ADVERTENTIE
Ben jij op zoek naar een studie die je meer biedt dan standaard hoorcolleges en werkgroepen?

Verdiep je dan eens in een universitaire studie bij Defensie! Een studie waar je meer leert dan studeert. Samen met Defensie beantwoorden we de meestgestelde vragen over studeren bij Defensie. 

Check het artikel!

Inleiding
Voor u ligt nu mijn werkstuk over het zevende gebod. De reeks lessen die wij over de wet hebben gekregen liggen bijna achter ons. De informatie uit de reader heeft mij geholpen om dit werkstuk tot een compleet geheel te brengen.
Overtreding van het zevende gebod komt in deze tijd erg veel voor. Daarom is het belangrijk dat het onder de aandacht wordt gebracht. Niet alleen de heidenen komen met dit gebod in aanraking; ook in onze reformatorische gezindte wordt beslist voor een echtscheiding. Hier is absoluut niet makkelijk over te praten. Vooral wanneer dit voorkomt in de naaste familie.
Ik hoop dat dit werkstuk naar uw genoegen is gemaakt en dat er een goed cijfer aan kan worden verbonden.

Jouw NAAM

Inhoudsopgave

Inleiding - - - - - - - - - blz. 2
Inhoudsopgave - - - - - - - - blz. 3
Verklaring vanuit het O.T. - - - - - - - blz. 4-5
Breedte van toepassing vanuit Catechismus - - - - - blz. 6
Hedendaagse toepassingen uitgewerkt - - - - - - blz. 7-8
Literatuurverantwoording - - - - - - - blz. 9
Leerervaring - - - - - - - - - blz. 10

Verklaring vanuit het Oude Testament

Wanneer we denken aan het huwelijk in het O.T. dan komen we daar al snel polygamie tegen. De voorbeelden zijn er genoeg. Vaak wordt het als een vanzelfsprekende zaak gezien. Aan de weldaden, die Nathan David in herinnering brengt na zijn zonde met Bathseba, voegt de profeet toe, dat God hem vrouwen in zijn schoot heeft gegeven. Zo vertelt ook de schrijver van het boek Koningen met vreugde en rijkdom van Salomo, waaronder zijn vele vrouwen.
We kunnen niet zeggen dat polygamie in het O.T. wordt goedgekeurd. In het O.T. is er kritiek om de polygamie, die we bedekt vinden in de beschrijving van de ellende bij de polygamie (bijv. bij Jacob en Elkana). Verder is het veelzeggend dat het Hebreeuwse woord “bijvrouw” eigenlijk vijandin betekent. Hoeveel ellende uit het hebben van meer dan één vrouw voor alle betrokkenen voortkwam, wordt ons ook duidelijk verteld. In bepaalde gevallen kon men zijn vrouw met een scheidbrief wegzenden. Vaak werd daarvan misbruik gemaakt. Bij de profeet Maleachi lees je dan ook dat daartegen ernstig wordt gewaarschuwd, omdat dit tegen Gods bedoeling is. De Heere, de God van Israël zegt, dat Hij de echtscheiding haat.

Ook is er openlijke kritiek. Bij de voorschriften ten aanzien van een koning lezen we in Deut. 17:17: ,,Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen, opdat zijn hart niet afwijke…”. De instelling van het huwelijk in Gen. 2 spreekt bovendien ook een duidelijke taal. We lezen in Gen. 2:24: ”… en zij (Septuaginta: ,,die twee”) zullen tot één vlees zijn”.
De eerste die het zich bovendien veroorlooft twee vrouwen te nemen is de goddeloze Lamech, die in de linie van Kaïn staat.
Ook is het opvallend dat, naarmate de tijd verder gaat, de kritiek op polygamie steeds feller wordt. Het verbond tussen God en het volk Israël wordt bij de profeten (vooral Ezechiël en Hosea) herhaaldelijk vergeleken met een huwelijk en zo wordt de monogamie steeds meer de norm. Evenals er tussen God en Israël geen derde partij kan zijn (nl. afgoden), zo kan dit ook niet in het huwelijk
De Heere Jezus grijpt terug naar het begin. Juist wanneer Adam zijn hoge roeping uitvoert door alle levende ziel te benoemen –mannetje en vrouwtje- vond hij heen hulp die als tegenover hem ware.
Adam heeft niemand, die hij lief kan hebben als zichzelf, maar daar zorgt de Heere wonderlijk voor. Hij neemt tijdens een diepe slaap Adams rib en bouwde die tot een vrouw. De vrouw komt dus voort uit de plaats waar je hart van de man voelt kloppen. Waar zijn arm beschermend voor gehouden wordt. Ze komt niet uit iets van de voeten van de man, om door hen vertrapt te worden. Om over haar heen te lopen… Ook niets uit iets van zijn hoofd, om over hem te heersen… Hier kun je zien hoe veelzeggend de plaats is waaruit de vrouw is voortgekomen
Je ziet hoe in Gen. 3 na de zondeval de vervreemding en ontwrichting komt. De vrouw, die als hulp werd gegeven, wordt een verleidster. De man schuift de schuld op de vrouw en verraadt haar door te spreken over “de vrouw die Gij mij gegeven hebt”. Ze ontdekken dat ze naakt zijn. De man gaat “heersen” over de vrouw. De vrouw gaat in begeerte vreemde gevoelens koesteren tegenover de man, de harmonie is verstoord. De seksualiteit is door God bedoeld als zegen. Het is niet een onberekenbare natuurkracht, maar een gave van God, die dan ook in het huwelijk in verantwoordelijkheid jegens God en elkaar genoten mag worden.
Breedte van toepassing vanuit Catechismus
In vraag en antwoord 108 en 109 van Zondag 41 wordt er uitleg gegeven over het zevende gebod. Ik wil de betekenis van dit gebod uitleggen aan de hand van de Heidelberger Cathechismus.
Het zevende gebod leert ons dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in den heiligen huwelijken staat of daarbuiten. Dit betekent dus dat God alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan, vervloekt. Dit bewijst ook de Bijbel in Matth. 5:28: ”Maar Ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan”. Wie staat onder dit goddelijk spreken niet schuldig? Daarom moeten wij al deze dingen afkeuren en ingetogen leven. Deze dingen worden van ons verwacht binnen het huwelijk, maar ook daarbuiten.
Alleen door genade is het mogelijk om te blijven staan en heilig voor Gods aangezicht te leven. Het zevende gebod verbiedt om te gebieden: verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden, maar doet aan de Heere Jezus Christus.

Hedendaagse toepassingen uitgewerkt

Echtscheiding is niet het logisch vervolg op het rijtje: ‘Verliefd, verloofd, getrouwd…’ Toch eindigt een op de drie huwelijken in een echtscheiding. Van de ongeveer 180.000 eenoudergezinnen met (een) kind(eren) onder de 18 jaar, is bijna 70% ontstaan door een echtscheiding! Dat het aantal echtscheidingen in christelijke kring lager ligt dan het landelijk gemiddelde, is wel zeker. Maar iedereen die in zijn (kerkelijke) omgeving om zich heen kijkt, weet dat het ook dar voorkomt.
Dat echtscheiding nu veel vaker plaatsvindt dan vroeger, heeft onder andere te maken met het proces van verwereldlijking en onafhankelijkheid: ook de normen die de Bijbel ten opzichte van echtscheiding stelt, werden en worden in onze maatschappij steeds minder serieus genomen. Veel meer staat de gedachte van de onafhankelijkheid centraal:Heb ik nog iets aan deze relatie?
Echtscheiding gaat ook de christelijke gezinnen niet voorbij, Ook daar zien mensen soms geen mogelijkheden meer om bij elkaar te blijven. De normen die de Bijbel stelt zijn wel nauwer dan die van onze echtscheidingswet. Christus zegt: “maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlatene zal trouwen , doet ook overspel” (Matth. 5:32).
Echtbreuk is dus geoorloofd als er sprake is van overspel, want dan is er feitelijk al sprake van een breuk. Een tweede reden die in de bijbel wordt genoemd aangaande de echtscheiding is kwaadwillige verlating. Als derde reden wordt er in verschillende literatuur de veroordeling wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van vier jaar of langer genoemd. Zware mishandeling wordt als vierde reden genoemd. In de echtscheidingswet van 1971 zijn de vier echtscheidingsgronden vervangen door één nieuwe: echtscheiding mag plaatsvinden als er sprake is van ‘duurzame ontwrichting’ van het huwelijk; het huwelijk is dan zo (blijvend) ontwricht, dat er geen uitzicht meer is op verbetering. Dit hoeft niet bewezen te worden. Dit kan betekenen dat één van de partners tegen zijn wil in een echtscheidingprocedure betrokken wordt. De meeste moeilijkheden ontstaan over de alimentatie (de bijdragen in het levensonderhoud die meestal de man na de scheiding maandelijks aan zijn ex- echtgenote moet uitkeren) en het toewijzen van de kinderen. Ook kan de bezoekregeling nog veel problemen opleveren.
Het is voor kinderen heel moeilijk om te wennen aan het gespleten leven: in het weekend bij papa, door de week bij mama. Bij mama kun je moeilijk over papa praten, bij papa niet over mama.
Ook blijkt het uit onderzoek dat echtscheiding tevens als repeterende breuk kan werken: kinderen van gescheiden ouders raken zelf gemiddeld vaker bij een scheiding betrokken. Naast persoonlijke gevolgen zijn er ook maatschappelijke gevolgen. Je kunt dan denken aan een toename van het aantal uitgekeerde bijstandsuitkeringen, druk op de woningmarkt en overbelasting van de rechterlijke macht. Dit is in ieder geval duidelijk: onze Nederlandse wet maakt scheiding mogelijk voor wie scheiden wil. Maar al wordt een scheiding keuring volgens de regels uitgesproken, dat betekent nog niet dat ook voor de Rechter van hemel en aarde zo’n huwelijk ontbonden is.

Literatuurverantwoording

Bij het opstellen van dit werkstuk over het zevende gebod heb ik gebruik gemaakt van de volgende boeken en readers:
- drs. H.G. Leertouwer, De tien geboden;
- drs. J.L. Vermeulen, Huwelijk en gezin;
- dr. J. Douma, Echtscheiding;
- dr. J. van Bruggen, Het huwelijk gewogen;
- ds. R. van Kooten, Het zevende gebod;
- ds. G.J. van Aalst, Waar liefde woont;
- Hoornbeeck College, Reader over ‘De tien geboden’.
Deze boeken en readers waren erg zinvol en duidelijk, en hebben mij geholpen om dit werkstuk tot een compleet geheel te maken.

Leerervaring

Hierbij wil ik mijn ervaring weergeven die ik heb opgedaan bij het maken van dit werkstuk over het zevende gebod. Heel vaak wordt er bij een echtscheiding te snel geoordeeld. Meestal zijn dat mensen waarbij in hun omgeving geen gevallen van echtscheiding voorkomt. Voor de echtscheiding is er al heel erg veel gebeurd. De echtscheiding is als het ware de druppel die de emmer doet overlopen. Het is best moeilijk, als er mensen zijn in je eigen omgeving die te maken krijgen met een echtscheiding. Vaak weet je dan niet hoe je ermee om moet gaan. Daarom heb ik bewust gekozen voor dit gebod. Het is mij nu allemaal wat duidelijker geworden. Ook is de visie op het zevende gebod vanuit de Bijbel voor mij begrijpelijk geworden.
Dit alles brengt mij nu aan het einde van mijn werkstuk. Ik hoop dat u een goed cijfer hieraan kan verbinden.
Jouw Naam

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.