Kastenstelsel

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas vwo | 2603 woorden
  • 10 februari 2004
  • 158 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
158 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inleiding Iedereen weet waarschijnlijk wel dat men in India een eeuwenoud kastenstelsel hanteert, waarbij mensen in verschillende standen leven. Er is de laatste jaren heel wat ophef over dit kastenstelsel geweest in de media.Wij waren heel erg benieuwd hoe dat kastenstelsel nu precies werkt en wat voor invloed het heeft op de samenleving. Daarom hebben wij het kastenstelsel gekozen als onderwerp voor dit werkstuk om te gaan onderzoeken.

Dit hebben we gedaan aan de hand van de volgende hoofdvraag:

Wat is de rol van het kastenstelsel?

En de volgende deelvragen:

Hoe is het kastenstelsel ontstaan? Hoe is het kastenstelsel opgebouwd? Wat het verband tussen het kastenstelsel en het geloof? Wat is de rol van het kastenstelsel in de samenleving?

We hopen dat we hierdoor een beter beeld krijgen over India en het kastenstelsel dat zij hanteert, want voor veel Westerse mensen lijkt het kastenstelsel een onwaarschijnlijke middeleeuwse manier van leven. Inleiding & Inhoud Deelvraag 1: Hoe is het kastenstelsel ontstaan? Deelvraag 2: Hoe is het kastenstelsel opgebouwd? Deelvraag 3: Wat is het verband tussen het kastenstelsel en het geloof? Deelvraag 4: Wat is de rol van het kastenstelsel in de samenleving? Conclusie Bronnenlijst & Slot Hoe is het kastenstelsel ontstaan? De Indiase beschaving gaat terug tot ongeveer 2500 voor Christus. Deze beschaving, nu bekend als Harappa-cultuur, besloeg een groot deel van Noord- en West-India. Hun opvolgers waren de Indo-ariërs afkomstig uit Centraal-Azië. Zij vielen rond 1500 voor Christus het land binnen en vervingen de toen al vervallen Harappa-cultuur. Tot ongeveer 200 voor Christus beheersten zij het noorden.

Het kastenstelsel heeft zich geleidelijk ontwikkeld na de komst van de Indo-ariërs. Zij woonden vele eeuwen voor Christus als herders- en landbouwersvolk ten noorden van het Himalaja-gebergte. Door drie grote volksverhuizingen verbreidden zij zich over een groot deel van Azië en Europa. Een gedeelte ging naar het Westen en werd de voorvaderen van de Perzen; anderen trokken naar het Zuiden, door de passen van Afghanistan naar Indonesië. In dit land vestigde de immigrerende bevolking der Ariërs zich vrij ongestoord, terwijl in de landen van het voormalige Voor-Indië ook andere rassen kwamen, die met de Ariërs samensmolten.

Het eerste onderscheid werd er gemaakt tussen de Indo-Ariërs en de Sjoedra's.

Vroeger gingen kasten totaal niet met elkaar om, dat stond ook in de wet. Werd je geboren in de laatste kaste, dan zou je jouw hele leven in de laagste kaste blijven en nooit enig contact hebben met mensen uit hogere kastes. in 1947 werd deze wet door de Wetgevende Vergadering officieel opgeheven. De praktijk is echter heel anders. Door de economische afhankelijkheid van grootgrondbezitters werken de mensen uit de laagste klasse vaak voor niets of voor een zeer lage loon. In feite hebben ze vooral plichten en nauwelijks rechten.

Op het platteland is de indeling in kasten echter nog wel aanwezig en dat zal verlopig nog wel zo blijven, maar in de stad is het kastenstelsel door het vervallen van die wet steeds minder belangrijk geworden. De indeling in klassen wordt steeds minder gebaseerd op economische verhoudingen en economisch bezit.

oe is het kastenstelsel opgebouwd? De kasten vormen voor de aanhangers van het hindoeïsme een ongeschreven natuurwet. Het kastenstelsel is een strak machtsstructuur. Het heeft alles te maken met het geloof in reïncarnatie. Iedere kaste neemt een speciale plek in de samenleving in. De kaste waarin je terechtkomt heeft alles te maken met hoe je in je vorige leven (karman) hebt geleefd. Als je in een vorig leven goed hebt geleefd keer je terug in een hogere kaste. Volgens de hindoeïstische leer zijn in de oorsprong van het hindoeisme vier kasten (varnas) ontstaan die altijd zullen blijven bestaan. Deze vier kasten geven een globale schets van hoe het kastenstelsel is opgebouwd.

De kaste van de brahmanen, ofwel de priesters; De kaste van de kshatriya’s, ofwel de krijgers en vorsten; De kaste van de vaysha’s, ofwel de boeren en handelaren
De kaste van de sudra’s, de slaven; Als laatste is er een groep mensen die tot geen enkele kaste behoort, de uitgestotenen. Deze groep wordt ook wel de paria’s genoemd. Paria’s worden door hindoes niet gezien als mensen maar als dieren.

Dit wil je ook lezen:

Deze vier hoofdkasten en de groep van de uitgestotenen hebben een aantal taken te vervullen in hun leven op aarde. Iedere kaste heeft verschillende verplichtingen.

De brahmanen moeten de heilige teksten bestuderen en godsdienstige handelingen verrichten. De kshatriya’s moeten het land besturen en verdedigen. De vaysha’s worden geacht bij te dragen aan de economie. De sudra’s zijn in dienst bij de hogere kasten.

De paria’s moeten hun leven beteren om in een volgend leven in een hogere kaste terecht te komen.

Dit systeem bepaalt de gehele maatschappij. Paria’s zijn niet voor niks in zo’n lage kaste terecht gekomen. In hun vorig leven hebben zij waarschijnlijk heel slecht geleefd en daarvoor moeten ze in een volgend leven boeten. Het kastensysteem geldt als maatstaf van de samenleving. Wat is het verband tussen het kastenstelsel en het geloof? Het kastenstelsel kan niet goed begrepen worden zonder de relaties met het hindoeïsme aan te geven. Deze religie geeft het hele systeem van kasten namelijk haar bestaansgrond. Het hindoeïsme is gegrondvest op de Veda's. Dit is een verzamelnaam van het oudste deel van de Indiase literatuur. In de Veda's vindt men lofzangen, hymnen 'offerspreuken, speciale riten, maar ook regels voor het dagelijks leven. Er zijn twee hoofdgedachten te onderscheiden in het hindoeïsme:

De leer van Atman en Brahman. Brahman is de oergod van alle dingen en Atman is het diepste innerlijk van de menselijke persoon. De hindoe vindt nu dat de oergod van alle dingen hetzelfde is als het diepste innerlijk van de menselijke persoon. Brahman = Atman. De nadruk wordt dus niet gelegd op een God als Heer en de mens als dienaar zoals bijvoorbeeld in het christendom. De hindoe legt vooral de nadruk op de wezenlijke gelijkheid van beiden. De gedachte van zielsverhuizing en verlossing. Wat wordt een hindoe na z'n dood? Wie in z'n leven goed was wordt weer als goede herboren, wie kwaad doet zal weer als boosdoener geboren worden. Het streven van de hindoe is er nu op gericht los te komen van het steeds weer herboren worden, van de zielsverhuizing. De verlossing (mooksja) van deze kringloop is het hoogste wat de hindoe wil bereiken.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Het hindoeïsme staat aan de ene kant bekend om z'n verdraagzaamheid. Deze verdraagzaamheid geldt echter vooral tussen hindoes onderling. Iedere hindoe heeft de vrijheid de vrijheid de oude boeken op eigen wijze uit te leggen en een eigen God te vereren, bijvoorbeeld Vishnu, Ganesh, Sjiva. Het hindoeïsme gaat van de andere kant ook uit van een fundamentele ongelijkheid. De Indiase maatschappij wordt ingedeeld in meerdere en mindere Indiërs. Voor het beter begrijpen van het kastenstelsel zijn twee hindoe-begrippen van wezenlijk belang: karma en dharma. Het begrip karma verklaart dat de hindoe in een bepaalde kaste geboren is wegens zijn daden in een voorgaand leven. Het begrip dharma legt er de nadruk op dat de hindoe deze plaats moet accepteren zonder protest en er dan maar het beste van moet maken. De religie geeft dus weinig aanknopingspunten om veranderingen aan te brengen in het hele Indiase maatschappelijke stelsel en vooral in het kastenstelsel. Wat is de rol van het kastenstelsel in de samenleving? Zoals hiervoor al verteld is, is het Hindoeïsme de belangrijkste godsdienst van India. Een belangrijk onderdeel van deze wereldgodsdienst is natuurlijk het kastenstelsel. In het oude India speelde het kastenstelsel een belangrijke rol, de hele samenleving was er op gebaseerd. Het kastenstelsel heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld na de komst van de Indo-Ariërs. In het begin was dit stelsel gebaseerd op vijf groepen die allemaal een andere mate van reinheid hadden. Later zijn er duizenden verschillende kasten ontstaan door huwelijken uit verschillende standen. Per dorp verschillen deze kasten weer. In elk dorp heb je dan ook zo´n twintig tot dertig verschillende kasten. Tot elke kaste behoort een ander beroep en deze verschillende kasten wonen dan ook allemaal op een andere plek in het dorp. De hogere kasten aan de ene kant van het dorp, de onaanraakbaren een heel eind verderop, aan de andere kant van het dorp. De kaste waartoe je behoort bepaalt je leven dus grotendeels. Het bepaalt niet alleen je beroep en status, maar ook je leefregels en gedragscodes, je sociaal-religieuze plichten en huwelijkspartner. Al met al heeft het kastenstelsel dus een grote invloed op het dagelijks leven in de samenleving. Bij de onafhankelijkheid van India is het kastenstelsel grondwettelijk verboden en ook onaanraakbaarheid is wettelijk niet meer toegestaan. De verschillende deelstaten moeten daarbij ook bijzondere maatregelen nemen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid om de positie van miljoenen mensen die onder de armoedegrens leven te verbeteren. Maar in de praktijk is hier niet altijd evenveel van terug te zien, want nog steeds leven zo´n 350 miljoen mensen (1/3 van de totale bevolking van India) onder de armoedegrens. Dit komt onder andere doordat grondwettelijk gezien alleen de geregistreerde kasten zijn afgeschreven, de onaanraakbaren behoren hier dus niet bij omdat ze officieel buiten het kastenstelsel staan. Het merendeel van de 350 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven bestaan dus uit “dalits” wat kastenlozen of onaanraakbaren betekent. Wat heel tegenstrijdig klinkt is dat veel Indiërs het kastenstelsel discriminerend, sociaal onrechtvaardig en een rem op India´s ontwikkeling beschouwen. Als dat zo is zou het kastenstelsel allang afgeschaft moeten zijn zou men denken. Maar zo makkelijk ligt dat niet, want ook nu nog hebben de hogere kasten meer macht dan de lagere. Zij zijn dan ook fel tegen de positieve discriminatie die de Indiase grondwet de regering eigenlijk verplicht. Daarom is de afgelopen vijftig jaarzeker op het platteland nog niet zo heel veel veranderd aan de positie van de onaanraakbaren. In de steden maakt het nog niet zo heel veel uit tot welke kaste je behoort, in de stad ben je meer individueler, minder mensen kennen je en weten dus niet tot welke kaste je behoort. Op het platteland is de situatie heel anders, iedereen weet wie je bent en het geweld tegen de dalits neemt vooral daar dan ook ernstige vormen aan. Elk uur worden er twee dalits aangevallen, elke dag worden er dire dalit-vrouwen verkracht , twee dalits vermoord en twee dalit-huizen in brand gestoken! Een aantal dalits proberen dan ook voor de positie van hun medemens op te komen, zij hebben daarom een eigen partij opgericht: Dalit Jagruthi Samithi DJS, de dalitbeweging, maar volgens een van de leden van deze partij, mevrouw Raj werden de afgelopen tien jaar steeds meer mensen geïntimideerd omdat z e voor de rechten van de dalits opkwamen. Mevrouw Raj is in het verleden zelf ook bedreigd en ze verwacht dat dit in de toekomst nog veel vaker zal gebeuren, omdat in India op dit moment Hindo-nationalisten van de BJP partij regeren. Zij willen een Hindoe-hegemonie in India vestigen en daarbij hoort natuurlijk het kastenstelsel. De dalits zien daarom hun toekomst niet erg zonnig in. Conclusie Met behulp van de informatie uit de deelvragen hebben we geprobeerd de hoofdvraag te beantwoorden. De hoofdvraag was: Wat is de rol van het kastenstelsel? Het kastenstelsel is al een tijd geleden ontstaan, er werd al onderscheid gemaakt tussen de Indo-Ariërs en de Sjoedra´s. Het begon dus ongeveer rond 1500 voor Christus. Het kastenstelsel speelt een grote rol in het oude India, de hele samenleving is er op gebaseerd. Voor het beter begrijpen van het kastenstelsel zijn twee hindoe-begrippen van wezenlijk belang: karma en dharma. Karma verklaart dat de hindoe in een bepaalde kaste geboren is wegens zijn daden in een voorgaand leven. Dharma legt er nadruk op dat de hindoe deze plaats moet accepteren zonder protest en er dan maar het beste van moet maken.

In elk dorp heb je twintig tot dertig verschillende kasten, maar volgens de hindoeïstische leer zijn in de oorsprong van het hindoeïsme vier kasten (varnas) ontstaan die altijd zullen blijven bestaan. Deze vier kasten geven een globale schets van hoe het kastenstelsel is opgebouwd: De kaste van de brahmanen, ofwel de priesters; De kaste van de kshatriya´s, ofwel de krijgers en vorsten; De kaste van de vaysha´s, ofwel de boeren en handelaren; De kaste van de sudra´s, de slaven; Er is ook nog een laatste groep die bij geen enkele kaste behoort, de paria´s. Zij worden niet als mensen gezien, maar als dieren. Elke kaste heeft ook zijn eigen verplichtingen. De brahamen moeten bijvoorbeeld heilige teksten bestuderen en godsdienstige handelingen verrichten. Iedereen moet die verplichtingen nakomen, om in het volgende leven in een hogere kaste terecht te komen. Het kastenstelsel geldt als maatstaf van de hele samenleving.

In elk dorp heb je twintig tot dertig verschillende kasten, maar volgens de hindoeïstische leer zijn in de oorsprong van het hindoeïsme vier kasten (varnas) ontstaan die altijd zullen blijven bestaan. Deze vier kasten geven een globale schets van hoe het kastenstelsel is opgebouwd: De kaste van de brahmanen, ofwel de priesters; De kaste van de kshatriya´s, ofwel de krijgers en vorsten; De kaste van de vaysha´s, ofwel de boeren en handelaren; De kaste van de sudra´s, de slaven; Er is ook nog een laatste groep die bij geen enkele kaste behoort, de paria´s. Zij worden niet als mensen gezien, maar als dieren. Elke kaste heeft ook zijn eigen verplichtingen. De brahamen moeten bijvoorbeeld heilige teksten bestuderen en godsdienstige handelingen verrichten. Iedereen moet die verplichtingen nakomen, om in het volgende leven in een hogere kaste terecht te komen. Het kastenstelsel geldt als maatstaf van de hele samenleving.

Mensen uit de verschillende kasten gaan niet met elkaar om. De hogere kasten wonen aan de ene kant van het dorp, en de lagere kasten aan de andere kant. De kaste waartoe je behoort bepaalt je leven bijna helemaal. Het bepaald niet alleen je beroep en status, maar ook je leefregels en gedragscodes, je sociaal-religieuze plichten en huwelijkspartner. Mensen kijken erg op elkaar neer, vooral op de paria´s die als dieren gezien worden. Men denkt dat de paria´s in hun vorige leven erg slecht geleefd hebben, en hebben dus totaal geen medelijden met hen. Ze zullen voor hun vorige leven moeten boeten. Ze worden dan ook vaak als onrein gezien.

Wat weer heel tegenstrijdig klinkt is dat veel Indiërs het kastenstelsel discriminerend vinden. Vroeger gingen kasten totaal niet met elkaar om, dat stond ook in de wet. In 1947 werd deze wet door de Wetgevende Vergadering officieel opgeheven. Toch is de praktij heel anders. In de steden ben je individueler, minder mensen kennen je en weten dus niet tot welke kaste je hoort. Daar houdt men zich dus ook niet zo streng meer aan het kastensysteem. Op het platteland is de situatie heel anders, iedereen weet wie je bent en in welke kaste je zit. Het merendeel van de 350 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven, bestaan dalits, wat kastenlozen of onaanraakbare betekent. Op het platteland neemt vooral het geweld tegen deze dalits toe. Een aantal dalits proberen dan ook voor de positie van hun medemens op te komen, zij hebben daarom een eigen partij opgericht: DJS (Dalit Jagruthi Saimithi) Voor de leden is het niet gemakkelijk, ze worden steeds vaker bedreigd of vermoord, omdat in India op dit moment Hindo-Nationalisten regeren. Zij willen een Hindoe-hegemonie in India vestigen en daarbij hoort natuurlijk het kastenstelsel. De dalits zien daarom hun toekomst niet zonnig in. Bronnen http://proto.thinkquest.nl/~llb265/het_kastenstelsel.htm
http://home.wanadoo.nl/kampie/Reizen/ZuidIndia/het_kastenstelsel.htm
www.digischool.nl/goingglobal/html/indiainfo.html
http://www.indianet.nl/dal-uitl.html
http://scholieren.samenvattingen.nl/search/open/3454372/ http://www.boeddhisme.nl/home.html Slot

Het is dus duidelijk dat het kastenstelsel een grote rol speelt in de samenleving en in het geloof van Hindoes. Hindoes geloven in reïncarnatie, ze denken dat je na de dood opnieuw geboren wordt. In welke kaste je terecht komt in je leven, hangt af van je vorige leven. Het is ook onmogelijk dat als je ouders in een lage kaste leven, jij ooit hoger op zal komen. Er is een groot verschil in de invloed van het kastenstelsel op het platteland en in de steden. Er zijn ook grote verschillen tussen de kasten zelf. Het verschil tussen rijk en arm is verschrikkelijk. De armen worden vaak als dieren beschouwd en leven op straat. Als ze in dit leven goed hun best doen, is het misschien mogelijk dat ze in hun volgende leven een beter leven krijgen.

REACTIES

L.

L.

deze site is echt oncool zeg!!!!!
waarom hebben julli dit gemaakt???

onvriedelijke groet luke

12 jaar geleden

-.

-.

@ Luke, waarom ga je er dan op? :S

En, al het informatie dat ik nodig heb staat erin.
Handig, moet namelijk een verslag hierover maken. :X

11 jaar geleden

J.

J.

ik vidt het wel cool :) daardoor hed ik een 8 gergregen dus hou je mond maar met deze site is slecht!!

11 jaar geleden

R.

R.

deze website is leerzaam met veel informatie

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.