Marechaussee

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2487 woorden
  • 21 februari 2002
  • 232 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
232 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
LOB
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Voorwoord
De bevelhebber
Wat is de marechaussee
Civiele taken
Militaire taken
Ondersteunende taken
Nawoord
Bronvermelding

Voorwoord

Dit werkstuk gaat over de marechaussee en wat de taken van de marechaussee is. De marechaussee vervult zowel civiele als militaire taken. Ook ondersteunt de marechaussee de politie door bijvoorbeeld de bsb in te schakelen. Verder staat er in dit werkstuk over de bevelhebber van de marechaussee, de heer Neisingh.

De bevelhebber

Cornelius Nicolaas Jacobus Neisingh werd op 4 september 1944 in Groningen geboren. Hij doorliep te ‘s Gravenhage het Gymnasium Haganum en behaalde in 1964 het diploma Gymnasium-B.
Vervolgens vervulde hij zijn militaire dienstplicht bij de Koninklijke luchtmacht. Hij werd opgeleid tot reserve-officier en was werkzaam als instructeur bij de Luchtmacht-opleidingen te Nijmegen. Hierna werd hij geplaatst op de Vliegbasis Ypenburg, waar hij zijn 24-maanden dienstplicht afsloot als tweede-luitenant.
Hij meldde zich aan voor de opleiding tot beroepsofficier aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, en werd na aankomst op de KMA in rang teruggesteld tot cadet-sergeant.
Hij voltooide de opleiding in de Sociaal-Economische studierichting aan de KMA, waarna hij in 1969 wederom werd benoemd tot officier van de Koninklijke luchtmacht.
Na een tewerkstelling als instructeur bij de reserve-officiersopleidingen op de Vliegbasis Gilze-Rijen werd hij in 1969 aan de Luchtmacht Electronische en Technische School opgeleid tot geleide-wapen officier (Battery Control Officer Hawk). Hij vervulde gedurende vijf jaren diverse operationele commando-functies in Duitsland bij squadrons van de aldaar gestationeerde 3e, 4e en 5e Groep Geleide Wapens. Daarna werkte hij, eveneens in Duitsland, als personeelsofficier.
Gedurende zijn verblijf bij de groepen geleide wapens kwam hij in contact met het District Koninklijke marechaussee ten behoeve van de Koninklijke luchtmacht BRD. Zijn interesse voor het Wapen werd gewekt. In 1975 werd hij op zijn verzoek aangewezen voor het volgen van de omscholingscursus voor officieren bij het Wapen der Koninklijke marechaussee. In 1976 werd hij eervol ontslagen als kapitein van de Koninklijke luchtmacht onder gelijktijdige benoeming bij de Koninklijke marechaussee.
Diverse plaatsingen bij de Koninklijke marechaussee volgden, eerst als Hoofd Sectie bij de 3e Divisie Koninklijke marechaussee te Arnhem, daarna in de operationele, uitvoerende, dienst als officier-toegevoegd bij het District Gelderland en later bij het District Zuid-Holland. In deze periode trad hij frequent op als eskadrons-commandant ten behoeve van grootschalig ME-optreden. Ook was hij drie jaren kapitein-adjudant van de Commandant Koninklijke marechaussee.
In 1977 volgde hij de cursus Stafdienst aan de Hogere Krijgsschool. Van 1981 tot 1983 studeerde hij aan de Universiteit van Amsterdam in het kader van de Hogere Juridische Vorming voor officieren van de Koninklijke marechaussee.
Na deze studie was hij gedurende vier jaar Districtscommandant van het District Zuid-Holland. Vanaf 1987 is hij tewerkgesteld op de Staf Koninklijke marechaussee te ‘s Gravenhage, waar hij eerst Hoofd van de Afd. Operatiën was, daarna werd hij aangewezen als Hoofd van de Afd. Operationele Beleidsvoorbereiding.
Vanaf 1992 is hij eerst in de rang van kolonel de functie van Directeur beleidsvoorbereiding en Beheer van de Koninklijke marechaussee gaan uitoefenen. Per 01-07-1997 is hij bevorderd tot Brigade-generaal der Koninklijke marechaussee.
Op 29-04-1996 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.
Op 28-01-99 is brigade-generaal Neisingh benoemd tot Bevelhebber der Marechaussee tevens Gouverneur der Residentie onder gelijktijdige bevordering tot generaal-majoor.
Generaal-majoor Neisingh is gehuwd en heeft een zoon en twee dochters. Zijn grootste hobby is bunkerarcheologie

Wat is de marechaussee?

De marechaussee kent civiele en militaire taken. Onder de civiele taken behoort de beveiliging van het Koninklijk Huis, uitvoering van de politie- en beveiligingstaak voor de burgerluchtvaart, bijstands- en assistentieverlening aan de politie, beveiliging van De Nederlandsche Bank en de politie- en beveiligingstaak van de ambtswoning van de minister-president. Ook de grensbewaking en het Mobiele Toezicht Vreemdelingen behoren tot de civiele taken.
De marechaussee fungeert daarnaast als politie voor de krijgsmachtdelen. Tot haar militaire taken behoren verder de werkzaamheden van de Centrale Verkeerspost en de inzet van 103 Eskadron. De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten wordt ingezet wanneer snel en specialistisch optreden geboden is. De marechaussee kent verder de Centrale Recherche en de sectie Controle Opslag en Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Garant voor een optimale uitvoering van deze taken staan de eenheden en het materieel van de marechaussee, die ruim 5.000 militairen en zo'n 250 burgers telt.
De Koninklijke Marechaussee laat zich het best typeren als een politie-organisatie met een militaire status. Het is dan ook een organisatie met vele gezichten, want civiele en militaire dienstverlening staan voor een gevarieerd takenpakket. Een en ander vergt een brede inzetbaarheid van het marechausseepersoneel, niet alleen binnen Nederland, maar ook ver buiten de landsgrenzen. Als krijgsmachtdeel maakt de Marechaussee deel uit van het ministerie van Defensie, maar 'het Wapen' (zoals de Koninklijke Marechaussee ook wel wordt genoemd) is een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere ministeries. Want de uitvoering die Marechaussees geeft aan bestuurlijke en wettelijke voorschriften dienen een breed maatschappelijk belang.
De bevelhebber der Marechaussee valt rechtstreeks onder de minister van Defensie, aan wie hij voor een deel van de marechausseetaken verantwoording verschuldigd is. Zoals gezegd zijn ook andere ministeries nauw betrokken bij de taken van de Marechaussee. Zo zijn de minister en de staatssecretaris van Justitie de verantwoordelijke bewindspersonen voor de grensbewaking, de politie- en beveiligingstaak op burgerluchtvaartterreinen en de veiligheid van de leden van het Koninklijke Huis. De bijstandstaak daarentegen valt weer onder de minister van Binnenlandse Zaken. Om het overleg over de civiele politietaken van de Koninklijke Marechaussee in goede banen te leiden, beschikt de minister van Defensie over de Adviesraad Koninklijke Marechaussee. Daarin zijn zowel Justitie, Binnenlandse Zaken als Defensie vertegenwoordigd. Alhoewel diverse marechaussee-onderdelen niet rechtstreeks onder zijn leiding vallen, ziet de bevelhebber der Marechaussee in technisch opzicht wel toe op de wijze waarop de politietaken worden uitgevoerd.
De laatste jaren heeft de Koninklijke Marechaussee veel nieuwe taken erbij gekregen; met name de civiele (politie)taken zijn in aantal aanzienlijk toegenomen. Voor de uitvoering van de taken omschreven in de Politiewet van 1993, is de Marechaussee gelijkgesteld met de politie.

Civiele taken

Om de politietaken van de Marechaussee naar behoren uit te kunnen voeren, is de vereiste opsporingsbevoegdheid nodig. Het Wetboek van Strafvordering verleent die bevoegdheid aan officieren en onderofficieren. Mits zij specifieke leidinggevende functies vervullen, kunnen zij in voorkomend geval tevens optreden als Hulpofficier van Justitie.

Van oudsher waken marechaussees over de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis. Zo werd de paleisbeveiliging al in 1908 aan de hoede van de Marechaussee toevertrouwd. Op verzoek van Koningin Wilhelmina werd indertijd de wacht bij paleis 't Loo overgenomen van tuinlieden, die tevens belast waren met de beveiliging van het paleis (de zogenaamde Klompenwacht). Naast beveiligingsdiensten bij de koninklijke paleizen in ons land voeren de marechaussees ook ceremoniële diensten uit, zoals escortes, ere-escortes en ereposten.
Politie- en beveiligingstaak burgerluchtvaart
De Marechaussee voert politie- en beveiligingstaken uit zowel op de nationale luchthaven Schiphol als op de luchthavens van Rotterdam, Maastricht-Aachen, Eindhoven en Groningen. De politietaak omvat het verkeerstoezicht, waaronder verkeersgeleiding en de afhandeling van verkeersongevallen, controle op de naleving van bijzondere wetten, de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de handhaving van de openbare orde.

De beveiligingstaak behelst voornamelijk het uitvoeren van beveiligingssurveillances, het treffen van specifieke beveiligingsmaatregelen ten behoeve van aanslaggevoelige vluchten en controle op de handbagage van passagiers. Deze controle wordt onder meer uitgevoerd door zo'n duizend personeelsleden van een beveiligingsbedrijf die werken onder de leiding en verantwoordelijkheid van de Koninklijke Marechaussee.
Bijstandsverlening aan de politie
Met het oog op de handhaving van de openbare orde en de opsporing van strafbare feiten kan de Koninklijke Marechaussee desgevraagd bijstand verlenen aan civiele politiekorpsen.
Een bijzondere vorm van bijstand heeft de Koninklijke Marechaussee acht jaar lang op Sint Maarten verleend, waar de recherche van het Korps Politie Nederlandse Antillen (bij het korpsonderdeel Bovenwindse Eilanden) werd ondersteund om de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde te bevorderen. Deze bijstand is in 1998 beëindigd.
Assistentieverlening aan de politie
De Politiewet van 1993 geeft de Koninklijke Marechaussee een taak in het kader van de grensoverschrijdende criminaliteit. Voor projecten die door het Openbaar Ministerie in de grensprovincies worden aangewezen, zoals de bestrijding van mensensmokkel, heeft de Marechaussee speciale teams ter beschikking.

Grensbewaking
Met de invoering van het Akkoord van Schengen in 1994 is de grensbewaking aan de binnengrenzen van de deelnemende Schengenlanden (Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal) komen te vervallen. Voor Nederland betekent dit dat aan de oost- en zuidgrens de controle niet noodzakelijk meer is.persoonscontroles meer worden uitgevoerd. De taken van de Koninklijke Marechaussee concentreren zich dan ook op bewaking van de doorlaatposten aan de buitengrenzen van het Schengengebied: zeehavens (met uitzondering van Rotterdam), de nationale luchthaven Schiphol en andere luchtvaartterreinen.

De grensbewaking spitst zich onder meer toe op de controle van personen, hun reisdocumenten en bestaansmiddelen. Daardoor krijgt de Marechaussee te maken met uiteenlopende kwesties: bij voorbeeld het weren van ongewenste vreemdelingen, het aanhouden van verdachten, maar ook de tenuitvoerlegging van strafvonnissen en het verschaffen van (nood)grensoverschrijdingsdocumenten.

Tenslotte dragen marechaussees zorg voor de overdracht van uit te zetten vreemdelingen aan buitenlandse autoriteiten en het overnemen van in het buitenland ongewenste Nederlanders. Daarnaast vormt de opsporing van strafbare feiten - op grond van de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie of de Wegenverkeerswet, een wezenlijk onderdeel van de grensbewaking.

Mobiel Toezicht Vreemdelingen
Door het wegvallen van de grenscontrole aan de binnengrens kreeg Nederland een grote toestroom van vreemdelingen uit omringende en verder weggelegen landen te verwerken. Als gevolg daarvan is de Koninklijke Marechaussee belast met de uitvoering van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV). Het MTV richt zich op de vreemdeling 'in beweging', in dit geval de vreemdeling die vanuit Duitsland of België Nederland inreist. De controlewerkzaamheden vinden plaats in het gebied achter de grens, op locaties waar (nog) geen sprake is van vermenging met ander verkeer. Dat vereenvoudigt de eventueel noodzakelijke verwijdering van de vreemdeling, omdat in een vroeg stadium kan worden bewezen dat deze uit het buitenland komt. Voor het grensoverschrijdend treinverkeer geldt een dergelijke aanpak. In verband met de vele asielzoekers in Nederland zonder documenten, de bestrijding van de illegale immigratie en mensensmokkel is het mobiele toezicht op vreemdelingen de laatste jaren verversterkt.

Beveiliging van De Nederlandsche Bank
De Koninklijke Marechaussee verricht beveiligingswerk (vooral van waardetransporten) voor De Nederlandsche Bank. Om deze reden zijn marechaussees gehuisvest in de bank, maar ook om de bedrijfsbewaking in geval van overvallen en andere calamiteiten snel te kunnen assisteren.
Politie- en beveiligingstaak ambtswoning minister-president
Beveiliging van het terrein rondom de ambtswoning van de minister-president vormt eveneens een taak van de Marechaussee. Deze woning, die bekend staat als 'het Catshuis', is van oudsher de plaats waar de minister-president zijn intrek neemt. Ook dragen de marechaussees zorg voor de ceremoniële diensten.

Militaire taken

De Koninklijke Marechaussee fungeert als politie voor de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Om die reden zijn er marechausseebrigades of -posten gevestigd bij de marinehaven, kazernes, militaire vliegbases en bij onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht in het buitenland. Daarnaast treedt de Marechaussee op als politie-instantie voor alle in Nederland verblijvende buitenlandse strijdkrachten. Ook werken marechaussees bij vijf internationale hoofdkwartieren van de NAVO en bij de Nederlandse NAVO -delegatie in Brussel, waar zij beveiligings- en koeriersdiensten verrichten.
De militaire politietaak van de Marechaussee heeft een tweeledig karakter. De ene keer kenschetst het Marechausseeoptreden zich door preventie en dienstverlening, de andere keer is het repressief van aard. Preventief bij voorbeeld zijn politiepatrouilles, verkeersdiensten, ordemaatregelen bij oefeningen, het escorteren van colonnes en het geven van advies en voorlichting aan commandanten en hun personeel. De repressieve taak is meer gericht op controle achteraf en strekt zich bij voorbeeld uit tot het toezicht op de naleving van de Wegenverkeerswet, de milieuwetgeving en de opsporing van strafbare feiten.

Centrale Verkeerspost
Jaarlijks krijgt het Nederlandse wegennet een forse hoeveelheid militaire transporten te verwerken. De Centrale Verkeerspost Koninklijke Marechaussee past deze transporten zo goed mogelijk in het burgerverkeer in. Om die reden begeleidt personeel van de Koninklijke Marechaussee alle militaire colonnes en de meeste zogeheten 'buiten-profiel-transporten'.

103 Eskadron
103 Eskadron Koninklijke Marechaussee voert politiediensten uit voor de Eerste Divisie en andere Nederlandse landmachteenheden. Het eskadron bestaat in vredestijd uit een staf, een logistiek peloton en een aantal pelotons. De werkzaamheden van 103 Eskadron bestaan hoofdzakelijk uit verkeerstaken, waarvoor de Eerste Divisie de behoefte bepaalt.

De bevelhebber der Marechaussee kan worden ingezet wanneer snel en specialistisch optreden geboden is. De brigade kan samen met civiele of militaire eenheden optreden, maar is ook voldoende toegerust De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) is een bijzondere eenheid die rechtstreeks door voor zelfstandige acties. De BSB beschikt daarvoor bij voorbeeld over observatie- en aanhoudingsteams. Het personeel, dat een gerichte training heeft gevolgd, is voor een breed scala van opdrachten inzetbaar, variërend van het binnendringen in gebouwen en het beveiligen van objecten en personen tot het herkennen van (geïmproviseerde) explosieven. Uiteraard zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen aan de aard van het optreden aangepast. Voor een goede taakvervulling is de brigade bovendien met snelle en praktische voertuigen uitgerust.

Centrale Recherche
Tot de organisatie van de Koninklijke Marechaussee behoort ook een Centrale Recherche, die zowel informatieve als uitvoerende taken tot haar werkpakket rekent. Informatief bij voorbeeld, zijn het verwerken en het distribueren van recherche-informatie. De uitvoerende taken behelzen onder meer het verlenen van rechercheondersteuning bij ingewikkelde opsporingsonderzoeken. Bij deze activiteiten werkt het Centrale Recherche nauw samen met de Centrale Recherche Informatiedienst van het Korps

Landelijke Politie Diensten.
Controle Opslag en Vervoer Gevaarlijke Stoffen
De Sectie Controle Opslag en Vervoer Gevaarlijke Stoffen controleert transporten van munitie of gevaarlijke stoffen. De militaire controleurs werken voor alle krijgsmachtdelen en hebben de status van bijzonder opsporingsambtenaar. Ze zijn belast met het toezicht op de naleving van het Reglement Ontploffingsgevaarlijke stoffen in de krijgsmacht. Bij de wat grotere oefeningen houden de controleurs toezicht op de veilige aan- en afvoer van munitie en brandstoffen. Ook bij Nederlandse eenheden in Duitsland zijn de controleurs bevoegd om de regelgeving te handhaven.
gevaarlijke stoffen. De militaire controleurs werken voor alle krijgsmachtdelen en hebben de status opsporingsambtenaar. Ze zijn belast met het toezicht op de naleving van het Reglement Ontploffingsgevaarlijke stoffen in de krijgsmacht. Bij de wat grotere oefeningen houden de controleurs toezicht op de veilige aan- en afvoer van munitie en brandstoffen. Ook bij Nederlandse eenheden in Duitsland zijn de controleurs bevoegd om de regelgeving te handhaven.

Nawoord

Dit werkstuk ging over de marechaussee. De marechaussee vervult zowel militaire taken als civiele taken. De civiele taken van de marechaussee houdt in dat de marechaussee de politietaken vervult op de luchthavens in Nederland waaronder ook Schiphol. Ook geeft de kmar assistentie en medewerking aan de politie. De koninklijke marechaussee bewaakt ook het huis van de minister – president het zogenaamde Catshuis en de Nederlandse Bank. De marechaussee bewaakt ook de grenzen.
De militaire taken van de marechaussee houden in dat de marechaussee de politietaak vervult binnen de koninklijke landmacht, luchtmacht en marine. Daarnaast regelt de marechaussee het vervoer van militaire objecten via de openbare weg. De ondersteunde taken van de marechaussee houden in dat de marechaussee bijstand kan verlenen d.m.v. de brigade speciale beveiligingsopdrachten (BSB). De Kmar heeft ook een centrale recherche die nauw samenwerkt met die van de Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). En houdt toezicht op vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.

Bronvermelding

www.marechausse.nl
www.mindef.nl

REACTIES

D.

D.

wat een slecht werkstuk zeg!!!!!
dit is allemaal van een andere pagina van het net.
Roy is gewoon een luie koffiedrinker.

21 jaar geleden

D.

D.

Heeuy bedankt we Zullen zien wat die oude gek er voor gaat geven mzzls

21 jaar geleden

S.

S.

is gewoon goed ...alleen onligisch als je teveel siteert.

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.