Karl Marx en het Marxisme

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 3788 woorden
  • 28 maart 1999
  • 157 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
157 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak

Inhoudsopgave

Hoofdvragen 1
Marx 2 Marxisme 3
Leninisme 4 Stalinisme 5 Mao 6
Tito 8
Castro 10
Koude oorlog 11
Conclusie 13
Bronvermelding 14

Hoofdvragen

1.Wie was Marx en wat waren zijn ideeën? 2.Waarom was er behoefte aan zijn ideeën? 3.Waar en wanneer ontstond het Marxisme? 4.Wat zijn de politieke hoofdstromingen binnen het Marxisme?

1.Marx

Marx's vader was advocaat, en zijn ouders waren van Joodse afkomst. Maar door gebrek aan geld zijn ze Lutheraan geworden. Marx werd in 1818 in Trier geboren, waar hij ook zijn gymnasium opleiding heeft gevolgd, daarna heeft hij in Bonn en Berlijn gestudeerd. Na zijn studie werd Marx journalist bij een krant in Keulen. In zijn artikelen bekritiseerde hij de godsdienst en de maatschappij, hij werd later ontslagen bij de krant, en later ging de krant failliet. Hij had zoveel kritiek dat hij moest wegvluchten uit Keulen. Marx vertrok naar Parijs waar hij het socialisme en het communisme bestudeerde. Hij raakte bevriend met Friederich Engels ( de zoon van een rijke fabrikant ). Karl Marx trouwde met zijn jeugdvriendin Jenny von Westphalen. Marx trok naar Brussel waar hij het communistisch manifest schreef. Hij ging toen naar Londen, hier bestudeerde Marx de Westerse maatschappij en schreef hierover een boek ( "Das Kapital" ). Marx werd hierbij geholpen door Engels die dezelfde ideeën had als Marx. Marx richtte de "Internationale Arbeiders Associatie" op, en werd hier de leider van. Marx verdiende weinig en werd bijna geheel door Engels onderhouden. Karl Marx stierf in 1883 in Londen. Tijdens zijn leven hadden de theorieën en ideeën van Marx, samengevat Marxisme, weinig invloed. Na zijn dood werd het Marxisme belangrijker door de vakbonden / werknemers. Alleen Engels kon Marx zijn ideeën na zijn dood nog goed uitleggen.

2.Marxisme

Dit waren de ideeën en theorieën van Marx, samengevat Marxisme:

- Marx was er van overtuigd dat de geschiedenis niet zomaar tot stand gekomen, maar volgens hem zit er een einddoel achter dat bepaalde krachten de geschiedenis naar een einddoel brachten. - Ook geloofde hij dat de geschiedenis bepaald werd door de productieverhoudingen, want de macht in elke samenleving is steeds in handen van de gene die de productiemiddelen bezitten (grond en fabrieken).

In de 19e eeuw is er een opmars van natuurwetenschappen, een opkomst van het atheïsme, dit beïnvloedde Marx en hij begon hier over na te denken ( atheïsme is het ontkennen van het bestaan van God ).

- Volgens Marx is het geloof en de Godsdienst een verzinsel van het volk, om een uitweg te vinden in moeilijke tijden. Volgens Marx ontstaat door deze factoren ook de Godsdienst. - Marx wilde afschaffing van de klassenmaatschappij, zodat elk individu zich ten volste kan ontwikkelen, en dan was volgens Marx het einddoel van de geschiedenis bereikt.

Volgens Marx was het kapitalisme een vloek voor iedereen, omdat enkele mensen een grote macht hebben en dus de baas zijn over veel mensen. De leiders willen steeds meer, ze krijgen een steeds grotere hebzucht en hier worden de arbeiders de dupe van, want de leider buitten de bevolking uit. De kapitalisten zouden zich kapot concurreren zodat er nog maar 2 klassen zouden overblijven, namelijk de bezitters en de niet-bezitters (proletariërs). Er ontstaat de zogenaamde "Verelendung" waardoor de kloof tussen de klassen groter wordt. Marx geloofde dan ook dat het kapitalisme zichzelf zou vernietigen, het zou zich namelijk van de ene economische crisis in de andere storten, maar Marx vergat de tijden dat het goed gaat / ging met de economie.

Volgens de ideeën van Marx moet men het machtsmiddel van de werkgever ontnemen zodat hij niet meer de bevolking kan uitbuiten en ieder individu gelijk wordt. Elk individu is dan zonder bezit en niemand kan dus niemand uitbuiten. In die nieuwe maatschappij heeft het proletariaat ( de bevolking zonder machtsmiddelen over een ander ) macht. Dit zou uitgroeien tot een Marxistische gemeenschap.

Tussen 1895 en de 1e wereld oorlog ( 1914-1918 ) is het Marxisme in twee stromingen uiteen gevallen: 1.Het Kautskyaanse Marxisme ( van Karl Johann Kautsky, 1854-1938 ), bij deze vorm word het Marxisme gehandhaafd, maar er komt wel een parlement. Deze stroming komt na de 1e wereld oorlog niet meer voor.

2.Het Leninisme (van Vladimir Ilich Lenin,1870-1924 ), deze stroming werd via de USSR overheersend. Deze stroming kreeg later de naam communisme. Deze stroming viel in de 20e eeuw verder uiteen tot:

1.Het Maoïsme
2.Het Stalinisme
3.Het Titoïsme
4.En het Cubaans Marxisme.

Deze stromingen komen verder op in het werkstuk uitvoeriger aan bod.

3.Leninisme

Lenin, 1870-1924, was de zoon van een vooraanstaand politicus. Hij had een goed leven, tot op een dag zijn broer opgepakt en opgehangen werd. Later dat jaar ging hij naar de universiteit en werd daar al gauw bestempeld als een lastpost. In die tijd las hij 'Das Kapital' en hij beschouwde zichzelf ook als een Marxist. Toen hij in 1895 de eerste vakbond oprichtte, werd hij en meerdere leiders al gauw opgepakt, hij werd tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld. In de gevangenis leert hij zijn vrouw kennen, Nadezhda Krupskaya. In 1900 richtte hij samen met andere Marxisten een krant op. In 1917 was er in Rusland een revolutie. Met behulp van het proletariaat verjoeg Lenin Tsaar Nicolaas II. Het proletariaat werd de Communistische Partij. In de partij en er erbuiten mocht men niet over besluiten discussiëren. Lenin was leider van de Bolsjewistische vleugel van de SDAP. Op verschillende punten week Lenin van Marx af. Lenin had onder de dictatuur van het proletariaat een overgangssituatie meegemaakt, waarbij de grote meerderheid van het volk, de arbeidersklasse, tijdelijk de macht had.

De onderdrukking van de Bolsjewieken had de volgende kenmerken: - Alle andere partijen zijn verboden - Er werd een politieke politie opgericht om tegenstanders van het communisme op te pakken - De vroegere adel ( tsaren ) werd alles afgenomen - Het verbieden van de Kerk

Volgens de communisten is het geloof en de Godsdienst een verzinsel van de leiders om de bevolking rustig te houden wanneer het slecht gaat met de economie, oogst etc. De communistische maatschappij is een geïndustrialiseerde maatschappij, dus moeten de mensen worden opgeleid voor de fabriek, dus er is veel aandacht voor het onderwijs. De economie stort in en Lenin gaat daarom in 1921 over tot de NEP ( Nieuwe Economische Politiek ) met de volgende kenmerken: - Kleine bedrijven en winkels werden aan de eigenaren teruggegeven - Boeren hoefden nog maar een klein deel van de oogst als belasting af te staan aan het rijk.

4. Stalinisme

In het voorjaar van 1921 werd Lenin erg ziek en in 1921 overleed hij. Na zijn dood ontstaat er een Trojka, nl Stalin, Trotski en Boecharin. Stalin wordt de nieuwe leider van de Sovjet-Unie. Stalin wil Rusland eerst en hij wil van de Sovjet-Unie een geïndustrialiseerd land maken. Hij doet dit door middel van: 1.Vijfjarenplannen. 2.Collectivisering van de landbouw

Ad.1. Industrialisatie was nodig om voor een betere economie te zorgen. Alles werd gericht op de productie van energie en machines en de grondstofwinning. De landbouw werd ondergeschikt en het gevolg daarvan is dat voedsel schaars wordt. Door de vijfjarenplannen werden de levensomstandigheden steeds slechter, en er kwam een steeds strengere controle om de arbeiders te laten werken.

Ad.2. De boeren moeten vrijwillig hun grond en bezit inleveren. De oogst ging naar de staat en de boeren kregen nauwelijks iets terug. Men wilde de opbrengst verhogen om graan te ekunnen exporteren en dan kennis of machines er voor terug te kopen, maar de boeren weigeren te werken.

Stalin moest het als leider van de Sovjet-Unie in de 2e Wereld Oorlog tegen Hitler opnemen. Stalin werd gemaakt tot nationalistisch leider, en tegen het eind van de 2e Wereld Oorlog zag men Stalin ook als een groot leider omdat hij van de Sovjet-Unie een supermacht gemaakt had. Wil kostte de oorlog ruim 15 miljoen slachtoffers aan Russische zijde. Om dit te kunnen opvangen pikte Stalin Oost-Europa in. Vlak voor zijn dood leed Stalin aan achtervolgingswaanzin en vermoorde hij iedereen die hem gevaarlijk leek. In 1956 werd de destalinisatie ingezet, omdat men het niet met Stalins terreur eens was.

5. Mao

Mao is geboren in 1893, zijn ouders waren boer en hij heeft zich dus opgewerkt tot hoogste top. Mao maakte China, wat een innerlijk verscheurd was, niet tot een eenheid, maar wel tot een factor in de wereld politiek. Mao is veel machtiger dan bijvoorbeeld Stalin in zijn glanstijd, Mao's bevoegdheden zijn alleen met die van Hitler te vergelijken, hij was zogezegd politiek 'onfeilbaar'. Mao krijgt na de 2e wereld oorlog veel Amerikaanse en Russische steun, en hij heeft grote industriële hervormingen gebracht. Als één van de weinige mensen in zijn tijd heeft hij wel onderwijs genoten, en in 1919 werd hij assistentbibliothecaris van de universiteit van Peking. Hier ontwikkelde hij nog meer interesse voor geschiedenis, filosofie en sociale wetenschappen. Mao begon na te denken over de sociale structuur op het platteland. De toch al arme boeren werden vaak uitgebuit door grootgrondbezitters, waardoor er voor de boer helemaal niets meer over bleef. Daarom was Mao bezig het geklaag van de boeren om te smelten in communistische ideeën. Om een nieuwe bondgenoten te krijgen, doorkruist Mao zijn hele geboortestreek. Hier brengt hij een verslag van uit, en dit document word het belangrijkste document van de Chinese Communistische Partij. De titel van het document luidt: 'Verslag van een onderzoek naar de boerenbeweging in Hoenan'. Mao's enige doel was om met de nieuwe leden een verzetsbeweging op te richten, en deze op te zetten tegen de regering, deze bestond toen uit Kwomintang, terwijl de communisten die om de alleenheerschappij streden. De communisten hebben altijd een karakter gehad als zijnde een illegale partij, en de breuk tussen de twee partijen volgde al eind 1927, en in 1927 was Mao al voorzitter van het Partij Congres. De Chinese plattelandsbevolking speelde zowel voor als na de revolutie een grote rol. Op dat moment verdedigde Mao het standpunt dat de landbouwgrond in handen moet blijven van de boeren, daarom is het opmerkelijk dat de meestal zeer consequente Mao in 1953 alle landbouwgronden gemeenschappelijk gemaakt had. In 1934 bevond Mao zich in Kiangsi waar het hem gelukt was een soort radenregering op te richten die heerschappij had over het grootste deel van de provincie. Enkele jaren eerder had Japan een provincie van China binnengevallen en nu probeerden de Japanners hun opmars hun opmars voort te zetten over de Grote muur, hierbij stuiten ze op een probleem, namelijk de communisten van Mao. In 1933 voelde Mao's grootste politieke opponent zich sterk genoeg en zette een offensief in, de communisten leden zware nederlagen waardoor Mao en een grote groep naar het Westen vluchtten, maar de vijand bleef hen op de hielen zitten, hij is een jaar op de vlucht geweest van 10-1934 tot 10-1935, en in deze tijd heeft hij meer dan 13.000 kilometer afgelegd. Deze vlucht is later bekend geworden als de 'lange mars', Mao was na afloop van de mars vel over been. Tot na de 2e wereld oorlog bleef Yenan, de plaats waar hij aangekomen was na de mars, zijn hoofdkwartier. Het Communisme in China had het nooit zo lang vol kunnen houden als de boeren (80% van de bevolking) niet overal waar het maar mogelijk was zouden helpen. De boeren streden in ruil voor die hulp voor Mao tegen Japan, ondertussen was er nog een strijd gaande tussen Mao en generaal Tsijang. Deze oorlog was erg wreed. De Amerikanen hebben na de 2e wereldoorlog nog een bemiddelingspoging gedaan, maar deze was gedoemd te mislukken, omdat er een te groot verschil was tussen Mao en generaal Tsijang. Op de conferentie in Potsdam in 1945 had Stalin nog gezegd dat volgens hem de regering van Tsijang de enige juiste was voor China. In 1945 begon de eindstrijd tussen Mao en Tsijang. De communisten bezaten een gebied zo groot als Midden - Europa. Dit gebied was geen samenhangend gebied en er woonde 1/5 van de Chinese bevolking. In januari 1947 verlieten de Amerikaanse vredestichters onverrichter zaken en gedesillusioneerd China. Het werd nu een wisselende strijd, waarbij steeds meer waardevolle wapens in handen van de communisten vielen. In de winter 1947-1948 gingen Mao en zijn bondgenoot Tsjoe aan beide kanten over tot de aanval van het regeringsleger. Vanaf dit moment valt de ene na de andere stad in handen van de communisten. Op 30 september in 1949 is het grootste deel van China van de communisten. Nu wordt Mao uitgeroepen tot leider van de Volksregering. Het eerste buitenlandse bezoek is, een paar weken later, aan de USSR, dit is vreemd, omdat het Kremlin hem altijd bekritiseerd heeft. China kreeg nu steun van Rusland en Amerika tegelijk, en dat is vrij uniek. Mao was ervan overtuigd dat de leer van Marx de enige juiste was. Mao was voortdurend bezig om de machtsverhoudingen te verleggen, hij deed door sociale voorzieningen in te stellen waardoor men niet meer afhankelijk was van de familie. De VS keerden zich steeds meer tegen Mao. De ontwikkeling van het systeem geschiedde in tegenstelling tot Joegoslavië niet geheel volgens het systeem van de Sovjet-Unie. Er werden ook hier vijfjarenplannen opgesteld. De grondwet is zeer warrig opgeschreven. Mao is fel tegen en het Christendom. Het nationale volkscongres komt slechts eenmaal per jaar bijeen. Er bestaan wel vakverenigingen in China, maar die hebben niets of nauwelijks wat te vertellen. De laatste beslissing lag altijd bij Mao Tse-toeng. Het onderwijs en de industrie zijn er onder het bewind van Mao erg op vooruitgegaan. Mao had ene groot talent om zijn gedachten op papier te zetten.

5. Tito

Josip Broz Tito, de man die de kleine staatjes tot Joegoslavië gevormd heeft werd geboren op 7 mei 1892 in Kroatië. Hij begint als leider van Partizanen die strijden voor vrijheid (1941), maar hij was op dat moment volslagen onbekend. Tijdens de 1e wereld oorlog vocht hij voor het Oostenrijkse leger, en hij wordt krijgsgevangene van Rusland. In 1920 keert hij weer terug naar Kroatië, daar maakt intelligentie en moed hem groot. Hij vond dat de provincies zelfbeheer uit mochten oefenen, hij was dus voor "niet-gebonden" politiek. Joegoslavië bestond toen uit 6 staten: - Bosnië-Herzegovina - Kroatië, - Slovenië, - Servië, - Montenegro, - Macedonië,

Door het gigantische organisatorische vermogen van Tito bleven deze compleet verschillende staten bij elkaar. Een veel gehoorde uitspraak van Tito "Jij, je doet dit, Jij,je doet dat." Jij en je betekenen in het Joegoslavische Ti en to doordat hij deze twee woorden vaak gebruikte is dit ook zijn bijnaam. Hij is een tijdje leider geweest van de verboden Joegoslavische Communistische Partij, hiervoor heeft hij vijf jaar gevangenisstraf gekregen, maar toen hij vrijkwam pakte hij zijn functie onmiddellijk weer op. In 1941 organiseerde hij het verzet tegen de Duitsers, in het begin liep het niet strak georganiseerd, maar als hij de proletarische brigade opricht gaat het een stuk beter. De proletarische brigade is het Joegoslavische antwoord op de Duitse aanvallen, en als de brigade terrein moet prijsgeven, bevrijden ze een ander gebied om hier hun administratie te vestigen. Dit is weer een voorbeeld van het grote organisatorische talent. Duitsland lijdt grote verliezen en laat versterking aanrukken. Enkele weken na het eind van WOII neemt Tito de macht in handen hij verzet zich tegen de onderhandelingen van Stalin en Churchill over de verdeling van Joegoslavië, in de sferen van gelijk belang. Tito wilde een onafhankelijke staat houden, omdat Joegoslavië zich ook zelf bevrijd had. In Joegoslavië werden er geen niet-communistische partijen toegestaan. Tito bestuurde het land via het Volksregime, naar model van de Sovjetunie. Bij de eerste verkiezingen in 1945 behaalt het Volksfront 88,43% van de stemmen, opposanten wordt het stemrecht ontnomen. De nieuwe staat was volledig gebaseerd op de USSR. De grondwet was dan ook niet meer dan een kopie van die van de Sovjet-Unie. Vanaf 1946 valt de hele economie van Joegoslavië onder toezicht van de staat. Evenals in de USSR werden in Joegoslavië vijfjarenplannen opgesteld om de economie die compleet onderuit lag weer omhoog te helpen. Het toch al achter gebleven land bezat na de oorlog nog maar 16, 1 % van zijn transportmiddelen en 23,4% van zijn machine park; 2/3 van de industrie was verwoest. Er waren ook 289.000 landbouw ondernemingen met vee verdwenen. Belgrado wordt gekozen als plaats voor het Kominform (Informatiebureau gecontroleerd door Moskou). Op het Kominform van 28 juni 1948 in Boedapest ontbreekt Joegoslavië. Het Joegoslavische systeem wordt verworpen en de vijfjarenplannen worden bestempeld als: vol grootheidswaanzin, irreëel en niet te realiseren. De relatie tussen Moskou en Belgrado verslechtert en al op 18 maart 1948 haalt Moskou de Sovjet-raadgevers terug uit Belgrado. De reden was dat zij niet vriendschappelijk behandeld waren. Al een dag na de uitsluiting van Joegoslavië uit de Kominform reageert Tito. Dit is het begin van de koude oorlog tussen Belgrado en Moskou. Op 26 mei 1955 biedt Khrouchtchev, die de gestorven Stalin is opgevolgd, zijn excuses aan op het vliegveld van Belgrado en zegt dat het het werk is geweest van één man, de in 1953 geliquideerde Beria (de chef van de Stalinistische politie). Khrouchtchev zegt Tito ook het recht toe om een eigen socialisme te ontwikkelen. Vanaf 1961 kent Joegoslavië vijftien jaar van crisissen, maar Tito houdt stand. Tito heeft ook veel goede dingen bereikt, zo heeft hij in dertig jaar Joegoslavië van een van de meest onderontwikkelde landen een middelmatig ontwikkeld land gemaakt. Na het einde van WOII waren er slechts enkele stukjes geasfalteerd weg, tegenwoordig is dat 30.000 km. Joegoslavië was altijd in tegenstelling tot andere communistische landen een open land d.w.z. Joegoslaven konden het land uit en buitenlanders konden het land in wat betreft het toerisme. Buitenlandse betrekkingen staan bij Tito hoog aangeschreven. Zelfs toen Tito 85 was, was hij nog actief als leider. Tito is legende geworden, zo bestaat er een Titoplein in Belgrado, Zagreb, Ljubljana, Skoplje, Dubrovnik en Titograd. Tito heeft gezegd dat als hij zou aftreden of sterven dat alles dan gewoon verder zou gaan, dat dit anders uitgepakt is hebben we de afgelopen jaren kunnen zien.

6. Castro

Fidel Castro nam in 1947 deel aan een opstand in de Dominicaanse Republiek, deze opstand mislukte en hij werd in 1950 advocaat. In 1953 ondernam Castro tevergeefs een overal op een gevangenis. Hij werd hiervoor veroordeelt tot 15 jaar gevangenisstraf en werd vervolgens verbannen. In 1956 landde hij vanuit Mexico in Cuba met een kleine aanhang. Hij begon een guerrillaoorlog tegen President Batista. Op 1 januari 1959 kwam deze oorlog ten einde. Door de val van de President werd Castro Premier. Zijn landhervormingen / nationalisaties ( alle bedrijven en industrieën onder staatsbeheer) en bestrijding van het analfabetisme betekende voor Cuba een grondige hervorming van het gehele maatschappelijke leven. Onder andere door de sterke afwijzende politiek van de Verenigde Staten raakte Castro steeds meer in het communistische vaarwater.

Castro bevorderde guerrillaoorlogen in sommige Latijns - Amerikaanse landen, maar de ideeën zijn niet in overeenstemming met de opvattingen van de Sovjet Unie en de meeste communistische partijen in Latijns - Amerika.

De Verenigde Staten van Amerika had vroegere Cubanen getraind en van materiaal voorzien om een inval te doen in Cuba en het bestuur over te nemen. Dit plan werd in 1961 in de Varkensbaai uitgevoerd en was een mislukking. Hierdoor verbrak de VS alle banden met Cuba.

Fidel Castro is nog steeds staatshoofd van Cuba, en hij voert nog steeds hetzelfde regime.

Rechts: Gebieden op de wereld waar het communisme speelt / speelde.

7. Koude Oorlog

De Koude Oorlog was een machtsstrijd tussen het communistische Oostblok en het kapitalistische blok van het Westen. De Koude Oorlog begon aan het eind van de 2e wereld oorlog en duurde tot 1989.

In 1924 voelt de VS zich bedreigd door de Sovjet Unie, omdat de Sovjet Unie door de 5 jaren plannen van Stalin een betere economische situatie creëert. Door de grote crisis van 1929 leek het erop dat het kapitalistische Westen zou gaan verliezen van het communisme. Voorlopig werd de wereld na de 2e wereld oorlog in tweeën gesplitst.

De Sovjet Unie wantrouwt de VS omdat: 1.Er zijn in de VS andere geloven en culturen 2.Amerika had de Atoombom en de USSR had die pas in 1949.

In 1949 werd de NAVO opgericht, de Sovjet Unie richtte het Warschau Pact op. Rood = Warschau Pact Groen = NAVO

In 1961 werd de Berlijnse Muur gebouwd. Dit deed men om de leegloop van de DDR te voorkomen. In de DDR was het namelijk veel slechter dan in de WRD.

In 1962 is er de "Cuba crisis" waarbij Fidel Castro, de dictator bescherming vraagt aan de USSR, de SU geeft dit in de vorm van kernbommen, de Amerikanen protesteren hier hevig tegen, en sturen een gigantische vloot naar Cuba. De Russische schepen die de kernbommen vervoeren draaien net op tijd om, anders had het een 3e wereld oorlog kunnen worden. Om te voorkomen dat dit ooit nog voor zou komen, worden er speciale 'Hotlines' tussen Moskou en Washington aangelegd.

De Vietnam oorlog, 1960-1975, brengt nieuwe problemen, want de VS ziet Noord-Vietnam als communist. Ze vonden dat ze Zuid-Vietnam militair moesten ondersteunen. De Amerikanen waren echter niet aan de omstandigheden gewend die ze in Vietnam tegen kwamen en ze begonnen de oorlog te verliezen met hun moderne wapens, dus vertrekken ze uit Vietnam. Dus in 1975 wint Noord-Vietnam de oorlog. De VS werd dus als verliezer gezien omdat: 1.De wereld zag de VS nu als agressief i.p.v. de Sovjet Unie. 2.Er vielen zeer veel gewonden en doden 3.De economie van de VS daalt sterk 4.Deze oorlog was de 1e tv oorlog, hierdoor was de bevolking hopeloos verdeeld.

In 1978 gebeurt met de Sovjet Unie in Afghanistan hetzelfde als met de VS in Vietnam. Als de Russen in 1988 door Gorbatsjov weggaan, is het al te laat en de economie stort in elkaar.

De VS en de Sovjet Unie hadden zich in de jaren sterk bewapent met onder andere atoombommen, de zogenaamde wapenwedloop. Er werden verdragen gesloten om de wapenwedloop te stoppen en het aantal kernkoppen te verminderen: 1.In 1968 het Non-Prolifiratie Verdrag (het leveren van kernwapens aan anderen is verboden). 2.In 1972 en 1979 zorgen de SALT-verdragen voor vermindering van de raketten en bommenwerpers. 3.In 1987 zorgt het INF akkoord voor het verwijderen van alle middellange afstandsraketten in Europa. 4.In 1990 zorgt het START akkoord voor het verwijderen van alle langeafstandsraketten voor 30%.

In december 1989 zeiden Bush en Gorbatsjov dat de koude oorlog voorbij was.

8. Conclusie

Er was behoefte aan de ideeën van Marx wanneer de bevolking het slecht had, maar het marxisme heeft weinig kans van slagen als de bevolking het slechter heeft dan bijvoorbeeld de bevolking in kapitalistische landen. Een voorbeeld hiervan is de USSR, de overheid kon de bevolking niet langer meer 'zoet houden', en de economie stortte in. De bevolking leeft nu ook nog in zeer slechte levensomstandigheden. Niet alle hoofdstromingen binnen het Marxisme werden zo geïnterpreteerd zoals Marx het wilde. Een voorbeeld hiervan is het Leninisme waarbij Lenin kunstmatige een opstand creëerde terwijl Marx een spontane opstand als theorie had.

9. Bronvermelding

1.Spiegel Historeal juni '85
2.Marx en zijn erfgenamen, Hans Ulrich
3.Het Marxisme en zijn varianten
4.De aartsvaders van het kapitalisme en het communisme
5.Stalins Rusland, Drs. W. H. Roobol
6.Grote ontmoetingen: Tito, Th. Schreiber
7.Mao Tse Tung, Alfred Lückenhaus. 8.Internet
9.Microsoft Encarta 1997 World Encyclopedia
10.Microsoft Encarta 1996 World Atlas
11.De Grote Bosatlas, 50e editie

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.