Amnesty International

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • mbo | 1744 woorden
  • 12 januari 2004
  • 40 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
40 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Doel van de organisatie:

Amnesty international heeft eigenlijk maar 1 doel, en dat is dat de rechten van de mens, die in de universele verklaring voor de rechten van de mens staan, overal worden nageleefd. Dat lijkt weinig, maar 1 doel, maar hier valt zoveel onder dat er een wereldwijde vereniging dagelijks mee bezig is.

De universele verklaring van de rechten van de mens is in 1948 door de Verenigde Naties aangenomen. Alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties moet zich houden aan de mensenrechten die in de universele verklaring van de rechten van de mens zijn opgenomen. Als landen bijvoorbeeld mensen martelen schendt dat land de rechten die zijn opgenomen in de universele verklaring staan. En daarvoor komt Amnesty international dan in actie. Ze willen dat elk land wat lid is van de VN ook ieder recht van de mens uit de universele verklaring naleeft.

Een paar voorbeelden van de rechten die in de universele verklaring van de rechten van de mens staan zijn deze, achter sommige heb ik een extra uitleg gegeven over wat het recht nou eigenlijk inhoud, bij andere vond ik het zo duidelijk genoeg:

Vrijheid van geweten, mening, geloof, informatie en deelname aan bestuur.
Hieronder vallen de volgende dingen:
-Niemand mag worden beperkt in geweten en geloof. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen zelf mag weten waar hij of zij in gelooft.
-Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting, mits men niet oproept tot haat. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen mag zeggen en denken wat hij of zij vind, als het maar niet oproept tot haat. Zelf vind ik dit begrip van ‘als het niet oproept tot haat’ een beetje te vaag want als iemand het niet eens is met bijvoorbeeld de politiek in zijn of haar land en men geeft zijn of haar mening hierover kan dat bij de politiek in zijn of haar land ook verkeert vallen, en dan zou de politiek ook snel kunnen zeggen dat het oproept tot haat en haar daarvoor straffen.
-Iedereen heeft recht op vrije uitwisseling van informatie, mits geen onevenredige schade wordt toegebracht aan de belangen van anderen. Hiermee wordt volgens mij bedoeld dat mensen alle informatie die ze willen mogen geven zolang anderen er maar niet zwaar door beschadigd worden.
-Volwassenen hebben het recht om deel te nemen aan bestuur en overheid. Dit betekent dat iedereen die dat wil lid mag worden van een politieke partij of in het bestuur van bijvoorbeeld een gemeente kan komen.

Vrijwaring van marteling, mishandeling en executie.
Onder deze rechten vallen de volgende dingen:
- Alle vormen van marteling en mishandeling zijn verboden.
- De doodstraf is een uiterst wrede straf en daarmee een vorm van marteling. Hiermee wordt dus eigenlijk bedoeld dat de doodstraf ook verboden is, want als de doodstraf een vorm van marteling is en marteling verboden is zou de doodstraf dus ook verboden zijn. Zo zie je maar dat het niet alleen arme landen zijn die zich niet aan de universele verklaring van de rechten van de mens houden, maar ook sommige staten van Amerika de mensenrechten schenden.
- Overheden zijn verplicht om geweld tussen privé personen te onderzoeken en te berechten. Hiermee wordt bedoeld dat de overheid van een land het niet zomaar mag toestaan als de een de ander vermoord maar het verder moet onderzoeken en de moordenaar een straf moet krijgen. (maar dan dus niet de doodstraf of marteling.)
- Kwetsbare groepen zoals vrouwen, kinderen en minderheden verdienen bijzondere bescherming. Bijvoorbeeld kinderarbeid mag niet, kinderen moeten daartegen beschermd worden.

Vrijheid van vakbeweging en recht op collectieve onderhandeling.
Onder deze rechten vallen de volgende dingen:
- Iedereen heeft het recht op vrijheid van vereniging en vergadering. Iedereen mag vergaderen en in groepen bij elkaar komen.
- Men mag collectief onderhandelen over loon en arbeidsvoorwaarden voor een bedrijfstak of beroepsgroep.

Verbod op discriminatie, dwangarbeid.
Onder deze rechten vallen de volgende dingen:
- Niemand mag worden achtergesteld op grond van geboorte, huidskleur, ras, geloof, religie, geslacht, sociale herkomst en andere kenmerken.
- Iedereen heeft recht op vrije keuze van werk en beroep en niemand mag in slavernij worden gehouden.

Schadelijke kinderarbeid.
Onder deze rechten vallen de volgende dingen:
- Kinderen mogen alleen werken als ze niet te jong zijn, het werk niet gevaarlijk, ongezond of gedwongen is, en er voldoende tijd over is voor onderwijs spel en rust.

Recht op arbeid, zekerheid en voorzieningen.
Onder deze rechten vallen de volgende dingen:
- Iedereen heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en het gezin.
Iedereen moet dus genoeg geld kunnen verdienen om ervan te kunnen eten, een huis te hebben en kleding etc. te kopen.
- Iedereen heeft recht op arbeid, op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
- Iedereen heeft recht op voorzieningen die nodig zijn onafhankelijk van zijn of haar wil. Bijvoorbeeld iemand heeft recht op onderdak en als iemand er zelf voor kiest om dat recht niet te gebruiken blijft hij het recht toch houden.
- Iedereen heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
- Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkomgeving.

Dit waren dus enkele voorbeelden uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit zijn ze niet allemaal, maar dit zijn er al best veel. Er zijn er ook een aantal bij waar Nederland zich ook niet altijd aan houd, bijvoorbeeld het recht op gelijk loon bij gelijke arbeid, want bij een heleboel bedrijven verdienen vrouwen mindere dan mannen terwijl ze wel hetzelfde werk doen. Het doel van Amnesty is ervoor te zorgen dat de landen die lid zijn van de VN zich wel aan deze rechten houden. Vaak gebeurt dat nog niet.

Welke doelgroepen wil Amnesty bereiken?
De doelgroepen die Amnesty wil bereiken zijn er een heleboel. Kinderen, volwassenen, iedereen waarbij schending van de mensenrechten wordt gepleegd worden geholpen. Vaak worden er acties gevoerd voor mensen die de doodstraf hebben gekregen, of andere gevangenen. Ook worden vluchtelingen geholpen/ hieronder heb ik een paar voorbeelden van de verschillende doelgroepen opgeschreven. In sommige gevallen lukt het Amnesty om te helpen, in sommige niet. Ruim éénderde van alle acties van Amnesty levert direct resultaat op.

Amnesty komt op voor Jesse.
Als iemand en misdaad pleegt moet je daarvoor gestraft worden. Daarmee is Amnesty het eens. Maar Amnesty is het niet eens met het feit dat de doodstraf in sommige landen en in sommige staten van Amerika nog wordt uitgevoerd.
De Amerikaanse Jesse Jacobs zou een vrouw hebben vermoord. De rechters vonden dat er voldoende bewijs was om Jesse de doodstraf te geven. Hij wachtte negen jaar en toen gebeurde het. Daarna kwam men erachter dat hij het niet was die de moord had gepleegd, maar zijn jongere zusje. Het maakte voor Jesse niks meer uit, hij was al dood.
Hierbij is het Amnesty dus eigenlijk niet op tijd gelukt om de doodstraf tegen te houden, maar dit is wel een goed voorbeeld waarom de doodstraf nog eens flink ter discussie gesteld moet worden, vindt ik. Je kunt het namelijk niet meer terugdraaien.

Amnesty komt op tegen martelen.
In de Verklaring voor de Rechten van de Mens staat dat niemand mag worden gemarteld. Toch zijn er nog erg veel landen waar de politie en andere ambtenaren nog weleens mensen martelen om zo aan informatie of bekentenissen te komen, of om mensen te straffen. In oktober 1983 maakte Amnesty een extra plan om martelen te voorkomen. Amnesty vroeg de regeringen die deel uit maken van de VN om een wet aan te nemen die martelen verbied. als mensen anderen martelen moeten ze daarvoor worden gestraft. Die wet is aangenomen. Als blijkt dat er in een land toch nog gemarteld wordt komt Amnesty hiertegen in actie. Er wordt een protestactie gehouden. Bijvoorbeeld een brievenactie. Iedereen die dat wil kan dan namens Amnesty brieven sturen naar de regering van zo’n land, om te zeggen dat ze het er niet mee eens zijn. Ook regelt Amnesty advocaten die in zo’n geval ook goed kunnen helpen. Vaak helpen deze acties. Amnesty heeft in 1971 de nobelprijs voor de vrede gekregen. Toen zijn er nog meer mensen lid van Amnesty geworden.

Hoe komt Amnesty aan geld?
Je kunt lid worden van Amnesty door per jaar 10 euro of meer te doneren. Je kunt ook actief lid worden,

Dat kan samen met anderen in een:
Lokale Amnesty-groep
Jongerengroep
Studentengroep
Taakgroep
Maar ook op individuele basis bij een schrijfactienetwerk:
Bliksemsnelle acties
Jongeren Actienetwerk
Studenten Actienetwerk
Beroepsactienetwerk
Thema-actienetwerk
Mensenrechtenactivisten Actienetwerk
Het kan ook in een meer specialistische rol als:
Landenspecialist
Taakadviseur
Lid van een beroepsgroep
Op eenmalige basis

Lokale groepen
Een lokale groep organiseert acties tegen schendingen van mensenrechten, geeft voorlichting over (schendingen van) mensenrechten en doet aan fondsen- en ledenwerving.

Jongerengroepen
Een jongerengroep is ook een Amnesty-groep, maar de leden ervan zijn niet ouder dan 23 jaar. Ze organiseren acties, schrijven brieven en richten zich hierbij vooral op jongeren. Ze zijn dan ook vaak aanwezig op popfestivals en jongerenevenementen. Maar Jongerengroepen kunnen ook een eigen benefietconcert organiseren. Zo organiseerde Jongerengroep Horn al voor de derde keer het Rhythm of Respect festival.

Studentengroep
Een studentengroep is een lokale groep die bestaat uit studenten en/of mensen die op een of andere manier verbonden zijn aan een universiteit of HBO (lekker stom, dus niet met MBO!). Hun activiteiten zijn vooral gericht op studenten. Dat doen ze onder meer door Amnesty-acties onder studenten te verspreiden, voorlichting te geven op scholen en universiteiten en op andere manieren mensenrechten onder de aandacht te brengen van studenten.

Taakgroepen
Lokale taakgroepen houden zich in een groep bezig met speciale acties.
· Schrijfacties: het organiseren van schrijfbijeenkomsten, verzorgen van schrijfabonnementen en dergelijke;
· Dossierwerk: lange termijnwerk gericht op één specifieke mensenrechtenschending, meestal aan de hand van gegevens over individuele gevallen;

· Regionale Actie Netwerken: het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten in een bepaalde regio en het voeren van actie gericht op de landen in die regio;
· Theatergroepen: door middel van toneel het thema mensenrechten onder de aandacht brengen van een groter publiek

Ook werken er bij Amnesty een heleboel vrijwilligers. En een aantal rechters, die ook meedoen als er een rechtszaak tegen bijvoorbeeld een regering of een andere groep komt.

Amnesty komt aan geld door leden. Ook zijn er anderen die Amnesty sponsoren. Vaak zijn dat ook nog bekende sponsoren, zoals de postcode loterij. Van elk lot van 7,50 gaat 60% van het geld naar een van de goede doelen, waaronder dus Amnesty. Ook wordt er vaak kleding en andere spullen ingezameld. Ook wordt er vaak gecollecteerd voor Amnesty. Je kunt ook zelf rond gaan met een collectebus.

REACTIES

C.

C.

kijk je kan ook iets zeggen over
gewetensgevangen en politieken gevangenen. want dat is ook wel belangrijk of vraag floldertjes oop van Amnesty International en dus niet zomaar wat neer te gaan kwakken.
ik hoop dat julloe hier iets mee gaan doen en als ik de volgende keer op de site kijk dat de informatie dan wel klop. want ik weet zoveel over Amnetsy omdat ze bij ons op school zijn geweest en ik mijn spreekbeurt over dit onderwerp moest doen!

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.