Als je zaak snel moet worden afgehandeld, bijvoorbeeld als je ontsalg krijgt, kan je ook een spoedeisend verzoek indienen. Uw zaak is dan maximaal 3 maanden in behandeling voordat je oordeel krijgt. Als je geen spoedeisend verzoek hebt is uw klacht 2-3 maanden tot een jaar in behandeling bij de Commissie voordat je jou oordeel krijgt.

Wettelijke strafrechten

In de wet staan een aantal rechten waar een mens zich aan moet houden, hieronder volgen een aantal van die rechten uit het strafboek der Nederlandse recht.

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan".


Belediging (art. 137c Sr.)
Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homosexuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.


Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld (art. 137d Sr.)
Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.


Verspreiding (art. 137e Sr.)
1. Hij die anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving;
1e. Een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid;
2e. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.


Steun verlenen aan discriminatoire activiteiten (art. 137f Sr.)
Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.


Art. 137g en 429quater Sr
(137g) Hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
(429quater) Hij die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie.


Discriminatie hoe en wat

Discriminatie is het maken van onderscheid op onterechte gronden, als gevolg waarvan groep mensen last van hebben
Discriminatie betekent: mensen verschillend waarderen en behandelen op basis van kenmerken die helemaal niet belangrijk zijn. Als bijvoorbeeld een zwarte sollicitant geen baan als vrachtwagenchauffeur krijgt omdat hij geen groot rijbewijs heeft, dan is dat geen discriminatie. Maar als de sollicitant die baan niet krijgt omdat de werkgever geen zwarte chauffeurs wil, wordt de sollicitant wel gediscrimineerd. De huidskleur van de sollicitant is niet belangrijk voor dit werk.
Directe en indirecte discriminatie
We spreken van indirecte discriminatie wanneer regels procedures van een instelling, die rechtvaardig lijken, leiden tot achterstelling en daarmee tot discriminatie van groepen. In het geval van directe discriminatie is het gedrag bedoeld om onderscheid te maken.

Bewuste en onbewuste discriminatie
Bewuste en onbewuste gedrag wordt bedoeld dat er ook discriminatie kan vinden zonder dat het echt doelbewust is. Ze hebben vaak niet de bedoeling verschil te maken of beseft niet dat discriminatie door hun gedrag plaatsvindt.

Waar vindt discriminatie plaats?
Discriminatie komt voor in het dagelijks leven in bijvoorbeeld cafe’s, disco's, winkels en buurten, op de arbeidsmarkt, bij bedrijven en overheid, enz.. Het richt zich vooral tegen verschillende groepen zoals migranten, asielzoekers, homoseksuelen, vrouwen, woonwagenbewoners, psychiatrische patinten, etc.

Discriminatie is strafbaar.
Discriminatie is verboden. Dat staat in Artikel 1 van de Nederlandse grondwet. De reden dat discriminatie is verboden, is dat slachtoffers van discriminatie daar voor de rest van hun leven er last van hebben. Behalve materile schade veroorzaakt discriminatie ook geestelijke schade.

Stereotypen
Stereotypen zijn overdreven beelden die over groepen bestaan en niet met de werkelijkheid overeenkomen. Voorbeelden: * Nederlanders lopen graag op klompen * Turkse vrouwen dragen allemaal een hoofddoek.

Vooroordelen
Als men iemand of een groep beoordeelt op basis van stereotypen en niet meer bijvoorbeeld op basis van zijn persoonlijkheid, dan is er sprake van een vooroordeel. Je geeft een mening over iemand of een groep zonder dat je die eigenlijk kent. Deze beelden of ideeen kloppen meestal niet met de werkelijkheid.

Racisme
Bij racisme gaat men er van uit dat de 'ras' boven het andere ras staat. In de negentiende eeuw waren racistische rassentheorieen breed verspreid. Tegenwoordig is er ook nog een andere vorm van racisme: mensen die denken dat culturen zo verschillend zijn dat mensen uit die culturen niet naast elkaar kunnen wonen en leven. Mensen met een 'andere cultuur' dan de Nederlandse (wat die Nederlandse cultuur dan ook is) moeten daarom maar 'weg' volgens die mensen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.