Inleiding

Voor Godsdienst hadden wij de opdracht gekregen om uit te dokteren wat nu de verschillen waren tussen de verschillende godsdiensten en wat er ons in aantrok en niet aan stond. Ik ben er met volle zin ingedoken en heb geprobeerd zo eerlijk mogelijk te antwoorden.

Natuurgodsdiensten

De natuurgodsdiensten zijn de beginselen van alle godsdiensten. Alleen al daarvoor vind ik ze de moeite waard om te bestuderen. Door de meeste mensen, en ook door mij, wordt deze godsdienst bekeken als primitief; dit zal waarschijnlijk niemand kunnen tegenspreken, want wat is de definitie van primitief? Primitief is behoren tot een vroegste stadium in een ontwikkeling en dat zijn net die natuurgodsdiensten. Ook de verbondenheid die die mensen hebben met de natuur is verbazingwekkend. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand uit onze maatschappij nog zo één kan zijn met de natuur. Wel jammer dat die verbondenheid deze mensen tegenhoudt om te moderniseren. Want dat is voor mij toch wel het allergrootste minpunt, het gebrek aan vooruitgang. Als je zo’n stam bekijkt zie je dat zij zeer vroeg in de evolutie van de mens zijn blijven steken. Dit heeft grote gevolgen voor ziektebestrijding en hygiëne. Ik denk dat de levensverwachting bij zulke stammen veel lager is dan bij ons. Ik heb niet zoveel vertrouwen in zo iemand als een sjamaan. Volgens mij kunnen zij met kruiden wel het een en ander genezen, maar tegen de meeste dingen kunnen zij toch niets beginnen. Ook rituelen zijn niet echt hulpvol tegen zware ziektes. En wat moet je dan niet denken van hun afschuw voor “speciale” natuurverschijnselen zoals gehandicapten en tweelingen. Bij ons zijn er niet veel mensen die deze mensen als een bedreiging aanvoelen. Het voorstellen van natuurfenomenen als goden spreekt mij ook niet meer aan, aangezien wij deze fenomenen reeds wetenschappelijk verklaren. Ik vind wel dat zij de belangrijkste goden zeer mooi voorstellen, zoals Moeder Aarde, de Apu’s(=hogere geesten) en de Auki’s(=lagere geesten. Maar het dan overdreven verafgoden van deze symbolen stoot mij dan weer af. Ik denk dat deze stammen het al niet te breed hebben, maar wanneer zij dan nog offers moeten brengen naar hun “goden”, vind ik dit toch wat bizar. Ook hebben zij geen echte greep op de wereld zoals wij hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld het weer voorspellen en ons ertegen wapenen. Wanneer het bij hen onverwacht begint te regenen, zijn zij hun hele oogst kwijt. Hierdoor ontstaat er ook een naïviteit. Wanneer ze geen wetenschappelijke vooruitgang kennen zullen zij steeds geloven dat alles moet verklaard worden aan de hand van mythologische figuren en goden.
Toch moet ik wel bekennen dat ik enorm veel respect heb voor de stammen die nu nog steeds aan hun geloof. De meeste van deze stammen liggen dan misschien wel afgelegen, zij moeten toch ook al eens een vliegtuig zien overvliegen en in contact zijn gekomen met de “beschaafde” wereld.
Al bij al vind ik deze godsdienstvorm niet echt interessant. Vooral omdat ze nog zo primitief zijn. Als moderne mens denk ik dat je je nooit meer bij zo’n stam zou kunnen aansluiten, omdat zij veel te ver achter zitten. Ik wil hiermee niet zeggen dat ze daarom slechter zijn dan ons, zij hebben gewoon een heel andere levensvisie.

Hindoeïsme

Het hindoeïsme is de oudste godsdienst uit het oosten. Het vormde de basis voor het boeddhisme en is momenteel opnieuw heel erg in trek, net als de andere Oosterse godsdiensten.
Toen ik voor het eerst iets las over het hindoeïsme was er al direct iets wat mij zeer erg afstootte in deze godsdienst, nl. het kastensysteem. Ik kan het lij moeilijk voorstellen dat een godsdienst zo’n absurd systeem kan aanvaarden en steunen. Voor mij is het totaal onaanvaardbaar dat een mens op basis van rijkdom en/of gezondheid. Ook degene die bovenaan in het kastensysteem staan kunnen wel eens ziek zijn of in een financieel crisis verkeren. Ook de verklaring van dit systeem is volgens mij onzin. Dat mensen die in hun vorig lenen niet goed hebben gehandeld, in de laagste kaste terechtkomen omgekeerd. Zo raakt men in feite in een vicieuze cirkel: mensen uit de laagst klasse kunnen nooit iets goeds doen en blijven dus steeds in die laagste kaste zitten. De hoogste kaste moet bijna niets doen en kan dus ook niets fout doen. Ik vind het dan wel moedig van Mahatma Ghandi om het op te nemen voor de paria’s ( de laagste kaste) en zo tegen zijn eigen geloof in te gaan. Je moet het maar doen om een mooi leven weg te gooien om de mensen die niets hebben te helpen en een hart onder de riem te steken. Het ziet er ook niet naar uit dat dit systeem van de kasten ooit zal veranderen, want de mensen blijven in hun godsdienst geloven.
Om het eens over een andere boeg te gooien. Ik kan niet geloven in de god Sjiva of Visjnoe. Deze goden worden voorgesteld als goden die effectief in de wereld ingrijpen. En dit terwijl de wetenschap al duidelijk heeft aangetoond dat er voor de meeste fenomenen geen god nodig is. Dat die goden dan ook nog eens de mensen gaan beoordelen op wat ze gedaan hebben in hun leven gaat echt wel mijn petje te boven.
Om toch nog iets positiefs te geven: de verhalen die worden verteld zijn zeer filosofisch en zeer wijs. Het zijn verhalen die men op verschillende manieren kan inkleuren en toepassen op je leven.

Boeddhisme

Het boeddhisme is ontstaan uit het hindoeïsme. De stichter van dit geloof is boeddha. Hij was een man die prins was, maar na een tijdje besloot om asceet te worden. Hij heeft gevonden wat hij zocht nl het nirwana. Het nirwana is de staat van verlossing die de mens door het volgen van het achtvoudige pad van Boeddha, dat voorziet in een onthechting aan de begeerten, kan bereiken. Het is een toestand van volkomen rust en volmaakte vrede.
Het nirwana, waarrond het hele boeddhisme is opgebouwt, is volgens mij onbestaand. Men kan nooit in volledige rust komen, er zijn steeds zaken die je beïnvloeden zoals bijvoorbeeld iemand die je kent en die gestorven in, liefde, verliefdheid, … Maar al deze zaken zijn voor de boeddhisten onbelangrijk. Zij zeggen dat die van tijdelijke aard is omdat de wereld constant verandert. Ook beweren zij dat alles relatief is. Dit zou willen zeggen dat al waarden relatief zijn. Ook zou dit betekenen dat hun geloof relatief is en dat je die zomaar mag veranderen. Ook de regels die ze opstellen voor de monniken zijn relatie en de weg om naar nirwana te gaan is relatief. Volgens mij heb ik hiermee aangetoond dat er toch iets niet heel juist is met het boeddhisme. Ik heb nog een tegenstrijdigheid gevonden. Men zegt dat je om het nirwana te bereiken in jezelf wolledig tot rust moet komen. Maar wat men ook beweert is de je ego, je eigen ik niet belangrijk is. Waarom zou ik dan moeten tot rust komen. Misschien dat dit voor de mensen die deze godsdienst beleven niet zo opvalt, maar ik als buitenstaander zie toch wel duidelijk enkele fouten. Ook met de stelling dat het aardse leven onbelangrijk is vind ik onzin. Men moet nog steeds vele jaren op deze planeet rondlopen. Waarom zou men er niet het beste van maken? En waarom zou men niet de mensen rondom zich helpen om, in de boeddhistische context, naar het nirwana te helpen of om hun verblijf op aarde toch zo aangenaam mogelijk te maken. Wanneer men zegt dat je moet het nirwana bereiken, kun je dit bijna alleen voor jezelf doen. Maar ze zeggen dat er geen ik is. Dus moet IK ervoor zorgen dat ik in het nirwana raak, maar IK bestaat niet. Het boeddhisme zegt ook dat ze geen godsdienst zijn, maar een levensvisie. Toch vind ik het dan bizar de ze het woord boeddhanatuur gebruiken. Zo een woord gebruikt men alleen maar als men de figuur aanbidt
Toch heeft deze godsdienst nog goede zaken ook. Zo ben ik voorstander van het onpersoonlijk laten van de diepere dimensie. Zo kan men zelf ook nog wat betekenis geven aan de dimensie. De oriëntatie van de godsdienst is ook zeer goed. Men oriënteert zich op ervaringen en die zijn heel belangrijk in een mensenleven. Het belang voor de reden en de ingesteldheid waarmee je iets doet en niet wat je doet vind ik zeer speciaal. Het is een andere kijk op mensen dan bij ons. Volgens mij is hun kijk stukken beter dan de onze omdat zij op het innerlijke beoordelen en niet op het uiterlijk.

Het Jodendom

Het jodendom is de oudste semitische godsdienst op de wereld die in zoveel delen van de wereld is verspreid. Eigenlijk is het jodendom geen wereldgodsdienst omdat het toebehoort aan 1 volk. De godsdienst raakte toch verspreid over de wereld door de diaspora. De Joden werden toen door de Romeinse keizer uit hun land verdreven en vluchtten over de hele wereld. Doorheen de geschiedenis treedt er steeds een zelfde fenomeen op nl. de jodenhaat. Toppunt hiervan was de holocaust ten tijden van WO2. De joden van tegenwoordig verschuilen zich nog teveel achter hetgeen toen gebeurd is. Niet is er onder de joden een nieuwe ideologie ontstaan die ook voor veel beroering zorgt nl. het zionisme. Dit houdt in dat alle joden moeten terugkeren naar het beloofde land van vroeger, nu Palestina. Zoals iedereen wel weet is dit nu een heet hangijzer in de internationale politiek. Toch bewijst deze terugkeer een positieve eigenschap van de Joden, hun solidariteit, het gevoel tot één groot geheel te behoren. Dit gevoel wordt in leven gehouden door de teksten uit de Thora. Daarin wordt verteld dat de Joden hét uitverkoren volk zijn van Jahwe. Maar het jodendom is meer dan dat. Het is de basis voor de sociale zekerheid van vandaag. Een woordje uitleg. In de Thora wordt er zeek sterk gehamerd op de naastenliefde. Om de naastenliefde waar te maken onder de joden werden er regels opgesteld. Deze werden later gebruikt voor het opstellen van de sociale wetten. Ook bij het opstellen van de rechten van de mens hebben zij een belangrijke rol gespeeld. Zij waren het die voor het eerst een rustdag inlasten. Nu is daaruit het vrije weekend ontstaan en de betaalde vakantie. Ook hechten de Joden veel belang aan de wetten die de Thora voorschrijft. De Joden beschouwen ook de natuur als iets sacraals aan omdat zij geloven dat god hen deze heeft gegeven. Daarom zullen zij zeer voorzichtig zijn met de natuur.
Het enige punt van kritiek dat ik heb kunnen vinden is het geloof dat Jahwe de schepper van alles is.
Er zijn ook onderdelen binnen het Jodendom zelf. De 2 beste groepen zijn de orthodoxe joden en de liberale. De eerste volgen de Thora maar passen hem toch wat aan als dit mogelijk is. De Liberale joden leggen de nadruk op de ethische basis van de Thora. Die vind ik zelf ook veel belangrijker dan de volledige Thora. Voor hen is de Thora niet meer bindend
Er zijn nog 2 andere groepen die mij minder aanspreken: de conservatieve Joden en de Chassidiem. De eerste vragen aandacht voor de historische elementen van de Thora. De Chassidiem volgen strikt de wetten op, zonder enige aanpassing aan de moderne wereld.

Ik heb veel respect voor de joden omdat zij nog de verbondenheid van een volk hebben, ook al zitten ze overal ter wereld. Waar ik niet achter sta is dat ze de holocaust steeds als excuus gebruiken. Men moet de Duitsers van vandaag ook niet meer beschuldigen omdat zij Hitler aan de macht hebben gebracht. Ook het zionisme vind ik niet goed. Zo creëert men alleen maar conflicten die nergens goed voor zijn. Ik vind ook dat de Joden geen recht meer hebben op dat land. Sinds eeuwen wonen daar reeds andere mensen. Hun land mag je niet meer afpakken

Christendom

De voorbeeldfiguur voor de christenen is Jezus. Hij wordt aanzien als de zoon van God, de Messias, de Redder, de Koning, … Maar was die Jezus wel zo speciaal. Ik beschouw Jezus als een speciaal man, maar niet specialer al Martin-Luther King, Ghandi, moeder Theresa en al de anderen die ik vergeet. Het zijn stuk voor stuk mensen die het opnamen voor de zwakkeren, de uitgestotenen, het afval van de maatschappij. Zij deden andere mensen hun ogen opendoen en te tonen dat die zwakkeren niet anders zijn dan ons en dat zij evenveel recht hebben om een gewoon leven te hebben als ons. Jezus ging ook in tegen de maatschappij en leerde mensen dat niet alles zo strikt moest gevolgd worden. Dat het gewone volk recht had om mee hun rechten en plichten te bepalen. Jezus was een voorstander van democratie. Jezus heeft wek een groter publiek bereikt dan al de vorige, maar of hij daarom beter was? Hij werd hierdoor wel een groot voorbeeld. Jezus zelf heeft ook nooit toegegeven dat hij de zoon van God was. Ook het fabeltje van de verrijzenis mag men niet zo letterlijk nemen. Volgens mij stelt de verrijzenis enkel de herinnering voor aan Jezus.
Ik heb ontzettend veel sympathie en bewondering voor de eerste christenen. Zij hebben echt geleden om de boodschap uit te dragen en er ook naar te leven. Velen zijn toen voor hun geloof gestorven.
Op het christendom van onze tijd heb ik veel commentaar. Mensen laten hun kinderen niet kiezen voor een godsdienst, men wordt direct gedoopt. Moest ik nu moeten kiezen, ik zou niet gedoopt willen zijn, gewoon omdat ik moet geloof en omdat de ideeën die erachter zitten niet goed worden overgedragen. Wanneer men nu naar de mis gaat, kan men niets leren van het nieuwe testament. Terwijl het vol goede dingen staat die de jongeren van vandaag ook interesseren. Ook vind ik dat de paus en heel zijn entourage veel te conservatief zijn om de kerk eens echt te veranderen. Want dat is wat men nodig heeft, een nieuwe wind. Maar ik vrees dat de paus van nu dit niet zal kunnen waarmaken. Waarom kunnen vrouwen geen priester worden? Nog nooit heb ik daar een antwoord op gehoord. Jezus zelf pleitte toch ervoor dat iedereen gelijk zou worden behandeld. Maar het lijkt de “moderne” Kerk van vandaag nog niet door te dringen. Ik vrees dat we nog menig jaren zullen moeten wachten op vernieuwing.
Op zich vind ik het idee van de christenen goed, maar hoe het nu wordt overgebracht naar de mensen is totaal fout.

Islam

Men heeft in de loop van de tijd een zware fout begaan. Men heeft politiek en godsdienst met elkaar gemengd. Volgens mij mag dit zeker nooit gebeuren en zeker niet zoals met de islam. Je kan wel de godsdienst als basis nemen, maar alles overnemen mag nooit. De regels zijn zeer strikt. Zoals bijvoorbeeld het 5maal daags gebed. Men moet het gebed uitvoeren. Ook de Ramadan vind ik niet goed. Men mag dan overdag niet eten, drinken, roken en seksuele gemeenschap hebben. Moesten ze mij dit laten doen, ik zou het niet kunnen. Ik versta het nut er ook niet van in. Dient dit om aan God je trouwheid te bewijzen? Ik vind niet dat een godsdienst dit kan opleggen aan hun volgelingen. De armenbelasting daarentegen vind ik een heel goede zaak. Ze kun je de armen er weer bovenop helpen.
Een mooi voorbeeld van de solidariteit tussen moslims is de pelgrimstocht naar Mekka. Deze tocht moet een moslim 1 maal in zijn leven afleggen, als hij het financieel aankan. Het is een mooi zicht om duizenden en duizenden moslims samen te zien staan.
Wat mij echt onnoemelijk afstoot is de rol van de vrouw in de Islamitische samenleving. Vrouwen hebben er geen rechten en moeten binnen blijven. Als zij naar buiten willen komen moeten zij zich volledig wegstoppen achter hun kleed. Enkel de ogen mogen zichtbaar zijn en voor sommigen is zelfs dat nog teveel. Hoe kun je nu zo’n houden met degelijke argumenten staven?
De laatste tijd staat de Islamitische wereld nogal in een slecht daglicht.dat is de oorzaak van een klein groepje fundamentalisten die gewelddadige en terroristische aanslagen plegen. Zij verdedigen deze aanslagen door zich te baseren op de Koran. Vooral één speciale regel gebruiken zij veel. Die houdt in dat de moslims, om hun geloof te verspreiden, alle mogelijke middelen mogen gebruiken.
De Moslims geloven maar in één God en niemand kan deze vervangen want tussen de mens en God is er een lijn. Ik geloof dat je hierdoor een onpersoonlijke God creëert en dat je daarmee mensen afschrikt. Het geloven dat deze God dan ook nog ingrijpt in de wereld is totaal onaanvaardbaar voor mij. Hierin zie ik ook een contradictie, als er een grens is tussen god en God in de wereld ingrijpt, staat hij toch zeer dicht tegen de mens want de mens grijpt zelf in in de wereld.
In de Islam vind ik bijna niets dat mij aanspreekt. Voor mij is de godsdienst oninteressant.

Besluit

Het werk leek in het begin voor mij een echte uitdaging. Ik vind dit werk een goeie voorbereiding voor komende jaren. Je leert hoe je een werk moet opbouwen, waar en hoe je informatie kunt opzoeken,…
Ik heb ondervonden dat in zeer veel van de godsdiensten toch nog veel interessante zaken zitten. Vooral het Jodendom heeft mij zeer aangesproken.
Ik vond een verrijkende ervaring en bedankt om mij deze aan te bieden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.