Islam en oude beschavingen

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • mbo | 1948 woorden
  • 30 oktober 2003
  • 24 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
24 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Islam en oude beschavingen

Wij (moslims) geloven dat God, De Schepper van Alles is, dus alle mensen die op aarde bestaan, zijn Zijn schepsels. Daarom is het logisch dat God naar iedere volk of natie een profeet stuurde. De Maya's, de Inca's of wie dan ook waren ook mensen en dezelfde god (van de Koran en de Bijbel) heeft ook naar hen waarschuwers (profeten) gestuurd en omdat al die profeten door dezelfde god naar aarde zijn gestuurd, is het ook logisch dat die profeten verhalen vertellen aan hun naties die ook op de verhalen van de Bijbel en de Koran lijken.

Zoals men weet is de Koran 1400 jaar geleden ontstaan, of het door Mohammad is verzonnen of door zijn god is geopenbaard, doet er even niet toe. Waar het ons om gaat is wat er in de Koran staat en daarin staat dat God naar ALLE volkeren (dus ook de Maya's) profeten heeft gestuurd.

"Wij (God) hebben jou (Mohammad) met de waarheid gezonden als verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer. EN ER IS GEEN GEMEENSCHAP OF ER IS WEL EEN WAARSCHUWER GEWEEST. En als zij (ongelovigen) jou van leugens betichten, zij die er voor hun tijd waren hebben dat ook gedaan. Hun gezanten kwamen tot hen met de duidelijke bewijzen, met de Psalmen en met het verlichtende boek." Koran 35: 24-25.

"En voor ELKE gemeenschap is er een gezant. Wanneer dan hun gezant tot hen komt wordt tussen hen met rechtvaardigheid beslist en hun wordt geen onrecht aangedaan." Koran 10: 47.

"En Wij (God) hebben toch in ELKE gemeenschap een gezant laten opstaan: 'Dient God en vermijdt het slechte.'Een gedeelte van hen heeft God op het goede pad geleid en voor een gedeelte is de dwaling waar geworden. Reist dus op de aarde rond en kijkt hoe het einde was van de loochenaars." Koran 16: 36.

In het vers boven vertelt God twee interessante dingen:

Dat Hij dus naar elke gemeenschap op aarde een profeet heeft gestuurd. Dus is het logisch dat de Maya's of wie dan ook op aarde boeken hebben waarin dezelfde verhalen staan zoals de verhalen van de Bijbel en de Koran. God spoort de mensen aan, met name wetenschappers om rond op aarde te gaan 'reizen'. m.a.w: 'Ga onderzoeken en verkennen en jullie zullen er achter komen wat Ik (God) met andere naties heb gedaan die Mij niet hebben gehoorzaamt. Volgens God in de Koran, wanneer een gemeenschap of volk ongehoorzaam is geweest en wanneer haar mensen profeten hebben gedood of hebben gemarteld, worden ze door God vervloekt en maakt Hij een eind aan hun beschaving en aan hun bestaan. Dit laatste is ook met de Maya's en met andere naties in Zuid-Amerika of in Australië gebeurd. We zijn het allemaal met elkaar eens dat er in het verleden heel veel beschavingen zijn geweest die heel erg vooruit, intelligent en beschaafd waren en dat er toch op een of andere onverklaarbare manier, een einde kwam aan die beschavingen.

Veel huidige wetenschappers doen hun best om er achter te komen waarom al die beschavingen van vroeger verdwenen zijn en zijn op zoek naar antwoorden en oplossingen voor deze kwestie. Echter, sommige wetenschappers konden niets anders concluderen dan dat er intelligente 'buitenaardse wezens' naar aarde kwamen en dat zij veranderingen in die beschavingen hebben gebracht. Ik zeg: Die wetenschappers hebben bijna de waarheid gevonden. Het is inderdaad zo dat er een intelligent 'iets' daar is geweest en dat intelligente 'iets' is De Hogere Almachtige God Die overal op aarde bij kan komen. God is De Enige Die in staat is mensen (profeten) naar aarde te sturen om de gemeenschappen te waarschuwen. Deze laatste redenering is een logische verklaring voor het feit dat de verhalen van de Maya's in overeenstemming zijn met de verhalen uit de Bijbel. De Koran bekrachtigt dit idee door te zeggen dat God overal op aarde profeten heeft gestuurd:

"Hebben zij (ongelovigen) dan niet op aarde rond gereisd en ernaar gekeken hoe het einde van hen was die er voor hen waren? Die waren sterker dan zij en ploegden en bebouwden het land meer dan zij(=de ongelovigen die in de tijd van de profeet leefden) het bebouwden. En tot hen (oude beschavingen) kwamen hun gezanten met de duidelijk bewijzen. God was niet zo dat Hij hun onrecht aandeed, maar zij deden zichzelf onrecht aan." Koran 30: 9.

"Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd, zodat zij konden zien hoe het einde was van hen die er voor hen waren en die sterker waren dan zij? En er is niets in de hemelen en op de aarde dat iets tegen God kan doen; Hij is Wetend en Vrijmachtig" Koran 35: 44.

De bovenste verzen bekrachtigen veel conclusies die de huidige wetenschappers hebben getrokken, namelijk dat die beschavingen van vroeger heel sterk en vooruitgegaan waren en dat ze meer deden dan wat de mensen van later hebben gedaan. Blijf beseffen dat alle verzen die ik citeer 1400 jaar geleden zijn ontstaan. (Amerika o.a. was toen nog lang niet ontdekt).

"Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd en ernaar gekeken hoe het einde was van hen die er vóór waren? Zij waren sterker dan zij en lieten meer sporen achter op de aarde, maar God greep hen voor hun zonden; voor hen was er tegen God geen beschermer" Koran 40: 21-22

Dit wil je ook lezen:

Waarlijk deze Koran spreekt de waarheid: wetenschappers reizen de aarde rond om de oude beschavingen te verkennen. Ze doen onderzoek naar oude beschavingen die verdwenen zijn. Ze hebben ook gezegd dat die beschavingen meer ontwikkeld waren dan beschavingen die later zijn ontstaan. Men vraagt zich steeds af hoe bijvoorbeeld de piramides zijn gebouwd of hoe die hele grote tekeningen op veel Zuid-Amerikaanse oppervlakten zijn getekend... enz. De verzen van de Koran gaan verder. God zegt namelijk: 'Zij lieten meer sporen achter op de aarde.'

Het is een feit dat er heel veel sporen van die beschavingen zijn achtergebleven voor de mensen die veel later zouden komen. De profeet Mohammad (God's zegen en vrede zij met hem) was absoluut geen wetenschapper en was nooit geïnteresseerd in opgravingen of in andere werelden. Hij heeft er niet eens aan gedacht en er bestonden in die tijd geen mensen die bezig waren met dat soort wetenschap die oude beschavingen onderzoekt...

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Het is een feit dat er heel veel sporen van die beschavingen zijn achtergebleven voor de mensen die veel later zouden komen. De profeet Mohammad (God's zegen en vrede zij met hem) was absoluut geen wetenschapper en was nooit geïnteresseerd in opgravingen of in andere werelden. Hij heeft er niet eens aan gedacht en er bestonden in die tijd geen mensen die bezig waren met dat soort wetenschap die oude beschavingen onderzoekt...

De vraag is nu: Waarom zijn die beschavingen verdwenen ondanks dat ze sterk en ontwikkeld waren? Het antwoord dat hierbij past is dat de volkeren van die beschavingen niet deugden. Ze waren onrechtplegers en zaaiden veel verderf en onrecht op aarde. Uit veel opgravingen heeft men ontdekt dat ze gruwelijk tegenover elkaar waren. Vreselijke slavernij, ze offerden onschuldigen, vrouwen en zelfs baby’s aan afgoden...enz. Wat wetenschappers ook ontdekt hebben is dat ergens in Midden-Amerika ze van menselijke hoofden voetballen maakten en er mee speelden!!! Geen wonder dat wanneer God een profeet naar hen toestuurde, dat die mensen hem loochenden en achteraf vermoordden, en ook geen wonder dat wanneer ze dat deden dat God ze vervloekte en een eind aan hun beschaving maakte: Wij moslims menen dus dat die beschavingen, nadat hun mensen ongehoorzaam aan de profeten waren, door God werden vervloekt en uitgeroeid.

"Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd en ernaar gekeken hoe het einde was van hen die er vóór waren. Zij waren meer dan hen en sterker en lieten meer sporen achter op de aarde, maar wat zij ten uitvoer hadden gebracht baatte hun niet. Toen dan Onze gezanten met de duidelijke bewijzen tot hen kwamen verheugden zij zich over wat zij aan kennis hadden, maar zij werden ingesloten door dat waarmee zij de spot dreven. En toen zij Ons (God) geweld zagen zeiden zij: 'Wij geloven in God alleen en wij hechten geen geloof aan wat wij aan Hem als metgezellen toegevoegd hebben.' Maar zij hadden geen nut van hun geloof toen zij Ons geweld zagen. Het was Gods gebruikelijke behandeling die reeds eerder temidden van Zijn dienaren had plaatsgevonden. Daar hadden de ongelovigen dus verloren" Koran 40: 82-85.

"Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd zodat zij konden zien hoe het einde was van hen die er voor hen waren? God roeide hen uit. En voor de ongelovigen zijn er overeenkomstige dingen." Koran 47: 10.

"Kijk dan hoe het einde was van hun plannenmakerij: Wij (God) vernietigden hen hun volk allen te zamen! Dat zij hun huizen, verlaten en vervallen omdat zij onrecht pleegden. Daarin is een teken voor mensen die weten." Koran 27: 51-52.

Ja! een teken voor de archeologen die dat ontdekt hebben en niets anders konden concluderen dan dat er 'intelligente bezoekers' naar de aarde gekomen zouden zijn.

Zou Mohammad (God's zegen en vrede zij met hem), dit hebben verzonnen? Kan de Bijbel zoiets vertellen?

De oude religieuze geschriften van die beschavingen (zoals de geschriften van de Maya's bijvoorbeeld) zijn vaker in hun eigen talen geschreven. Echter, volgens de Koran heeft iedere profeet die Gods religie ging verkondigen de taal van zijn eigen volk gebruikt en gesproken:

"En Wij (God) hebben geen gezant gezonden of het was in de taal van zijn volk om aan hen duidelijkheid te verschaffen." Koran 14: 4.

Nog een vraag die iemand kan stellen is: 'Als het werkelijk over dezelfde God gaat die ook naar o.a de Maya's profeten heeft gestuurd, waarom is er dan niets over hen in de Bijbel verteld?

Het antwoord hierop is wat God aan de profeet Mohammad (God's zegen en vrede zij met hem) heeft geopenbaard:

"En Wij (God) hebben al vóór jou (Mohammad) tijd gezanten gezonden. Onder hen zijn er over wie Wij jou niet verteld hebben." Koran 40: 78.

"gezanten over wie Wij jou vroeger al verteld hebben en aan gezanten over wie Wij jou niet verteld hebben, ..." Koran 4: 164.

Bovendien zegt God in de Koran dat hij een volk niet zomaar hun gang laat gaan en naar de hel stuurt zonder dat er bij hen een profeet is geweest. D.w.z. dat naar alle naties profeten werden gestuurd, inclusief de naties van Amerika of het Verre-Oosten of waar dan ook op aarde:

"En Wij (God) bestraffen niet voordat Wij een gezant (profeet) hebben gestuurd. En wanneer Wij een stad wensten te vernietigen gaven Wij aan hen die daarin in luxe leven bevel. Dan gedroegen zij zich verderfelijk en
dan heeft de uitspraak tegen haar zich bewaarheid en vernietigden Wij haar geheel. En hoeveel generaties hebben Wij (God) na Noach reeds vernietigd! Jouw (Mohammad) Heer is over de zonden van Zijn dienaren goed genoeg ingelicht en doorziet ze." Koran 17: 15-17.

God zegt ook in de Koran dat wanneer de dag des Oordeels nabij is, zal Hij van iedere gemeenschap die waar dan ook op aarde is geweest 'een getuige' (een profeet) die bij hen is geweest zal laten opstaan. Die getuige gaat tegen zijn gemeenschap getuigen en aan God vertellen dat hij bij hen is geweest en dat zij hem hebben geloochend:

"En op de dag dat Wij van IEDERE gemeenschap een getuige laten opstaan. Dan zal aan hen die ongelovig zijn geen gehoor gegeven worden en zij zullen geen kans meer krijgen om het goed te maken." Koran 16: 84.

"En op de dag dat Wij in ieder gemeenschap uit hun eigen midden een getuige tegen hen laten opstaan. En jou (Mohammad) laten Wij als getuige komen tegen dezen hier. En tot jou hebben Wij het boek neergezonden als een verduidelijking van alle en als leidraad en barmhartigheid en goed nieuws voor hen die zich aan God overgeven." Koran 16: 89.

"Wij hebben in ELKE gemeenschap een gezant laten opstaan: 'Dient God en vermijdt het slechte'. Een gedeelte van hen heeft God op het goede pad geleid en voor een gedeelte is de dwaling waar geworden. Reist dus op de aarde rond en kijkt hoe het einde was van de loochenaars." Koran 16: 36

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.