Veranderingen aan macht komen mao

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 6e klas vwo | 1227 woorden
  • 23 mei 2003
  • 31 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
31 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stem nu op jouw favoriete fotoserie! 📸

Zo’n 200 scholieren en mbo-studenten hebben meegedaan aan de Rijksmuseum fotowedstrijd met als thema toerisme. Welke foto’s vind jij het mooiste? Stem nu en wie weet hangt jouw favoriet straks in het Rijksmuseum met zijn eigen expositie.

Stemmen!

Wat waren de veranderingen van het beleid in China en waren die al meteen zichtbaar in de samenleving?

Op 1 oktober 1949 riep Mao Tse-tung de Chinese Volksrepubliek uit. Dit was voor de Chinezen niet alleen een verandering van leider maar ook kwam nu voor het eerst het Communisme aan de macht. Dit heeft duidelijk ook invloed gehad op de samenleving. Mao heeft enkele boeken geschreven die een grote invloed hebben gehad op het Communisme in China en op het verdere beleid van Mao. Bij zijn ideeën stond een dictatuur van het volk centraal in plaats van de dictatuur van het proletariaat die bij de ideeën van Marx belangrijk was. Ook was de strijd tussen het volk en de vijanden bij zijn ideeën belangrijk. In China kwam er na het aan de macht komen van Mao eerst politieke verandering. Er kwam onder andere een volksvertegenwoordiging. Dit zorgde er nog eens extra voor dat het Chinese volk over het algemeen veel vertrouwen in de Communistische partij. De verwachtingen waren hoog gespannen. Mao was nu de president van China en Zhou-Enlou werd premier. Er kwamen na de verandering van leiding in China op verschillende gebieden veranderingen. De staat en de partij Bij het algemene beleid van de staat werd nadruk gelegd op het gelijk stellen voor de wet van allerlei minderheden in China. Vrouwen en mannen waren voor de Communistische partij gelijk. In delen van China met een aanzienlijk niet-Chinees deel van de bevolking werd een autonoom bestuur geplaatst. De niet-Chinese randgebieden zoals Tibet werden geheel autonoom. Er kwam ook een soort kiesrecht in China. Alleen volksvijanden hadden geen recht om te ‘stemmen’. De hoogste instantie in de communistische partij was het Nationale partijcongres, dat elke 5 jaar bijeenkwam. De macht berustte in de tussentijd bij het Centrale Comité, waaruit weer het Politbureau werd aangewezen. De dagelijkse leiding lag bij het Permanente Comité. De Communistische Partij was meteen erg aanwezig in de samenleving. Overal had de partij bestuursorganen. Ze lagen ook aan de basis van allerlei vakbonden en jeugdorganisaties.

Sociale veranderingen Een belangrijk kenmerk van de communistische partij waren de massacampagnes. Voor elk nieuw doel dat gesteld werd door de partij werd via de radio en/of de pers een beroep op het volk gedaan. Tegenstanders moesten hierbij onschadelijk gemaakt worden door ze uiteindelijk te dwingen tot bekering. Om ze tot bekentenissen te dwingen werden speciale ondervragingstechnieken toegepast. De eerste massacampagne was die in 1950. Deze actie was gericht tegen Amerika. In 1951 volgde een actie tegen contrarevolutionairen. Daarbij hebben waarschijnlijk veel acties plaatsgevonden. De massacampagnes hebben het volk van China betrokken bij de politiek. Tegelijkertijd hebben ze waarschijnlijk best veel mensen gedood. De eerste van deze veranderingen moet wel bijna meteen merkbaar zijn geweest, omdat elk dorp een radio moest hebben zodat ze betrokken konden worden bij de massacampagne. Naast de massacampagnes was een belangrijke verandering in de samenleving het verschijnen van de huwelijkswet in 1950. Deze wet zorgde voor een gelijkstelling van partners. Het keerde zich tegen de macht van de man over zijn vrouw en tegen het gezag van de ouders wat betreft huwelijken. Ook werd met deze wet echtscheiding mogelijk en kwamen er regelingen voor alimentatie. Vrouwen mochten nu ook gaan werken en hadden ook recht op een erfenis. Ondanks de traditionele opvattingen die in China vaak nog heersten heeft deze wet volgens velen wel voor de gewenste verandering in China gezorgd. Een andere verandering in beleid die er kwam in China was een landhervorming. De wet ging uit van vier groepen: pachtheren, rijke boeren, midden-boeren arme boeren en landarbeiders. De eerste groep verdiende alleen inkomen uit pacht, de tweede groep liet landarbeiders een deel van het land bewerken en verpachtte de rest. De derde groep bewerkte hun land zelf, de vierde groep bezaten wat land maar moesten zich daarbij als knecht verhuren en de laatste groep bezat geen land. De landhervormingswet zorgde ervoor dat de pachtheren maar een klein deel van hun land mochten behouden. De andere groepen behielden hun land. Het land dat van de pachtheren was ingenomen werd verdeeld onder de arme boeren en de landarbeiders. Ook keerde de nieuwe wet zich tegen clanbezit. Dit systeem heeft de plattelandsstructuur erg veranderd. De bevolking op het platteland werd nu meer betrokken bij de partij door het verdwijnen van clans en de gentry. Het plattelandsvolk werd nu meer betrokken bij de massacampagnes. Ook verdwenen veel oude gewoonten en gebruiken.

Godsdienst, onderwijs en literatuur Door de verandering van de leiding in China kwam er ook een verandering in geloof. Het christendom werd door de Communistische Partij aangevallen. Alle banden tussen Chinese kerken en het buitenland werden verbroken. In het onderwijs was er in 1949 nog een grote invloed van het christendom te zien. Dit wilde Mao beperken door als eerste de bemoeienis van missie en zending te stoppen. De Communistische Partij kreeg meer invloed op het onderwijs en werd het Russische systeem het voorbeeld voor het Chinese systeem. Er kwam nadruk te liggen op de technische vakken. Het onderwijs werd sterk uitgebreid. Dit was moeilijk door een tekort aan leraren, maar er waren geletterde mensen nodig in China. Daarom werd eerst het lager onderwijs succesvol uitgebreid. De schrijfwijze van meer dan tweeduizend karakters werd hierbij vereenvoudigd. De kunst en literatuur in China veranderden ook. Ze gingen de actuele politiek weerspiegelen. Zo werd er geschreven over de nieuwe landhervormingswet en werd echtscheiding op verzoek van de vrouw geprezen. De hervormingen in geloof en onderwijs zullen snel merkbaar geweest zijn in de Chinese samenleving. Christenen zullen het waarschijnlijk moeilijk hebben gekregen en meer mensen zullen hun kinderen naar scholen hebben gestuurd door de uitbreiding van het onderwijs. De hervormingen in de kunst en literatuur zijn voor de meeste Chinezen waarschijnlijk iets later duidelijk geworden.

Bevolkingspolitiek In China was er in rond 1950 sterke bevolkingsgroei. Ook de bevolkingsdichtheid was groot en dat bracht problemen met zich mee. Daarom kwam er propaganda om geboortebeperking te stimuleren. Er werden anticonceptiemiddelen beschikbaar gesteld en ook kwamen er veel abortussen. Ook werd geprobeerd de bevolkingsgroei te remmen door huwelijken op latere leeftijd te propageren. In China werd meestal al jong getrouwd en daardoor moet deze maatregel wel invloed hebben gehad op het leven van mensen en ook op de verhoudingen binnen gezinnen. Deze politiek werd gedurende de hele periode van de volksrepubliek gebruikt, behalve tijdens de grote sprong voorwaarts. Er zal waarschijnlijk niet snel een vermindering van de bevolkingsgroei te merken zijn geweest. Wel zullen de geboortebeperkingsmaatregelen denk ik al snel invloed hebben gehad op het leven van veel mensen.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Eindexamens

Alles wat je moet weten over de eindexamens

Bevolkingspolitiek In China was er in rond 1950 sterke bevolkingsgroei. Ook de bevolkingsdichtheid was groot en dat bracht problemen met zich mee. Daarom kwam er propaganda om geboortebeperking te stimuleren. Er werden anticonceptiemiddelen beschikbaar gesteld en ook kwamen er veel abortussen. Ook werd geprobeerd de bevolkingsgroei te remmen door huwelijken op latere leeftijd te propageren. In China werd meestal al jong getrouwd en daardoor moet deze maatregel wel invloed hebben gehad op het leven van mensen en ook op de verhoudingen binnen gezinnen. Deze politiek werd gedurende de hele periode van de volksrepubliek gebruikt, behalve tijdens de grote sprong voorwaarts. Er zal waarschijnlijk niet snel een vermindering van de bevolkingsgroei te merken zijn geweest. Wel zullen de geboortebeperkingsmaatregelen denk ik al snel invloed hebben gehad op het leven van veel mensen.

Economie Ook in de economie zijn er veranderingen gekomen onder Mao. Voor 1950 was er in China veel inflatie. In 1950 werd de Chinese munt uiteindelijk gestabiliseerd door onder andere een verandering in het belastingsysteem. De munt is sindsdien stabiel gebleven en dat is een positieve verandering geweest voor de Chinese bevolking. Deze verandering zal niet meteen te merken zijn geweest in de samenleving. Het zal pas later te merken zijn geweest door de gehandhaafde koopkracht. Een andere economische verandering in China was het nationaliseren van het bankwezen de van de grote ondernemingen. De industrie en het spoorwegennet werden weer opgebouwd. Bij het eerste 5 jarenplan werd de uitbreiding van de industrie betaald door de landbouw. In de landbouw werd gestreefd naar productiegroei. Toen die tegenviel kwam er snel een collectivisering. Er kwamen toen veel agrarische coöperaties. Er was onder de bevolking van China weinig tegenstand tegen de collectivisering.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.